Hof Beyerinck

Is CO2 verantwoordelijk voor de klimaatverandering en wat heeft dat te maken met de VN-trojan "Agenda 21" ?

Für eine Übersetzung in deutscher Sprache müssen Sie auf die Flagge drücken:

For a translation in English you must press the flag :Volgens 2.500 wetenschappers uit 130 landen hebben de mensen een negatief effect op het mondiale klimaat en de door de mens veroorzaakte toename van de CO2-concentratie zou de boosdoener zijn.

Kunnen zoveel wetenschappers ongelijk hebben?
                                                             

Een populaire "dooddoener" (Killer Phrases) wordt geciteerd uit een studie van James Powel, waarin in totaal 54195 wetenschappelijke artikelen werden geanalyseerd. Deze wetenschappelijke artikelen werden geselekteerd op "klimaatverandering" en op "invloed door mensen". Resultaat: 99,94% consensus over de stelling: de mens heeft invloed.

Ik ben het met dit resultaat eens, omdat ik ook geloof dat wij mensen een lokale invloed hebben op het klimaat via stedelijke ontwikkeling, industrie, windmolenparken en fotovoltaïsche velden, zie hieronder. Dit is nauwelijks te veranderen, aangezien de wereldbevolking een aantal van deze ingrepen nodig heeft om te kunnen leven.

Maar deze 99,94% consensus onder wetenschappers heeft niets te maken met de kooldioxide / CO2-invloed op het klimaat !!!

In de media wordt verzwegen dat meer dan 4000 natuurwetenschappers het Heidelberger Appell ondertekend hebben, waaronder 74 Nobelprijswinnaars, inclusief zes Duitse prijswinnaars. Ze uiten zich hierin sceptisch over de klimaatwetenschap van de IPCC. Regeringen en autoriteiten worden gewaarschuwd voor het nemen van beslissingen op basis van gemanipuleerde temperatuurgegevens en pseudo-wetenschappelijke argumenten.

In de volgende tekst gaat het eerst over hoe de wetenschap door bepaalde kringen wordt misbruikt om ons te doen geloven dat de aarde afstevent op een door de mens veroorzaakte klimaatramp en aan het einde zal het gaan over waarom de wetenschap wordt misbruikt, d.w.z. over de "Agenda 21", zie hieronder.

1) Wetenschappelijke argumenten (zie hieronder),
             1a) Infrarood straling (zie hieronder),
             1b) Een experiment (zie hieronder),
             1c) De aardverwarmende tegenstraling (zie hieronder),
             1d) De klimaatgevoeligheid (zie hieronder),
             1e) Een hypothese (zie hieronder),
             1f) Berekening van de oppervlaktetemperatuur (zie hieronder),
             1g) Het "broeikaseffect" (zie hieronder),
             1h) Spectraallijnen (zie hieronder),
             1i) De warmteverdeling door de broeikasgassen (zie hieronder),
2) Pseudo-wetenschappelijke argumenten (zie hieronder),
             2a) Trucs met broeikasgassen (zie hieronder),
             2b) CH4 en N2O als een broeikasgassen (zie hieronder),
             2c) "Klimatologie" versus "Klimaatwetenschap" (zie hieronder),
3) Gemanipuleerde temperatuurgegevens (zie hieronder),
             3a) Manipulatie van wereldgemiddelde temperaturen (zie hieronder),
             3b) Manipulatie van meetstations (zie hieronder),
             3c) Verklaringen van klimaatwetenschappers van vóór 1998 (zie hieronder),
             3d) Grafieken met temperatuurafwijkingen (zie hieronder),
4) Originele temperatuurgegevens (zie hieronder),
             4a) Effecten van een klimaatverandering (zie hieronder),
             4b) De CO2-concentratie (zie hieronder),
             4c) CO2- en de temperatuur-ontwikkeling (zie hieronder),
             4d) Mogelijke toekomstige ontwikkeling (zie hieronder),
5) De menselijke invloed (zie hieronder),
6) De voor iedereen zichtbare klimaatverandering (zie hieronder),
          6a) Wordt het warmer? (Zie hieronder),
          6b) Stijgt het zeewater steeds sneller? (Zie hieronder),
          6c) De gletsjers smelten! (Zie hieronder),
          6d) Zijn de poolijskappen aan het smelten? (Zie hieronder),
          6e) Zullen er in de toekomst altijd drogere zomers komen? (Zie hieronder),
          6f) Zullen de overstromingen door hevige regenval toenemen? (Zie hieronder),
          6g) Meer bosbranden door opwarming van de aarde? (Zie hieronder),
          6h) Neemt het aantal stormen toe? (Zie hieronder),
          6i) Verzuring van de zee door een klimaatverandering? (Zie hieronder),
          6j) Zuurstofvermindering van de oceanen door klimaatverandering? (Zie hieronder),
          6k) Veroorzaakt klimaatverandering honderdduizenden doden? (Zie hieronder),
7) Wetenschapsfraude (zie hieronder).
8) Wetenschappelijke conclusies (zie hieronder),
9) De rol van de politiek gemotiveerde Medien (zie hieronder)
              en enige achtergrond informatie.
             9a) Verbazinwekkendes over het CO2-gas (zie hieronder),
             9b) Voor en nadelen van een klimaatverandering (zie hieronder),
             9c) Energieproductie en reserves (zie hieronder),
             9d) Energieopslag (zie hieronder),
             9e) Kosten voor de energietransitie (zie hieronder),
             9f) Klimaatonderzoek en politiek (zie hieronder),
10) Waarom geloven we in een door de mens veroorzaakte klimaatverandering? (zie hieronder),
             10a) Toekomstvisioenen(zie hieronder),
             10b) De invloed door de Club of Rome (zie hieronder),
             10c) De "Agenda 21" (zie hieronder),
             10d) Fridays for Future (zie hieronder),
             10e) Wie heeft er baat bij de klimaathysterie? (Siehe hieronder),
11) Complotdenkers (zie hieronder),
12) Slotwoord (zie hieronder).

                      

Als uw standpunt over klimaatverandering is: "mijn mening is correct. Verwar me niet met feiten", dan heeft het geen zin om verder te lezen.

(Moeilijk te begrijpen teksten van andere auteurs bevatten een link naar de bron voor meer informatie. Leerboekkennis of teksten die ergens zijn opgeschreven en geen verdere uitleg behoeven zijn niet gekoppeld en kunnen daarom als plagiaat worden beschouwd)

De meeste paniekberichten over het einde van onze beschaving door een naderende klimaatcatastrofe zijn te vergelijken met de fabel over een herdersjongen die uit verveling regelmatig "Wolf!" roept. (Als dorpelingen hem te hulp schieten, ontdekken ze dat er vals alarm is geslagen.) De schijnbare tekenen van deze klimaatcatastrofe worden voortdurend onder onze neus gewreven, zie hieronder.
De klimaathysterie verdoezelt en negeert de echte gevaren voor onze veiligheid. Bovendien is het veel gemakkelijker, goedkoper en effectiever om maatregelen te nemen tegen stormen, overstromingen, droogte, een verwoestende oblack-out of om orlogsgevaar te voorkomen dan te proberen de constante minimale klimaatverandering een halt toe te roepen.

Wetenschappelijke argumenten

Men moet zich bewust zijn van het feit dat de wetenschap niet democratisch is. Niet de meerderheid bepaalt of iets waar is, maar het bewijs. Bij vakken als natuurkunde, scheikunde of wiskunde zijn geen meerderheid meningen van toepassing zoals geloof, politieke richting of rechtelijke uitspraken, maar alleen logica, experiment en argumentatie.
(Dus als u wetenschappelijke fouten vindt in de volgende tekst, neem dan contact op met: e.debeyer@arcor.de)

                                                

Een uitspraak als "science is settled" is absoluut fout, zolang het geen natuurwet is, zie hieronder! De wetenschap ontwikkelt zich altijd, hoor hier.

Als voorbeeld de zwaartekracht. Newton (1687) kon ze berekenen, maar kon niet verklaren waarom massa's elkaar aantrekken. Einstein bewees dat deze kracht niet bestaat. Hierdoor kon hij in 1915 de formule van Newton corrigeren en ook de richtingsveranderingen van deeltjes zonde massa in de ruimte verklaren. Maar noch de theorie van Newton, noch de theorie van Einstein verklaren de snelheid van sterren in onze melkweg rond een zwart gat. Zolang daar noch geen verklaring voor is, neemt de wetenschap genoegen met een tussenoplossing "donkere materie". Wetenschap is slechts de laatste staat van een onjuistheid.

Het is ook niet zo dat wetenschappelijke ontwikkeling altijd leidt tot meer kennis. In het oude Egypte werd opgemerkt dat de zon een kortere schaduw werpt in het zuiden van hun rijk dan aan de Middellandse Zee. Hieruit hebben de geleerden de omtrek van de aarde correct berekend. Deze wetenschap dat de aarde rond is, werd later vervangen door de theorie van de platte aarde.

Een modern voorbeeld is het klimaatonderzoek dat probeerd de klimatologie te vervangen door haar ideologie van door de mens veroorzaakte klimaatrampen, zie hieronder. Daar zijn ze tot nu toe behoorlijk goed in geslaagd.

Maar uitspraken van klimaatonderzoekers zo als "We weten in welke richting en waarom het klimaat verandert" zijn zonder bewijs waardeloos.

Twijfel aan uitspraken maken deel uit van de opleiding van ingenieurs. Zij vertrouwen een uitspraak pas nadat zij deze hebben geverifieerd.


Hoeveel CO2 bevat onze lucht?

Het is zo weinig dat het wordt uitgedrukt in delen per miljoen (ppm). Dit is momenteel 415 ppm of 0,04%. Zie hieronder en hieronder. Van de 0,04% CO2 in de lucht produceert de natuur 97% (402 ppm), de rest (drie procent) mensen. Dat is drie procent van 415 ppm, of te wel 12 ppm CO2 of 0,0012 % wordt veroorzaakt door mensen.

  
Dat is bijna niets (3% van 415 ppm) van bijna niets (0,04% van de lucht)!

We hebben het dus over 12 moleculen CO
2 in 1 miljoen moleculen lucht. En deze paar moleculen in de lucht zouden verantwoordelijk moeten zijn voor een komende klimaatramp? Het "bewijs" moet zeer overtuigend zijn om dat te geloven!

Laten wij dat eens bekijken.


Temperatuur

Aangezien de temperatuur een belangrijke indicator is voor de veranderende toestand van het klimaatsysteem, zal ik eerst uitleggen wat de "temperatuur" eigenlijk is.

We moeten onderscheid maken tussen temperatuur en warmte.
De temperatuur (in °C) geeft aan hoe warm of koud een lichaam is. Deze temperatuur wordt bereikt door ofwel opgevangen/uitgezonden straling of contact met andere moleculen.
Warmte (in joule) is energie en is afhankelijk van het soort stof, de massa en de temperatuur van het lichaam in kwestie. Warme aluminiumfolie, met weinig warmte-inhoud, voelt daardoor koel aan.

De luchttemperatuur is afhankelijk van het aantal botsingen en de snelheid van luchtmoleculen per tijdseenheid op een thermometer.

Thermometers kunnen energie (joule) meten in de vorm van warmte of straling, maar ze schalen dit als een waarde in °C, wat verwarrend is. Een thermometer kan een hoge luchttemperatuur, zoals in de stratosfeer met slechts enkele warme moleculen, niet correct weergeven in °C aangezien deze enkele warme moleculen de thermometer zelden raken!

Naarmate de luchtdruk afneemt met de hoogte, neemt ook het aantal luchtmoleculen per volume-eenheid af (de lucht wordt dunner, zie hiertoe de adiabatische drukverlaging bij toenemende hoogte). Dit vermindert het aantal stoten per tijdseenheid op de thermometer en daarmee schijnbaar de temperatuur, maar in werkelijkheid de warmte-inhoud!  De snelheid van luchtmoleculen hoeft hiervoor niet te veranderen! Dit fenomeen is ook bekend onder het begrip compressiewarmte.

                                                      

De luchttemperatuur op de aarde, in de onderste c.a. 15 km, daalt of stijgt daarom met 6 °C per 1000 m hoogteverschil! (troposfeer, zie hieronder) In de stratosfeer hierboven hebben de weinige luchtmoleculen door de kosmische straling en de ozon-zuurstofcyclus (zie hieronder) een hoge snelheid en dus een hoge temperatuur met maar weinig warmte. Aangezien een thermometer alleen warmte kan meten, kan hij deze hoge temperatuur niet in °C weergeven.

De lucht absorbeert indirect zonne-energie op de bodem of op het wateroppervlak door contact (convectie) en verhoogt zo zijn temperatuur boven de adiabatische temperatuur. Dit verhoogt de snelheid van de moleculen en daarmee het aantal en de energie van de stoten per tijdseenheid op de thermometer.
Op weg naar boven wordt de adiabatische afkoeling van de lucht vermindert door contact met wolken (zie hieronder) en met door zonnestraling opgewarmde waterdamp (zie hieronder).

Ook het aardoppervlak wordt verwarmd door de zon. De hieruit resulterende warme infrarood aarduitstraling kan de temperatuur verhogen van het materiaal waarvan een thermometer is gemaakt! (Daarom wordt de luchttemperatuur gemeten op een hoogte van 2 meter in een luchtdoorlatende, maar voor straling ondoordringbare behuizing.)

De uitstraling van de aarde zou ook de lucht kunnen verwarmen, maar:


Infrarood straling.

De these van opwarming van de aarde door de door mensen veroorzaakte CO2 staat of valt met het vangen van infrarood (IR) fotonen door CO2 die de aarde verlaten. En het blijkt dat deze these onjuist is. Het werd weerlegd door niemand minder dan Albert Einstein.

In een studie uit 1917 zegt Albert Einstein het volgende over het verhitten van een gas door straling: “Wanneer straling wordt geabsorbeerd en uitgezonden, wordt ook momentum overgedragen op de moleculen. Dit betekent dat juist de interactie van straling en moleculen leidt tot een snelheidsverdeling van laatstgenoemde."
De opwarming van de atmosfeer door aardstraling op broeikasgassen is dus een vergissing; zij is zoals hij het uitdrukte "Onafhankelijk van de aard van de moleculen en onafhankelijk van de frequenties waarop moleculen absorberen en uitzenden".

En als je Einstein niet gelooft of zijn uitleg te ingewikkeld is, dan de volgende aanvullende uitleggingen: b.v. die met het atmosferisch infraroodvenster:

     
De golflengte of temperatuur van de spectraallijnen van H2O en CO2 in de troposfeer, zie ook hieronder.

De IR-straling van het aardoppervlak ligt hoofdzakelijk tussen +40 °C (9,2 μm) en -30 °C (12 μm). Zie hieronder. (10 μm komt overeen met 16 °C)

Aardstraling speelt geen rol bij de luchttemperatuur omdat deze golflengten zich in het atmosferische venster bevinden en daarom geen lucht en "broeikasgasmoleculen" kunnen aktiveren. Lucht in de troposfeer, onderste 15 km, is permeabel/doorzichtig voor deze warmtestraling. (Uitzonderingen zijn enkele poolgebieden, die oppervlaktetemperaturen tussen -66 en -92 °C kunnen hebben en daarom buiten het atmosferische venster liggen)
Mede hierdoor koelt de aarde zichzelf af van de opwarming door de zon, zie hieronder en hieronder.
Zie ook hieronder Dr. Thüne.

Een experiment.

Praktische test met het opwarmen van CO2 en lucht door de uitstraling van de aarde (hier door middel van een oven):  1, 2, 3, 4

               
De twee gasflessen, met een begintemperatuur van 5 ° C, verwarmen tot dezelfde eindtemperatuur!
De IR-straling verwarmt noch het CO2-gas noch de lucht!
De straling van de oven verwarmt alleen maar de plastic flessenwand! Zie hieronder.
Ongeacht hun samenstelling worden beide gassen in de flessen alleen door hun contact met het plastic verwarmd.
(Waarom het CO2-gas niet zo snel opwarmt tot de eindtemperatuur als de lucht, heeft te maken met de verschillende warmtecapaciteiten van deze gassen en wordt uitgelegd aanhand van de Venusatmosfeer, zie hieronder.)

Laat u niet misleiden door oplichters die het CO2-gas stiekem bestralen met een golflengte/temperatuur (4,3 μm/400 °C) die op onze aarde niet voorkomt, zie hieronder!

Uit een laboratoriumtest blijkt dat een toename van CO2 van 0,04% naar 100% niet tot enige opwarming leidt.


De thermodynamische natuurwetten:

De eerste wet van de thermodynamica stelt dat de aarde zich niet kan opwarmen zonder extra energie van buitenaf! Zie hieronder. Iedereen die deze wet overtreedt, heeft het over een perpetuum mobile!

De tweede wet van de thermodynamica is in tegenspraak met het bestaan van aardwarmende tegenstraling vanuit koude luchtlagen: thermische energie gaat altijd van een hogere naar een lagere temperatuur! zie hieronder en Christian Steidl vanaf 5:50 tot 8:50.

De natuurwetten kunnen niet door "klimaatwetenschappers" door met woorden te spelen terzijde worden geschoven!! Zie hieronder.

Tegenstraling

                                              
Zo zien 'klimaatwetenschappers' de extra verwarmende "tegenstraling".
 
Maar:
1) Straling kan alleen worden gereflecteerd op een vast of vloeibaar materiaal en niet op een (CO2) gas! Zie hieronder.
2) Omdat CO2 de straling van de aarde op de golflengtes tussen +40 °C en -30 °C niet absorberen of uitstoten kan, zie onder, kan een aardverwarmende "tegenstraling" niet door CO2 worden veroorzaakt!
3) Vanaf een satelliet kan men de warmtestraling en daarmee de temperatuur van het aardoppervlak meten door een wolkenloze lucht, ongehinderd door CO2.  Zie hieronder!
4) Thermische energie stroomt altijd van een hoge temperatuur in de richting van een lage temperatuur, nooit andersom! Een tegenstraling die het aardoppervlak verwarmt, wat nodig is voor het zogenaamde "broeikaseffect", moet dus een temperatuur hebben die hoger is dan de temperatuur van het aardoppervlak. Als gevolg hiervan wordt CO2 uitgesloten als tegenstralingskandidaat omdat de stralingstemperatuur ervan bij minder dan -50°C te laag is. Zie hieronder.
De gedachte dat de straling van de aarde weerkaatst op wolken of CO2 in de lucht en zo de aarde extra opwarmt, is ook onmogelijk, omdat deze straling niet warmer kan zijn dan het aardoppervlak, waar ze vandaan komt. Zie hieronder.
5) Alleen wolken kunnen de binnenkomende zonnestraling en de uitgaande aardstraling verspreiden en reflecteren. Zie hieronder. Maar de verstrooide straling is natuurlijk veel zwakker dan de stralingsbron, waardoor het heet wordt in de brandende zon en koel onder wolken!
6) De echte reden waarom klimaatwetenschappers over een "tegenstraling" praten wordt hieronder uitgelegd.


De toename van de CO2-concentratie.

Een argument tegen de klimaatgevoeligheid van CO2 is dat, op de golflengte van zijn spectraallijnen, zie hieronder, de IR-opname van CO2 bij de concentratie in de atmosfeer al volledig verzadigd is.

Decennia van laboratoriumexperimenten tonen aan dat kooldioxide alleen effectief is bij extreem lage temperaturen en concentraties. De effectiviteit ervan is uitgeput bij minder dan de helft van de concentratie die het had toen mensen voor het eerst fossiele brandstoffen begonnen te gebruiken.
                                      
Dit betekent dat als CO2 bij c.a. -60 °C, zie hieronder, reageert op de straling van de aarde, extra CO2 geen invloed meer heeft op de opname van de hoeveelheid straling.

Zelfs een verdubbeling van de CO2-concentratie doet dus niets: zie hieronder.

De verzadiging wordt hier gedetailleerder uitgelegd: Professor Will Happer's pioneering analysis of the physics of global warming       Prof. Happer vanaf 24:06

De door de IPCC uitgevonden "klimaatgevoeligheid" is dan ook volledig misplaatst in betrekking tot de CO2-concentratie!

                            
Het IPCC ziet het eigenlijk ook zo, want hun zin: "Een klimaatgevoeligheid van 1,64 betekent dat elke keer dat het CO₂-gehalte verdubbelt, we een temperatuurstijging krijgen van 1,64°C", laat bovenstaande grafiek zien. De sprong van 5 ppm naar 10 ppm is snel gemaakt, maar voor de sprong van 415 ppm CO₂ in de lucht naar 830 ppm hebben we op aarde niet genoeg brandstof van welke aard dan ook! En de huidige toename van CO₂ resulteert jaarlijks volgens de IPPC in een nauwelijks meetbare temperatuurstijging. Zie hieronder.


Mengformule.
 
Laten we doen alsof de uitgaande aardstraling de 415 ppm CO2 in de lucht zou kunnen verwarmen. Vervolgens kunt u de formule Mischungsformel gebruiken om te berekenen hoeveel de lucht zich hierdoor zou kunnen opwarmen.

Het soortelijk gewicht van lucht is 1,29 gr / dm³ en CO2 is 1,98 gr / dm³. Hieruit wordt berekend dat één gram lucht met 415 ppm CO2 bevat 0,0004 gram CO2.

Tm= Mengtemperatuur = (m1xT1+m2xT2)/(m1+m2)
m1= Massa van de lucht = 0,9996 gr per liter
m2= Massa van het CO2 = 0,0004 gr per liter
T1 = Lucht/bodemtemperatuur = bijv. -67 °C = 206,15 °K (Warmtestraling in de spectraallijn van CO2)
T2 = CO2 temperatuur na bestraling = bijv. -47 °C = 226,15 °K (Max. 20 ° C toename, zie hieronder)

(Alleen een koud oppervlak van -66 tot -92 °C kan een nog kouder CO2 gas in een dunne luchtlaag verwarmen, omdat alleen deze aardtemperaturen binnen het spectrale bereik van CO2 liggen. Zie boven)

De luchttemperatuur wordt dan: Tm= (0,9996 x 206,15 + 0,0004 x 226,15) / (0,9996 + 0,0004) = 206.16 °K = -66,99 °C

(Berekeningen, binnen het spectrale bereik van water, tonen aan dat een typische atmosfeer en met een 50% waterdampverzadiging 72,8% van de straling van het aardoppervlak na slechts 100 m geabsorbeerd heeft.)

Dus kan CO2 de luchttemperatuur, alleen in een dunne laag boven een zeer koud oppervlak, maximaal 0,01 °C verhogen!!

Door een daaropvolgende verdunning van deze dunne laag met de rest van de atmosfeer blijft van deze 0,01 °C niets over!

Als je ook noch bedenkt dat wij mensen maar voor 3% van deze 0,01 °C verantwoordelijk zijn, zie boven, en zulke koude lucht van -67 ° C geen verwarmend effect kan hebben, wordt het duidelijk hoe absurd deze claim van een door mensen veroorzaakte klimaatverandering door middel van CO2 is!


Om de IPCC-hypothese "Door de mens geproduceerde CO2 is verantwoordelijk voor de klimaatverandering" te weerleggen, is eigenlijk alleen maar één onweerlegbaar tegenargument nodig, zie hieronder.

Maar de vorige tekst bewijst zelfs op zeven verschillende manieren dat CO2 geen opwarming veroorzaken kan!!

                      1) omdat het atmosferische venster alle aardstralen laat ontsnappen, zie boven
                      2) omdat er onvoldoende CO2 voor een verwarming is, zie boven
                      3) omdat er geen aardverwarmende "tegenstraling" door CO2 is, zie boven.
                      4) omdat het de thermodynamische natuurwetten schendt, zie boven.
                      5) omdat de CO2-absorptiebanden verzadigd zijn, zie boven.
                      6) omdat Albert Einstein het zegt, zie boven.
                      7) omdat een experiment het bewijst, zie boven.

                                   
                     Zie              onder   onder   onder           onder                      onder


Ik vertrouw liever op de natuurwetten dan op de huidige mening van de politieke meerderheid.

Ben ik een klimaatontkenner of een complotdenkers, omdat ik weet dat CO2 geen invloed heeft op het klimaat en ik daarom ook niet denk dat een energietransitie een onwaarschijnlijke klimaatramp zou kunnen verhinderen? Juist de effecten van hernieuwbare energie zullen de lokale temperaturen aanzienlijk doen stijgen en veel natuur vernietigen! Zie hieronder.
Of zoals mijn collega Ian Plimer het uitdrukt: Hernieuwbare energie is verwoestende energie.

Hieronder volgen enkele verklaringen voor deze bevinding en hoe de "klimaatwetenschappers" u voor de gek proberen te houden!

                    


Hoe bereken je de temperatuur op een planeet met een atmosfeer?

De gemiddelde temperatuur van planetaire lichamen met dichte atmosferen kunnen nauwkeurig worden berekend met een formule die afhankelijk is van de kennis van vier parameters:
1) de moleculaire samenstelling van de atmosfeer (Spectroscopie),
2) de gemiddelde hoogte van de atmosfeer,
3) de zwaartekracht van de planeet, waardoor sich uit de punten 1 tot en met 3 de gemiddelde atmosferische druk aan de oppervlakte en daarmee de compressiewarmte laat berekenen en
4) de afstand tot de zon. (Nikolov & Zeller 2017 en Holmes)Hieronder befinden zich planeten met heel veel- en met heel weinig broeikasgassen.

Dit geldt ook voor Saturnus'maan Titan met koolwaterstof (CH4) in zijn atmosfeer en voor de broeikasplaneet Venus met 96 % CO2 in haar dichte atmosfeer en 92 bar druk op de bodem, waardoor de oppervlaktetemperatuur hoger is dan 460 graden Celsius. (We kennen ook deze hoge druk op onze aarde, in een dieselmotor. Hier comprimeert de zuiger het lucht / dieselmengsel evenveel als de CO2-atmosfeer op het oppervlak van Venus. Het lucht / dieselmengsel explodeert onder deze hoge temperatuur.)

Deze relatie kan ook worden berekend met behulp van de volgende formule, die geldt voor de temperaturen op alle planeten met een dichte atmosfeer:
T ̴ p(κ-1)/κ (Robinson en Catling)
Dit betekent: De temperatuur T is evenredig met de druk p tot de macht van een exponent, die afhangt van de warmtecapaciteitsverhouding κ van de atmosferische gassen. De temperatuur is dus onafhankelijk van het feit of de atmosfeer bestaat uit stikstof en zuurstof (aarde), koolstofdioxide (Venus) of waterstof en helium (Jupiter).
(Net zoals de valsnelheid (v = g.t) van een object, in tegenstelling tot je verwachtingen, onafhankelijk is van zijn massa).

Als het CO2-gas in de Venus-atmosfeer door lucht zou worden vervangen, zou de oppervlaktetemperatuur ca. 200 °C hoger zijn! Dus precies het tegenovergestelde van een broeikaseffect!

                                              Adiabatische toestandsverandering:         T = const./V κ-1

De redenen hiervoor zijn de iets lagere waarde van de warmtecapaciteitsverhouding κ voor 3-atoomgassen, κ = Cp / Cv.
(lucht: κ = 1,4 en CO2 κ = 1,3,    Cp = warmtecapaciteit bij constante druk en Cv = warmtecapaciteit bij constant volume)

Dit bewijst dat zelfs op Venus de temperatuur niet door de broeikasgassen beinvloed wordt, maar uitsluitend door de zon en de compressie warmte van de gassen ontstaat! Zie ook de wet van Stefan Boltzmann hieronder.

Een goed voorbeeld is ook de Saturnusmaan Titan.
Zij wordt beschouwd als het meest aardse hemellichaam van het zonnestelsel vanwege haar atmosfeer met 98,4% stikstof (N2) plus ongeveer 1,6% argon en en heeft in plaats van water koolwaterstoffen in wolken, regen en meren. De gasomhulling op de oppervlak is ongeveer vijf keer zo dicht- en de druk is met 1,5 bar iets hoger dan op aarde. De oppervlaktetemperatuur van Titan is met -180 ° C veel lager dan die van de aarde als gevolg van de grote afstand tot de zon (ongeveer een duizendste van de aardse straling). In de atmosfeer bestaan de wolken uit het broeikasgas methaan (CH4) en het regent dus methaandruppels! Opnieuw hebben de broeikasgassen ook hier, net zoals CO2 op Venus, noch de Stefan Boltzmannwet invloedt deze temperatuur, ze worden alleen berekend op basis van de compressiewarmte en de afstand tot de zon, zie hierboven.

Daarom bewijzen Venus en Titan dat broeikasgassen geen invloed hebben op hun temperatuur!

Dus de temperatuur op een planeet is onafhankelijk van de broeikasgassen.

Nobelprijswinnaar Svante Arrhenius was een Zweedse chemicus en een verre verwant van Greta. Hij was geïnteresseerd in mogelijke mechanismen om te voorkomen dat de aarde de volgende ijstijd ingaat en Zweden weer onder het ijs verdwijnt. In zijn publicatie beweerde Arrhenius dat een verdubbeling van het CO2-niveau de gemiddelde wereldtemperatuur met 5 tot 6 ° C zou verhogen. Dus stelde hij voor kolenlagen aan te steken om dit doel te bereiken!
Het is grappig om te lezen hoe Arrhenius in zijn boek "Worlds in the Making" fabelt over het feit dat de aarde vroeger gestructureerd was als de zon, daarna langzaam afkoelde en een stevige korst vormde, maar dat het hier van binnen nog gasvormig was, lees hier. Even grappig is zijn theorie dat de bergketens zijn ontstaan ​​door het krimpen van de aardkorst en dat het op de Zuidpool 10 °C warmer is met gemiddeld -10°C dan op de Noordpool. Het was dus maar 40 °C fout! Tot zover zijn begrip van de atmosfeer van de aarde. Voor de gemiddelde temperatuur van Venus komt het op 40 °C. Sterker nog, het is 464 °C! Bij de gemiddelde temperatuur voor Mars lag hij er "slechts" 93 °C naast.


Het "broeikaseffect".

Ook de aarde heeft in het verleden een atmosfeer als die van Venus gehad. Toen de temperatuur van de aarde in de vormingsfase nog boven de 100 °C was, waren er geen oceanen. Alle aanwezige H2O op aarde was verdampt en alle O2 was geoxideerd of verbrand! De atmosfeer bestond voornamelijk uit de broeikasgassen waterdamp en CO2. De atmosfeer van de aarde heeft sich hierdoor niet opgewarmd, maar koelde zich steeds verder af. Waarom?

De natuur streeft altijd naar een balans! (Wanneer er meer warmte van de aarde wordt uitgestraald dan het van de zon opneemt, koelt de aarde af en begint ze minder uit te stralen. Omgekeerd zou de aarde opwarmen als ze minder uitstraalt dan ze als warmte van de zon ontvangt. Als gevolg hiervan zou de aarde sterker gaan stralen en dus afkoelen totdat er weer evenwicht is bereikt.) De afkoeling van de atmosfeer was nodig om de warmte uit de formatiefase van de aarde in evenwicht te brengen met de opwarming door de zonnestralen. Hiervoor moest de nu overtollige warmte van de aarde worden afgegeven aan het universum. Omdat er alleen maar een vacuüm rondom de aarde is, kan de aarde zich ook alleen maar afkoelen door uitgaande (emitterende) straling.

Het aardoppervlak kan zich afkoelen door warmtestraling door het atmosferische venster uit te zenden.
In de atmosfeer kunnen luchtmoleculen, die hun dipoolmoment veranderen door trillingen, zich ook afkoelen door infraroodstraling uit te zenden. Aan deze voorwaarde wordt voldaan door moleculen die bestaan uit twee verschillende of ten minste drie atomen. De luchtmoleculen O2 en N2 kunnen dit niet omdat ze geen dipoolmoment hebben!

Voor moleculen met een dipoolmoment zijn er verschillende manieren om energie op te nemen. Zo kunnen elektronen overschakelen naar een hogere aangeslagen toestand. De meest waarschijnlijke is echter dat de geabsorbeerde energie wordt omgezet in beweging binnen het molecuul. Thermische beweging veroorzaakt botsingen tussen moleculen. Deze zorgen ervoor dat de atoomkernen van een molecuul worden afgebogen van hun evenwichtsposities. Dit leidt tot harmonische trillingen in het molecuul. Ze kunnen energie verliezen door infraroodstraling uit te zenden. Zie hieronder.

Voor de afkoeling van de lucht zijn dus alleen gasmoleculen zoals CH4, CO2 en H2O in staat om warmtestraling af te geven. En hiervan had de aarde er in het begin heel veel, dus de koeling werkte goed. Voldoende emitterende straling zorgt uiteindelijk voor een balans tussen inkomende en uitgaande warmte.

Tegenwoordig koelen de planeten zich niet meer af. Dit geldt zowel voor de planeten met of zonder atmosfeer als ook met of zonder "broeikasgassen".

De zon verwarmt het aardoppervlak met 1.388 watt per vierkante meter. De aarde heeft een veel lagere temperatuur en straalt ongeveer 340 watt warmte per vierkante meter de ruimte in. Desalniettemin warmt de aarde niet op omdat ze dag en nacht uitstraalt met haar hele boloppervlak en de zon alleen de dagzijde opwarmt en dat grotendeels onder een ongunstige hoek!

De inkomende en uitgaande straling is gebalanceerd. Door dit stralingsevenwicht heeft de samenstelling van de atmosfeer geen invloed op de som van de uitgaande straling! Zie hieronder.

De aardstraling zelf is nooit in absoluut stralingsevenwicht met de ruimte. Er is nooit een exact evenwicht tussen de warmte die van de zon binnenkomt en de straling die door de aarde wordt geproduceerd. Dit komt doordat warmte in de oceanen wordt opgeslagen en met vertraging weer wordt afgegeven. Daardoor fluctueert de oppervlaktetemperatuur altijd enigszins en daarmee de temperatuur van de atmosfeer door convectie met het aardoppervlak.


Wat zijn spectraallijnen en wat hebben ze te maken met het "broeikaseffect"?

  

Spectraallijnen zijn scherp gescheiden lijnen. De spectraallijnen komen voort uit de interactie tussen atomen of moleculen en elektromagnetische straling (fotonen). Atomen of moleculen kunnen bepaalde elektromagnetische straling uitzenden (emissielijnen) of opnemen (absorbsielijnen).

              

De spectraallijnen van moleculen in het infrarood bereik zijn iets breder dan die van atomen in het bereik van het zichtbare licht.

   
                               Atomen                                                                      Molekülen


Hieronder zie je de spectrale stralingsintensiteit van de zon en de straling van de aarde.

          


De invallende zonnestraling (onder de rode lijn) dringt door de atmosfeer naar het aardoppervlak en verwarmt, door absorptie (de grijze gebieden met voornamelijk de spectraallijnen van O3 en H2O), de triatomische "broeikasgassen". De aarde en de broeikasgassen geven warmtestraling (de grijze gebieden met voornamelijk de spectraallijnen van H2O en CO2) af in de richting van het universum (blauwe lijn), waardoor ze weer afkoelen.

Hierboven zie je de spectrale stralingsintensiteit van de zon op het het aardoppervlak (rood gebied) en de straling van het aardoppervlak naar boven (blauw gebied).

De stralingsintensiteit uit de atmosfeer ligt tussen de rode lijn en het rode gebied (absorptie van zonnestraling) en tussen de blauwe lijn en het blauwe gebied (emissie van aardstraling).
Het gebied tussen de rode en blauwe lijnen en het rode en blauwe gebied is dus het werkterrein van de "broeikasgassen". En dat effect is een verkoelend effect want die straling verlaat onze planeet!

De zon verwarmt de planeet aarde, hoofdzakelijk de aardoppervlakte en een beetje de atmosfeer. De planeet aarde straalt warmte uit, maar hoofdzakelijk vanuit de atmosfeer en een beetje vanaf de aardoppervlakte door het atmosferische venster.

Alleen bij golflengte uit de grijze gebieden kan CO2 straling absorberen (Absorbieren) en als stralung weer vrijgeven (Emission). Voor de koeling van de atmosfeer is de golflengte 15 micron (- 80 °C) interessant, zie hieronder. (kortere golflengte, bijvoorbeeld 4,3 μm (+ 400 °C), hebben wij niet op onze aarde!)
Het CO2-gas reageert niet op de andere golflengtes!

Deze uitgestraalde langegolf-warmtestraling vanaf het aardoppervlak (in het blauwe golfbereik tussen 8,7 μm en 12,4 μm) kan de triatomische "broeikasgassen" H2O en CO2 niet opwarmen vanwege ontbrekende spectraallijnen (geen grijze gebieden, daarom ook het atmosferische venster genoemd)!

Als er geen "broeikasgassen" in de atmosfeer zouden zijn, dan zou de zon volgens de rode Planck-lijn overdag op het aardoppervlak schijnen.
Als er geen "broeikasgassen" in de atmosfeer zouden zijn, dan zou de aarde 24 uur per dag de ruimte in stralen met alleen het blauwe facet. Zie hierboven.

Voor meer gedetailleerde informatie, zie hieronder.

De uitgaande straling die wordt uitgestraald door het aardoppervlak is langgolvige infraroodstraling en daarom kunt u aan de golflengte een temperatuur toewijzen! (10.000 nm=10 μm komt overeen met ± 16 °C, als je verwijst naar het stralingsmaximum van een zwart lichaam bij deze temperaturen)
Zie het Wiensches Verschiebungsgesetz om de temperatuur te berekenen.

                   

De planeet aarde straalt warmte uit, maar hoofdzakelijk uit de atmosfeer en een beetje van het aardoppervlak door het atmosferische venster, d.w.z. de infrarode straling van het aardoppervlak. is klein (45 W / m²) in vergelijking met de uitgaande infraroodstraling van de atmosfeer (240 W / m²), zie hieronder.
Slechts 20% van de straling van de aarde (koeling) wordt rechtstreeks van de aarde uitgestraald, zie hierboven. 80% van de koeling wordt geleverd door gassen uit de atmosfeer.
Omdat O₂ en N₂ geen IR-straling kunnen uitzenden, dragen ze niet bij aan globale afkoeling. Het zijn voornamelijk H2O en CO2 die deze koelprestaties leveren. Ze zenden deze als straling de ruimte in volgens hun spectraallijnen, zie hieronder. Uitgestraald en dus gekoeld H₂O en CO₂ absorberen een deel van de kinetische energie van O₂ en N₂ door botsingsexcitatie en zenden deze weer als straling uit in de ruimte volgens hun spectraallijnen. De O₂ en N₂ wordt door de wind in de atmosfeer getransporteerd en koelt af in koudere streken en aan de zonloze kant.

Waterdamp kan door middel van zijn spectraallijnen door direct zonlicht opwarmen. Moleculen koelen af naar hun omgevingstemperatuur. Zodra deze overeenkwamen met één van hun spectraallijnen, zenden ze IR-straling uit. Buiten het atmosferische venster kunnen ze, boven in de troposfeer, de atmosfeer verlaten. Zie hieronder.
Je kunt hier ook zien dat de CO2-spectrale lijnen overlapt worden door de H2O-spectrale lijnen en daarom wordt een mogelijk effect van de CO2 geminimaliseerd. Een uitzondering is de 4,3 μm spectrale lijn, maar hier werkt noch de zonnestraling, noch de aardse oppervlaktestraling.Aangezien de uitstraling van de oppervlakte van de aarde tussen +40 °C (9,2 μm) en -30 °C (12 μm) ligt, verdwijnt al deze warmtestraling van het aardoppervlak door het hierboven liggende atmosferische venster (7,5 bis 14,5 μm) direkt naar de hemel! (zie hierboven)  De uitstraling wordt vertraagd door wolken, zie hieronder.

Noch CO2 noch H2O moleculen in de lucht als gas of water kunnen een afkoeling van het aardoppervlak door uitgaande straling voorkomen!

Het CO2-gas verwarmt zich aan de aardoppervlakte door contact met warmere moleculen, zoals alle andere luchtmoleculen dat ook doen. Zodra deze moleculen op een hoogte van c.a. 10 km bereikt hebben, is hun temperatuur gedaald tot -66 a -92 °C en kan CO2 zich noch verder afkoelen door straling uit te zenden. Deze straling kan in de ruimte ontsnappen, maar kan het aardoppervlak niet bereiken. Zijn golflengte ligt buiten het atmosferische venster en wordt daarom direct opgenomen door watermoleculen of CO2! De golflengte ligt buiten het atmosferische venster, zie hierboven! (Boven de troposfeer is de lucht te ijl om de straling volledig te absorberen.)
Vervolgens zal het CO2, net zoals H2O, de omringende luchtmoleculen door stoten verder koelen.

CH4 kan dat niet, door gebrek aan spectraallijnen, en koelt zich af zoals alle andere luchtmoleculen dat ook doen!
zie hieronder.

Het CH4-gas reageert alleen op IR-straling van 96 °C, die we ook niet op de aarde hebben (en de noch warmere 3,3 μm (605°C) und 2,3 μm (986°C)). De IPCC bewering, dat het opwarmingspotentieel van methaan 25 keer hoger is als dat van koolstofdioxide, wordt dan ook anders gerechtvaardigd! zie hieronder

Tweede wet van de thermodynamica "Warmte kan nooit overgaan van een lichaam met een lagere temperatuur (watermoleculen op een bepaalde hoogte) naar een lichaam met een hogere temperatuur (aardoppervlak)."
Een aardoppervlakte verwarmende tegenstraling, die nodig is voor het zogenaamde "broeikaseffect", moet daarom een temperatuur hebben die hoger is dan de aardoppervlaktetemperatuur! Hierdoor valt CO2 als mogelijke tegenstralings-kandidaat af, vanwegen een te lage stralings-temperatuur van -60 °C. Het idee dat de straling van de aarde op wolken of CO2 in de lucht reflecteert en dus de aarde verwarmt, is ook onmogelijk, omdat deze straling niet warmer kan zijn dan het aardoppervlak waar hij vandaan komt. Zie hieronder en hieronder.

          Falsification of the atmospheric CO2 Greenhouse-Effects     Prof. Gerlich & Tscheuschner

            Dr. Ralf D. Tscheuschner over de tweede wet van de thermodynamica van 27:19 tot 30:30

Antwoord op critici die beweren dat de tweede wet niet van toepassing is op straling. De vraag is dus: kan een kouder lichaam dat minder intens straalt dan een warmer lichaam een ​​warmer lichaam opwarmen? Het antwoord is: hij kan het niet, noch praktisch noch theoretisch. Thermische energie stroomt altijd van een hoge temperatuur in de richting van een lage temperatuur, nooit andersom!
Anders zou je je handen kunnen opwarmen aan een ijsblokje of je handen zouden koud worden aan een kampvuur!

                                                             

In werkelijkheid heeft de atmosfeer (met wolken, zie hieronder) een bepaalde temperatuur en zendt daardoor ook warmtestraling uit. Deze stralen in alle richtingen, ook naar het aardoppervlak. De effective uitstraling van het aardoppervlak wordt als volgt berekend: Michael Schnell

          

Met andere woorden, het aardoppervlak straalt uit met het temperatuurverschil tussen het aardoppervlak en de atmosfeer. En dit verschil is groot met een wolkenloze hemel vergeleken met een bewolkte hemel.

                                         De koelmiddelen van de aarde            Dr. Stehlik

Slechts 4% van de "broeikasgassen" is CO2, de rest (95%) is waterdamp!!

Waterdamp en water kunnen enkele spectraallijnen van de binnenkomende zonnestraling gebruiken om zich op te warmen. Daarom kan waterdamp in de lucht verantwoordelijk zijn voor het opvangen en later, in een koudere omgeving, weer afgeven  van warmtestraling, zie hierboven! (CO2 kan zich aan de randen van het zonnespectrum bij 4,3 μm ook een beetje opwarmen, maar kan zich alleen weer afkoelen bij -80 ° C, wat betekent dat CO2 niet kan bijdragen aan de opwarming van de aarde)

De aardoppervlakte verwarmende tegenstraling kan de afkoelende straling van het H2O-gas in de richting van het aardoppervlak zijn. Uiteindelijk is dit slechts een vertraagde zonnestraling naar het aardoppervlak. Maar omdat zij buiten het atmosferische raam straalt, kan zij het aardoppervlak niet bereiken, zie hierboven en hieronder, en heeft niets te maken met de tegenstraling, zoals het IPCC beweert. Zie hieronder.

 
Deze test stoffen in infrarood licht met IR-straling door een oplossing in water laat zien dat waterdruppels in een wolk, evenals waterdamp, infraroodstraling doorlaten.

Omdat wolken zijn gemaakt van water en waterdamp, kunnen ze de uitstraling van de aarde niet voorkomen, alleen vertragen! (zie beneden)

Wolken hebben een aanzienlijke invloed op de temperatuur van de aarde. Wolken ontstaan uit opstijgende warme vochtige lucht met de onzichtbare waterdamp en condenseert wanneer het dauwpunt wordt bereikt.

Hoe hoger de druk, hoe meer waterdamp de lucht kan absorberen, dat wil zeggen dat de lagere luchtlagen meer waterdamp kunnen opslaan.

                                         

Wolken worden gevormd wanneer vochtige lucht opstijgt en op een bepaalde hoogte condenseert. Hiervoor wordt warmte aan de lucht onttrokken en in de wolken gevoerd. Deze warmere temperatuur veroorzaakt een opwaartse stroming in deze wolk. De energie-inhoud van de wolk neemt toe en er kunnen onweersbuien ontstaan.

In de lucht op grote hoogte, die oververzadigd is met waterdamp, zijn Condensatiekernen nodig voor de condensatie. Dit zijn deeltjes die aerosolen worden genoemd en die door kosmische straling worden gecreëerd.

             

Hoe lager de zonneactiviteit, hoe groter het effect van kosmische stralen, zie beneden. Sinds enkele jaren maakt de zon een fase door van zeer weinig zonneactiviteit. In vergelijking met eerdere perioden van lage zonneactiviteit duidt de huidige afname van zonneactiviteit op een toename van wolken en dus een afname van de temperatuur op aarde in de komende jaren.

Hoe meer wolken er ontstaan, hoe kouder het wordt omdat veel zonnestralen worden gereflecteerd en de aarde daardoor minder verwarmd wordt.

Wolken en de lucht slaat warmte op in hun moleculen. Ook slaan de landmassa's en vooral de oceanen zonnewarmte op.

Al met al betekent dit dat het aardoppervlak opwarmt tot gemiddeld +15°C (≈ 288 °K) en is leven op onze aarde mogelijk! De atmosfeer fungeert als een isolerende laag tussen een door de zon verwarmd aardoppervlak en een zeer koud heelal.

Zo werkt de natuurlijke "broeikas" -aarde! Waarbij de koelende invloed van broeikasgassen tegenover de temperatuur door de atmosferische druk en de zon slechts een warmteverdeling in de atmosfeer is, zie hieronder. Of zoals hierboven al vermeld: "De samenstelling van de atmosfeer heeft om evenwichtsredenen geen invloed op de som van de uitgaande straling!"

De echte maatstaf voor de klimaatverandering is de hoeveelheid warmte die in de oceanen (70 % van de aardoppervlakte!) is opgeslagen en die via de oceaanstromen over de gehele aarde wordt getransporteerd (95% van de energie in het aardse klimaatsysteem is opgeslagen in de 5 km diepe oceanen, zie hieronder). Daarom is ons klimaat in West-Europa afhankelijk van de warme Golfstroom.

Onze aarde heeft twee geweldige warmtepompen: de oceanen en de atmosfeer. Door convectie warmt de lucht op en door de luchtbewegingen wordt deze energie wereldwijd getransporteerd.

                              

Het tegenargument van de "klimaatwetenschappers" is: "Door de broeikasgassen verlaat minder warmte de aarde en verwarmt daardoor de aarde" zie hieronder.
Deze korte zin bevat twee fouten: Niet minder warmte verlaat de aarde, zie onder en boven, en de aarde warmt zich niet op, zie onder en onder.


Vervolgens behandelen wij de warmteverdeling door de broeikasgassen.

Veel Atomen en moleculen kunnen straling absorberen en opslaan in de vorm van interne energie. (Omgekeerd kan een molecul interne energie vrijmaken in de vorm van straling)

Atmosferische moleculen bestaande uit drie atomen kunnen zich dus zowel opwarmen als afkoelen door warmtestraling (infraroodstraling) te absorberen of af te geven!  Dat kunnen ze alleen op de specifieke golflengte van hun moleculen, de zogenaamde spectraallijnen.
 

Nu bestaat 99,9% van de atmosfeer uit de diatomische homonucleaire moleculen N2 en O2 en het edelgas argon, die geen warmtestraling kunnen absorberen of afgeven. Alleen door contact met de aardoppervlakte of door contact met warmere luchtlagen kunnen ze zich opwarmen. Wind kan deze warmte transporteren en op koudere plaatsen kunnen zij zich afkoelen.
Maar deze gassen kunnen de aarde niet afkoelen, omdat zij geen IR-straling kunnen uitzenden.

Het op de grond verwarmde CO2-gas koelt zich af door stoten tegen andere luchtmolekulen, door adiabatische drukverlaging bij toenemende hoogte en, zodra de temperatuur is gedaald tot -80 ° C, door straling die wordt uitgezonden met een golflengte van 15 μm, zie hierboven. Deze temperaturen hebben we alleen aan de polen en in de bovenste troposfeer! De CO2 straalt van daar uit in alle richtingen.

Moleculen (lucht) stralen alleen uit met hun specifieke spectrale golflengte, warme lichamen (aarde, wolken) stralen uit volgens de stralingswet van Planck. Gecombineerd ontstaat het volgende beeld voor de uitstraling van de planeet-aarde:

   
De schaal van de x-as is het omgekeerde van de vorige afbeeldingen!
De grafieken laten niet het absorptie-effect van CO₂ en H₂O zien, zoals klimaatimpactonderzoekers graag beweren, maar hun actieve uitstoot en dus hun koeling.
De temperaturen geven aan waar deze uitstraling vandaan komt.
De dip bij 15 micron wordt veroorzaakt door zowel H₂O als CO₂ van atmosferische moleculen op 10 km hoogte. Het aandeel H₂O-moleculen is hier veel groter dan dat van CO₂. Ook onweerswolken bereiken deze hoogte.

                                            Prof. Happer over de aarduitstraling vanaf 58:00.In deze afbeeldingen worden de temperaturen bij de afzonderlijke emitters (van de grond 45 W/m² of uit de lucht 240 W/m²) van bovenaf en van onderaf gezien. Hierboven zag je de stralingsintensiteit van de zon op het aardoppervlak en de uitstraling van het aardoppervlak.

Van boven "ziet" u dat een bevrorene aardoppervlakte met -8 °C onbelemmerd door het atmosferische venster straalt. (Hierdoor kunnen satellieten, als de lucht helder is, op de aardoppervlakte neerkijken en hun temperatuurstraling via infraroodsensoren opvangen.)
Ook de CO2 vanaf 10 km hoogte straalt, buiten het atmosferische venster, met -53 °C naar boven.
De "zichtbaarheid" van infrarood licht in de atmosfeer zal meer en meer toenemen naarmate de druk afneemt. Met andere woorden: als je vanuit de ruimte naar beneden kijkt met infrarood ogen, kun je de CO2-moleculen zien tot een bepaalde "gemiddelde diepte" in de bovenste troposfeer. Omgekeerd kan alleen de straling van de zo zichtbare CO2-moleculen in de ruimte ontsnappen.
Onder de 8 micron "zie" je de straling van de watermoleculen in de atmosfeer. De straling nabij het oppervlak van meer dan 18 µm kan niet door de atmosfeer naar de ruimte stralen omdat deze golflengten buiten het atmosferische venster liggen en de atmosfeer hiervoor te dik is.

Van beneden "ziet" u de zeer koude straling uit het helal door het atmosferische venster en ook de iets warmere (-53°C) straling nabij de grond van CO2 bij een golflengte van 15 micron. Beneden de 8 micron en boven de 18 micron "ziet" u de koude straling van de zich afkoelende watermoleculen vlak boven het eis.

En zo ziet de Sahara er van boven uit: Alleen de groene pijl komt van de aardoppervlakte.

                                            

Een molecuul dat warmtestraling (fotonen) van de zon of het aardoppervlak absorbeert zendt kouder fotonen uit, maar in een willekeurige richting. Degenen die verdwijnen in de richting van het nog koudere helal, koelen de atmosfeer. Degenen die naar de aarde stralen, worden gereflecteerd op warmere moleculen (geen energieoverdracht, Thomson-verstrooiing) totdat ze ook verdwijnen in de richting van het helal en de atmosfeer verder koelen.

Uit: DE ROL VAN BROEIKASGASSEN door W.A. van Wijngaarden en W. Happer

"In de troposfeer onder de tropopauzelimiet wordt een groot deel van de energiestroom van het door de zon verwarmde oppervlak gedragen door convectie in plaats van thermische straling. Convectie houdt de gemiddelde temperatuurdaling in de troposfeer in stand die dicht bij adiabatisch ligt. In de stratosfeer, de meeste van de opwaartse warmtestroom gedragen door straling.
........
De atmosfeer van de aarde werkt als een uiterst gecompliceerde motor, die de warmte van de zon omzet in het werk dat de wind, het weer en de oceaandynamiek aandrijft. Broeikasgassen zijn de warmtewisselaar waarmee de atmosferische warmtemotor afvalwarmte in de koude ruimte kan dumpen.
"

                                            

De wolken zijn niet alleen wit en reflecteren een deel van de zonnestraling, waardoor het koeler wordt op bewolkte dagen.  Ze slaan ook een deel van de binnenkomende zonnewarmte op. Omdat de wolken permanent IR-straling in alle richtingen uitzenden, worden ze ook constant afgekoeld.

Wolken hebben dus een koelend effect!

         

Links zie je dat waar wolken zijn, minder warmtestraling wordt uitgezonden. Omdat het onder de wolken in de schaduw niet zo warm wordt en de uitgestraalde warmtestraling diffundeert door de wolken en daardoor komt er minder aan de bovenkant uit. Aan de rechterkant ziet u dat daar waar wolken zijn het zonlicht gereflecteerde wordt.
De "klimaatwetenschappers" zien dit als een bewijs van de "tegenstraling". Ze denken dat het CO2-gas en de wolken de stralingswarmte reflecteren die door de aarde wordt uitgestraald, zodat deze energie niet in de ruimte ontsnapt en dat daardoor de aarde opwarmt. Zie beneden. Maar CO2-gas, waterdamp en water zijn permeabel voor infraroodstraling. Zie hierboven. En zelfs als er deze straling was, is die niet warmer dan het aardoppervlak dat het heeft voortgebracht. Dus hij kan niets verwarmen!

Wolken vormen ook de warmteopslag in de lagere atmosfeer!!

Wolken zenden infraroodstraling uit door de warme waterdruppels, zie hierboven. (Waterdamp als gas en CO2 kan dit niet omdat een gas alleen kan emitteren op de golflengte van zijn spectraallijnen en die zijn niet beschikbaar bij deze temperatuur, zie hierboven)

Door deze warmte in de wolk kan een koude aarde minder uitstralen. (Tweede wet van de thermodynamica en zie boven) De tegenstraling uit de wolken werken als een verwarmende deken. Hierdoor voorkomen ze b.v. grondvorst.

De vorming van grondvorst:

                              

Ten eerste, zinkt de koude lucht op rustige nachten naar de grond vanwege de hogere dichtheid.
Ten tweede, kan de thermische straling van de grond op een heldere nacht ongehinderd in de atmosfeer worden afgegeven, waardoor de grond onder het vriespunt kan afkoelen.
Ten derde, wordt de koude grondlucht verder gekoeld door convectie.
Ten vierde, als de lucht voldoende wordt gekoeld om de dauwpunttemperatuur van de lucht te bereiken, vormt deze vorst.

Dipl.- Met. Dr. phil. Wolfgang Thüne:
"Als er geen beschermende bewolking boven de grond is, daalt de temperatuur vooral 's nachts in de zomer sterk. Het is elementaire meteorologische kennis dat de energie die overdag door de aarde wordt geabsorbeerd, onzichtbaar en ongehinderd "direct" kan verdwijnen door middel van "temperatuurstraling" in de nacht wanneer de lucht helder is.

Dit breekt de IPCC-hypothese af dat het verhogen van het CO2-gehalte in de atmosfeer "opwarming van de aarde" zou veroorzaken en zou resulteren in een "klimaatramp" die alleen kon worden voorkomen door een drastische vermindering van de "CO2-uitstoot" ,

Conclusie: de CO2 kan het atmosferische "stralingsvenster" niet sluiten vanwege het ontbreken van geschikte absorptielijnen en heeft daarom geen invloed op het weer en zijn statistische vervolgconstructie "klimaat"! Met andere woorden, het is fysiek onmogelijk dat een "zwart lichaam" dat continu energie over een breed golflengtespectrum uitstraalt, kan worden afgekoeld door een atmosferische gasomhulling die alleen selectief en discreet straling absorbeert. Het constant variabele CO2-gehalte van de atmosfeer is het resultaat (!) van de bewogen klimaatgeschiedenis en geenszins de oorzaak (!).
"


Bij een hoge luchtvochtigheid moet het broeikaseffect het sterkst zijn. Maar vergelijkende onderzoek van verschillende plaatsen op dezelfde breedtegraad laat zien dat een hogere luchtvochtigheid leidt tot lagere temperaturen, niet tot hogere. Een andere vergelijking kun je maken tussen tropisch regenwoud rond de evenaar en woestijngebieden. Het tropisch regenwoud zou door zijn hoge luchtvochtigheid het voorbeeld moeten zijn waar broeikaswerking het sterkst is. Het tegendeel is waar. Ondanks een grotere instraling van de zon ligt de gemiddelde temperatuur in het tropisch bos zeker 10 graden lager dan in de woestijnen. Dat het koeler is in het oerwoud komt door de enorme verdamping, waardoor hier veel warmte aan de lucht onttrokken wordt. Verder verhinderen de hierdoor ontstane wolken en bossen een directe zoninstraling. Er is dus geen "Broeikaseffect"!

Bij meer broeikasgassen wordt de atmosfeer niet warmer, alleen de warmte-inhoud wordt verhoogd en daarmee de uitgaande straling (koeling). De warmteafgifte van de lucht wordt daardoor versterkt aan het universum afgegeven!

                                                        Waarom CO2 het aardoppervlak afkoelt

Meer broeikasgassen in de atmosfeer betekend een toename van triatomische moleculen in de atmosfeer en dus meer opgeslagen warmte. (Niet de temperatuur, maar de warmtecapaciteit van de atmosfeer is gestegen) Hierdoor ontstaat bij dezelfde hoeveelheid zonneschijn meer straling van dit broeikasgas vanaf een grote hoogte in de richting van de ruimte en dus een verhoogde koeling van de atmosfeer door dit broeikasgas. Zie hieronder.

Er moet ook rekening worden gehouden met het feit dat CO2, bij de huidige CO2-concentratie van 0,04% of 415 ppm CO2 in de atmosfeer, bijna alle 15 μm straling absorbeert . (Dit kan worden geïllustreerd door een met roet gezwarte ruit. De schijf is ondoordringbaar voor licht en een verdere zwarting toont geen extra effect.)

             Het antropogene broeikaseffect - een spectroscopische onbeduidendheid van Heinz Hug

Een extra CO2-toevoer draagt daarom nauwelijks bij aan de verhoging van de absorptie die, met een temperatuur van -60 °C, bovendien alleen aan de polen voorkomt! (De CO2 op 10 km hoogte kan, vanwege de ondoordringbaarheid van de lucht voor deze straling, deze straling van de aarde niet absorberen, maar veel straling uitstoten door zich af te koelen! Zie hierboven)

                                                       M. Schnell 

Het hardnekkige verhaal van de Klimahisteriker dat broeikasgassen warmte vasthouden (trap heat) en daarmee de oorzaak zijn van de klimaatopwarming is niet houdbaar, zo is de “bovenste tropische hot spot” voorspeld door klimaatmodellen niet geobserveerd.

                                               

                  Dipl.-Ing. Heinz Thieme        Het thermodynamische atmosfeereffect

   

De stralingsbalans naar de mening van meteorologen:


                                 
(Ter vergelijking, de frauduleuze stralingsbalans van de Klimaatwetenschappers)

De aarde absorbeert 341 W/m²=101+240 W/m² wat de aarde uitzendt.

Het aardoppervlak absorbeert 146 W/m² =117+84+45 W/m² wat het aardoppervlak uitzendt.

Deze weergave is logisch en wordt bevestigd door metingen op de grond, in de lucht en vanuit satellieten. Hierin is ook de temperatuurstijging door de verhoging van de luchtdruk duidelijk te zien! Zie hierboven


Pseudo-wetenschappelijke argumenten.

Het oprichtingsmandaat van het IPCC was letterlijk "te bewijzen dat de mens zondigde tegen het klimaat". Dit komt overeen met de klassieke definitie van "pseudowetenschap". Hier probeert men te "bewijzen" dat een economisch, politiek of strategisch gewenste hypothese waar zou kunnen zijn.
Echte wetenschap staat altijd open voor de resultaten, in de pseudowetenschap wordt het resultaat voorgegeven.

Daarom berekenen zij bijvoorbeeld niet de invloed van de schommelende zonneactiviteit (zie beneden).

De klimaatwetenschappers wisten dat het 's nachts warmer is als de lucht bewolkt is dan wanneer de lucht helder is, zie hierboven. Hieruit concludeerde ze ten onrechte dat als de warme aardstralen op wolken wordt gereflecteerd en teruggekaatst naar het aardoppervlak, het aardoppervlak daardoor zou opwarmen. En als een aardse straling hetzelfde zou kunnen doen met een CO2-gas, zou de menselijke invloed bewezen zijn. Als hier maar niet dat woord "als" in stond! Zie hierboven.

Een andere IPCC-fout is dat ze denken dat het 33 °C kouder zou zijn zonder "broeikasgassen". Hoe komen zij hierop?

Als u de temperatuur van de aarde vanaf een satelliet meet, dan heeft de aarde een gemiddelde temperatuur van -18 °C. Het aardoppervlak heeft echter een gemiddelde temperatuur van + 15 °C. De "klimaatwetenschappers" geloofde dat dit temperatuurverschil van 33 °C het "broeikaseffect" was.

                   

De -18 °C is in werkelijkheid de gemiddelde temperatuur van de atmosfeer! (op 10 km hoogte is de temperatuur -60°C) Desalniettemin hebben ze alles geprobeerd om dit temperatuurverschil als een "broeikaseffect" te "bewijzen".

Voor dit doel hebben de IPCC-wetenschappers de aarde als een zwarte straler beschouwd, zodat ze de Stefan Boltzmann-wet konden gebruiken voor hun berekening. De aarde is echter een grijs lichaam omdat de emissie niet zo intens is als de lijn van de stralingswet van Planck voor een zwart lichaam, zie hierboven.

En we weten allemaal dat de aarde, gezien vanuit de ruimte, prachtig gekleurd is en en veel zonnestraling wordt gereflecteerd en geabsorbeerd. De invloed van wolken, ijsoppervlakken, verdeling van land en zee, reliëf en vegetatie worden door de IPCC niet overwogen.

                               
De door de IPCC gebruikte wet van Stefan Boltzmann is alleen van toepassing op zwarte lichamen met een homogeen oppervlak, zonder een warmteopslag, zonder een atmosfeer, zonder een albedo-effect en zonder een roterende beweging. Hierdoor wordt de invallende straling niet direct weer volledig als warmtestraling uitgestraald, zoals vereist door de SB-wet. (De door de zon verwarmde zijde koelt 's nachts af en de oceanen slaan veel warmte op)
Dan wordt deze foutieve berekening met -18 °C gecorrigeerd door het introduceren van een niet bestaande "tegenstraling" om de +15 °C te bereiken!

Zo werkt de pseudowetenschap! Het resultaat was vooraf al vastgelegd.

Als u de basisprincipes van het SB-wet wilt toepassen, kunt u dit alleen doen met behulp van de volgende rekenmethode:

         Zonneinstraling = Aarduitstraling
            (1-A) x F x W = 4 x F x σ x S x T4

Hierin zijn:
A = albedo van de aarde = 0,3 (3% gereflecteerde zonnestraling, met de bewolking als variabele)
F = aardoppervlak
W = zonnestraling = 1.400 watt/m²
σ = Stefan-Boltzmann-constante = 5,67 x 10-8
S = zwartheid van de aarde = 0,63 (63% straling vergeleken met de ideale straler, zie hierboven)
T = temperatuur van de aarde
Resultaat: T = 15 °C!
Slechts drie factoren kunnen de temperatuur T van de aarde beïnvloeden: De zonnestraling, A en S!
Hieruit blijkt ook dat broeikasgassen geen rol spelen, zie hierboven en hierboven.

In werkelijkheid zou zonder broeikasgassen  de oppervlak van de aarde de lucht door convectie (contact) verwarmen zonder dat deze lucht zich in de richting van het helal kan afkoelen. (Het aardoppervlak koelt nog steeds af door middel van convectie, warmtegeleiding en IR-straling. zie hierboven) Een afkoeling van de lucht kan alleen maar zo plaats vinden, zoals het nu ook gebeurt. Wind transporteert de warmte in de atmosfeer en kan 's nachts en in koudere streken afkoelen. De balans tussen binnenkomende straling en uitgaande straling van onze planeet-aarde verandert zich daardoor niet. (zie hierboven)

Een andere manier om te begrijpen waarom het zonder broeikasgassen geen -18 °C wordt, is door goed te kijken naar veranderingen in de stralingsbalans van de aarde. Zie hierboven.

                                        

Zonder broeikasgassen zou het invallende zonlicht ongehinderd het aardoppervlak bereiken omdat er geen wolken of waterdamp meer zijn en luchtmoleculen geen effect hebben op de zonnestraling. Daardoor zou het aardoppervlak overdag net zo warm als op de maan kunnen worden (130 °C), maar de lucht koelt overdag het aardoppervlak af door convectie.

Zonder broeikasgassen kan er geen water op aarde zijn en kan er dus geen koeling door verdamping op het aardoppervlak plaatsvinden. De koeling vindt alleen plaats door convectie en straling en moet in evenwicht zijn met de zonnestraling.

De energie die overdag door het aardoppervlak wordt geabsorbeerd, wordt 's nachts weer afgegeven. De straling wordt niet langer gehinderd door wolken. Hierdoor zou het aardoppervlak 's nachts net zo koud als op de maan kunnen worden (-160 °C), maar de warme lucht zal het aardoppervlak s nachts door convectie opwarmen.

De lucht neemt overdag warmte op door convectie en koelt 's nachts weer af door convectie op het koude aardoppervlak. De atmosfeer werkt als een opslagtank en een warmtepomp, zoals nu.

En voor degenen die het wetenschappelijk willen lezen: Prof. Dr. Gerhard Kramm, Fairbanks, Alaska, USA

Zoals al eerder vermeld, heeft de samenstelling van de atmosfeer om redenen van evenwicht geen invloed op de som van de uitgaande straling! Wat binnenkomt als zonne-energie, moet ook als straling weer naar buiten komen!
Met andere woorden: Als een stralend gas in concentratie zou toenemen (CO2), zouden de andere componenten (aardoppervlak en waterdamp) minder uitstralen en vice versa!

Daarom zou de gemiddelde temperatuur van de lucht op het aardoppervlak zonder broeikasgassen in de lucht niet dalen tot -18 ° C, zoals het IPCC beweert.

Lees ook het principe van Le Chatelier. "Als men een dwang uitoefent op een systeem in evenwicht, reageert de natuur zodanig dat het effect van de dwang wordt geminimaliseerd". Men noemt dit een "negatie feedback". Wat betekent dat een "positieve feedback" (zelfversterkende feedback), waarnaar de "klimaatwetenschappers" zo verlangen, niet in de natuur bestaat.
Zelfs onze elektriciteit is op dit principe gebaseerd.

                        
Het ontstaan ​​van elektrische velden met de verandering in magnetische velden in de tijd.
(Als in een gesloten circuit het aantal veldlijnen van een magnetisch veld wordt verminderd, dan zal de natuur er alles aan doen om deze vermindering te compenseren. Er ontstaat dus een extra magnetisch veld door elektronen in het gesloten circuit in beweging te zetten. Dat is onze elektriciteit!)
 
Het is dus niet zo dat een door de mens veroorzaakte opwarming tot een verdere opwarming leidt! Daarom zijn er ook geen "tipping points".

Volgens de IPPC zou de grootte van de tegenstraling ca. 333 W/m² zijn, zie hieronder.

                            H. Harde
   Michael Schnell - Welke invloed hebben broeikasgassen op de luchttemperatuur? vanaf 35:50

Daarom is de CO₂-bijdrage aan de onverklaarbare "tegenstraling", zelfs volgens het IPCC, erg laag!
Interessant hierbij is dat de IPPC geen antwoord geeft op de vraag waar de resterende 95% van de magische tegenstraling vandaan komt. Zie ook hierboven en hieronder.


Een ander pseudowetenschappelijke bewijs:
             

             The Greenhouse Gas Demo            CO2 Klimatest bei einer 4,3 Mikrometer Strahlung
 
                               Beweis für den Treibhauseffekt? ab 9:43 bis 11:32


Pseudowetenschappelijk is de bewering dat een container verrijkt met CO2-gas, sich door bestraling met infraroodstralen verwarmd, een bewijs is voor het broeikaseffect.

Wanneer bij de omgevingstemperatuur (evenwichtstemperatuur zonder infrarode straler), van b.v. 21 °C, een gelijk warme CO2-verrijking gemaakt wordt, of een straler met een temperatuur die vergelijkbaar is met die van de aarde wordt gebruikt, dan zult u kunnen zien dat de temperatuur sich niet verandert! Zie boven. Dus geen broeikaseffect! (Als je twee ballonnen hebt en een ervan is gevuld met CO2, zal het gas in de ballonnen, zelfs als je ze in de zon houdt, altijd dezelfde temperatuur hebben. (theorie en praktijk in de zon en praktijk bij de aarduitstraling 1, 2, 3, 4))

Maar als een infraroodstraler wordt gebruikt, dan neemt de temperatuur in het CO2-verrijkte compartiment toe. Maar nauwelijks in de ruimte met een natuurlijk CO2-gehalte.

                                                             

De truc achter deze test is dat de infraroodstraler precies in de spectraallijn van CO2 straalt! (400 °C bij 4,3 µm zie boven) Door de hierdoor toegevoegde extra energie, die we op onze aarde niet hebben, wordt een hogere evenwichtstemperatuur bereikt!

                                Prof. Quaschning: Is koolstofdioxide echt een klimaatmoordenaar? vanaf 5:10

                                                                   

Nee dus. Deze truc werkt ook bij een gewone lamp. Daar de lichtintensiteit bij 4,3 µm klein, maar aanwezig, is duurt het alleen wat langer!

Bij een natuurlijke aardse uitstralings- golflengte van 9,2 µm tot 12 µm, met de stralingstemperatuur van +40 °C tot -30 °C, reageerd het CO2-gas niet! zie hierboven.

En dus is deze test eigenlijk een bewijs daarvoor dat het CO2-gas helemaal geen invloed heeft op het klimaat!

Op deze manier kan een infraroodstraler objecten in de kamer verwarmen, maar niet de lucht! Die worden alleen verwarmd door contact met de door straling verwarmde objecten.

                                                  

Zelfs als de infraroodzender een golflengte van 4,3 μm had, is de CO2-concentratie in de lucht van de kamer te laag voor een opwarming! Zie boven.

Eigenlijk is het daarom nogal idioot om te geloven dat de straling van de aarde, zonder de golflengte van 4,3 micron, de temperatuur van de atmosfeer kan verhogen!

Dichter bij de werkelijkheid zou een concentratieverhoging van het CO2-gas zijn bij de evenwichtstemperatuur, zoals dat in de werkelijkheid gebeurt. Omdat het gas niet meer energie toegevoegd wordt als voordien (geen straling met 4,3 μm), kan de temperatuur ook niet stijgen! Nu zijn meer CO2-atomen op grotere hoogte betrokken bij de koudere uitstraling. (zie hierboven). Door de stralingsbalans zullen de andere stralers (aardoppervlakte en waterdamp) minder uitstralen (zie hierboven)!

             NASA: de koelende werking van CO2                CO2-gas koelt de atmosfeer vanaf 4:16

                Dr. Helmut Böttiger - CO2-gas koelt de atmosfeer vanaf 46:36

In de bovenstaande testopstelling is een hogere temperatuur van het CO2-gas alleen mogelijk als de infraroodverwarming ingeschakeld wordt. Hierdoor verschuift de evenwichtstemperatuur naar boven. Zo werkt ook de opwarming van de atmosfeer. Een hogere temperatuur van de atmosfeer kan alleen worden verkregen door meer zonnestraling te ontvangen, waardoor de temperatuur van de H2O-moleculen in de atmosfeer verhoogt worden en ook de aardoppervlakte meer warmte afgeeft.


Ook pseudowetenschappelijk is de bewering dat als de warmtestraling van een zwarte roterende band niet kan stralen door een container verrijkt met CO2-gas, dit een bewijs is van het broeikaseffect.

                                                                        Prof. Borrmann: ZDF Terra-X vanaf 4:00

            

Het is als een illusionistische show. Je weet dat het een truc is, maar hoe doet hij het?

Ten eerste werkt deze truc niet zonder deze zwarte metalen ring. Hierdoor wordt de straling volledig geabsorbeerd en opnieuw uitgezonden. (Een zwart lichaam kan worden gekenmerkt door de mate van absorptie = de mate van emissiviteit) Vanwege zijn grote reflectie zou de aardbol hiervoor onvoldoende warmte absorberen en uitstoten.

Ten tweede emitteert de lamp (hier de Osram hlx 64635 infraroodverwarming met 160 W)  bij een temperatuur in het brandpunt van ca. 1300 ° C en deze straling wordt ook weer uitgezonden door de zwarte band met een iets lagere temperatuur omdat de metalen ring zich aan de lucht afkoelt.

Ten derde om te voorkomen dat het verwarmde oppervlak te veel afkoelt voordat de straling aan de andere kant van de wereld wordt gemeten, moet de aarde snel draaien. Een elektromotor zorgt hiervoor.

Ten vierde meet de infrarood thermometer een gemiddelde temperatuur van 80 °C. Net zoals de aarde een gemiddelde temperatuur van -18 °C heeft, gemeten vanaf een satelliet. In werkelijkheid zenden warme lichamen veel verschillende temperaturen uit, bij een lampook de 4,3 μm (400 °C) straling. Zie boven.

Ten vijfde gebruikt hij de infrarood thermometer niet om de straling aan de achterkant van de aarde te meten, maar deze wordt gemeten door een "speciale infraroodsensor". Hij neemt een sensor die alleen een klein golflengtebereik kan meten, hier 4,3 μm (400 °C) de spectrale lijnen van CO2. De "speciale infraroodsensor" kan deze 4,3 μm (400 °C) straling meten. En achter een CO2-gas kan de sensor natuurlijk geen 4,3 μm-straling meten!
 
De infrarood thermometer zou met of zonder CO2-gas dezelfde oppervlaktetemperatuur aangeven en daarmee bewijzen dus dat CO2 geen invloed heeft.

Ons aardoppervlak zendt geen straling uit met deze 4,3 μm (400 °C) golflengte, behalve bij bosbranden!Pseudowetenschappelijk is ook de bewering dat als de 4,3 micron warmtestraling van een kaars niet door een met CO2 verrijkte houder kan doordringen, dit een bewijs is van het broeikaseffect.

                                

                                                      CO2 Absorptie van warmtestraling van een kaars

Hierover enkele opmerkingen:
.
1) Onze aarde straalt geen warmtestraling uit met de hitte van een kaars (400 °C).
2) Voor het experiment was de IR-camera ingesteld op het bereik van absorptielijnen van CO2 bij 4,3 micron. (buiten het warmtestralingsspectrum van de aarde, maar in het midden van het warmtestralingsspectrum van de kaarsvlam).
3) Daarom kan de IR-camera de warme vlam zien, maar niet de koudere waskaars! Onze ogen zien de kaars en vlam nog steeds door het CO2-gas!
4) Een thermometer kan zonder probleem de temperatuur van de kaars meten door het CO2-gas.Voor deze truc van het CO2-klimaateffect werd dus "toevallig" het "verkeerde" golflengtegebied gekozen.

Dit heeft weinig met de realiteit te maken. De maatgevende uitstraling van het aardoppervlak ligt tussen 9,2 μm (+40 °C) en 12 μm (-30 °C). De bepalende factor voor de broeikaswerking van CO2 door de absorptie van straling is echter 15 micron (-80 °C). (Zie hierboven)

Al deze trucs hebben gemeen dat ze op de een of andere manier het CO2-gas bestralen met de onzichtbare 4,3 micron golflengte die op onze aarde niet bestaat.

Een ander pseudowetenschappelijk argument voor CO2 als klimaatrelevant gas;

                


How to Win Any Debate on Climate Change (Hoe win je iedere diskussie tegen de tegenstanders van het geloof aan de door mensen veroorzaakte aardverwarming) Een zin als "if this is wrong, a lot of basic chemistry is wrong" klinkt logisch, maar is niet erg overtuigend als de voorgaande theorie verkeerd is. Meer CO2-gas verhindert niet de uitstraling (koeling) in de richting van het universum. Integendeel! Zoals hierboven werd uitgelegt: Alleen bij temperaturen van +400 °C of -80 °C, kan CO2 straling absorberen of vrijgeven. Bij alle andere temperatuurstralen kan CO2 geen stralungsenergie opnemen! Aangezien de uitstraling van de aarde tussen -40 °C en +50 °C ligt, verdwijnt al deze warmtestraling direkt naar de hemel! (zie boven. Als een denkspel kun je een raam van 1,5 m breed verduisteren met een dik 2 m breed gordijn. Naar de mening van de Klimawissenschaftler zijn 2 smalle strepen van 1 cm, links en rechts van het venster, voldoende om hetzelfde effect te bereiken!)


CH4 als broeikasgas.


De IPCC meent dat methaan (1,869 ppm) de omzetting van zwaveldioxide (SO2), geproduceerd door verbranding van fossiele brandstoffen, in vaste sulfaatverbindingen zal verminderen. (Deze vaste zwevende deeltjes (aerosolen) weerkaatsen invallend zonlicht direct terug in het heelal en verminderen daardoor de opwarming van de atmosfeer! Zie beneden) De vermindering van aerosolen verhoogt dus, volgens de IPCC, de temperatuur van de atmosfeer 25 keer zoveel als CO2 dat zou doen!

Zelfs als het methaangehalte met een factor 25 wordt verhoogd, is het 25 x 1,869 ppm = 46,7 ppm = slechts 0,00467% van de atmosfeer!

                                       Prof. William Happer vanaf 31:48

Methaan is dus, volgens de IPCC, schadelijk omdat het de door de mens veroorzaakte luchtvervuiling vermindert! Maar de ontzwaveling van rookgassen is juist een goede zaak, omdat deze aerosolen de oorzaak zijn van zure regen!Satellietmetingen tonen aan dat noch ontdooiende permafrost noch runderen een rol spelen bij de productie van CH4!
Methaan is sinds ongeveer 2004 wereldwijd niet toegenomen, de accumulatie is beëindigd (IPCC). Een wetenschappelijk onderbouwde oorzaak hiervoor is nog niet gevonden.
Methaan wordt in de Atmosphäre vrij snel geoxidiert: CH4 + O2 => CO2 + H2O.

Laggas N2O (324,2 ppb) is een broeikasgas dat ongeveer 300 keer zo schadelijk voor het klimaat zou zijn als koolstofdioxide CO2 (400 ppm). Een begrijpelijke verklaring heb ik tot nu toe niet gevonden! De golflengtebereiken waarin Laggas warmtestraling absorbeert overlappen gedeeltelijk met die van methaan. Hoe hoger het methaangehalte in de atmosfeer, hoe lager de invloed van Laggas, omdat de overeenkomstige golflengtes al door methaan worden geabsorbeerd - dus het broeikaseffect van deze twee stoffen mogen niet eenvoudigweg bij elkaar worden opgeteld. Zoals ook H2O en CO2 elkaar tegen werken, zie boven.
De belangrijkste bronnen van Laggas zijn stikstofhoudende meststoffen in de landbouw en veeteelt, processen in de chemische industrie en verbrandingsprocessen.

Lachgas en methaan hebben gemeen dat ze geen spectraallijnen hebben binnen het atmosferische venster en daarom geen invloed kunnen hebben op het klimaat.


"Klimatologie" versus "klimaatwetenschap"

Klimaatontwikkeling omvat verleden, heden en toekomst. Naast de atmosfeer spelen ook oceaanstromingen, continentale drift, de instabiliteit van de aardas, veranderingen in de baan van de aarde, zonnevlekken en kosmische straling een rol.
Als gevolg hiervan is een enkele wetenschappelijke discipline niet voldoende om al deze beïnvloedende variabelen vast te leggen.
Daarom is de stelling: "Hij is geen klimatoloog en mag dus geen medezeggenschap hebben" helemaal verkeerd!
Alleen samenwerken vanuit verschillende disciplines kan licht in het donker brengen.

En natuurkunde speelt hierbij een veel grotere rol dan de klimaatwetenschappers willen toegeven. (Zie hierboven)
Bijvoorbeeld is er in het verleden nooit een temperatuurstijging geweest door een toename van CO2. (zie beneden en boven)

Tenzij u de stralingsbalans van de Klimaatwetenschappers gelooft. Daarna wordt de atmosfeer warmer door een sterkere reflectie op de extra "broeikasgassen".

                              

Allereerst moet men het verschil begrijpen tussen "klimatologie" en "klimaatwetenschap", omdat beide termen vaak door elkaar gehaald worden.

Klimatologie is de studie van de fysieke processen en wetten in de atmosfeer van de aarde. Het wordt gerekend tot de geowetenschappen en is universitair verbonden aan de instituten voor geofysica of de faculteit natuurkunde.
De procedure is als volgt: Eerst wordt geprobeerd een natuurlijke gebeurtenis wetenschappelijk te verklaren. Hierna wordt de maatschappij en politiek geïnformeerd door vakliteratuur.

Klimaatwetenschap bestudeerd langetermijnontwikkelingen en probeert hiermee die klimaat-ontwikkelingen voor de toekomst te voorspellen. Klimaat-ontwikkelingen worden gecombineerd met sociale kwesties en politieke aanzichten.
De procedure is als volgt: politiek staat op de voorgrond. Wetenschap dient alleen als hulpmiddel om het 'goede' af te dwingen, zie hieronder. De "herhaalbaarheid" van hun experimenten / gebeurtenissen, die onmisbaar is voor de wetenschap, bestaat niet!

En waar vergaren 'klimaatwetenschappers' hun wetenschappelijke kennis? Een universitair diploma in "Klimaatwetenschap" bestaat niet! Deze mensen werken hooguit aan een project en noemen zichzelf klimaatonderzoeker.
Het zijn pathologische wetenschappers! Zij onderzoeken niet-bestaande problemen, zoals het broeikaseffect en de klimaatcrisis! Zie hieronder.
Daarom ook wel homeopaten van de wetenschap genoemd!

              Vince Ebert (natuurkundige/cabaretier) over Klimaatwetenschap en complotdenkers.

Het wetenschappelijke niveau van de klimaatwetenschap kan daarom gelijkgesteld worden met astrologie, homeopathie of esoterie. Hier worden de regels van de logica genegeerd.
Elke tak van wetenschap heeft zijn charlatanisme. Astronomie heeft astrologie, scheikunde heeft alchemie, geneeskunde heeft de kwakzalverij van de homeopathie en zo heeft de klimatologie het charlatanisme van de klimaatwetenschappers.

                          PIK klimaatwetenschap: Prof. Levermann (vanaf 4:22) en sneeuwkanonnen versus klimaateffecten

De strategie van de klimaatwetenschappers: "Beschuldig je vijand van wat je zelf wetenschappelijk verkeerd doet." is een soort psychologische oorlogsvoering.

Deze PIK-oorlog wordt in Duitsland medegefinancierd door organisaties als de Mercator Foundation en de Meridian Foundation, die op hun beurt door door de eigenaren van METRO wordt gefinancierd om hun private investeringen in de klimaatdoelen te optimaliseren. Luister hier vanaf 8.14.

Deze politiek linkse wereldverbeteraars leven in hun eigen wereld zonder zich naar de realiteit te richten, zie de klimaatcrisis en voor het broeikaseffect zie boven, boven en boven.

De gevolgen hiervan volgen nu!

Het broeikaseffect volgens de klimaatwetenschappers :

                                                        

                                                                               maar:In de tekening linksboven wordt de zonnestraling omgezet in warmte- en warmtestraling. De warmte- en warmtestraling kan de doos niet verlaten. De klimaatwetenschappers geloven dat hierdoor de interne temperatuur stijgt. Het zogenaamde broeikaseffect!

                                  „Broeikaseffect "is wetenschappelijke onzin! Prof. Kirstein

                                    Der Treibhauseffekt existiert nicht.     Horst Lüning

Hier zien de Klimaatwetenschappers het feit over het hoofd dat de glasplaat niet alleen verhindert dat de warmtestraling uit de box ontsnapt, maar ook een deel van de buitenstraling niet naar binnen laat. (Belangrijk is het feit dat glas praktisch volledig ondoordringbaar is voor golflengten van  meer dan 3 μm (3000 nm))

    

Als de glasplaat wordt vervangen door een transparante en alle straling doorlatende zoutplaat, dan kan alle straling ongehinderd indringen en weer ontsnappen. De zoutplaat voorkomt alleen het ontsnappen van de verwarmde lucht!

Door de extra binnenkomende straling wordt de temperatuur binnenin hoger als bij de glasplaat, hoewel alle straling de doos weer verlaat!

De binnentemperatuur heeft daarom niets te maken met de ingesloten straling !!

  

Zo werkt ook een broeikast: ramen openen en de warme lucht ontsnapt. Het wordt koud ondanks een ongewijzigde warmtestraling!

Dus geen broeikaseffect, alleen "warme" lucht!

          Herhaling van het experiment uit 1909 van professor Robert W. Wood over de hypothese van het broeikaseffect, by Nasif S. Nahle

Na dit onweerlegbare bewijs hebben de "klimaatwetenschappers" een uitweg gezocht door het woord "glaskaseffect" te introduceren. Wat ze doen geloven dat ze kunnen blijven vasthouden aan hun "broeikaseffecttheorie".
Maar wanneer er een koelende luchtuitwisseling kan plaatsvinden, zoals in de atmosfeer, kan er geen broeikaseffect zijn!

Ze proberen nu hun hypothese geloofwaardig te maken met een "tegenstraling" die zou worden veroorzaakt door "broeikasgassen" uit de atmosfeer. Zie hierboven.

De Klimaatwetenschappers beweren dat de relatief koude IR-straling van boven, de zogenaamde tegenstraling, het aardoppervlak extra verwarmt met meer dan 300 W/m². Zie hierboven.

Inkomende sonnestraling 342 = 107+ 235 de uitgaande straling.
Hier bij levert de zon, naar mening van de Klimaatwetenschappers, geen extra warmte om een stijging van de temperatuur op aarde te verklaren! Dat is één van de grote IPCC-denkfouten !! (Zie hierboven voor verdere fouten)

                                 

Omdat de atmosfeer, afgezien van wolken, geen hard reflecterend oppervlak heeft, is er geen sprake van tegenstraling door reflectie op CO2-gassen. De IPCC-wetenschappers lijken hier in een Fata Morgana te geloven.Maar zelfs met een luchtspiegeling reflecteert de straling (hier van bergen) alleen op een hard oppervlak, net zoals de boom reflecteert op het wateroppervlak!

Noch de zonneactiviteit, noch de afstand tot de zon is constant, waardoor temperatuurschommelingen gemakkelijk uit te leggen zouden zijn.

Maar de Klimaatwetenschappers beweren dat alleen een tegenstraling verantwoordelijk is voor een extra opwarming van de aarde. 

Volgens de Klimaatwetenschappers is de tegenstraling het deel van de warmtestraling die wordt gereflecteerd door broeikasgassen van een relatief koude hoogte naar het relatief warme aardoppervlak. Deze energie zou zo in het systeem van de aarde blijven en extra, naast het zonlicht, de aardoppervlakte verwarmen.

Maar een kamer wordt niet extra verwarmd door de stralingswarmte van de wanden van een kamer, maar door de verwarming, die ook de wanden van de kamer heeft verwarmd! Of anders gezegd: warmtestraling van relatief koude wanden kunnen een warmer lichaam in de kamer niet opwarmen!

De luchttemperatuur daalt naar boven (tot -60 °C op 10 km hoogte).

Warmte-energie gaat altijd van een hogere temperatuur naar een lagere temperatuur! Het maakt niet uit of dit warmtetransport plaatsvindt via warmtegeleiding, convectie of straling. Zie hierboven.

De uitleg van de Klimaatwetenschappers:

"Een lens gemaakt van ijs kan de zonnestralen zo richten dat zelfs een vuur wordt ontstoken, dus de warmtestraling gaat van het koude ijs naar het zeer warme vuur." (dit zou de warmteoverdracht van koude naar warme materie moeten verklaren?) Deze straling ontstaat niet in het ijs, maar wordt alleen afgebogen. Zie hierboven.

of iets pseudowetenschappelijk:

"De energie van de bodemmoleculen is overeenkomstig de bodemtemperatuur statistisch verdeeld. Of anders gezegd; de gemiddelde energieverdeling van de moleculen bepaalt de temperatuur van de bodem (ca. 15 °C). Dit geldt analoog voor de moleculen van de broeikasgassen in de atmosfeer, maar met een energieverdeling naar lagere waarden aangezien de broeikasgassen koeler zijn als de bodem. De infrarode fotonen van de tegenstraling hebben dienovereenkomstig gemiddeld minder energie (-80 °C). Treft deze straling de aardoppervlakte, dan kunnen zij slechts die molekulen verwarmen met een noch lagere energieinhoud (!). Dit is echter voldoende voor een verwarming van de bodem (?) omdat hierdoor de gemiddelde temperatuur naar boven gaat (?). De warmte stroom dus in feite uiteindelijk van de warmere grond naar de koelere atmosfeer met broeikasgassen en dan verder in de richting van de ruimte (!). De netto stroom (?) gaat van warm naar koud. Het brooikaseffekt funktioneerd hierdoor goed, omdat de 2e wet van de thermodynamica niet wordt overtreden! (?)

Het is zeer, zeer onwaarschijnlijk dat er op het aardoppervlak een molecule wordt gevonden die kouder is dan de tegenstraling van -80 °C! Daarom veroorzaakt deze tegenstraling ook geen toename in temperatuur op het aardoppervlak. (geen energieoverdracht, Thomson-verstrooiing)
Het CO2-gas kan alleen stralingsenergie van de zon op zijn spectraallijnen opnemen (bij +400 °C) of  afgeven (bij -80 °C). Het gas kan ook energie opnemen door convectie (bijv. +25 °C) en deze als straling afgeven op een hoogte van 10 km (bij -80 °C). Zie hierboven.

Of noch iets meer pseudowetenschappelijker:

Het broeikaseffect volgens de Duitse weersdienst.

"De reden hiervoor ligt in het feit dat waterdamp ... de zonnestralen gedeeltelijk absorbeert, en H2O daardoor zelf warmtestraling afgeeft. Naar de grond overtreft deze extra warmtestraling uit de atmosfeer de reductie van zonnestraling door absorptie. Bij deze verhoogde straling moet de bodem reageren door de temperatuur te verhogen zodat de energiebalans op lange termijn kan worden gewaarborgd. Dit proces wordt de natuurlijke broeikas genoemd."
en
"Als natuurlijk voorkomende broeikasgassen (zoals CO2) worden verhoogd door antropogene invloed ..., daardoor ook de straling op de grond, wat leidt tot een verdere verhoging van de temperatuur van de grond en de lagere atmosfeer. "

Hier wordt een poging gedaan om ons te laten geloven dat de zon H2O-gas verwarmt (klopt) en dan straalt deze H2O zo sterk in alle richtingen uit dat daardoor de vermindering van de zonnestraling overtroffen wordt ?? En dat verwarmt de aarde dan hoger dan alleen de zon !!
Dus de hoeveelheid aardoppervlakte bestraling neemt toe met broeikasgassen; dat zou een perpetuum mobile zijn !!

Sommige van de door de zon verwarmde moleculen geven deze energie door stoten door aan andere moleculen. Onder andere hierdoor is de uitgestraalde straling van H2O altijd lager in energie dan de geabsorbeerde straling door de zon. De straling van H2O straalt in alle richtingen, dus slechts gedeeltelijk naar het aardoppervlak.
Bovendien liggen deze golflengtebereiken buiten het atmosferische venster en kunnen daarom het aardoppervlak helemaal niet bereiken !!! Zie hierboven.

De eerste wet van de thermodynamica zegt dat energie niet kan worden geproduceerd, vernietigd of geconsumeerd. Energie kan alleen van de ene vorm naar de andere worden getransformeerd.

Ook het systeem aarde gehoorzaamt deze wet: De energie die ontvangen wordt van de zon wordt getransformeerd (verwarmt water, regen, wind, wolkenvorming, enz. zie boven) en uiteindelijk als warmtestraling van de aarde weer naar het heelal uitgestraalt. Geen enkel lichaam kan zich op eigen kracht opwarmen, dit vereist altijd extra energie van buitenaf. Dit is niet het geval bij een constante zonnestraling! Daarom is ook een opwarming van de aarde op eigen kracht niet mogelijk! (Opgeslagen energie, zoals branden of vulkaanuitbarstingen, kunnen de atmosfeer van de aarde tijdelijk opwarmen of koelen tot het evenwicht weer berijkt wordt. Deze energie is echter uiteindelijk ook van buitenaf gekomen. Net zoals het alleen warm in een huis kan zijn omdat voordien de olie-tank opgevuld is.)

De warmtestraling van broeikasgassen straalt in alle richtingen. Er hangt in de lucht geen spiegel! Als de tegenstraling wordt veroorzaakt door een weerkaatsing op CO2-molekulen, zoals de IPCC beweert, dan zegt de kwadratenwet dat de intensiteit van de straling afneemt met het kwadraat van de afstand (1: R² of te wel bij een weerkaatsing in een willekurige richting is na 100 meter noch maar 10% van de stralingsintensiteit in de richting van de aarde over)

Maar volgens de Klimaatwetenschappers zou de totale tegenstraling van 324 W/m² het aardoppervlak bereiken en zelfs groter zijn dan de straling van de zon met 168 W/m²! Zie hierboven.

De tegenstraling van 324 W/m² komt ongeveer overeen met die van een roodlicht-stralingslamp op een afstand van één meter van de straler; de ontvangst van dergelijke stralingskracht wordt in ieder geval door normale mensen geregistreerd. Omdat het aardoppervlak vooral nachts warmte afgeeft, schijnt deze tegenstraling ook nachts!
Maar de vermeende 324 W/m² tegenstraling kan noch door menselijke waarneming noch door metrologische metingen aangetoond worden.

Aangezien de temperatuur in de troposfeer naar boven toe daalt en u zich tegelijkertijd aan de tweede wet van de thermodynamica herinnert: "Hitte kan nooit overgaan van een lichaam met een lage temperatuur naar een lichaam met een hogere temperatuur", dan blijkt de "tegenstraling die het aardoppervlak verwarmt" niets anders als een fantasieproduct.


                               


Een illusionist is een kunstenaar die probeert het onmogelijke waar te maken. Bij voorkeur 'overtreedt' hij hierbij natuurwetten door b.v. mensen te laten zweven. Hij weet zelf natuurlijk hoe deze truc werkt.  Zie hierboven.

Wie beweert dat broeikasgassen de planeet aarde kunnen verwarmen, overtreedt hiermee zelfs twee natuurwetten (Eerste en Tweede Wetten van de Thermodynamica, "de aarde kan zich niet opwarmen zonder een externe energietoevoer" en "fotonen (tegenstraling) van koude atomen kunnen geen warmer atom verwarmen".  zie boven.

Als je een theorie hebt hoe de milieubesscherming zou moeten werken, dan is het mogelijk om je tegenstander van jouw mening te overtuigen. Maar als je een theorie hebt die tegen een natuurwet spreekt, dan is er maar één mogelijkheid: senk je hoofd in demoet en bied je excusus aan.

De IPCC Klimaatwetenschappers zullen dat nooit doen en daarom zijn het geen wetenschappers, maar klimaat-illusionisten! Zie hierboven, hierboven, hierboven en hierboven.

U weet nu hoe dit werkt! Het is een perpetuum mobile van de eerste en tweede soort, ondersteund door valse temperatuurgegevens! Zie hieronder.

Met deze truc probeert het IPCC de grootste onzin als een serieuze wetenschap te verkopen.

Maar helaas is niets moeilijker te weerleggen dan leugens waarin mensen willen geloven.

                                                                    3sat: Der Klimawandel - Die neue Religion?

Als je niets weet, moet je alles geloven. Of onzekere mensen voelen zich veilig in een kudde  gelovigen! Veel mensen zien dan ook alleen wat ze willen zien.  De wetenschappelijke feiten doen er dan niet meer toe!
Organisaties zoals de VN maken hiervan misbruik om hun doelen te bereiken, zie hieronder. Mensen worden misleid door intriganten, wat leidt tot massahysterie.

          

Daarom is IPCC-Klimaatwetenschap een plaatsvervangende religie geworden. Net als in de Middeleeuwen worden ongelovigen afgeschilderd als ketters en willen de leiders van deze beweging de anders denkende strafrechtelijk vervolgen.

Gelooft u dat niet?     PROSECUTE CLIMATE DENIERS         Justice Dept. may prosecute climate change deniers

                                                                    

Als 100% van de priesters geloven dat een god bestaat, is dat dan het bewijs van zijn bestaan?
Is een in de tijd beperkte temperatuurstijging tussen 1978 en 1998 parallel aan de toename van CO2 een bewijs, hoewel met de zelfde constante toename van CO2 daarvoor en daarna de temperaturen dalen ? Zie hieronder.

Het geloof in door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde is net zo logisch als het geloof in een god. Beide zijn slechts these!

Thesen zijn vermoeding, hypothese zijn beweringen. In tegenstelling tot een these, is de hypothese specifieker en wordt ze al minstens door twee argumenten ondersteund.

Empirisme (kennis gebaseerd op ervaring) is een systematische verzameling van gegevens. In de wetenschap wordt empirisme gebruikt om een these te bevestigen of te weerleggen. Empirisme is dus het toetsen van een these.
Deze these dat de door de mens veroorzaakte toename van de concentratie van "broeikasgassen" verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde is emperisch onverenigbaar met de feiten / waarnemingen / metingen. Zie hieronder en hieronder.
Een wetenschapper mag niets beweren dat niet uit de bronnen kan worden afgelezen. Dat is het vetorecht van de bronnen. Zie ook hieronder.

Om een hypothese te weerleggen heb je alleen één onweerlegbaar tegenargument nodig! Zie hierboven. (Er zijn geen aanwijzingen dat een toename van CO2 leidt tot hogere temperaturen, maar er zijn wel aanwijzingen voor het tegendeel. Bij toepassing van de wetenschappelijke methode zou men dan alternatieve beweringen moeten toetsen. Doet men dat niet, dan begeeft men zich op het terrein van de pseudo-wetenschap)

Dit bewijst dat de claim van door de mens veroorzaakte invloed noch niet eens een hypothese is!


Voor de volledigheid zijn hier de volgende wetenschappelijke stappen die op een hypothese zouden moeten volgen:

Alleen door vele alleen maar succesvolle tests, kan een hypothese worden opgewaardeerd tot een theorie. (Einsteins relativiteitstheorie)

Als volgende stap moet de theorie dan worden bewezen, waardoor het een onweerlegbare stelling oftewel een natuurwet wordt. Pas nu kun je zeggen: "science is settled".

Noch de kerk noch de Klimaatwetenschappers zullen de laatste drie stappen (willen) bereiken. Een door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde blijft dus alleen maar een vermoeding!

(Nicolas Fouquet (1615-1680) schreef een vermoeding over de stelling van Pythagoras. Hij vermoeding dat a ͪ + b ͪ = c ͪ  alleen geldig is voor h = 2. Toen er geen tegenargumenten werden gevonden, werd deze vermoeding een hypothese. Deze hypothese werd geloofwaardig door eindeloze positieve proeven en hierdoor een theorie. Het bewijs werd pas 300 jaar later geleverd door een engelse professor!)

Een anekdote toegeschreven aan Albert Einstein gaat als volgt: geconfronteerd met kritiek op zijn relativiteitstheorie, die door veel wetenschappers werd geuit, zou hij hebben gezegd: "Met goede argumenten en bewijsmateriaal is één criticus voldoende."

Wetenschappers passen gegevens niet aan hun wensen aan en negeren geen natuurwetten!

                          Widerlegung des Treibhauseffekts anhand der physikalischen Gesetze

                Etablierte Klimaforschung ist Pseudowissenschaft! - Interview mit Prof. Dr. Gerhard Gerlich

                           Falsifikation of the Greenhous Effects

Als u er nog steeds van overtuigd bent dat CO2 verantwoordelijk is voor een door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde, dan moet u in ieder geval mee doen aan de klimaat-weddenschap. Hier kunt u 10.000 € winnen!
De Oostenrijkse ingenieur Walter Hopferwieser heeft zelfs een weddenschap aangeboden voor een bedrag van 100.000 euro. Zie hieronder.
Degene die mee wil doen, hoeft alleen een experiment voor te stellen dat kan worden beschouwd als een bewijs voor het broeikaseffect. Dus een experiment dat bewijst dat CO2  een opwarming kan veroorzaken, zoals het IPCC beweerd.

En ik ben ervan overtuigd dat niemand de hierboven uiteengezette punten kan weerleggen!

                                                         

Op basis van onderstaande video's kun je een beter inzicht krijgen in dit onderwerp en merken dat natuurwetenschappers en meteorologie wetenschappers hier een heel ander kennisniveau hebben dan die de Klimaatwetenschappers gloven te hebben

Prof. Begemann gelooft niet dat er een klimaatcrisis is

Professor Rob Kouffeld is niet bang voor klimaatverandering

Prof. William Happer, CO2 heeft geen slechte eigenschappen

TU-Delft: Er is nog niets aan de hand met het klimaat

Nobelpreisträger entlarvt den Klimaschwindel

Nobelpreisträger und Professoren gegen die Klima-Lügen

Prof. Ewert : NASA-GISS Temperaturdaten wurden geändert

Dr. Ralf Tscheuschner, CO2: Pseudowissenschaft - Ideologie - Politik

Climategate.nl is een vaste waarde in het Nederlandse medialandschap en politiek neutraal.

The Greenhouse Conspirac

Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel.

Je kunt deze gênante leugens ook met humor behandelen:

Vince Ebert (heeft natuurkunde gestudeerd) über Klimaforschung vanaf 1:30

Greta in Amerika

"Sapere aude" of  "Heb de moed om je eigen verstand te gebruiken"!

Zoveel over pseudo-wetenschappelijke argumenten.

PS.
Hallo meneer de Beyer,
Ik heb zojuist uw uitstekende documentatie op internet gevonden en ik ben enthousiast.
Het is zeer geschikt voor beginners in het vak.
Hoe citeer ik jou (naam van de auteur, titel, versie, jaar)?
We moeten contact opnemen. Waarschijnlijk bent u in Nederland !?
Groeten uit de Hanzestad en een kopie aan Klaus Ermecke, met wie ik samenwerk.
Met vriendelijke groet,
Ralf Tscheuschner

(Velen zijn bekend met Dr. Ralf Tscheuschner als co-auteur van de beroemde studie "over de vervalsing van atmosferische broeikaseffecten in de context van de fysica". De andere auteur, prof. Gerhard Gerlich, bekleedde de leerstoel voor theoretische fysica in Braunschweig )


Vervolgens bespreken wij de gemanipuleerde temperatuurgegevens.

"Het is gemakkelijker om mensen voor de gek te houden dan hen er van te overtuigen dat ze zijn misleid." Maar het is het proberen waard.

Sinds 1880, met 13,88 °C, is de temperatuur van de aarde met 0,8 graden gestegen tot 14,68 °C in 2018. Dat is waar, maar het is ook waar dat sinds 1940 (met 15,5 °C) de temperatuur van de aarde met 0,8 °C gezonken is! (Zie hieronder)
Bij de natuurlijke golfachtige temperatuurschommelingen is het vergelijkingspunt meestal de o-lijn (15 ° C zie hieronder) en niet het hoogste of laagste punt, zie hieronder!
Verder werd in 1935 al een temperatuurstijging van 0,8°C sinds 1880 bereikt, zie hieronder en hieronder, en was daarmee de snelste temperatuurstijging die we gemeten hebben.

Afgezien van een paar pseudowetenschappelijke argumenten, zijn de enige feitelijke argumenten die ik ken over de bewering van "door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde", de toename van de CO2-concentratie parallel aan de toename van de wereldgemiddelde temperatuur.

Laten we daarom deze temperatuurstijging eens nauwkeurig bekijken.
Organisaties zoals NASA-GISS, NOAA, UAH, RSS en CRU streven ernaar om de verandering in de wereldwijde gemiddelde temperatuur te dokumenteren.


                           UAH Sateliet Daten                                                                           NOAA Daten

Hiertoe een paar opmerkingen:

1) Aan de kruisen ziet u dat de twee afbeeldingen niet gelijk zijn.
2) De temperatuurstijging in de laatste 40 jaar in de grafiek aan de linkerkant is 0,1°C / 10 jaar. Dat zou een temperatuurstijging van slechts 1°C zijn in deze eeuw!
3) De gemeten temperaturen worden in geen van de twee grafieken weergegeven, zie hieronder.
4) De weersatellieten, die al sinds 1979 in de ruimte zijn, kunnen door bewolking de temperatuur van het aardoppervlak niet meten. In plaats daarvan meten ze de microgolfstraling van zuurstofmoleculen. Hoe warmer het is, hoe meer de moleculen trillen.  Omdat de satellieten de totale straling van de hele atmosfeer meten, is een truc nodig om het aandeel van de troposfeer (onderste 15 km) eruit te halen: daarom meet de satelliet ook de straling in een laterale hoek zodat de troposfeer niet meer wordt meegenomen. Als beide waarden van elkaar worden afgetrokken, wordt alleen het deel van de troposfeer verkregen.
Aan deze waarde wordt een geschikte temperatuur toegekend. Eigenlijk kunnen deze metingen alleen maar veranderingen aantonen. Bovendien is de wrijving in tijden van bijzonder hoge zonnevlekactiviteit bijzonder hoog vanwege de verhoogde snelheid van de luchtmoleculen. Het resulterende zinken van de satellieten, dat meer dan een kilometer per jaar bedroeg, vervalste de gegevens en leidde tot onjuiste temperatuurberekeningen. Onderzoekers herbereken de satellietgegevens met de aanvullende correcties en kwam tot de conclusie dat uit de satellietgegevens een minimale afkoeling van 0,01 graden per decennium kan worden berekend.
(Prof. Dr. med. Heyo Eckel, Dr. rer. nat. Claus Rink, Prof. Dr. med. Ulrich Hüttemann, Roy Spencer van NASA's Marshall Space Flight Center en John Christy van de Universiteit van Alabama).

                                                
Welke waarden moet men geloven? De koelere en gecorrigeerde satellietgegevens van de RSS of de warmere en aangepaste gegevens van NASA en NOAA?

5) U kunt alleen vertrouwen op langere reeksen metingen van weerstations met originele gegevens. En er zijn er genoeg, want thermometers zijn zeer oude en betrouwbare instrumenten.
Als er een dreigende opwarming van de aarde is, dan moet die ook bij deze weerstations zichtbaar zijn. Zie hieronder, hieronder, hieronder, hieronder, hieronder, hieronder en hieronder.

Geen enkel weerstation op aarde heeft een temperatuurprofiel zoals hierboven rechts weergegeven.
Het kan gemakkelijk worden bewezen dat de hier getoonde temperatuurontwikkelingen zijn aangepast aan de wensen van het IPCC!
Ongelofelijk, maar waar!

In deze IPPC-grafieken is bijvoorbeeld niet te zien dat de wereldgemiddelde temperaturen van 1920 tot 1960 en van 1985 tot 1998 hoger waren dan vandaag met 14,7 °C! (Zie hieronder en hieronder)

Eén van de vele trucjes die Klimaatwetenschappers gebruiken om de temperatuurgeschiedenisgrafieken in hun voordeel te vervormen, is het hitte-eilandeffect. Veel te veel meetstations zijn in de steden!! Natuurlijk meten de weerstations daar hogere waarden dan in de omliggende gebieden. Bovendien komen er steeds meer stations door de groeiende steden onder invloed van hun warmte. Zie hieronder en hieronder.


       
                         hitte-eiland                                                                        meetstations

                      
Een constante toename van stedelijke meetstations en gelijktijdige reductie van landelijke meetstations zorgt voor een schijnbare "opwarming van de aarde". Gegevensmanipulatie en Der Deutsche Wetterdienst (DWD) van 17:17 tot 21:33.


                        
De gelijkmatige verdeling van meetstations over Duitsland is verbeterd. Maar het verminderen van landelijke stations en daarmee het verhogen van het percentage stations onder stedelijke invloed creëert een schijnbare opwarming die in feite niet bestaat.

Volgens de gegevens verzameld door de Amerikaanse weerdienst NOAA, is de gemiddelde temperatuur van de oceanen 16,1 ° C, de landmassa slechts Ø 8,5 ° C. Een nuttige hoeveelheid en distributie van boeien bestaat pas sinds 2003. Aangezien 70% van het aardoppervlak oceanen is, verhoogt deze nieuwe gegevensverzameling de wereldgemiddelde temperatuur, opnieuw zonder een echte temperatuurstijging!

Na de gemeten waarden vindt vervolgens een aanpassing van deze temperatuurgegevens plaats.
Deze aanpassing is een proces waarbij de gemeten temperaturen uit het verleden niet langer onveranderbaar zijn (zoals men zou verwachten), maar "aangepast" wordt volgens de IPCC-wensen.

            
                  GISS-temperatuurgegevens uit 1999                  GISS-aangepaste temperatuurgegevens uit 2006

Toen na 1999 duidelijk werd dat de temperatuurstijging gestopt was (zie hieronder) en het erop leek dat dit kon komen door een afnemende zonneactiviteit (zie hieronder en hieronder), heeft dit het IPCC ertoe bewogen enkele "verbeteringen" bij de ontwikkeling van de temperatuur aan te brengen!
Door de gemeten temperaturen uit het verleden te verlagen en de meest recente waarden te verhogen, schijnt het dat er de afgelopen 60 jaar sprake is van een constante temperatuurstijging. (Zie hieronder)

     NOAA accused of manipulating global warming data        Wie NOAA Klimadaten in den USA manipuliert werden 

                                                                             Datenverfälschung

Bijna alle temperatuurmetingen uit het verleden ondergaan door de IPCC één of andere aanpassing.
Bij aanpassingen om objectieve redenen gaan de gemiddeld van de data wat omhoog of wat omlaag, maar verandert er weinig in de trend. Als echter alle aanpassingen naar beneden gaan, dan laat dit vermoeden dat de IPCC de temperatuurontwikkeling zo maakt zoals ze die graag zien!
(Ze maken deze correcties omdat bij bijna geen meetpunt al 30 jaar op dezelfde plaats gemeten wordt zonder dat de omgeving is veranderd. Aan de andere kant moeten deze lokale veranderingen de gemiddelde wereldtemperatuur kunnen beïnvloeden en mogen daarom niet worden gewijzigd!)

Wanneer een oud meetstation wordt vervangen door een nieuw meetstation, blijven de metingen parallel lopen totdat de nieuwe zo ingesteld is dat dezelfde waarden als het oude meetstation geproduceerd worden. Pas dan wordt het oude meetstation gedemonteerd. Het kan dus nooit zo zijn dat na jaren de waarden van het oude meetstation met enkele graden Celsius "gecorrigeerd" moeten worden!
Er moet aan worden herinnerd dat meteorologen in het verleden hun metingen tot een tiende van een graad nauwkeurig gemeten hebben. Ze zullen zich in hun graven omdraaien van woede over hun huidige collega's die beweren dat hun metingen met meerdere graden Celsius verkeerd waren!
De nauwkeurigheid van temperatuurmetingen is in de loop van 140 jaar ook niet toegenomen. Er is dus geen reden om de zogenaamde "nauwkeurigheid" aan te passen.

Wetenschappers mogen de temperatuurwaarden nooit veranderen!

Een wetenschapper mag nooit iets beweren dat niet uit de bronnen kan worden afgelezen. Dat is het vetorecht van de bronnen. De Klimaatwetenschappers overtreden deze regel!

                                            Is The Global Temperature Record Credible?

                                            Veranderingen in de HadCRUT4-klimaatgegevens                                       

                                            Verandering van Satalietmetingen

"Bijna alle opwarming die ze nu tonen, zijn het gevolg van aangepassingen," zegt de meteoroloog prof. Joe D’Aleo, " hiertoe hebben zij de opwarming van de veertige jaren verminderd en de huidige opwarming overdreven."

                                                  De klimaatleugen ontmaskerd.

                                       
                           Gemeten waarden                                                                    Aangepaste waarden
                                                              1934 is the Hottest Year on Record

                

Hoe werkt deze aanpassing, of liever gezegd fraude, precies?
Hiervoor moet je bijvoorbeeld de NASA-GISS-database bekijken:

                                >    

De maandelijkse cijfers zijn alleen de achter de komma cijfers van 14 ° C.
Als u de databases van twee verschillende tijden vergelijkt (bijvoorbeeld nov-2015 en jan-2017 uit de  Internet Archive WaibackMaschine), dan ziet u hoeveel temperaturen hier worden verandert (aangepast)!


Rode onderstreepte waarden zijn verhoogd en blauwe onderstreepte waarden zijn verlaagd. Een dergelijke "aanpassing" kan niet wetenschappelijk worden gerechtvaardigd! (Het bestand van nov-2015 is ook verandert ten opzichte van zijn voorgangers!)

                De echte onbewerkte Arctische gegevens en de trucs van de klimatologen

Voor elke maand die erbij komt, worden alle eerdere gegevens met behulp van een computer "gecorrigeerd"! In het bijzonder worden de gegevens van 1920 tot 1950 en van 1985 tot 1998 gereduceerd en de gegevens van 1999 tot nu worden verhoogd! Alleen de gegevens van de laatste c.a. 12 maanden worden niet gewijzigd om een ​​vast punt te hebben waarop de eerdere gegevens kunnen worden uitgelijnd.
(Met oprechte dank voor het publiceren van deze zwendel; het Climate Manifest Heiligenroth)

                             Bedrog met de klimaatgegevens vanaf 49:34

                        
                                                                                                            

                                                           Temperatuurgegevensaanpassingen in 2015 en 2017
(El Niño het evenement 2015/2016 was de derde in sterkste van de laatste 65 jaar. El Niño en de cyclische zeestromingen (AMO en PDO) veroorzaken kortetermijnschommelingen in het klimaat, maar hebben geen invloed op de langetermijnstrend)

Omdat deze "correcties" elke maand terugwerkend worden gemaakt, computergestuurd en in kleine stappen, blijft de "politiek gewenste" temperatuurstijging bestaan zonder dat de bevolking het beseft.

Ook de gegevens uit Engeland worden zo gemanipuleerd! HadCRUT3 Data  HadCRUT4 Data

Wikipedia: Manipulatie van de klimaatgegevens (sommige onthullende teksten of video's zijn het slachtoffer geworden van de censuur in Duitsland!) Verantwoordelijk voor de censuur aan degenen die niet geloven in door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde (klimaatrealisten) is een heer Andreas Lieb (Andol) uit Grossostheim. Hij heeft geen wetenschappelijke opleiding, hij heeft alleen politieke links-groene belangen!

Door de temperatuurgegevens aan te passen, kunnen IPCC-klimaatwetenschappers beweren dat voortdurend nieuwe maandelijkse en jaarlijkse warmterecords worden gebroken: 2014 met 14,59°C, 2015 met 14,80°C en 2016 met zelfs 14.84°C waren steeds IPCC-warmterecordjaren.

                                    Harald Lesch und Mojib Latif  van 7:05 tot 9:00

Maar het internet vergeet niets en hier zijn de eerdere uitspraken van van de Klimaatwetenschappers na te lezen: De literatuur van 30 jaar geleden vertelt ons dat de temperaturen op aarde in 1988 en 1990 15,5 °C waren. Waarden boven de 15 °C waren toen volgens het IPCC verontrustend omdat de trend ook nog stijgend was!

   

                                                                    IPPC met Ø15,5 °C uit 1988


                                              

                                                              IPPC met Ø15,5 °C uit 1990

Uit NOAA-gegevens (National Centers for Environmental Information) van 1997: "The global average temperature of 62.45 degrees Fahrenheit (16,9 °C) for 1997 was the warmest year on record, surpassing the previous record set in 1995 by 0.15 degrees Fahrenheit (16,83 °C )."

                                          
Voor 1998 wordt alleen vastgesteld dat het zelfs warmer was dan die 16,9 °C uit 1997! "The largest anomaly occurred in 1998, making it the warmest year since widespread instrument records began in the late Nineteenth Century."

Uit een andere bron: "The earth’s temperature in 1998 was 0.56°C above the recent long-term average based on the period 1961-1990. The previous warmest year globally, 1997, was 0.43°C warmer than average"

Dus was de temperatuur in 1998: 16,9°C+(0,56-0,43)= 17,12 °C !

                         
                                    https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/199713

                                             Temperatuurontwikeling na 1998

Hieruit kan worden afgeleid dat de temperatuur van de aarde sinds 1998, anders als hierboven getoond, daadwerkelijk is afgekoeld van 17,1 °C naar 14,8 °C! (Let ook op de NOAA-temperatuurval tussen 1997 met 16,9 ° C en 1999 met 14,31 ° C!)

Maar dat is noch niet alles: de warme periode tussen 1930 en 1940 was nog warmer! "The unusually hot summers of 1934/36 broke heat records that still stand today." en "1934 - hottest year on record - 1934 1.25ºC vs. 1998 1.23ºC." (warmer than average)

In 1934 bereikte de wereldgemiddelde temperatuur dus 17,12+ (1,25-1,23) = 17,14 °C !In dit diagram uit 1976 is te zien dat a) de normale temperatuur 15 °C is, b) dat het warmer was dan 15 °C in de eerste helft van de vorige eeuw, c) dat afkoeling altijd plaatsvindt na vulkaanuitbarstingen (zie beneden), d) dat een temperatuurstijging alleen de weg terug naar de normale temperatuur is en dat e) boven 15 °C smelt het noordpooleis terwijl onder 15 °C het eis op zout water toeneemt! Zie beneden.

Hoe is het mogelijk dat de IPCC-Klimaatwetenschappers nu beweren dat 2016 met 14,84 °C het zogenaamd "warmste jaar sinds 1880" was?

Antwoord: door de temperatuurgegevens uit het verleden te veranderen.

                          

De IPPC-grafiek van 2016 met Ø 13,7 °C voor 1934 en met Ø 14,2 °C voor 1988, 1995 en 1997 in plaats van Ø 15,5 °C, 16,8 °C, 16,9 °C, 17,12 °C en 17,14 °C zoals hierboven getoond! Hierdoor zijn de hitte perioden rond 1940 en 1990 verdwenen !!

Komt de temperatuurontwikkeling niet overeen met de IPCC-wensen, dan passen de IPCC-"klimaatwetenschappers" gewoon de gemeten waarden aan!

Het IPCC heeft de temperatuur tussen 1978 en 1998 in de loop der jaren met ongeveer 3 °C verlaagd en de temperaturen tussen 1930 en 1940 met bijna 3,5 °C verlaagd!

Deze reducties rechtvaardigt de IPCC door een betere berekeningen van de gemiddelde Wereldtemperatuur, omdat meetstations zich bijvoorbeeld op verschillende hoogtes bevinden.
In werkelijkheid gaat het gewoon om het feit te verdoezelen dat de temperatuurstijging na 1998 stopte. "Hide the decline"

                                            

Als er echt een gevaarlijke temperatuurstijging op onze aarde is, zou een weerstation zoals het Dale Enterprise Weather Station in Virginia dit ook moeten laten zien, zie ook hieronder.

                                                   NOAA WHISTLEBLOWER BATES


De manipulatie van de individuele meetstationgegevens.

Ook de gegevens van de individuele meetstations worden op deze manier gecorrigeerd en aangepast zodat de warmteperiodes van 1930 tot 1950 en van 1985 tot 1998 verdwijnen en de huidige tijd dus warm lijkt te zijn!

                                     NASA-GISS V3 (onder op de aardbol een station uitzoeken)

Bekijk voor de manipulatie de temperatuurreeksen van een meetstation in het midden van de oceaan. Hier staat het meetstation gegarandeerd niet onder menselijke invloed. Er is dus geen reden om de gemeten temperaturen achteraf te wijzigen! Maar NASA levert niet de gemeten temperaturen, alleen verschillende "herziene" temperatuurreeksen !!

                                  Die 'Korrektur' der Klimadaten - GISS vanaf 20:16  

                                       

De NASE-GISS Unadjusted zijn "gecorrigeerd" vergeleken met de gemeten data!
De NASA-GISS adj. homogenized zijn "gecorrigeerd" en "aangepaste" data!

De NASA en ook de NOAA leveren temperatuurgegevens volgens de wensen van de klant!

Controleer dus altijd welke versie getoond wordt en vertrouw alleen de oorspronkelijkste data!Grafieken met temperatuurafwijkingen.

Als u goed naar de IPCC-afbeeldingen kijkt, zult u merken dat u meestal geen directe temperatuurinformatie krijgt, hoogstens een afwijking van een willekeurige temperatuur (de 0-lijn als referentiewaarde). Het is onduidelijk welke temperatuur dat zou moeten zijn.

                                                

De reden is dat hier, samen met de aangepaste temperaturen, de mogelijkheid bestaat voor de "klimaatwetenschappers" om de gewenste "Hockey Stick"-curve te tekenen.

 
Met deze truc verschijnt er een heel ander beeld!
Nu zijn er geen temperaturen meer op de y-as, maar temperatuurafwijkingen van aangepaste (adjustierte) Temperaturen! Hierdoor lijkt het elk jaar warmer te zijn dan het jaar ervoor. De klimaatcatastrofe is onvermijdelijk!

Maar geen enkel weerstation op aarde vertoont met zijn oorspronkelijke meetwaarden zo'n temperatuurprofiel , zie hierboven.

Nadat hun fraude te duidelijk werd, komen ze met de volgende presentatie:

                      
Zo kun je, zonder jaren en temperaturen, niets fout doen en het ziet er toch erg beangstigend uit als je denkt dat het iets anders is dan een gordijn!!

Wantrouw het voor de hand liggende! Let dus altijd op of, en wat voor temperaturen worden weergegeven. Meestal zijn het alleen maar temperatuurafwijkingen van "gecorrigeerde" en "adjustierte" Temperaturen.

Het IPCC beweerd de mondiale gemiddelde temperatuur niet nauwkeurig te kunnen bepalen vanwege te weinig meetstations en omdat absolute temperaturen op verschillende locaties als gevolg van b.v. hoogteverschillen moeilijk te vergelijken zijn.
(Eigenlijk heb je maar een dozijn meetstations op onze aarde nodig om veranderingen in de wereldwijde gemiddelde temperatuur te meten, de ene helft op de noordelijke deel en de andere op de zuidelijke deel! Deze meetstations mogen niet onder menselijke invloed staan. Bijvoorbeeld op bergtoppen of nog beter op een klein eiland ergens midden in de oceaan! Net zoals het CO2-gehalte in de lucht op een eiland wordt gemeten, zie hieronder. Als het klimaat verandert, verandert ook de gemiddelde temperatuur van deze meetstations! Zie hieronder.)

Bovendien beweeren zij dat "veranderingen nauwkeuriger zijn dan gemeten waarden" Dus als je bijvoorbeeld 10 °C meet en de volgende dag 11 °C, dan is volgens het IPCC, een berekende 11 - 10 = 1 nauwkeuriger dan een gemeten 11 en 10 °C, zie hieronder ???
Daarom zou het IPCC geen directe temperatuurinformatie geven!
Maar absolute waarden worden gemeten en verschillen hiervan worden berekend, waarbij eventuele meetonnauwkeurigheden worden vergroot door rekenonnauwkeurigheden!
(Dit staat ook in schril contrast met de Media, zie hieronder, en de publicaties van NASA, NOAA, enz. zie hierboven. En ook de 15 ° C en de basistemperatuur zijn absolute temperaturen! Uit vergelijkbare (gestandaardiseerde) meetstations is de wereldgemiddelde temperatuur goed te berekenen. Omliggende stations worden gebruikt om te observeren of de gemeten veranderingen van de gestandaardiseerde meetstations hier ook zichtbaar zijn. Op deze manier worden meetfoute zichtbaar en kunnen ze worden gecorrigeerd.)

Door geen directe temperatuurinformatie te verstrekken, probeert het IPCC te verdoezelen dat de huidige temperatuur niet boven de natuurlijke aardtemperatuur van 15 °C ligt, maar er onder! Zie hieronder.

     

Als voorbeeld een lezing door een pathologische prof. Rahmstorf van PIK. Zonder schaamte laat hij zijn publiek de 'hockeystickcurve' zien die allang weerlegd is, zie hierboven en de eveneens weerlegde theorie van Arrhenius uit 1896 (30:21, zie hierboven).
Hij bewerkt elk onderwerp volgens hetzelfde patroon: hij begint met de waarheid (bijv. temperatuur zonder mensen is Ø 15°C, 13:50), daarna zitten zijn conclusies vol fouten.
Eerst toont hij dat het in 1988 15,5 °C was (35:19 waar, zie hierboven), daarna probeert hij zijn toeschouwers ervan te overtuigen dat het de afgelopen 10.000 jaar nog nooit zo warm is geweest als vandaag (43:54 fout, zie hieronder). Aan het einde probeert hij zijn toehoorders van zijn gedachten te overtuigen met zinnen als "dit is de stand van de wetenschap" (14:45) of 'als je dat niet begrijpt, begrijp je de natuurkunde niet' (19:21).
Maar op de interessante vraag uit het publiek over de hoogte van de huidige wereldgemiddelde temperatuur geeft hij geen antwoord (1:52:00, zie hierboven), hij ontwijkt de vraag met de uitleg die hierboven is beschreven. Hoewel hij deze waarde tot op de honderdste graad kent, zoals je kunt zien in zijn aangepaste diagram hieronder!

                                                    

En hier is de nauwkeurigheid van deze temperatuurwaarde, in tegenstelling tot zijn bewering, dezelfde als die van de temperatuurafwijking.

Hij begrijpt ook niet hoe wolken werken (18:35, zie hierboven) en noemt andersdenken charlatans (46:30, zie hierboven). Zijn lijst met fouten is eindeloos! Maar voor een laagopgeleid publiek telt alleen een zelfverzekerde houding.

Een uitspraak van Prof. Rahmstorf over de stralingsbalans, zie hierboven: "De tweede wet wordt natuurlijk niet overtreden door het broeikaseffect, want tijdens de stralingsuitwisseling gaat de netto energiestroom in beide richtingen altijd van warm naar koud." Zie hierboven. Hij bedoelt het volgende: Een stralingsplaat straalt warmte de ruimte in. Als een tweede plaat met een lagere temperatuur bij de eerste wordt geplaatst, zal deze ook wat energie op de eerste plaat uitstralen. Maar het zal de temperatuur van de eerste plaat niet verhogen, zoals Rahmstorf beweert met zijn tegenstraling. Dit vermindert alleen de afkoelsnelheid van de eerste plaat, zie hierboven.

Hij beweert als "klimaatwetenschapper" de waarheid te kennen (14:50, zie hierboven), maar waarom heeft hij dan de klimaatweddenschap nog niet gewonnen? Het zou voor hem gemakkelijk moeten zijn, luister vanaf 47:38 naar de klimatoloog Prof. Kirstein.
Het is triest dat studenten door zulke professoren worden opgeleid! Zie hieronder.

                                                               Prof. Rahmstorf vanaf 17:15

Vermoedelijk kan een natuurkundige, zelfs als hij geen diploma in klimaat heeft, aanzienlijk meer bijdragen aan het onderwerp dan een klimaatonderzoeker die niets van natuurkunde begrijpt.

                                 Optimale aardtemperatuur, het 1,5 graden doel en waar ligt de basis?

Ook heeft het maximale "1,5 graden opwarming" door menselijke invloed geen basiswaarde. Elke temperatuur van de "pre-industriële tijd" zou hier de beginwaarde kunnen zijn, of 1,5 graden vanaf nu. Het zou ook mogelijk zijn om 1,5 graden boven de natuurlijke 15 °C te nemen.

               Klimaatwetenschapper blameert zich bij de Duitse regering. (Dec. 2018) vanaf 4:22 tot 5:35

               

Vanwege het natuurlijke broeikaseffect, zonder menselijke tussenkomst met de huidige zonnestraling, zou de gemiddelde temperatuur op aarde volgens de wetenschap en de IPCC +15 °C zijn, zie boven.
Logischerwijs zou deze 15 °C als de 0-lijn gebruikt moeten worden, zoals de IPCC dit ook deed in 1988. (Zie hierboven, hierbij was de gemiddelde temperatuur, zelfs inclusief de koude periode van de jaren 1970, 15 °C!)

                                    

De Klimaatwetenschappers stellen zelf dat in 2016, het warmste jaar volgens hun gegevens, een gemiddelde temperatuur van 14,84 °C gemeten werd.

Maar als we de natuurlijke waarde van 15 °C zelfs in een El Nino-jaar nog niet hebben bereikt, waarom dan deze paniek?
De temperatuurmetingen geven aan dat de aarde sinds 2000 onderkoeld is!

                           Mexicanen lachen om de zogenaamde klimaatverandering

Het IPCC heeft dit ook gemerkt en gereageerd door simpelweg de natuurlijke temperatuur van de aarde te verlagen van 15 °C naar 14 °C.

Glooft u dat niet?   natuurlijke aardtemperatuur 15 °C of 14 °C? van 20:24 tot 24:27

 

Uiteraard zonder dat deze 1 °C vermindering groots publiek te maken.

                                  Weerman laat 1°C verdwijnen !!

Door als basis voor het broeikaseffect 14 °C te nemen, liggen de huidige waarden van c.a. 14,8 °C ruim boven deze basis.
En zo is het ook veel eenvoudiger het max. 1,5 °C doel van toegestane de opwarming te rechtvaardigen!!!

(15,5 °C is geen bijzonder hoge of utopische waarde, zie boven)

Op televisie kan men zo blijven praten over een "bedreigende" opwarming van de aarde, zonder dat het publiek merkt dat de 15 °C-normale aardtemperatuur in deze eeuw nog niet eens bereikt is!

Bewijs: waarom bestaat er al meer dan 150 jaar geen gevaarlijke opwarming van de aarde vanaf 15:08

                  

Het klimaat wordt bepaald op basis van een tijdspanne van 30 jaar en vergeleken met een eerdere tijdspanne (www.dwd.de). De oude klimaatfase duurde van 1991 tot 2020. De periode van 1961 tot 1990 werd als referentieperiode gebruikt. Deze periode was relatief koud en dus was het voor de weerpresentatoren op televisie gemakkelijk om steeds nieuwe warmterecords te tonen. De huidige periode wordt nu vergeleken met 1991 tot 2020, en die was aanvankelijk behoorlijk warm.
Een korte uitleg over de referentieperiode van de jaren 1961-90 en 1991-20 evenals de referentieperiode van het model van de NOAA.

                        voor Duitsland

Het zal interessant zijn om te zien hoe de weerpresentatoren van de staatsomroep omgaan met deze nu geldende hogere vergelijkende temperaturen uit het verleden. Ze zullen waarschijnlijk de meest alarmerende vergelijkingswaarden kiezen uit één van de twee referentieperiodes zonder de kijkers te informeren.
 
Om ondanks stagnerende temperaturen sinds 1998 een komende klimaatcatastrofe geloofwaardig te maken, zullen ze alleen de tijdspanne vanaf de laatste koude fase (ca. 1980) tot heden laten zien en de vorige warme fase (1920 - 1950) negeren evenals de daaropvolgende koude fase (1950 - 1980), zie hieronder.

Zelfs als u de oorspronkelijke bovenstaande grafiek gelooft, betekent dit dat de temperatuur altijd onder 15 °C lag. Er is, volgens deze grafiek, tot nu toe nog nooit een antropogene opwarming van de aarde boven de natuurlijke aardtemperatuur geweest!

Ook in de NOAA afbeelding uit het begin van dit hoodstuk worden alleen maar temperatuurafwijkingen van "gecorrigeerde" en "adjustierte" Temperaturen getoond. In werkelijkheid lagen de temperaturen tussen 1920 en 1960, zie hierboven, en voor de periode tussen 1985 en 1998, zie hierboven, boven de 15 °C. (Overigens was dat, voor de IPCC, toen der tijd de reden voor de waarschuwing wegens een gevaarlijke opwarming van de aarde met temperaturen boven de natuurlijke 15 °C!)
De NOAA-afbeelding toont niet de wereldwijde temperatuurdaling van - 0,5 °C na de vulkaanuitbarsting van Pinatubo in 1991! Zie hierboven en hieronder.

Vertrouw alleen op temperatuurgrafieken waarvan de temperatuurwaarden kunnen worden gecontroleerd!

                              


Daarom beperken wij ons tot de gemiddelde temperatuur zoals die gemeten werden en niet zoals de IPCC die graag zou willen hebben.

Originele temperatuurgegevens, zoals zij gemeten werden, zijn steeds moeilijker te vinden. Hier hebben organisaties zoals NASA-GISS, NOAA, UAH en CRU, ieder met hun eigen aanpassing, veel toe bijgetragen. Deze organisaties beschouwen hun verzameling gemeten waardes als hun privébezit, waartoe anderen geen toegang krijgen.

          NASA-GISS V2 (Klik op een gebied onder op de wereldbol en selecteer vervolgens een station)

Men vindt alleen de door deze organisaties "gecorrigeerde" waarden als NASA-V2 of HadCRUT-3 versie en "aangepaste" waarden als NASA-V3 of HadCRUT-4 versie. Zie boven.

De onbewerkte Arctische gegevens en de trucs van de klimatoloog van NASA of NASA bron temperaturen GISSTEMP-v2

   

             USA Senate Hearing 3/26/2013 - Manipulated Data   16:40 en 25:45

Niet alleen deze organisaties hebben deelgenomen aan de datacorruptie. Ook probeert de DWD (deutsche meteorologische dienst) de temperatuurgegevens van vóór 1999 te verlagen, zodat er na 1998 een scheinbaar duidelijke temperatuurstijging optreedt. Als voorbeeld het meetstation op de Hohenpeißenberg, een 988 m hoge berg in de uitlopers van de Alpen.
 

Zelfs de Nederlandse meteorologische dienst (KNMI de Bilt) probeert deze temperatuurmanipulatie, maar in tegenstelling tot in Duitsland verzetten de universiteiten en de pers zich hiertegen!

                            

Een temperatuur gegevensreeks voor een eiland midden in de warme golfstroom (centraal Engeland) sinds 1659 ziet er niet bijzonder bedreigend uit:

  

De twee heetste zomers waren 1826 (17,6 °C) en 1976 (17,8 °C). De twee koudste winters waren 1740 (-0,73 °C) en 1963 (-0,07 °C). Deze uitersten zijn de afgelopen 40 jaar niet overschreden.

Een soortgelijke voorstelling voor Duitsland van 1750 tot 2007:

                          

De twee heetste zomers waren 1758 en 2003. De twee koudste winters waren 1840 en 1961. Bron: Zeitreihe der Lufttemperatur in Deutschland

Zonder gemanipuleerde gegevens zijn de hogere gemiddelde wereldtemperaturen rond de jaren 1934 en 1995 weer te zien.


                 The UK Meteorological Office’s Hadley Center for Climate Studies Had-Crut (HadCRUT3)

                
                            NASA GISS-Daten                                                                     NOAA-Daten

De aardtemperatuur schommelde de afgelopen 100 jaar altijd rond de 15 °C!

Tot 1998 hoefden de Had-Crut, NASA-GISS of NOAA hun gegevens niet te vervalsen, omdat de temperatuurstijging na 1978 heel toepasselijk was voor hun ideologie! Zie hierboven.

Dat deze mondiale temperaturverloop de werkelijkheid afbeelden is ook te zien aan de warmterecords in Groenland.De chronologie van boomringen (dendrochronologie) laat zien dat wereldwijd de jaren 1930 tot het begin van de jaren 1950 warmer waren dan 1950 tot 1975 en ook warmer dan tegenwoordig!

                                                

                                         Rudi Carrell 1975 - Wann wird's mal wieder richtig Sommer

Aan zijn verzoek werd voldaan: Na 1980 stegen de temperaturen weer.

Ook de temperatuurmetingen op Hawaii laten hetzelfde patroon zien!

                           

Ze laten allemaal hetzelfde beeld zien: zowel het 30e en 40e jaar als het 80e en 90e jaar waren warmer dan nu! Zie ook hieronder.

Effecten van een klimaatverandering

"De Noordelijke IJszee warmt op, ijsbergen worden schaarser en op sommige plaatsen wordt het water te heet, volgens een rapport uit Bergen, Noorwegen. Verslagen van vissers, jagers en onderzoekers wijzen op een radicale verandering in klimatologische omstandigheden en ongekende temperaturen in het Noordpoolgebied. Op veel plaatsen zijn bekende gletsjers volledig verdwenen.

Maar wees niet bang: dit was een verslag uit 1922 !!!    Zie boven.

         VIER KLIMAATWETENSCHAPPERS VERNIETIGEN IN 4 MINUTEN DE GLOBAL WARMING-MYTHE.

Daar de natuurlijke opwarming in het begin van de 20e eeuw even groot was als de opwarming aan het einde van de 20e eeuw, zou deze laatste opwarming ook natuurlijk kunnen zijn. Zie boven.

Ondanks deze feiten en het feit dat de momentane gemiddelde wereldtemperatuur onder de 15 °C ligt, heeft het IPCC een drastische vermindering van de CO2-uitstoot aanbevolen. Dit hoewel de omvang van temperatuurschommelingen toen en nu binnen het bereik van de natuurlijke klimaatvariabiliteit ligt (15 °C +/- 2 °C)! Juist de effecten van hernieuwbare energie zullen de lokale temperaturen aanzienlijk doen stijgen! Zie hieronder.

Om temperatuurschommelingen te visualiseren, worden de wereldgemiddelde temperaturen gegeven met twee cijfers achter de komma. Een normale thermometer is met deze nauwkeurigheid niet af te lezen. Het is de vraag of het zinvol is om een wereldklimaat te bepalen met een nauwkeurigheid van een paar honderdste grad Celsius, aangezien het verschil tussen dag en nacht met 10 °C normaal is. Laat staan de temperatuurverschillen tussen zomer en winter.

                                                

Als je de temperaturen zou meten met een normale thermometer, is de temperatuurevolutie eigenlijk verbazingwekkend constant! Dat is de reden waarom wij mensen geen klimaatsveranderingen kunnen ontdekken in onze levenstijd en in onze leefomgeving!
(Niettemin waren er warme en regenachtige zomers en koude en regenachtige winters. Dit heeft niets met het klimaat te maken. Dit zijn weersgesteldheden die steeds weer zullen voorkomen. Zie boven)

Dat was niet zo heel lang geleden anders! Voor de kleine ijstijd (1570-1715) was het warmer dan nu. Zelfs de jaren rond 1800, na de kleine ijstijd, waren warmer als tegenwoordig
                                                         the Great Frost

Hieruit kan worden afgeleid waarom de IPPC pas vanaf 1880 een "dreigende" temperatuurstijging tonen. Voor die tijd was de temperatuurontwikkeling heel anders!
De Tambora-vulkaan barstte uit in 1815. (Het materiaal dat door de uitbarsting werd uitgestoten, 160 km³ gesteente, veroorzaakte een globale klimaatafkoeling. Tegelijkertijd nam het aantal zonnevlekken af, Dalton Minimum. Bovendien brak in 1883 de vulkaan Kraratoa uit, zodat rond 1884 een temperatuurminimum bereikt werd. zie boven)

In 535 barstte een nog onbekende klimaat beïnvloedende vulkaan uit op de evenaar. (Gedetecteerd in ijskernen in zowel Groenland als Antarctica) 536 AD - Worst Year in History

      

In 1257 brak de vulkaan Samalas uit op Lombok. Het door de uitbarsting uitgestoten materiaal, 40 km³ gesteente en 43 km hoog in de stratosfeer, veroorzaakte een globale klimaatkoeling en was het begin van de Kleine IJstijd. Tegelijkertijd nam ook hier het aantal zonnevlekken af, het Mauder-minimum.

  
Een havenstad aan zout water (Zuiderzee, nu met zoet water als IJsselmeer) en de campagne over zout water naar Kopenhagen.

De temperaturen kunnen gedurende kortere periodes van enkele decennia 1 tot 2 °C lager geweest zijn.

 

Vulkaanuitbarstingen worden geclassificeerd met een vulkanische explosie-index (VEI).

De Pinatubo uitbarsting van 1991 had met ongeveer 10 kubieke kilometer tephra ook een impact op het wereldklimaat. In het jaar na de uitbarsting daalde de gemiddelde temperatuur in de wereld om 0,5 graden. Een waas van aerosolen vormde zich in de stratosfeer en bewoog zich rond de aarde. Zie hierboven in de onderste cirkel en hoe deze door de NASA is verwijderd.

                           

Vulkaanuitbarstingen hebben echter, evenals EL Nino, geen invloed op de trend van klimaatverandering op de lange termijn.

                 Menschgemachter Klimawandel? Antwort mithilfe von Langzeitmessungen.

                      

Het klimaat is de ontwikkeling van jaarlijkse gemiddelde temperaturen en je kunt aan de blauwe lijn zien dat geen enkel jaar hetzelfde is als het vorige! Het klimaat is hierdoor nooit constant.

Wij mensen hebben een invloed op onze omgevingstemperatuur, zie hieronder, maar die is alleen lokaal, geen verandering in het wereldklimaat, zie hieronder, niet gevaarlijk en heeft niets met het CO2-gas te maken !!


De CO2-concentratie

De CO2-concentratie in onze atmosfeer wordt op Hawaï gemeten omdat de langsstromende lucht niet onder invloed is van mensen of planten.

Meest recent (2010-2021) was de toename van de wereldwijde antropogene CO2-emissies 0,039 ppm/a (0,000 0039%/a). Duitsland draagt ​​2% bij aan de wereldwijde antropogene CO2-emissies, wat overeenkomt met 2% van 0,039 ppm/a = 0,000 78 ppm CO2/a of 0,000 000 078% CO2/a. Duitsland betaalt biljoenen voor een omvang die verre van meetbaar is.

In Hawaii (Mauna Loa) wordt naast de CO2-concentratie ook de zuurstofconcentratie gemeten.

        

Er zijn geen berichten in de media dat het zuurstofniveau in de atmosfeer aan het dalen is. Zie hieronder.

Wordt CO2 toegevoegd of O2 verwijderd? Bijvoorbeeld door een onbalans tussen planten en dieren. Ontbossing zorgt voor minder O2-productie terwijl tegelijkertijd de CO2-productie door dieren niet verandert. Zie hierboven.

          

Als wij CO2 aan de lucht toevoegen, moeten alle andere gassen in de lucht gelijkmatig concentratie verliezen. Komt dat overeen met de werkelijkheid?

De oorzaak van de toename van CO2 is nog niet wetenschappelijk opgehelderd. En dus ook niet de vraag hoeveel en of mensen hier überhaupt een aandeel aan hebben.

Ook onderzoeken van de stralende C14-isotoop in de lucht kunnen dit probleem niet oplossen. De hoveelheid stralende C14-isotopen in de atmosfeer wordt verlaagd door het verbranden van fossiele brandstoffen zoals steenkool of ruwe olie. Deze brandstoffen zijn miljoenen jaren oud en daardoor nagenoeg vrij van C14. Hierdoor vermindert de antropogene CO2-uitstoot het C14-gehalte in de atmosfeer steeds meer. Maar door de kernproeven van de jaren 1950 en 1960, is het atmosferische C14-niveaus verdubbelden, waardoor de menselijke invloed niet meer te bepalen is.

Het is niet zo dat de toename van CO₂ in de atmosfeer alleen door mensen wordt veroorzaakt. Het CO₂-gehalte in de atmosfeer neemt met 240 ±10 gigaton per jaar toe. Hiervan is het menselijk aandeel slechts 9 ±1 gigaton per jaar. De onzekerheid in de toename van CO₂ in de atmosfeer is dus groter dan de door de mens veroorzaakte CO₂-uitstoot. Zie hierboven.

Het volgende scenario is veel waarschijnlijker:
Als gevolg van de c.a. 500 jaar lang durende kleine ijstijd zijn de zeetemperaturen gedaald en is er daardoor meer CO2 opgelost. Pas sinds 1850 smelten de gletsjers weer en is de zeetemperatuur gestegen. Hierdoor komt de eerder opgeloste CO2 weer vrij. Zie hieronder.

Uit een artikel van Günter Vogl:
"Het pre-industriële niveau van kooldioxide in de atmosfeer zou ongeveer 270 ppm bedragen. Dat is 2.100 miljard ton kooldioxide in de atmosfeer. Nu is het kooldioxidegehalte in de atmosfeer gestegen tot 410 ppm; Er zijn dus nu 1090 miljard ton meer. Voor elke graad Kelvin temperatuurverschil wordt ongeveer 0,06 g CO2 uitgestoten uit een kilogram water. Bij een temperatuurstijging van 0,87 Kelvin komt dus 10 815 miljard ton CO2 vrij (uitgaande van een homogene menging van de oceanen op alle diepten, wat zeker niet het geval is). Dat is drie keer meer dan er momenteel in de atmosfeer zit!
D.w.z. De uitstoot van CO2 uit de oceanen als gevolg van het natuurlijke temperatuurherstel sinds het einde van de Kleine Interglaciale Periode is de drijvende factor achter de toename van de CO2-concentratie in de atmosfeer.
"

Om deze reden zal noch de toename van de "groene" elektriciteitsverbruik, noch de afname van de mensen gemaakte CO2-uitstoot als gevolg van de coronacrisis leiden tot een afname van CO2 in de atmosfeer.

Als gevolg van de Corona-crisis daalde de CO2-uitstoot begin april 2020 met zo'n 17 procent ten opzichte van het gemiddelde van vorig jaar en in afzonderlijke landen zelfs met 26 procent.

              

Ook al is er een klein deukje te zien, de CO2-concentratie in de aardatmosfeer was op 15 juni al 416,8 delen per miljoen (ppm) en daarmee 2 ppm meer dan de hoge waarde van het voorgaande jaar (414,8 ppm) . Dit is slecht nieuws voor de klimaatdoelstellingen van Parijs. Want vanaf 2020 zou de CO2-uitstoot eigenlijk elk jaar met minimaal vier procent moeten afnemen.
In werkelijkheid is sinds 1992 de wereldwijde uitstoot met 58% gestegen.

Maar of deze waarschijnlijk tijdelijke stijging van de CO₂ voldoende zal zijn om de algemene geologische daling van de CO₂-concentratie te neutraliseren en zo het leven buiten het water op lange termijn te verzekeren, is onwaarschijnlijk. Dat is echt angstaanjagend en dit weten slechts weinigen,zie hieronder.


De ontbrekende oorzaak-en-gevolg (causale) link tussen CO2-ontwikkeling en temperatuur-ontwikkeling.

Tussen 1880 en 1940 was er de grootste temperatuurstijging van de afgelopen 140 jaar, zie hierboven, zonder een maatgevende toename van door de mens veroorzaakte CO2-concentratie. Zie hierboven voor de verklaring.

De gemeten temperatuurontwikkeling na 1940 zag er als volgt uit:

                              

Tussen 1945 en 1975 daalden de temperaturen. Dit werd gevolgd door een stijging van de temperaturen tussen 1975 en 1998, gevolgd door stagnatie, of zelfs een daling die tot nu toe voortduurt (2020).

Een correlatie over 20 jaar wil dus niet zeggen dat er een causaal verband is!                   Bodem temperatuurmetingen                                 Satellietmetingen

Gedurende deze gehele periode nam de CO2-concentratie gestaag toe.

Dus de stelling: "het broeikaseffect wordt veroorzaakt door de antropogene toename van de CO2-concentratie" moet fout zijn!

Het klimaat is te gecompliceerd om de variabiliteit aan slechts één factor CO2 toe te schrijven!

                                   

Door de realiteit van een temperatuurdaling sinds 2000 te acsepteren, heeft het IPCC de onjuiste term "klimaatopwarming" of "Global warming" veranderd in "klimaatverandering" of "Climate change". Iedereen kon het hiermee eens zijn omdat het klimaat, dat wil zeggen de gemiddelde wereldwijde temperaturen gedurende 30 jaar, nooit constant is geweest.

                                                     

Maar aangezien er de afgelopen 20 jaar niets is veranderd, hebben de klimaathysterici het nu over een klimaatcrisis!

Er is in het verre verleden nooit een toename van de CO2-concentratie geweest, gevolgd door een temperatuurstijging. De realiteit is precies omgekeerd!

Doordat water veel meer CO2 opneemt dan zuurstof en stikstof, neemt de hoeveelheid CO2 in de lucht af naarmate het zeewater afkoelt. Kijk hier. Diep boren in de zee en in het ijs aan de polen heeft bevestigd dat de CO2 in de lucht met enige vertraging het klimaat volgt. Zie hierboven.Eerst stijgen de temperaturen, waarna de oceanen hun CO2 vrijgeven! (Deze grafiek laat zien hoe bedreigend een toekomstige temperatuurdaling en dus een daling van de CO2-concentratie voor de vegetatie is, zie beneden.)
Een toename van het aandeel CO2 in de lucht is een gevolg van de opwarming van de aarde en is daarom uitgesloten als oorzaak van opwarming van de aarde.

In de natuurkunde geldt de volgende regel: "Als een theorie niet overeenkomt met de werkelijkheid, dan is de theorie niet juist!"

   
Dat zou nu, na nog eens vijf jaar temperatuurstagnatie, het geval moeten zijn, maar daar horen we niets van!

De reden is, zoals hierboven uitgelegd, het hitte-eilandeffect en de aanpassingen van gegevens, zodat de temperaturen lijken te blijven stijgen!!
Maar de kloof tussen waar en gewenst loopt langsamerhand zo ver uit elkaar, dat het voor de IPCC steeds moeilijker wordt dit te verklaren!

                                                     

Over een paar jaar zal het ontbreken van een oorzakelijk verband tussen een niet-bestaande klimaatrelevante stijging van de temperatuur en de nog steeds toenemende CO2-concentratie problemen veroorzaken voor de IPCC-ideologen.

Ben ik een klimaatontkenner of een complotdenkers, omdat ik weet dat temperatuurgegevens zijn vervalst om een ​​politieke agenda te ondersteunen (zie hieronder) en ik daarom ook niet denk dat een energietransitie een onwaarschijnlijke klimaatramp zou kunnen verhinderen?

Een temperatuurreeks van Berlin-Tempelhof vertoont geen aanstaande "klimaatramp".

                                     

Een mogelijke toekomstige temperatuurontwikkeling:

Computers kunnen de toekomstige klimaatverandering niet voorspellen omdat het klimaat chaotisch is! (Veel meer variabelen dan vergelijkingen) Als de IPCC toch beweert hiertoe in staat te zijn, dan zou het geen probleem zijn dat deze berekeningen worden teruggezet naar 1880 en dan de daaropvolgende ontwikkeling te berekenen. Omdat deze bekend is, zou het een goede test zijn om te zien of de klimaatmodellen werken. Probleem: Hun klimaatprogramma's kunnen dat niet!
Daarom beperken zij zich op uitspraken als: Als ....., dan ....!! Lees hierover in een leserbrief.

Door mensen geprogrammeerde computerprogramma's hebben het nadeel dat ze niet objectief kunnen zijn. Daardoor wordt de invloed van bijvoorbeeld CO₂ overschat. Alleen een programma met een kunstmatige intelligentie zou op objectieve wijze artikelen uit de wetenschappelijke literatuur kunnen selecteren voor verder gebruik.

Prognoses van de toekomst als gevolg van hypothese en genomen maatregelen zijn uiterst onnauwkeurig. Een latere waarneming zal niet kunnen worden toegeschreven aan de genomen maatregelen.

                                            
De Amerikaanse klimatologe Judith Curry praat samen met Marijn Poels in een livestream over de klimatologische toekomst en waarom de wetenschap in de problemen zit.

Meteorologen kunnen het weer een paar dagen in de toekomst voorspellen. Ze vertrouwen op ervaring die dagelijks wordt bijgewerkt, wat betekent dat hun fouten keer op keer kunnen worden gecorrigeerd. Hierdoor ontstaat een zelflerend voorspellingssysteem. Klimaatwetenschappers daarentegen missen deze zelflerende mogelijkheden en kunnen dus niet eens een jaar voorspellen!

                    Canada's klimaatvoorspellingen in 2001. Wat is er van waar geworden?

De toekomst kan en zal waarschijnlijk van natuurlijke oorsprong zijn.

                                            Het ware klimaat verhaal!!

Grotere temperatuurschommelingen zijn altijd een gevolg van vulkaanuitbarstingen wanneer hun as en gassen (zwaveldioxide) de stratosfeer bereiken. Zwaveldioxide reageert met waterdamp tot sulfaataerosolen en kan, net als de as, hier niet door regen worden weggespoeld. Deze aerosolen uit as en sulfaat weerkaatsen zoveel zonlicht dat dit leidt tot een wereldwijde afkoeling! zie boven.

De kleine temperatuurschommelingen kunnen, samen met vele andere invloeden (zoals b.v. de onbalans (nutatie) van de aarde door IJstijden en continentale verschuivingen of de AMO of de Pazifische Dekaden-Oszillation), te wijten zijn aan de zonnestraling. Hoewel de verschillen in zonnestraling in W/m² klein zijn, past de ontwikkeling goed overeen met de ook geringe temperatuurverschillen!

         
Een goede overeenstemming van gemeten temperatuurwaarden met zonnestraling en de daarvan afhankelijke oceanische watertemperaturen (AMO).

                                           
en natuurlijk niet met "aangepaste" temperatuurwaarden.


                                                           Aktueller Sonnenzyklus und Entwicklung
                                            
                            dr. Bas van Geel en de zonnenaktiviteit           Huidige zonneactiviteit

                                   

Dit effect wordt versterkt door verhoogde kosmische straling, die de aarde kan bereiken vanwege de lage zonneactiviteit. Als gevolg hiervan wordt de vorming van wolken bevorderd en wordt daardoor de toch al geringe zonnestraling op het aardoppervlak verder verminderd!

     

Bovendien koelt de oppervlaktetemperatuur van de Atlantische Oceaan af, waardoor de westenwinden kouder worden, zie hieronder.

Een weersvoorspelling voor 2021 door Kai Zorn: hoe kan het jaar 2021 verlopen?

De 11-jarige zonnecyclus wordt veroorzaakt door de invloed van de banen van de planeten. Vanuit de zon gezien staan Venus, de aarde en Jupiter om de 11 jaar in een rij. Men zegt dat de resulterende zwaartekracht op de zon verantwoordelijk is voor deze zonnecyclus.

Als het zonnemagneetveld sterk is, hebben we veel zonnevlekken. Het zonnemagneetveld verandert de polariteit ongeveer om de 22 jaar.

Hierdoor is er naast de 11-jarige cyclus ook een 22-jarige Halle-cyclus, de 85-jarige Gießenberg-cyclus en de 200-jarige de Vries-cyclus. Deze kunnen elkaar versterken of tegenwerken. Deze tegenactie kan plaatsvinden vanaf het jaar 2030 en leiden tot een nieuwe kleine ijstijd. Hopelijk hebben de wetenschappers hier fout gerekend!

                                        

                                                                                kleine Eiszeit – Sonnenflecken

                                                                                 Bevorstehende kleine Eiszeit für das Jahr 2030 prognostiziert

                                                       

U hoeft ook geen profeet te zijn om de nabije toekomst te voorspellen op basis van onderstaande afbeelding, en die is koud, heel erg koud!

                             
De vorige warme periode was korter en warmer. Nijlpaarden en krokodillen zwommen toen in de Rijn en Theems. Zelfs de ijsberen hebben deze tijd overleefd! Het zeeniveau lag c.a. 2,5 m hoger als nu.

           
                        Eem- Warmzeit                       in Nederland                          Eiszeit

Aan het einde van een warme periode daalt de temperatuur snel. 21.300 jaar geleden (temperatuurminimum) woonde de meest noordelijkst levende mensen in Zuid-Frankrijk als Eskimo's en ten noorden van Parijs, tot aan de rand van de gletsjer, kon geen leven nagewesen worden! De winters in Nederland waren extreem koud met permafrost in de grond.

         

                                                 Kwamen de eerste mensen in Amerika uit Europa?

In tegenstelling tot de huidige minimale temperatuurschommelingen, kan men hier spreken van "klimaatverandering". Klimaatzones zijn toen verschoven!

Ook onze recente geschiedenis laat zien dat het klimaat voortdurend verandert. In de Romeinse tijd was het veel warmer dan vandaag. Bewijzen zijn b.v. het feit dat in deze warme periode in het Rijnland vijgen en olijven groeiden en dat de Romeinen tot midden Duitsland met succes sinaasappels hebben geplant en geoogst (bewezen in Bonn!). Het Romeinse rijk heeft de gevolgen van de daaropvolgende koude periode niet overleefd! Destijds moesten ze plaats maken voor de hongerige 'klimaatvluchtelingen' uit het noorden. De volgende middeleeuwse warme periode liet nog wijnbouw toe in midde England en veeteelt en akkerbouw in Groenland. Kort voor 1000 na Christus vonden de Vikingen dit land met weilanden en bossen (bomen tot 4 m hoog). De Vikingen verlieten Groenland kort voor 1350 omdat ze geen zin hadden om alleen noch maar vis te eten.

        

Temperatuuranalyses onder water op de ecuator geven hetzelfde beeld.

                                                 
In de afgelopen 12.000 jaar waren er hogere temperaturen dan nu en snelle klimaatveranderingen. De kleine ijstijd en de middeleeuwse warme periode bestonden wereldwijd.
Beweringen dat dit niet het geval was, zijn "gewoonweg fout"!

En de temperatuurdaling in de volgende ijstijd is al begonnen!

Eens zullen er enorme migraties naar het zuiden plaatsvinden! Hopelijk is dit pas een probleem voor onze kleinkinderen en het zal te wijten zijn aan een verandering in de zonnestraling als gevolg van een veranderde baan rond de zon (Milanković-cycli). Milankovitch klimaatfactoren


De menselijke invloed.


Er is geen twijfel aan dat mensen door de verstedelijking / urbanisering invloed op de omgevingstemperatuur hebben. En natuurlijk produceren wij met onze industrie en in het dagelijkse leven veel warmte.

                                

De ontbossing van de aarde heeft een directe invloed op het klimaat. In bossen is het altijd kouder dan op een open vlakte door de hogere vochtigheid, verdamping en schaduw, zoals elke fietser aan zijn lichaam kan voelen, zie hierboven. Door de verandering van de albedo wordt de bodem meer verwarmt.

                     

Als akkers ook nog worden omgebouwd in zonneparken, dan worden de donkere panelen verwarmd door de zon en verhogen ze verder de temperatuur van de langsstromende lucht! Fotovoltaïsche modules kunnen in de zomer tot 70 graden Celsius opwarmen. Bij een zonnestraling van 1.140 Wh/m² wordt slechts 170 Wh/m² als elektrische energie gebruikt. De rest van ca. 970 Wh/m² veroorzaakt warmtestraling en komt warmte door convectie vrij in de omgevingslucht.
Deze hoge waarde van 970 Wh komt uit slechts één vierkante meter!
Daarom tonen onderzoekingen aan fotovoltaïsche (PV) systemen aan dat de temperaturen boven een PV-systeem 3-4 °C hoger zijn dan in de omgeving. Lees hier.
Er is niets mis mee om alle bedrijfsgebouwen uit te rusten met een PV-systeem, aangezien dit toch al verzegelde oppervlakken zijn.

                

Ook de invloed van windmolenparken speelt een rol.
Slechts een deel van de windenergie kan worden omgezet in elektriciteit. De rest wordt omgezet in bijvoorbeeld warmte, geluid en turbulentie. Zo wordt, als gevolg van de rotatie van de rotorbladen, de hogere en lagere luchtlagen gemengd. De warme lucht die overdag via thermiek de aarde verlaat, wordt weer naar beneden gedrukt.
De grond wordt ook 's nachts verwarmd door windmolenparken. De grond koelt 's nachts veel meer af dan de lucht een paar honderd meter boven het aardoppervlak. De windmolens zorgen voor turbulentie waardoor de luchtlagen mixen en de bodem 's nachts verwarmen.
Metingen in de praktijk bij grote windmolenparken in Texas en in China hebben aangetoond dat de temperatuur de afgelopen 10 jaar met bijna 1 graad Celsius is gestegen in vergelijk met een gebied zonder windmolens. Deze invloed kan zich over een afstand van 100 km uitstrekken. Lees hier.
Waar en hoe energie van de ene vorm (wind) ook wordt omgezet in een andere vorm (elektriciteit), gaat energie verloren, meestal in de vorm van warmte, zie hierboven.
Door de verhoogde luchttemperatuur en de turbulentie verdampt er meer water en verdroogt de grond sneller. Lees hier. Alle onderzoeksresultaten naar het droogte-effect van windenergie worden al jarenlang genegeerd door de politiek.

Samenvattend kan worden gesteld dat is aangetoond dat hernieuwbare energiebronnen een temperatuurstijging veroorzaken en dat de daardoor bespaarde CO2 geen temperatuurdaling kan veroorzaken, zie boven.

Door een energietransitie, met als doel om de opwarming van de aarde te stoppen, bereik je precies het tegenovergestelde!

En er zijn nog een paar extra problemen:

Een wiek van een 4MW windturbine weegt 15.700 kg. Per wiek is er een gewichtsverlies van 60 kg per jaar. Per windturbine is dit dus 180 kg per jaar aan fijnstof. In dit fijnstof zit het uiterst schadelijke BISFENOL A.

Er moet ook rekening worden gehouden met de onhoorbare infrageluidblootstelling van mensen.

 
Windturbines: 1,65 MW ---- Geluidsdrukken van 80 decibel komen voor op een afstand van 1 km (pijl). (BPF: blade pass frequency)

Groene lijn: buiten het gebouw, duidelijke infrageluidspieken.
Rode lijn: zelfde meting in huis. De algehele intensiteit neemt af omdat achtergrondgeluid wordt verzwakt, maar niet de intensiteit van de infrageluidspieken.
Zwarte lijn: achtergrondgeluid wanneer het systeem is uitgeschakeld.

"Infrageluid is een energie", legt de hartchirurg prof. Vahl uit, "en elke energie heeft fysieke effecten, of je het nu hoort of niet." Vahl, die als hoofd van de werkgroep infrageluid van het Universitair Medisch Centrum Mainz al jaren onderzoek doet naar de effecten van infrageluid op celweefsel en organen. "De klachten van de getroffenen worden al uitgedrukt in het bereik tussen de 60 en 70 decibel." Lees hier.

Volgens de Europese wet mogen windturbines niet worden gebouwd als ze de gezondheid van de bewoners schaden. Bewijs moet vóór goedkeuring met wetenschappelijke zekerheid worden geleverd. Hiervoor is bijvoorbeeld het volgende bewijs nodig: Het infrageluid met pieken uitgezonden door een specifieke windturbine of een windpark wordt nauwkeurig in frequentie geregistreerd en als geluidsreserve toegepast op slapende proefpersonen in een dubbelblinde test. Als een van de twee testgroepen bijvoorbeeld slaapproblemen heeft, kan er geen goedkeuring worden gegeven. Een belangrijk gegeven waar tegenstanders van windenergie gebruik van moeten maken.

                                         "Wij zijn tegen windenergie - stop windenergy"

Ook de afname van het aantal insecten door windturbines en de gevolgen daarvan voor insectenetende vogels en vleermuizen is een belangrijk punt. Waarnemingen en metingen hebben over de hele wereld grote zwermen vliegende insecten geïdentificeerd op hoogtes tussen 20 en 220 meter boven de grond, die ook worden gebruikt door rotoren van windturbines. Het fenomeen van de dode insecten op de rotoren kan het rendement van windturbines tot 50 procent verminderen - dit is in theorie en praktijk intensief bestudeerd.

Een uitspraak van het Europese Hof van Justitie (HvJ) van 4 maart 2021 bevestigde de eerdere benadering dat windparken ook in de toekomst kunnen worden voorkomen om individuele dieren te beschermen.
Desondanks een ongelooflijke uitspraak van het Europese Hof van Justitie (EHvJ) naar aanleiding van een klacht over de goedkeuring van een windpark in een natuurreservaat. Vanwege de klimaatleugen is het volgende vonnis uitgesproken: klimaatbescherming gaat boven natuur- en soortenbescherming! Met andere woorden: windparken kunnen worden gebouwd in natuurreservaten, bedreigde soorten kunnen worden geëlimineerd en later worden gedood door rotorbladen!

                                    

Deze terreinen moeten verstevigd zijn voor het zware materieel en blijven permanent vrij van bomen voor onderhoudswerkzaamheden.

En er zijn een paar andere technische problemen met windenergie, zie hier.

Mensen produceren ook warmte in hun steden; de zogenaamde hitte-eilanden!

         

De afvalwarmte van steden en de verminderde luchtcirculatie verhogen de luchttemperatuur. De warmte die wordt opgeslagen in het beton, metselwerk en asfalt verhoogt ook de nachttemperaturen. Daarnaast is er geen koeling door verdamping van niet opgeslagen regenwater. Zie hierboven.

De meetstations in een land als Duitsland staan allemaal onder invloed van deze door de mens veroorzaakte temperatuurstijging, veroorzaakt door uitgestrekte windmolenparken, PV-velden, industrie en steden! Lees hierover de leserbrief.

Vroeger oefenden we alleen invloed uit op het lokale klimaat in industriële centra en steden, nu doen we dat landelijk in een land als Duitsland! Als gevolg hiervan zullen de temperaturen in heel Duitsland stijgen en zullen de windparken de droogte vergroten.

De enige "consensus" onder klimaatwetenschappers is dat menselijke activiteiten lokale klimaten kunnen beïnvloeden. Maar of de som van deze lokale effecten zou kunnen leiden tot een waarneembare opwarming van de aarde, is slechts een hypothese.

Is deze door de mens veroorzaakte opwarming echt zo sterk dat ze het wereldklimaat kan beïnvloeden?
Er zijn drie manieren om hier meer over te weten te komen:

Ten eerste: aangezien de temperaturen in dichtbevolkte landen in toenemende mate worden vervalst door het hitte-eilandeffect, kunnen hier alleen de wintertemperaturen voor mogelijke klimaatveranderingen in aanmerking worden genomen. In de winter verdwijnt dit warmteopwekkende effect door gebouwen en windmolenparken grotendeels doordat de zon veel zwakker schijnt.

 

                                             Online klimaatcurves van de Duitse weerdienst

Ten tweede : De top van de hoogste berg van Duitsland (Zugspitze 2.962 m) wordt in de winter nauwelijks beïnvloed door menselijke opwarming.

                                

Ten derde : Wereldwijde meetstations zonder door de mens veroorzaakte invloed (midden op Antarctica, Siberië, Australië of midden in de Stille Oceaan) kunnen hier informatie verschaffen. En die zijn ook niet erg overtuigend!

 
                              en Hawaii of Virginia

Een citaat van Prof. Schellnhuber uit 2003: “In de overgrote meerderheid van de (weer)stations zagen we geen bewijs van de opwarming van de aarde ... De meeste continentale stations waar we significante trends opmerkten, zijn grote steden, waarin waarschijnlijk de snelle Stedelijke groei in de vorige eeuw zorgde voor temperatuurstijgingen ... Het feit dat we nauwelijks opwarmingstrends hebben gevonden op stations die niet in snelgroeiende steden liggen, suggereert dat de werkelijke stijging van de wereldtemperatuur door antropogene oorzaken minder uitgesproken is dan in laatste IPCC-rapport aangenomen.” Lees hier.

Toch bestaat Geo-engineering als een wetenschap van het koelen van de aarde.
Van de gevolgen van grote vulkaanuitbarstingen was bekend dat stof in de stratosfeer veel zonne-energie weerkaatst en dat het daardoor enkele jaren merkbaar kouder wordt. Zie hierboven.
Men zou bijvoorbeeld de stratosfeer kunstmatig kunnen verduisteren met kalkstof en de oceanen kunnen bedekken met reflecterend drijvend puin, zodat ze minder zonne-energie kunnen absorberen.
Omdat deze ingrepen slechts een kortstondig effect hebben, door de stroming en wind wordt puin aangespoeld, moet het constant vernieuw worden.

Aangezien er geen klimaatramp aanstaande is en de bijwerkingen onbekend zijn, moet iedereen gepland Geo-engineering-experimenten, van bijvoorbeeld Bill Gates, onmiddellijk worden stopgezet.De voor iedereen zichtbare klimaatverandering?

                                               Klimaatalarmisme  versus  klimaatwetenschap

Door Klimaatactivisten worden met indrukwekkende beelden zeer gekund emoties opgewekt die echter met een Klimaatverandering niets te maken hebben, b.v. B.:

  
Een bewijs van de klimaatcatastrofe, of gewoon zomer in het noorden? En ijsberen staan ​​bovenaan de voedselketen, en daarom kunnen ze, net als wij, een natuurlijke dood sterven!

Het bewijs van de Klimaathysterie - hypothese is nergens te vinden. Men probeert dit manco te verdoezelen door tal van manipulaties w.o. 97% - consensus, de hockeystick-grafiek, het bedrog door Attenborough over de vallende walrussen vanaf 25:30, de uitstervende ijsbeer door Gore,  etc.

Door precies het tegenovergestelde van de werkelijkheid te beweren, wordt de bevolking geïndoctrineerd. Bijvoorbeeld:

Wordt het warmer? .......... Nee

Het klimaat is de statistiek van het weer over een tijdsperiode lang genoeg om deze statistische eigenschappen te kunnen bepalen.
Terwijl het weer de fysische toestand van de atmosfeer op een bepaald moment op een bepaalde plaats beschrijft, wordt het klimaat pas goed geïdentificeerd als de kans op afwijkingen van het gemiddelde kan worden gespecificeerd, d.w.z. extreme waarden maken ook deel uit van de statistieken.
Een periode van 30 jaar wordt over het algemeen gebruikt als referentieperiode om de klimaatverandering te beschrijven. Zie hierboven.

Zelfs de laatste 30 jaar verliezen warme jaren (met > 15 ° C, zie hierboven) en deze worden nu vervangen door koude jaren (met <15 ° C, zie hierboven). Het resultaat is dat het "klimaat" zich afkoeld!

    

                                                        Gedurende de laatste 14 jaar is het in Duitsland KOUDER geworden

                                                        Zwitserse temperatuurontwikkeling

                                                       Amerikaanse temperatuurontwikkeling

                                                       Wintertemperaturen in Groenland en IJsland

Je kunt zelfs nog verder teruggaan en zelfs dan blijft het bij een licht afkoeling, zie hieronder.

                                                           SWR - Wo bleibt der Klimawandel?


Stijgt het zeewater steeds sneller? ......... Nee

Na de laatste ijstijd is het zeewater snel om de 120 m. gestegen (zondvloed). Ook destijds was het natuurlijk de schuld van de mens. Noach kon met zijn ark maar een paar levens redden. Kan het IPCC het beter doen met hun suggesties en bangmakerij?

  

Gelukkig stijgt het Noordzeewater niet zoals het IPCC beweert en is er ook geen teken van een opwaartse trend!

De jaarlijkse zeespiegelstijging in de Noordzee is 1,5 mm. Deze stijging is vrij constant. Van 2000 tot 2100 is de toename slechts 15 cm.

                          

Parallel aan de temperatuurontwikkeling daalt of stijgt de zeespiegel als gevolg van de vorming of het smelten van gletsjers, zie hierboven en hieronder. Aan het einde van de Middeleeuwen daalde de zeespiegel gedurende ongeveer 500 jaar!

Als je lange tijd naar de zee kijkt aan het Oostzeestrand, zal dit water langzaam stijgen. Maar als ze hetzelfde zou doen aan de andere kant van de Oostzee bij Zweden, zou je het water hier snel zien zinken! Je vindt de oplossing als je nadenkt over de gevolgen van de laatste ijstijd.

  

De enorme massa van 3 km ijs oefent een aantrekkingskracht op het zeewater uit waardoor om de ijsbedekking een hogere waterstand te meten is. Smelt dit ijs, dan daalt hier de zeespiegel om twee redenen: ten eerste is er geen aantrekkingskracht van het ijs meer en ten tweede stijgt de bodem, waardoor het water schijnbaar zinkt. Wie had dat gedacht !! De zeespiegel en de ijskappen

                               

Bovendien is de zeespiegel niet overal hetzelfde. Middelpuntvliedende kracht en zwaartekracht werkten op het waterniveau. Ten zuiden van India is de zeespiegel 160 m lager dan die bij ons !!

Een goed voorbeeld van de complexiteit van de Waterstanden laten de eilanden in de oceanen zien:

Het zeeniveau op de Fiji-eilanden was van 1550 tot 1700 ongeveer zeventig centimeter hoger dan vandaag. Toen zonk het en was in de 18e eeuw ongeveer vijftig centimeter lager dan het nu is. Vervolgens steeg hij op tot ongeveer het huidige niveau. Tijdens de laatste 50 tot 70 jaar was het niveau absoluut stabiel.

De stijging of daling van het zeeniveau heeft natuurlijk niets te maken met het verdwijnen of het verschijnen van eilanden door tektonische krachten.

            

In 2010 bleek bijvoorbeeld uit een onderzoek van luchtfoto's door onderzoekers van Fiji en de Universiteit van Auckland, Nieuw-Zeeland, dat atollen in de Zuidzee in de afgelopen 50 jaar ook zijn gegroeid in plaats van gekrompen. Van de 27 bestudeerde eilanden hadden er slechts vier land verloren, alle andere waren hetzelfde gebleven of gegroeid. In Tuvalu, nu het symbool van zinkende eilanden, boekten zeven van de negen eilanden een merkbare landwinst. Lees het artikel.

Zandwinning op de zeebodem is niet alleen schadelijk voor het leven in zee, zoals koraal, maar laat ook het hele eiland verdwijnen.


De gletsjers smelten! ........ Ja

Tijdens de kleine ijstijd groeiden vanaf c.a. 1350 de gletsjers 500 jaar lang. Dit resulteerde in de langste ijsopmars sinds het einde van de laatste ijstijd. De dorpelingen in de Alpen waren destijds zo bang dat hun dorpen zouden worden weggeschoven door de groeiende gletsjers dat ze processies hielden om de opmars te stoppen.
Dit ijs is sinds 1850 weer aan het smelten.

De Pasterze-gletsjer (Grossglockner-gletsjer) in Oostenrijk was in de Middeleeuwen, tot 500 jaar geleden, een groene alpenweide en daarvoor groeide daar zelfs een bos. In de laatste 400 jaar bereikte de Pasterze-gletsjer, door de Kleine IJstijd, zijn maximale lengte in 1850, sindsdien smelt de gletsjer weer.

                                               

Een temperatuurstijging van 2 ° C verhoogt de nul-graden-grens met 300 m.
Door veel of minder sneeuwval, zonder temperatuurverandering, kunnen gletsjers ook langer of korter worden!

Glaciologen gaan ervan uit dat de gletsjers zich in de Romeinse tijd sterker hadden teruggetrokken dan vandaag. Alpiene gletsjers eindigden ten tijde van Hannibal 300 meter boven het huidige niveau. Tijdens de Optima in het vroege Holoceen waren de gletsjers bijna volledig gesmolten. Getuige hiervan is Ötzi, die 5250 jaar geleden stierf toen hij de Alpen overstak en wiens lichaam later verdween onder een nieuwe sneeuw- en ijslaag. Dit wordt bevestigd door ijskernen van de 3500 meter hoge Weissseespitze, die zeer dicht bij de Ötzi-indplaats ligt. Uit de analyse van de ijskernen bleek dat het ijs op deze bergtop pas zo'n 5.900 jaar geleden is gevormd. Daarvoor was de top ijsvrij. Vandaag de dag ligt de Weissseespitze nog steeds onder metersdik ijs.

In Canada zijn 1000 jaar oude boomstronken te vinden onder het terugtrekkende ijs, 100 km ten noorden van de huidige boomgrens.

Koude periodes, zoals die van een kleine ijstijd, produceren gletscher en landijs aan de Polen. Wanneer de temperatuur weer stijgt, smelt dit ijs en stijgt het zeeniveau. Het duurt enige jaren voordat de gletschers reageren en zichtbaar korter of langer worden.                                        Von Gletschervorstößen und -rückzügen

                          

Omdat de wereldgemiddelde temperaturen sinds 1999 constant onder de 15 ° C liggen, beginnen sinds ± 2013 veel gletsjers wereldwijd weer te groeien! Climategate en Temperatuurontwikkeling in Siberië.De geladen deeltjes van de zon worden afgebogen door het magnetische veld van de aarde. Maar of de hoogenergetische alfa-straling op de Noordpool een verwarmend effect heeft in vergelijk tot de energiearme bètastraling op de Zuidpool, met een veranderende zonneactiviteit, is nog niet bewezen.


Zijn de poolijskappen aan het smelten?.............Nee

Door het wiebelen van de aardas wordt de noordpool soms meer, soms minder intens bestraald door de zon.

        

De hoeveelheid van het c.a. 3 m dikke poolijs hangt meer af van de instroom, en dus van de temperatuur, van het relatief warme zeewater dan van de buitentemperatuur. Voor het ijs boven het water moet de temperatuur slechts onder nul zijn, maar zout water bevriest pas bij -1,8 graden Celsius.

                                Arctic/Antartic sea ice         Groenlands ijs actueel 

                          Ice Doesn't Lie - But NASA And NOAA Scientists Do

Als gevolg van de laatste warme periode aan het einde van de vorige eeuw smolt ijs aan de polen. Zie hierboven.
Pas sinds 2013 herstelt zich de hoeveelheid ijs, door de temperaturen die in deze eeuw gevallen zijn.

    

In deze grafiek is de blauwe lijn de verandering in de ijsmassa op Groenland, de oppervlaktemassabalans. De groene lijn is het verlies van ijs aan de rand van het ijs door smeltende gletsjers en wegdrijvende ijsbergen. De rode lijn is het nettoresultaat, de totale ijsmassa, die zich sinds 2013 weer positief ontwikkelt.

Een expeditie met het onderzoeksschip Polarstern in 2020 moest de wereld overtuigen dat de Noordpool aan het smelten is. Precies het tegenovergestelde werd waargenomen: het ijs was veel dikker dan verwacht en de toename na de zomer was veel sneller dan verwacht.

     
Merk op dat in de warme fase van 1980 tot 1998 de Noordpool niet helemaal bevroren was, zelfs niet direct na de winter wanneer het meeste ijs aanwezig is.

              
                              hoeveelheid Zuidpoolijs                                         Groenlandijs ijsdikte max. 3,36 km   

        De gletsjers van Eisland groeien voor het eerst in 25 jaar weer.        Groenlandijs aktuel

Op 15 juli 1942 ging een squadron vliegtuigen verloren boven Groenland (verloren squadron vanaf 14:20). Na een lange odyssee moest de groep terugkeren naar Groenland, maar kon door gebrek aan brandstof geen vliegveld bereiken. Alle acht vliegtuigen zijn veilig geland op een afgelegen gletsjer voor de baai van Køge in het zuidoosten van Groenland. De vliegtuigen zijn in 1983 weer gevonden. Maar in plaats van op een in het algemeen smeltend oppervlak te staan, werden zij gevonden op een diepte van 80 meter onder het oppervlak en bevinden ze zich momenteel (2020) op een diepte van ongeveer 100 meter, aantoonbaar zonder in het ijs te zijn verzonken!

       1942            1992

                            

                                  John Kerry - "Arctica zal in 2019 ijsvrij zijn" zo'n zwakzinnige!


Zullen er in de toekomst altijd drogere zomers komen? .... Ja

Ons klimaat in West-Europa is grotendeels afhankelijk van de warme Golfstroom.

                                       
Door de temperatuurdaling sinds 1998 koelt ook het oceaanwater af. Hierdoor verdampt er minder water en regent het steeds minder. Zoals hierboven al vermeld: ons klimaat is direct afhankelijk van de temperatuurschommelingen van de oceanen en deze zijn direct afhankelijk van de zonnestraling! En die is weer afhankelijk van het aantal zonnevlekken, zie hierboven.

In Duitsland wordt deze vermindering van de hoeveelheid regen nog versterkt door uitgestrekte windparken en zonnevelden, zie hierboven.

                                                                  "Klimaatpaus" Schellnhuber en de zon


Zullen de overstromingen door hevige regenval toenemen? .... Nee

       

Overstromingsbekkens worden gebouwd in bergbeekjes om overstromingen te voorkomen. Deze stuwen staan altijd open zodat in geval van nood het gehele volume beschikbaar is voor de opname van regenwater. Voldoende bekkens zijn meestal al lang gepland, maar de politiek geeft het geld dat daarvoor nodig is liever uit aan windmolenparken.

                          

Ondanks de hevige regen die voorspeld is, staat de Steinbachtalsperre tot de nok toe vol door een verstopte afvoer.     Tiefbauunternehmer baggert Abfluss frei

               
Altenahr in de Ahr.  In 2021 vielen er door de overstromimg 135 doden.
Dammen waren gepland sinds de overstroming van 1910 met 1200 doden, hoewel er toen minder mensen woonde. 

Het is ook dom om huizen te bouwen in deze (toekomstige) veilige rivieren en erop te vertrouwen dat de dammen er ooit komen of dat de autoriteiten intelligent zullen reageren zodra er een noodsituatie dreigt, lees hier. Wanneer onverantwoordelijke politici liever investeren in decarbonisatie dan in overstromingsbekkens en vervolgens een overstromingsramp afdoen als een klimaatramp, hoor hier, dan is dat crimineel.
Verder stroomafwaarts, waar het terrein vlak is, moeten knelpunten in de rivierdelta worden weggewerkt door de dijken te verleggen.


Meer bosbranden door opwarming van de aarde? .... Nee

In regenachtige gebieden verrotten bladeren en hout en bemesten zo de grond. In droge klimaten verzamelt dit brandbare materiaal zich op de grond zonder kans om te verrotten. Natuurlijke bosbranden zetten dit materiaal om in mest. Al honderden jaren verwijderen mensen, om hun dorpen te beschermen, dit gevaarlijke brandbare materiaal met hongerige geiten of door het in brand te steken. Als de ecodictatuur dit om "redenen van natuurbehoud" verbiedt, zijn de gevolgen catastrofaal.

De ontstekingstemperatuur is de minimumtemperatuur waarop een brandbare stof tot ontbranding wordt gebracht. Een ontstekingsbron is dan niet nodig. Voor hout bv. 240 - 300°C afhankelijk van het type. Daarom kunnen bosbranden niet ontstaan door warme lucht van 40 °C. Menselijke onoplettendheid of opzet zijn de oorzaak van bosbranden. Luister naar de klimaatshow vanaf 17:30


Neemt het aantal stormen toe? .... Nee

 


Verzuring van de zee door een klimaatverandering? .... Nee
                                   
Ook als de zeeverzuring door CO2 waar zou zijn, wat niet het geval is, blijft het basisch.


Zuurstofvermindering van de oceanen door klimaatverandering? .... Nee

              

Het EL Nino-evenement verandert tijdelijk het zuurstofgehalte en temperatuur van het zeewater. Als gevolg hiervan lijden de koraalriffen. Verder verhoogt deze situatie het bosbrandgevaar in Australië!

                 

Het zuurstofgehalte van de oceanen hangt af van de watertemperatuur en de biologische vervuiling.
Een zuurstofvermindering van de oceanen is bekend uit vele zeegebieden, waaronder de Atlantische Oceaan voor Namibië en Mauritanië, de Stille Oceaan voor de westkust van Amerika en de Arabische Zee. Daar worden dode algen afgebroken door tonnen bacteriën bij het afdalen naar de zeebodem. In het proces verbruiken de micro-organismen zuurstof - soms zo veel dat het grotendeels of volledig verdwijnt op bepaalde waterdieptes.
De belangrijkste oorzaak voor de kust is de toenemende toevoer van voedingsstoffen - als gevolg van de toenemende bevolking, het toenemende verkeer met stikstofemissies en vooral door meststoffen uit de landbouw. Deze voedingsstoffen, in het bijzonder stikstof en fosfor, laten aanvankelijk algen groeien, die vervolgens worden afgebroken door bacteriën.

Nogmaals, dit kan nauwelijks worden veranderd op de korte termijn, omdat de wereldbevolking snel groeit. Sinds 1950 is het aantal mensen verdrievoudigd, terwijl de consumptie van kunstmest vertienvoudigde.

Waarom gebruiken we het afvalwater van de grote steden niet om de velden in een of andere zuiveringsfase te bespuiten, zoals het in landen met weinig grondwater water gedaan wordt? Akker worden zo bespoten en bemest, het grondwater wordt beschermd en de oceanen worden niet langer overbemest. Afvalwater moet tot 100% worden gebruikt voor de veldbespuiting!


Veroorzaakt klimaatverandering honderdduizenden doden? .... Nee

1,2 miljoen doden tussen 2000 en 2019 - een VN-rapport ziet vooral één reden: klimaatverandering.
Uit gegevens blijkt echter dat klimaatgerelateerde sterfgevallen op een historisch dieptepunt staan.

  
De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft de waarschijnlijke doodsoorzaken in 2060 voorspeld.
Het is goed om te zien dat tenminste de Wereldgezondheidsorganisatie om bovengenoemde redenen niet in klimaathysterie gelooft.

                       How to make the world better. Dr. Bjorn Lomborg.Wetenschapsfraude.

Voor de in het begin gestelde vraag; "Kunnen de IPCC-wetenschappers ongelijk hebben?" is een simpel "ja" als antwoord niet genoeg. Het is erger: ze bedriegen ons! (zie boven en boven)

Het is een wetenschapsfraude begaan door klimaatpopulisten die niet naar de waarheid zoeken. Iedereen heeft zijn eigen doel, b.v. ideologisch, politiek of winstgevend en die doelen zijn dus niet om ons voor een zeer onwaarscheinlijke klimaatcatastrofe te beschermen!

Als medeoprichter van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) riep Prof. Schneider in 1989 op tot wetenschappelijke fraude: “Enerzijds zijn wij als wetenschappers ethisch gebonden aan de wetenschappelijke methode, i. H. de waarheid vertellen, de hele waarheid en niets anders dan dat ......... Aan de andere kant zijn we niet alleen wetenschappers, maar ook mensen. En zoals de meeste mensen willen we de wereld graag als een betere plek zien....... Daarvoor hebben we brede steun nodig........ Hiervoor zijn veel mediaberichten nodig. We moeten dus angstaanjagende scenario's bieden, eenvoudige, dramatische uitspraken doen en weinig twijfels noemen. ...... Ieder van ons moet beslissen wat de juiste balans is tussen effectief zijn en eerlijk zijn.Discover, oktober 1989

Het eerste evaluatierapport van het IPCC verscheen in 1990. Hoewel in het rapport de opwarming van de aarde werd voorspeld, kwam men tot de ontnuchterende conclusie dat er nog steeds geen bewijs was
dat de Mensheid hierop een invloed had.
Op de IPCC vergadering in 1995 in Madrid kwam de wende op grond van een studie van Ben Santer. De IPCC kwam tot de volgende formulering van het bewijsmateriaal en formulierte: “Het bewijsmateriaal wijst op een waarneembare menselijke invloed op het wereldklimaat”. In de berichtgeving stond centraal dat alle wetenschappelijke onzekerheid nu was weggenomen.
Toen het werk van Santer maanden later werd gepubliceerd, konden zijn critici aantonen dat zijn bewijs onjuist was. Bovendien kon Frederick Seitz, een autoriteit in Amerikaanse wetenschappelijke kringen, onthullen dat de overeengekomen versie van de tekst naderhand door de hoofdauteur Santer was gewijzigd. Kritische formuleringen waren willekeurig veranderd of verwijderd om elke tegenspraak met de nieuwe conclusie uit de weg te ruimen. Seitz schrijft in zijn hoofdartikel in de Wall Street Journal, getiteld ‘A Great Deception About Global Warming‘: “In mijn meer dan 60 jaar als lid van de Amerikaanse wetenschappelijke gemeenschap, inclusief mijn functie als voorzitter van de National Academy of Sciences en de American Physical Society, ben ik nooit getuige geweest van een meer verontrustende corruptie van het proces van collegiale toetsing dan de gebeurtenissen die hebben geleid tot dit IPCC-rapport”.

De wetenschappelijke feiten, zoals het ontbreken van CO2-impact op klimaatontwikkeling, kunnen worden gebagatelliseerd door een overvloed aan nepstudies. Neponderzoeken konden bijvoorbeeld ook lange tijd aannemelijk maken dat roken of pesticiden niet schadelijk zijn voor mensen of insecten.
                                                      Fake onderzoek | Doku | ARTE

Het is erg moeilijk om te bewijzen dat hier opzettelijk desinformatie wordt verspreid.  Agnotologie is een onderzoeksgebied dat actief gegenereerde onwetendheid bij de bevolking onderzoekt. Zie leserbrief.

Het is tijd om de "valse profeten" of "klimaat-illusionisten" aan te klagen. Zij hebben veel belastingsgeld achterover gedrukt en gegevens verfalst: datacorruptie! Hopelijk komt het snel tot een media-effectieve criminele aanklacht!

                                                        Falsche Propheten zur Rechenschaft ziehen    vanaf 5:45

                                        Global Warming Alarmists to be Prosecuted Under California Bill 1161

We hebben wereldwijd een wet nodig zoals die in het Zwitserse strafwetboek staat, artikel 258: "Bang maken van de bevolking:
Iedereen die de bevolking angst aanjaagt door te dreigen met een gevaar voor leven, ledematen of eigendom, wordt bestraft met een gevangenisstraf van maximaal drie jaar of een boete.
"

In Duitsland is laster strafbaar volgens § 187 StGB:
"De dader beweert bewust een onwaar feit en de bewering kan worden weerlegd. Iedereen die de laster in het openbaar pleegt of door verspreiding van teksten, kan een boete of tot vijf jaar gevangenisstraf krijgen."

Ook moet worden overwogen of kindermisbruik, zie hieronder, geen strafbaar feit is, evenals kinderarbeid of kindsoldaten.

Tot dusver zijn alle strafrechtelijke klachten wereldwijd met succes geblokkeerd door klimaatlobbyisten. De gebruikte argumenten waren dat ze hun presentatie niet zelf maakten, maar gebaseerd waren op andere "wetenschappelijke" studies. En deze "wetenschappers" werken in het buitenland en verwijzen naar het 'privé-eigendom' van hun bronnen, zie hierboven, wat voor een rechter betekent dat de resultaten niet verifieerbaar zijn! De daders waren zich dus niet 'bewust' van de onwaarheid van wat ze zeiden.
Het tegenargument dat de brondata en wetenschappers altijd betaald worden door staatsorganisaties (weerdiensten zoals NOAA, NASA, etc.) en dus openbaar zouden moeten zijn, wordt terzijde geschoven.

Tot zover het IPCC-beleid, valse gegevens en vervangende religie !!

                                                                   Fernsehkritik.tv - klimaatfraude

Conclusies:

De ware invloed van CO2 op het klimaat, de manipulatie met gemeten temperaturen en waarom de aarde sinds 1999 niet significant warmer is geworden:

Om mensen gerust te stellen die bang zijn voor een komende klimaatramp, volstaat het eigenlijk om slechts drie vragen correct te beantwoorden:
1) Wat is de gemiddelde temperatuur op onze aarde zonder menselijke tussenkomst? Zie hierboven en hierboven.
2) Hoe hoog is de wereldgemiddelde temperatuur nu en hoe heeft de gemiddelde temperatuur op onze aarde zich deze eeuw ontwikkelen? Zie hierboven.
3) Wat was de gemiddelde temperatuur toen je werd geboren? Zie hierboven.

Als mensen er heel zeker van zijn dat de IPCC-uitspraken over de CO2-impact op het klimaat correct zijn, vraag hen dan waarom ze niet deelnemen aan de klimaatweddenschap, zie hierboven.

De temperatuur op een planeet is onafhankelijk van broeikasgassen, maar is voornamelijk te wijten aan de zonnestraling en de compressiewarmte in de atmosfeer! (zie hierboven)

Er is geen wetenschappelijk bewijs voor een klimaatverandering door het CO2-gas. Maar wel voor het tegenovergestelde, zie hierboven.

De absorptielijnen van CO2 in het infraroodbereik zijn 4,3 μm (+400 °C) en 15 μm (-80 °C) (zie hierboven). De atmosfeer heeft een open "venster" voor de normale aardse stralingstemperatuur van +50 °C tot -40 °C.
Dit is precies het golflengtebereik waarin de vermeende "broeikasgassen" CO2 en CH4 helemaal geen temperatuursstraling kunnen absorberen! (zie hierboven)
Dientengevolge kan energie en dus warmte van het aardoppervlak voortdurend in de ijskoude ruimte verdwijnen.

Het weer / klimaat wordt beïnvloed door de warmte die opgeslagen zit in de 5 km diepe oceaan en via de oceaanstromingen over de hele aarde wordt getransporteerd, zie hierboven.

De bewering dat mensen door hun CO2-productie een klimaatcatastrofe kunnen veroorzaken heeft nog niet eens het niveau van een hypothese bereikt, maar is slechts een bewering, zie boven.

Niettemin kunnen mensen de atmosfeer verwarmen, zie hierboven. Hitte-eilanden worden veroorzaakt door menselijke activiteiten. (zie hierboven)

Hernieuwbare energiebronnen zorgen ook voor een temperatuurstijging en de daardoor bespaarde CO2 kan geen temperatuurdaling veroorzaken.
Door de energietransitie te rechtvaardigen om de opwarming van de aarde te stoppen, doe je precies het tegenovergestelde !!
Zie hierboven.

Broeikasgassen kunnen de temperatuur van de atmosfeer niet verhogen. Meer broeikasgassen verlagen zelfs de temperatuur van de atmosfeer! (zie hierboven)

Koolstofdioxide zet de warmte van de atmosfeer om in IR-straling en stuurt deze de ruimte in. Als gevolg hiervan koelt de CO2 de aarde. Zie hierboven.

Op de momentane afstand tot de zon schommelt de temperatuur van de aarde rond de 15 °C. (zie hierboven en hierboven) De schommelende bewegingen worden veroorzaakt door natuurlijke processen. (Zonnevlekken, vulkaanuitbarstingen, onbalans in de aardomloopbaan, enz.)

De omvang van de huidige temperatuurschommelingen ligt in het bereik van natuurlijke klimatologische variaties. (15 °C +/- 2 °C) (zie hierboven)

Grotere wereldwijde temperatuurveranderingen worden veroorzaakt door grote vulkaanuitbarstingen, waarbij veel aërosolen worden uitgestoten. Het zijn daarom altijd globale afkoelingen die hierop volgen. Zie hierboven. Als gevolg hiervan is het broeikaseffect slechts de terugkeer naar de normaale temperatuur!

De temperaturen zijn sinds 1880 gestegen, omdat toen een temperatuur dieptepunt werd bereikt na de uitbarsting van de Tambora en Krakatoa. De temperatuurgegevens van de IPCC Grafieken beginnen daarom met het jaar 1880. Sinds c.a. 1900 is de temperatuur weer normaal bij Ø15 °C. (zie hierboven)

Het Klimaat omvat een periode van 30 jaar. Daar wij ieder jaar een warm jaar verliezen (tot 1998 met c.a. 17 °C) en daarvoor in de plaats een koud jaar er bij krijgen (met c.a. 14,6 °C), wordt het gemiddelde van deze 30 jaar steeds lager, zie hierboven : Het wereldklimaat koelt zich dus af!

Toen na 1998 de wereldgemiddelde temperaturen onder 15 °C daalden, begon de IPCC de temperaturen in het verleden te verminderen en het natuurlijke wereldgemiddelde van 15 °C te vervangen door 14 °C. Dit maakte een stijging van de temperatuur geloofwaardig! zie boven.

Om een schijnbare klimaatcatastrofe zichtbaar te maken, heeft de IPCC bovendien noch de gemeten temperaturen uit het verleden verandert. (zie hierboven) Het ziet er hierdoor zo uit alsof er tijdens de laatste 60 jaar een gevaarlijke temperatuurstijgin tot 14,84 °C in 2016 heeft plaatsgevonden. Het IPCC laat in hun grafieken zien dat de temperaturen sinds 1880 nooit de natuurlijke 15 °C hebben overschreden, zie hierboven (Dit is niet in overeenkoms met de waarheid! zie hierboven).

Volgens deze IPCC-logica is er dus geen gevaarlijke door de mens gemaakte temperatuurstijging boven de natuurlijke 15 °C!


Van deze 0,04 % CO2 in de lucht produceert de natuur 97 %, de rest, oftewel drie procent, de mensen. Dat is drie procent van 0,04 %, dus 0,0012 %. Door de prozentuaal extreem geringe hoeveelheid CO2 die door mensen veroorzaakt wordt, zal de hierdoor veroorzaakte afkoeling, als je dat wilt geloven, niet te meten zijn, zie boven.

Ook is het controversieel of de toename van het CO2-gehalte in de lucht alleen werd veroorzaakt door de verbranding van kolen of gas / olie! Zie hierboven.

Het CO2-gas is niet giftig en een essentieel gas voor de planten waarmee wij ons voeden. Bovendien produceren de planten de vitale O2 voor ons. De natuur is niet in staat om het constante verlies aan CO2 in sedimenten te compenseren! Hierdoor dreigt in de toekomst, zonder menselijke tussenkomst, een tekort aan CO2 voor planten. zie beneden en beneden.

Er wordt veel geld beschikbaar gesteld voor onderzoek naar de door mensen veroorzaakte klimaatverandering, waarbij studies over natuurlijke klimaatverandering in de minderheid raken! Dit creëert een niet-wetenschappelijke onevenwichtigheid die verkeerd wordt geïnterpreteerd door de media en de politiek.

Het systeem achter de vermeende 'klimaatcatastrofe' is oud en werkt nog steeds: hoe vaker iemand een leugen herhaalt, hoe geloofwaardiger het wordt. Je moet gewoon bij elk duur project beweren dat het nodig is vanwege de klimaatverandering, of zelfs de klimaatramp voorkomt! Zie hierboven.

In elk land worden via internet mogelijkheden geboden om meer te weten te komen over de werkelijke achtergrond van de klimaathysterie die niet in de reguliere media wordt getoond, bijvoorbeeld: Duitsland, de VS, Nederland, enz.

Het broeikaseffect is de grootste en duurste wetenschappelijke flop ooit.
De klimaatcrisis is noch door mensen gemaakt noch een crisis.

Er zijn twee verschillende soorten crises; de onvermijdelijke en de zelfgemaakte crisis.
De onvermijdelijke crisis was b.v. de coronacrisis, de zelfgemaakte crisis is de energiecrisis of de klimaatcrisis.

Eens in de volgende 1000 jaar zou een meteoorinslag of een krachtige vulkaanuitbarsting de aarde in een nieuwe koude periode kunnen leiden. En we zullen zeker weer een volgende ijstijd krijgen. Zie hierboven.

De mens is een zeer aanpasbaar wezen. Dus als er op een gegeven moment echt een merkbare klimaatverandering zou komen, dan zou de mensheid zijn sterkte uit moeten spelen en niet proberen tegen de stroom in te roeien!
Dit voorkomt dat veel geld, reserves en intellect inefficiënt worden gebruikt.


Klimaatverandering en de politiek gemotiveerde media.

Rampenrapporten, halve waarheden, trendrapportage en opiniemanipulatie zijn alledaags in de media!

Een angstaanjagend voorbeeld is de reden voor de "bevrijding" van Koeweit in 1991 en Irak in 2003. Geen van de argumenten, zoals kindermoord of Gifgas, was gebaseerd op feiten, maar werd verspreid door de politiek en de onderdanige media om de bevolking er van te overtuigen dat een oorlog noodzakelijk was. Als gevolg hiervan stierven 1 miljoen mensen!

De staatstelevisie presenteert zelden "Fake-News", maar het is zeer waarschijnlijk dat alleen zo wordt gerapporteerd als hun bazen het willen horen.
Hierdoor worden in de staatsmedia ‘meningen’ en ‘gebeurtenissen’ met elkaar vervlochten. Als verschillende media over dezelfde "mening" schrijven, ontstaat een mediacultuur die steeds meer afwijkt van de "gebeurtenissen". Het gaat zo ver dat men zich er voor moet schamen een andere "mening" te heben! Andere meningen zijn allemaal Fake-News. Fake-News wordt niet vertaald als "nepnieuws", maar met "dit is niet mijn politieke mening"!
Maar de burgers zijn of zouden in staat moeten zijn om hun eigen "mening" over "gebeurtenissen" te vormen. De politiek correcte "mening" is dat het klimaat zich opwarmt, dat CO2 de schuldige is en dat alleen windmolens dit probleem kunnen oplossen, zie hierboven. Deze opgelegde "mening" ergert steeds meer mensen, met als gevolg dat zij minder geneigd zijn om deze dwangmatige, politiek gemotiveerde "mening" van de media te geloven en zelf in het internet gaan zoeken. Of anders gezegd: burgers laten zich geen politiek correcte mening opdwingen!

Het klimaatdebat heeft twee kanten. Pers, radio en televisie moeten hiervan kennis nemen en verslag uitbrengen over de verschillende perspectieven. Een geïnformeerd publiek zou dan zelf kunnen beslissen of zij geloven dat de door de mens veroorzaakte 0,0012% CO2 in de atmosfeer de wereld zal vernietigen.

Twee principes van natuurlijke rechtvaardigheid: audiatur et altera pars (hoor beide kanten) en nemo sit iudex in causa sua (niemand zal in zijn eigen geval oordelen).
De staatsmedia, Wikipedia en YouTube schenden momenteel beide principes. Door makers niet te vertellen waarom ze worden gecensureerd, schenden ze het eerste principe. Door zich voor te doen als rechter, jury en beul in relatie tot hun eigen beslissingen, schenden ze ook het tweede principe.

                    

                         The Uncertainty Has Settled     Marijn Poels, een objectieve journalist.

Bijvoorbeeld het volgende artikel over de "klimaatcatastrofe" met kommentaar! of de leserbrief hieronder.

                                   

In werkelijkheid lagen de gemiddelde aardtemperaturen in deze eeuw altijd net onder de natuurlijke 15 °C en daarom is er noch een bedreigende temperatuurstijging noch een door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde! zie boven
Het is dan ook niet verwonderlijk dat je in het internet uitspraken vindt als: Met een dreigende klimaatcatastrofe is het net zoals met de nieuwe kleren van de keizer; Ze zijn er gewoon niet!

Hoe zou zo'n "klimaatramp" eruit moeten zien? In het slechtste geval verschuiven klimaatzones. Krijgen we het klimaat uit Midden-Frankrijk? Hebben mensen hier last van dit klimaat?

Als wij vanwege ons kille klimaat een klimaatverandering willen ervaren, hoeven wij alleen maar naar de Middellandse Zee te gaan. Daar is het klimaat aangenaam, er staan palmen en groeien vijgen. Hier in onze omgeving heeft niemand van ons ooit een andere vegetatie beleeft. Ook in onze jeugd hadden wij verregende en mooie zomers zoals milde en koude winters. Toen verheugde wij ons op het goede, zoals Rudi Carrell het in 1975 bezong. Nu is veel regen (2017) of veel zon (2018) een gevaarlijke klimaatverandering! In werkelijkheid zijn het gewoon weersomstandigheden, die er altijd al waren en ook in toekomst zullen voorkomen.

Je moet jezelf ook afvragen waar de "welzijnstemperatuur" van ons mensen is. We komen uit Afrika, waar we ons comfortabel voelden zonder kleding of vel bij temperaturen boven 22 °C. Om deze reden gaan we in onze vakanties naar landen met deze temperatuur! In Duitsland is de gemiddelde temperatuur 9 °C. Daarom houden dieren uit onze omgeving, zoals honden of paarden, van temperaturen tussen 5 en 15 °C!

                            Temperaturen in Deutschland - Was macht das Klima?

Heeft u zich ooit afgevraagd waarom historische warme periodes "klimaat-optimum" worden genoemd en waarom koude periodes ellendig zijn?

                            
              
Persberichten verwijzen graag naar de ogenschijnlijk voor iedereen merkbare klimaatveranderingen die niettemin slechts een "mening" is. Deze klimatologische "gebeurtenissen" zijn waarschijnlijk niet door mensen beïnvloed, omdat ze ook plaatsvonden vóór het industriële tijdperk.

Bijvoorbeeld met meldingen als
"het is nog nooit zo warm geweest" (nee, in de periodes 1920-1950, 1980-1998 en in de Middeleeuwen en Romeinse tijden was het warmer, zoals eigenlijk in alle culturele bloeiperioden met een vallende neiging, zie hierboven en hierboven)
"de gletsjers smelten" (ja en in de in de afgelopen 8000 jaar waren de Alpen zelfs vier keer ijsvrij: perioden van kou, zoals de kleine ijstijd, produceerden gletsjers die nu weer smelten, zie hierboven) en
"de zeespiegel stijgt" (ja, gedurende 8000 jaar, Ø 20 cm / 100 jaar, neiging vallend tot nu Ø 17 cm / 100 jaar, zie hierboven)
"de weerrampen nemen toe" (nee, zie bovenstaande grafiek). Stormen komen niet voor in de zomer, maar alleen in de koude maanden, wanneer de bladeren al gevallen zijn. Dan is het verschil in temperatuur tussen de Noordpool en de evenaar groter, wat leidt tot grotere verschillen in luchtdruk. Het "broeikaseffect" zou dus juist minder stormen veroorzaken).

                           

                               USA Senate Hearing 3/26/2013 - Global Warming Debunked  

>                            


CO2 is een nuttig gas:

De relatie tussen CO2, O2 en temperatuur in de atmosfeer is in de loop van de evolutie van de aarde voortdurend veranderd, met een dalende neiging voor het CO2 gas.
Het blijkt dat het temperatuurverloop onafhankelijk is van de CO2-concentratie!

    

Het CO2-gas verweerd gesteente (CaSiO3) tot kalksteen (CaCO3) en zand (SiO2). (Omgekeerd kan kalksteen (CaCO3) met veel energie-input worden gereduceerd tot cement (CaO) en het CO2-gas. De natuur oxideert dit cement weer).

          

In sedimenten wordt veel CO2 geconserveerd. Hoofdzakelijk in kalksteen als CaCO3 en in Kerogenen. In mindere mate in steenkool, aardgas, aardolie en koraalriffen (door de omzetting van atmosferische CO2 in kalkhoudende schelpen en skeletten van zeedieren). Als gevolg hiervan neemt de CO2-concentratie, in de geschidenis van de aarde, voortdurend af. De CO2 die vrijkomt in de natuur (uit oceanen, bodem, vulkanen of vegetatie) kan dit verlies niet compenseren!
Berekeningen geven aan dat binnen 2 miljoen jaar het leven op onze aarde boven water zal verdwijnen!

                         

350 miljoen jaar geleden waren er in het Carboon (steenkoolafzetting) veel planten en aanvankelijk geen landdieren. In die tijd verbruikten de planten bijna alle CO2 en zetten deze om in O2. Door de hierdoor ontstane overmaat aan zuurstof (O2) konden de dieren uit het water opstijgen en tot landdieren worden! Maar de grote flora-boom is toen hierdoor ten einde gekomen door een gebrek aan CO2.

Tegenwoordig lijden planten opnieuw aan dit probleem. De concentratie van CO2 is momenteel ver onder het optimum voor planten. Dit maakt zich bemerkbaar omdat de CO2-concentratie niet constant is gedurende 24 uur. Zodra de fotosynthese 's ochtends begint, consumeren de planten, de nachts door dieren, mensen en het aardoppervlak geproducerde CO2, binnen een paar uur.
                                         

In de winter wordt minder CO2 door de planten opgenomen. De dieren produceren niet minder CO2 waardoor de CO2-concentratie toe neemt.
De temperatuurontwikkeling gedurende een jaar is precies het tegenovergestelde van de CO2-ontwikkeling! In de winter is er steeds meer CO2 in de lucht en toch dalen de temperaturen! De zonnestand heeft meer invloed dan het CO₂-gas.

     

Voor planten zijn de leefomstandigheden vergelijkbaar met die voor ons op 5000 m hoogte!
Als de temperaturen tijdens de volgende ijstijd dalen, daalt ook de CO2-concentratie. Zie boven. Aan het eind van de afgelopen ijstijd was de atmosferische CO2 concentratie 180 ppm en kwam gevaarlijk dicht bij de dodelijke grens van 150 ppm (0,015 vol.%) voor planten! Zonder menselijk ingrijpen zal het dan moeilijk zijn om de wereldbevolking te voeden! Bij 150 ppm is op de vaste grond geen plantengroei meer mogelijk en verdwijnt het leven boven water.

Misschien moet de mensheid dan kolen verbranden om CO2 voor de vegetatie te produceren en wat energie als afvalproduct winnen! Een andere oplossing zou zijn om alle nutteloze bossen wereldwijd te kappen, omdat dit dan CO2-concurrenten zijn voor onze landbouwgewassen!

Het is volkomen absurd daar nu al mee te beginnen en bomen in kolencentrales te verbranden, nieuwe boompjes te planten en 80 jaar te wachten totdat deze bomen weer evenveel CO2 kunnen opnemen. Boompje groot, plantertje dood! In Nederland zouden na één jaar al alle bossen opgestookt zijn. Dat wil de bevolking natuurlijk niet. Het is wel erg hypocriet om dan te zeggen: We halen het hout wel uit het buitenland.

Het IPCC negeerde de 90.000 historische CO2-metingen waaruit bleek dat sinds 1812 de CO2-niveaus in de lucht veel hoger waren dan vandaag. Hierin zijn de uitwerkingen van vulkaanuitbarstingen goed te zien. Deze feiten zijn niet te zien in de gegevens van de kernboringen uit het eewige ijs, omdat de gassen in het ijs diffunderen! De CO2-waardes in het ijs moeten verkeerd zijn!

    
Het lijkt erop dat de natuur zelf een mechanisme heeft dat reageert op veranderingen. Bijvoorbeeld als de aarde om een of andere reden warmer wordt: Hoe warmer het wordt, hoe meer CO2-gast komt uit de oceanen en koelt de atmosfeer. Hierdoor vertraagt de verwarming tot hij stopt. De oceanen koelen zich af en de CO2-concentratie neemt ook af omdat het zich weer oplost in de oceanen. Zo zou het maar door kunnen gaan. Alleen de tijdsintervallen zijn te groot voor ons mensen.

De toename van de CO2-concentratie in de atmosfeer leidt niet tot hogere temperaturen, maar bevordert direct de groei van planten. Dit effect wordt CO2-bemestingseffect genoemd en wordt in kassen gebruikt.

    
De verbranding van aardgas CH4 ontstaat precies dat wat planten nodig hebben: CO2 + H2O + warmte.

CO2-gas wordt in wolken omgezet in koolzuur (H2CO3) en valt met regen op de aarde, waarna de koolstof voor de planten weer als voedsel beschikbaar is. Zie: CO2 het cruciale experiment vanaf 1:50

En de Sahel wordt weer groen. Satellietbeelden sinds het begin van de jaren tachtig leveren het bewijs.
Zou het kunnen zijn dat de CO2-uitstoot hiermee iets te doen heeft? (groen wordende Sahel)                                             
             Increasing CO2 makes the Earth Greener      Climate change is greening the Earth

                                  CO2 is Green - Leighton Steward - Fox Business News Interview

        USA-Climate scientist to Congress: Increased CO2 causing 'remarkable greening of planet Earth

Op deze vroeger uitgedroogde grond kunnen daarom opnieuw velden, weiden en bomen worden geplant!

                                         The Great Green Wall     Afrika    China

Een verhoging van de CO2-concentratie, van nu 400 ppm tot 1600 ppm (optimaal voor C3-plantengroei), zou een wenselijk doel moeten zijn. Maar zelfs als we al onze kolen-, gas- en olievoorraden zouden verbranden, zou dat niet genoeg zijn om de gewenste 1600 ppm te halen. (Pas een CO2-concentratie van 40.000 ppm (4%) wordt een probleem voor mensen omdat dit het O2-gehalte merkbaar vermindert.)

In de ontwikkelingslanden zouden de armsten van de armen niet langer aan hongersnood moeten lijden.

Planten hebben drie belangrijke eigenschappen:
1) ze absorberen energie van de zon, ze nemen CO2 op en vormen hieruit biomassa,
2) ze reflecteren de Infraroodstraling van de zon waardoor de aarde zich minder opwarmt,
3) ze koelen de lucht door de verdamping van water.

Das CO2-gas is niet klimaatrelevant, maar is dat wat het altijd al was: een essencieel gas voor planten en dieren! Planten hebben CO2 nodig en produceren voedsel en O2 voor dieren, dus voor ons, om te leven!

De echte invloed van het groene CO2-gas:

                      1) CO2 kan de aarduitstraling niet voorkomen! Zie boven
                      2) CO2 verhoogt de luchttemperatuur niet! Zie boven
                      3) CO2 is niet giftig of schadelijk voor het milieu!
                      4) CO2 is een essentieel gas voor planten!
                      5) planten produceren voedsel en zuurstof voor ons!
                      6) CO2 Consentratie is ver onder het optimum voor planten! Zie boven.
                      7) CO2 Consentratie neemt voortdurend af door geologische afzettingen!
                      8) Berekeningen geven aan dat binnen 2 miljoen jaar het leven op onze aarde boven water zal verdwijnen!
                
Door de natuurlijke geologische afzettingen zal de atmosfeer van de aarde steeds minder CO2 bevatten. Zonder menselijke tussenkomst zal hierdoor het leven op onze aarde na verloop van tijd verdwijnen! Zie hierboven.

De grondgedachte voor het gebruik van hernieuwbare energie om de CO2-uitstoot te verminderen is niets meer dan een collectieve zelfmoord.

                      Voor en nadelen van een klimaatverandering.

De nauwelijks bestaande nadelen van een mogelijke temperatuurverhoging worden meer dan gekompenseerd door de voordelen van een klimatologisch optimum.

Historisch gezien zijn warmtenstijden altijd goede tijden geweest. Pas toen het weer koud werd, kwamen de problemen: hongersnood, oorlog, volksverhuisingen en het verdwijnen van hele culturen!

Alle levenssoorten zijn beter af als het warmer wordt.
Zoals u weet, leven veel meer soorten in warme dan in koude gebieden.

De energieverbruik die nodig is om huizen te verwarmen zal afnemen terwijl de voedselproductie zal toenemen.

Voor de landbouw kan de oogst bijna een maand eerder beginnen. In veel meer regio's zou zelfs twee keer per jaar kunnen worden geoogst.

Met hogere temperaturen zullen de landbouwgebieden in richting de polen gaan groeien.

In de koude zones van Noord-Europa, Rusland en Canada kan de ontdooiende bodem worden gebruikt voor de landbouw.
Dit alles resulteert in extra nieuwe bronnen van inkomsten en voedsel.

Een warmere aarde betekent ook meer waterverdamping uit de oceanen en meer regen in nu droge gebieden.

Wanneer het klimaat boven de 1,5 tot 2 graden opwarmt, komt de moesson in de Sahel terug. De Salel, waar boeren en veehoeders tegenwoordig worstelen met de droogte, zullen dan weer een groen landbouwgebied worden.

Zelfs de Sahara kan weer bewoonbaar worden. Waar vandaag alleen nog zand te zien is, stroomde, nadat de ijstijd 11.000 jaar geleden eindigde, een machtige stroom door de Sahara. De Wadi Howar was 1100 kilometer lang, omzoomd met meren en moerassen. Nijlpaarden en krokodillen baadden daar, neushoorns en giraffes zwierven door de eindeloze grassteppe. Mensen vestigden zich ook in het voormalige groene paradijs. Door de toen hogere temperaturen verdampt veel oceaanwater en daarom regende het meer dan vandaag! Zie hierboven. Maar toen kwam 4200 jaar geleden de klimaatcatastrofe. De temperaturen daalde, de vochtige zomer moessons verdwenen, en het vruchtbare Noord-Afrika gedroogde op. Sindsdien staan d​e piramides in het zand! De ooit vruchtbare Sahara als savanne was door de afkoeling omgetoverd tot de grootste droge woestijn ter wereld - een vijandige ruimte die ongeveer hetzelfde gebied bezet als de VS. Het oude Egyptische rijk heeft de daaruit voortvloeiende gevolgen van de migratie uit de Sahara niet overleefd.
Deze klimaatvluchtelingen zijn door getuigen, zoals de schrijver Ipovea, beschreven als meedogenloze dievenbendes die de bezittingen van de machtigen stalen en vernietigden.

                            

Helaas zal het niet gebeuren dat de Sahara weer een groen paradijs wordt. Langzaam maar zeker dalen de temperaturen, ondanks de goede hoop van de Klimaatwetenschappers. Zie hierboven.


Energieproductie en reserves.

Het was niet het gebrek aan vuursteen of kopererts dat de steen of bronstijd beëindigde. Evenals de windmolens niet werden afgeschaft vanwege te weinig wind, maar vanwege een nieuwe, betere technologie! Om dezelfde reden zijn we na 100.000 jaar overgestapt van houtverwarming naar kolen-, olie- of gasverwarming.

Er zijn drie bronnen op aarde waaruit energie kan worden gewonnen. Dit is fossiele energie met kolen, olie en gas, kernenergie met kernsplijting en kernfusie en regeneratieve energie met waterkracht, zon, wind en biomassa. Het welzijn van de mens, zelfs overleving, hangt af van de hoeveelheid energie die ze uit deze bronnen kunnen halen.

De Duitse energietransitie is niets meer dan het uitfaseren van twee van de drie bestaande energiebronnen in de wereld, namelijk kernenergie en fossiele energie. De regeneratieve energiebronnen zijn verreweg die met de laagste energiedichtheid en hoge grilligheut in de produktie. Economische opslag die dit zou kunnen compenseren, is nog niet uitgevonden voor de benodigde capaciteit.

De energietransitie biedt niets nieuws, geen grotere, goedkopere of gegarandeerde energieproductie met een hogere energiedichtheid. Het is geen keerpunt, het is uiteindelijk alleen maar een accentverschuiving in de productie van hetzelfde product.

Het is zelfs een technologische achteruitgang in het verleden. Tot 300 jaar geleden was de energieproductie altijd duurzaam en men was zelfs in staat om deze energie op te slaan! Hiervoor hadden ze een voorraad brandhout voor de winter om te koken en hun huis te verwarmen en gebruikte zij afgedamd water voor de graanmolen of zagerij bij droogte. Energietekorten waren echter het dagelijkse probleem voor elk gezin.

Geen van de twee hernieuwbare energiebronnen, wind en zon, kan dit probleem oplossen.

Bio-energie is hernieuwbaar en betrouwbaar, maar brengt ons terug naar de voedselvoorzieningsproblemen van het pre-industriële tijdperk. Destijds moest > 50% van het beschikbare landbouwgrond worden benut als voederareaal om de rij- en trekpaarden van energie (voer) te voorzien.
Hout uit onze bossen wordt ook verbrand in thermische centrales om energie op te wekken!
Maar door de lage energiedichtheid van hout in vergelijking met steenkool, veroorzaakt de productie van 1 KW elektriciteit uit hout een veel grotere CO₂-uitstoot dan bij steenkool!

                      Energie uit het bos - Europa op het verkeerde spoor (deel 1) (deel 2) (deel 3)

                                 De groene illusie: Planet of The Humans

Nu produceert een tractor meer voedsel als destijds 1000 paarden en zijn de straten niet meer vervuild door uitwerpselen van paarden!

Het welzijn en de levensverwachting van mensen zijn direct afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare energie. De ontwikkeling van de mens loopt parallel met de controle van hogere energiedichtheden.

                                       

Pas met kolen konden we grote machines bedienen, zoals de stoomlocomotief. (Let naast de vervuiling ook op de verhouding van de energietank/kolenbunker tot de motor) Aardolieproducten hebben een nog hogere energiedichtheid. Hierdoor werd het mogelijk om apparaten met kleine motoren te bedienen, zoals auto's en vliegtuigen.
In de toekomst zal de Dual-Fluid-Reaktor met 1000 megawatt vanwege zijn extreem hoge energiedichtheid niet groter zijn dan een auto.

Pas sinds c.a. 150 jaar hebben we de mogelijkheid om veel energie centraal te produceren en het hele jaar door naar de individuele huishoudens te transporteren. Als je de ontwikkeling sindsdien bekijkt, was niet alles slecht, ondanks de grondstoffen die daarvoor nodig waren!

De hoeveelheid grondstoffen op onze aarde is beperkt en de hoeveelheid die hiervan gewonnen kan worden is afhankelijk van de concentratie, de winningskosten en de gebruikte technologie. Veel grondstoffen zijn daarentegen zelfgenererende stoffen zoals zoet water, hout of aardgas, zie hieronder. Bij deze grondstoffen is het belangrijk niet meer te winnen dan de natuur produceert.

                                         
Reserves = economisch winbare energiebronnen tegen actuele prijzen en met de technologie van vandaag. De reserves worden, vanwege plannings- en economische redenen, door de mijnbouwbedrijven altijd op min. 40 jaar gehouden! (De leden van de "Club van Rome" wisten dat in 1972 nog niet! Zie hieronder)
Ressourcen = bewezen maar noch niet ontsloten of technisch / economisch nog niet beschikbare hoeveelheden energiebronnen.
En dan zijn er nog de
Veronderstelde = vermoedelijke voorkomens aan grondstoffen die nog ontdekt moeten worden.

Bijvoorbeeld een conservatieve schatting uit 2016 wees uit dat 's werelds vermoedelijke voorkomens aan olieschalie gelijk staat aan een opbrengst van 6,05 biljoen vaten (962 miljard kubieke meter) schalieolie. Ter vergelijking: tegelijkertijd worden de bewezen oliereserves ter wereld geschat op 1,70 biljoen vaten (269,90 miljard kubieke meter).

Er moet aan worden herinnerd dat de grootste energiereserve in deze grafiek nog niet eens genoemd zijn: de aardwarmte, het methaanhydraat en de thorium voorraden!

                         

    

Er moet ook rekening worden gehouden met de thorium reserves, die miljoenen jaren reserves hebben, omdat de toekomstige thoriumreactor veilig is en weinig afval produceert.

      

Mensen gaan niet dood aan CO2 of aan een klimaatverandering, maar het risico op een verhoogde blootstelling aan straling is zeker niet gezond.

Op Saturnus maan Titan werd methaan / ethaan gecreëerd zonder fossiele dieren en planten. Ze zijn niet nodig om koolwaterstoffen te vormen. Alle atomen die hiervoor nodig zijn, zijn diep in de aarde aanwezig. Aardgas is een mengsel van vier verzadigde koolwaterstoffen, methaan tot 99%, vervolgens ethaan, een beetje propaan en butaan. Het lijdt geen twijfel dat methaan diep in de aardkorst kan worden gemaakt en in aardgas kan worden omgezet. Of hieruit aardolie kan worden geproduceerd, is nog niet duidelijk. Dit betekend een radicale verandering in de vraag waar olie vandaan komt. En het betekent dat eindeloze bubbelende bronnen met Gas en Olie over de hele wereld te vinden zijn.

 

                              Marijn Poels      The Uncertainty Has Settled   ab 1:18:50 bis 1:25:20

Voorraden olie die ontstaan zijn c.a. 40 tot 70 km diep in onze aarde, zorgen ervoor dat de oliereservoirs, nadat ze zijn geleegd, na c.a. 60 jaar weer bijgevuld zijn! Daarom zijn de oliereserves onuitputtelijk!
De olie is het bloed van de aarde en het CH4-gas de uitgeademde lucht van de aarde!

                Die Erdöl-Entstehung und Fletcher Prouty legt de uitvinding en het gebruik van de term "fossiele brandstoffen" uit

Een onbekend deel van de aardolievoorraden was afkomstig van kerogenen, dode micro-organismen.

Turf, bruinkool en kolen zijn daartegen uitsluitend ontstaan uit planten.
Toen de eerste bomen zich 360 miljoen jaar geleden ontwikkelden, waren er geen bacteriën of schimmels die hout konden verteren. Als gevolg hiervan heeft zich in deze geologische tijd (Carboon) wereldwijd een oneindige hoeveelheid dood hout verzameld, dat later werd bedekt en werd omgezet in steenkool. Hoor hier.
In Noord-Europa hebben we allen maar wat steenkool verwijderd van enkele randen van de kolenafzetting.

   
                           Het gesteentepakket met kolen is ca. 3 km dik.

                                                   Zijn onze grondstoffen voor metalen op?

                   De filosoof Alex Epstein pleit voor fossiele brandstoffen in de Senaat van de Verenigde Staten.

Wanneer de mensheid een deel van de eindige grondstof verbruikt, is het als een stuwmeer: een emmer water halen vermindert de hoeveelheid water, zonder de beschikbare hoeveelheid te beïnvloeden.

De aardolieproducerende familie Rockefeller vermoedde dit in de jaren '60 nadat veel olie in Arabië werd gevonden. Daarna hebben zij de "Club van Rome" geïnitieerd en financieel ondersteund. De taak was om de wereld ervan te overtuigen dat de olievoorraden eindigen, zodat de olieprijzen hoog zouden blijven. Ze waren erg succesvol. Zie hieronder.
De Rockefeller-familie stapt ook in hernieuwbare energie omdat ze weten dat hernieuwbare energie geen echte concurrent is voor olie. Integendeel: hernieuwbare energiebronnen verhogen de energieprijs! Nucleair is de echte concurrent omdat het met zijn enorme energiedichtheid de energieprijzen laag houdt en dat is niet in het belang van de olie-industrie!

Nu er steeds meer olievoorraden worden gevonden, worden de prijzen kunstmatig hoog gehouden door de OPEC-landen.

Het argument: "Binnenkort hebben we geen kolen, gas, of erts meer", zoals "CO2 is schadelijk", is een slecht argument om veel geld uit te geven aan een energietransitie! Dat geld kan beter worden geïnvesteerd door het ontwikkelen en beheersen van hogere energiedichtheden. Dus de ontwikkeling van een nieuwe, veiligere, milieuvriendelijkere, goedkopere en altijd leverende technologie voor energievoorziening zoals een molten salt reactor, zie beneden.

Uit steenkool, aardgas en aardolie kunnen veel grondstoffen worden gefabriceerd, b.v. in de synthetische chemie. Het verbranden van deze nuttige grondstoffen om energie op te wekken is de op één na beste optie.
Bovendien zal de wereld deze energie en het daardoor geproduceerde CO2-gas, zie hierboven, nodig hebben in het geval van een eistijd!

Het gebruik van fossiele energie neemt niet af, noch in Duitsland noch wereldwijd!
Zolang fossiele energie zoveel goedkoper, betrouwbaarder en gemakkelijker op te slaan is dan hernieuwbare energie, zal deze wereldwijde trend ook niet veranderen.
Gelukkig lijkt het er daarom niet op dat we bang moeten zijn om door "klimaatdoelen" te weinig CO2 in de lucht te hebben! (zie hierboven)

                                         
Deze hoeveelheid energie wordt primaire energie genoemd. In Duitsland zijn ongeveer 20% hiervan elektrische energie en 8,6% hernieuwbare energie. De term "energietransitie" is misleidend, het zou moeten betekenen "stroomtransitie", omdat hernieuwbare energiebronnen alleen elektriciteit kunnen opwekken.


Hierin is duidelijk zichtbaar, wat een lage energiedichtheid en een lage betrouwbaarheid voor gevolgen heeft! Zie ook hier.

                                           De onmogelijkheid van windmolens

Windturbines hebben aanhoudende winden nodig van 15 km / u [4 m/s, kracht 3 Bft] om elektriciteit op te wekken, en een sterke 50 km / u [14 m/s, kracht 6-7 Bft] om vol vermogen te genereren. Zie hier voor de windkracht in Nederland.
De energie uit wind neemt af en toen met de derde macht van de windsterkte. Dus als het maar half hard waait, dan is de energie die uit de wind komt: ½ x ½ x ½ = ⅛ van als het hard waait. De energie uit de wind fluctueert daardoor nog sterker dan wij als mens waarnemen.
 
De lage- en hogedrukgebieden die zich over Duitsland uitstrekken zijn zo groot dat het niet is wat vroeger werd gedacht dat de wind altijd ergens waait. Als de wind niet waait...Een drastische verhoging van de wind- en weersafhankelijke energievoorziening lost dit probleem niet op!

De verantwoordelijkheid voor het systeem ligt nog steeds bij de conventionele elektriciteitsopwekking. Het is tijd om deze verantwoordelijkheid voor netstabiliteit over te dragen aan de producenten van hernieuwbare energie. Maar dat durven en willen zij niet.
 
Elke extra windturbine verhoogt, zolang er geen elektriciteitsopslag beschikbaar is, de hoeveelheid wiebelstroom en daarmee de kosten en afhankelijkheid van buitenlandse elektriciteitsleveranciers!
Aangezien vraag en aanbod elke seconde in evenwicht moeten zijn voor een stabiel net en hernieuwbare energiebronnen voorrang hebben op elektriciteit uit elektriciteitscentrales, wordt dit probleem verergerd tot het punt van een black-out. Zie Texas.
En dat brengt een negatieve economie met zich mee voor deze vorm van energieopwekking, die negatiever wordt met elke nieuw geïnstalleerde windturbine. Als er te weinig duurzame energie wordt opgewekt, moet energie uit het buitenland worden ingekocht. Bij overproductie kost het geld om deze elektriciteit kwijt te raken of te vernietigen door waterstof te produceren, zie hieronder.

De opwekking van elektriciteit moet altijd gebaseerd zijn op de elektriciteitsvraag. Dat werkt tot nu toe erg goed. In de toekomst moet de elektriciteitsvraag gebaseerd zijn op elektriciteitsopwekking, om het anders te zeggen: we moeten alleen elektriciteit krijgen als er voldoende elektriciteit beschikbaar is. Dit werd in de DDR "Mangelwirtschaft" genoemd.
"Ga niet uit van boosaardigheid als domheid genoeg is"

Een ander probleem is dat er bij mooi weer 's avonds niet alleen minder zonne-energie is, maar ook een afnemende wind, zoals zeilers weten! De lucht stijgt op boven de warmere gebieden (convectie) en zakt over het koudere water. Dit zorgt voor horizontale wind. 'S avonds, bij afnemende zonnestraling, worden de temperaturen weer gelijk en nemen de luchtbewegingen geleidelijk af.

De winter is een bijzonder moeilijke tijd voor weersafhankelijke energieopwekking: ijsafzettingen kunnen bij vliegtuigen gemakkelijk worden verwijderd, maar niet bij windturbines. Lees hier.
Windturbines kunnen bij temperaturen net onder nul en vochtige lucht bevriezen, vergelijkbaar met een voorruit na nachtvorst. Texas vanaf 2:00. Windturbines in Duitsland worden onmiddellijk uitgeschakeld als zich ijs vormt op de rotorbladen. Anders bestaat het risico op onbalans en IJsworp.
      
De-icing in Denemarken.                                      Een sneeuwbedekking verhindert de opwekking van elektriciteit in fotovoltaïsche velden.
 
Energiecentrales zijn en blijven nodig om schommelingen in het netwerk met hun vliegwiel op te vangen. Bij stijgende vraag voorkomt dit vliegwiel dat de centrales overbelast raken en geeft het de centrale een paar minuten de tijd om meer elektriciteit te leveren.

Door steeds meer energiecentrales te sluiten, neemt het risico op een Europese black-out toe. Nadat duitsland ook in 2022 elektriciteitscentrales blijven sluiten, wordt de volgende winter interessant. Misschien hebben we een black-out nodig, veroorzaakt door Duitsland, om terug te keren naar de realiteit.

Mensen 'vergeten' graag dat geen van de producenten van hernieuwbare energie, zoals windmolens, fotovoltaïsche systemen of biogascentrales, zwartstarters zijn. Dit betekent dat de systemen na een stroomstoring geen stroom meer kunnen leveren totdat ze op de juiste frequentie door een conventionele energiecentrale van stroom worden voorzien. En dat kan bij een Black Out lang duren!

De 8 januari 2021 was een interessante dag, de dag van de bijna–Black Out op het Europese netwerk: Binnen vier uur daalde de elektriciteitsopwekking uit "hernieuwbare energiebronnen" in Duitsland met maar liefst 7,8 gigawatt. Dit komt overeen met de gemiddelde totale vraag in Oostenrijk. Frankrijk kon door onderhoudswerkzaamheden aan zijn kerncentrales niet voldoende elektriciteit leveren. De transformatorstationen en hoogspanningsleidingen van Oost-Europa naar Duitsland raakten overbelast en leidden tot de sluiting van energiecentrales in Roemenië en Turkije om een Black Out te voorkomen.

Op 8 februari 2021 was er na een koudegolf een bijna–Black Out in Texas doordat de windturbines uitvielen vanwege te weinig wind en ijsvorming en door de kou er een toenemende vraag naar elektriciteit totdat de gascentrales overbelast raakten.

                     
De basislast wordt geleverd door energiecentrales en moet, zolang er geen energieopslag beschikbaar is, de volledige output kunnen leveren in het geval van windstillte!

Een wind / zonne-energienetwerk kan werken met een 100% aardgas-reservecapaciteit als men bereid is de belastingbetaler de rekening te laten betalen voor twee systemen terwijl de reservecapaciteit voldoende zou zijn.
De hoge kosten voor reservecapaciteit zijn de reden waarom elektriciteit zo duur is in Duitsland, met veel zonne- en windcentrales.


                                                                     Huidige elektriciteitsopwekking in Duitsland
                                                   (In Duitsland is de basisbelasting 40 gigawatt, piekbelasting 80 gigawatt)

   
                          

Het vermogen van een fotovoltaïsche veld is 350 kWp (nominale vermogen) per hectare en kost 1.680.000 euro. De werkelijke energieopwekking is slechts 130 kWh. Een motor van 177 pk produceert ook 130 kWh. Een fotovoltaïsch veld voor 1,68 miljoen euro levert dus slechts dezelfde energie op als een auto voor 29.000 euro! Alleen op daken van huisen is dit soort energieopwekking een voordeel omdat de stroomkosten hierdoor laag blijven.

Het werkelijke gemiddelde vermogen van windturbines is slechts 16% van het geïnstalleerde nominale vermogen. Een windturbine met een nominaal vermogen van 2 MW levert dus slechts 0,32 MW of 320 kWh effectief vermogen op voor 1,78 miljoen euro. Dit is een stuk beter dan met fotovoltaïsche systemen, maar het kan niet meer dan drie auto's leveren voor slechts een fractie van deze investering!

Als het gaat om de elektriciteitsopwekking, is het goedkoper om een paar oude auto's te gebruiken om elektriciteit op te wekken. Bovendien kan een motor elektriciteit leveren wanneer er elektriciteit nodig is!

De ruimte die nodig is voor het opwekken van elektrische energie zou ook een probleem moeten zijn. De benodigde ruimte van hernieuwbare-centrales is veel hoger dan die van conventionele centrales. Terwijl een conventionele 1.000 MW-centrale met hulpsystemen een oppervlakte van ongeveer 1 km² nodig heeft, is het ongeveer 30 km² voor een PV-centrale van 1.000 MW en zelfs meer dan 100 km² voor een windpark van 1.000 MW. Veel ruimte vernietigt veel van het milieu!

Het wereldwijde verkeer draagt meer dan 25% bij aan het totale energieverbruik. Wind en zon lijken iets meer dan 2% te kunnen leveren, zie hierboven. Ook als deze bijdrage uitsluitend beschikbaar wordt gesteld aan gebruikers van elektromobiliteit, zal 90% van de auto's fossiele brandstof blijven gebruiken.

Het doel van dit CO2-vijandige beleid is alleen de de-industrialisatie van de westerse wereld en heeft niets te maken met het klimaat! Zie hieronder.

Als een land alleen vertrouwt op zelf opgewekte hernieuwbare elektrische energie, wordt het voor netstabiliteit afhankelijk van elektriciteitscentrales in het buitenland. De corona-epidemie heeft aangetoond dat dit een slechte optie is voor de systeemrelevante industrie!

                           Wall Street Journal: Duitsland voert het domste energiebeleid ter wereld

Een land moet altijd een mix van verschillende energiebronnen hebben. Zo veel mogelijk energie moet door het eigen land worden geleverd, de rest moet dan in het buitenland worden gekocht.


Energieopslag.

                                            

Gevaarlijk wordt het als je van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie wilt overschakelen zonder dat de opslag van elektrische energie opgelost is.
Als weersafhankelijke hernieuwbare energie een aanzienlijk deel van de benodigde elektriciteit moet leveren, dan moeten de problemen met de energieopslag vooraf worden opgelost om de stroomuitval van een windluwe nacht te voorkomen!
Of om het anders te zeggen: alleen als een ondernemer zijn in 14 dagen geproduceerde hernieuwbare energie ook voor 3/4 jaar kan opslaan, krijgt hij de toestemming om een dergelijke installatie te bouwen.

    

Het lijkt erop dat men vergeten is dat er tot nu toe altijd een nationale strategische energiereserve is geweest in de vorm van kolen, gas of olie voor minimaal 90 dagen. Als gevolg hiervan is een land voorbereid op eventualiteiten en niet zo gemakkelijk te chanteren!

Voor opslag in Duitsland hebben we zeven dagen opslagcapaciteit nodig. Dat is 168 uur met gemiddeld 60 gigawatt die beschikbaar moet zijn, zie hierboven. Hier is de berekening: 60.000 MW x 168 uur = 10.080.000 MWh opgeslagen elektrische energie is vereist.
Om een ​​idee te krijgen van hoeveel "waterkracht" Duitsland nodig heeft, het volgende voorbeeld: als we een dam zouden bouwen tussen Denemarken en Zweden, zouden we het Oostzeewater met 3 meter moeten verhogen om met deze energie in Duitsland in de winter een windstille fase te overbruggen!

De efficiëntie van een Pompcentrale ligt meestal tussen de 75 en 85 procent. Om een veertiendaagse luwte in de winter te kunnen overbruggen, zouden er in Duitsland in 2030 ongeveer 1452 Pompcentrales met Goldisthal-afmetingen met een hoogteverschil van 350 m beschikbaar moeten zijn - een hopeloze zaak.


                              
Een gedeeltelijke oplossing zou het brine4power genaamd redox-project in Jemgum kunnen zijn. Ze willen hun megabatterij combineren met een volledig windpark. Voor de batterij hebben ze een capaciteit van 120 megawatt berekend, met een verwachte efficiëntie van ten minste 70 procent. (Dus min. 10 brine4power-projecten met 20 zoutcavernes om één energiecentrale te vervangen!) Een nadeel is de lage energiedichtheid van het opslagmedium.
                                               
Gedecentraliseerde batterijopslag met een efficiëntie, voor slechts een korte tijd, van 90 tot 95% is hier praktischer. Hiervoor dienen de accu's van e-auto's te worden gebruikt wanneer deze op het net zijn aangesloten. Batterijen zijn niet voor de lange termijn opslag geschikt. Het is niet mogelijk om er in de winter meerdere dagen windstilte mee te overbruggen. Het is alleen voldoende om stroomschommelingen te compenseren!
David Wojick: "Het is de taak van de batterij om te voorkomen dat wind- en zonne-energie het elektriciteitsnet laat crashen wanneer ze worden geproduceerd. Dit wordt netstabilisatie genoemd. Wind en zon zijn zo onregelmatig dat het erg moeilijk is om de constante te vinden. Behoud van de 50 cycli wisselstroomfrequentie die al onze prachtige elektronische apparaten nodig hebben. Als de frequentie meer dan een klein beetje afwijkt, stort het net in. Actieve stabilisatie is vereist om deze storingen te voorkomen. Netinstabiliteit door onregelmatige wind- en zonnestraling waren in het verleden geen probleem omdat de enorme, draaiende metalen rotoren in de generatoren van kolen-, gas- en kerncentrales de fluctuaties eenvoudigweg absorbeerden. Maar de meeste van die energiecentrales zijn stilgelegd, dus daarvoor hebben we batterijen die miljarden euro's kosten nodig voor wat deze energiecentrales gratis deden. Stabilisatie is het tegenovergestelde van opslag!"

Power to Gas installaties met een rendement van 40% tot 50%: in plaats van hele windparken uit te schakelen, als ze te veel elektriciteit produceren, kan de energie in de toekomst in gasvorm worden opgeslagen. Indien nodig kan het weer met 50% verlies worden omgezet in elektriciteit of brandstoffen. Waterstof bevat minder energie per volume-eenheid als aardgas.

                            

Na elektrolyse zou, door compressie, transport en opslag, in het beste geval slechts 35% van deze energie overblijven.


                             
Wanneer deze waterstof wordt gebruikt als brandstof voor auto's, dan moet dit gas, met veel energie, op een druk van ca. 1000 bar  gecomprimeerd worden om de tank te vullen. Hierna wordt elektriciteit opgewekt uit gas met behulp van een brandstofcel, die een accu oplaadt. Deze drijft de auto aan omdat de brandstofcel niet genoeg energie levert om de auto te versnellen. Hierdoor zakt de winstgevendheid onder de 20 procent! Dat is zelfs erger dan een oude stoommachine!

Waterstof kan ook rechtstreeks in een motor worden verbrand, maar daarbij komt te veel warmte vrij.

Om waterstof te produceren moet je een paar keer zoveel elektrische energie gebruiken als er in het eindproduct zit! Zet 100% elektriciteit in waterstofproductie en haal 25% elektriciteit eruit. Daarom is rijden met elektrische auto's op 100% elektriciteit veel goedkoper dan rijden op 25% elektriciteit uit waterstof! Met waterstof heeft een auto minstens drie keer zoveel energie nodig als met brandstof of elektriciteit om van A naar B te rijden! De eindenergie waterstof is vier tot vijf keer duurder dan de beproefde fossiele brandstoffen (benzine, diesel, kerosine, stookolie, aardgas).

                         Berekend: is waterstof de wildcard van de energietransitie?
                         Wasserstoff - Prof. Fritz Indra über H2 als direkte Energiequelle im Auto.

Op 1 kg waterstof kan men ca. 50 km ver reiden. De meeste voertuigen hebben een tank van vier tot vijf kilogram H2. Bij een druk van 700 bar is voor 1 kg waterstof nog een volume van ca. 25 liter nodig.

Om één 1 kg H2 te produseren is minimaal 9 kg H₂O nodig.
Dus: een auto verbruikt 18 liter water per 100 km! Kunnen we ons zoveel zoetwaterverbruik veroorloven? Als hiervoor zeewater wordt ontzilt, zou het energieverbruik aanzienlijk hoger zijn en zou de technische waterbehoefte bijna 22,5 liter water per 1 kg waterstof bedragen. De geconcentreerde pekel die ontstaat bij het ontzilten van zeewater is allesbehalve probleemloos, lees hier.

Waterstof kan ook niet gemakkelijk in het bestaande aardgasnet worden ingebracht, omdat ze hiervoor niet dicht genoeg zijn!

De EU is van plan om in de Afrikaanse Sahara waterstof te produceren met behulp van zonnepanelen en dit naar Europa te transporteren. Het is een moderne vorm van kolonisatie. Deze energie moet ter beschikking worden gesteld van de Afrikaanse bevolking.

E-brandstoffen  voor auto's verbruiken ook veel te veel elektriciteit.
Niet alles wat technisch mogelijk is, is ook economisch zinvol!

(Veel effectiever is de productie van waterstof uit aardgas, omdat elk C-atoom 4 H-atomen heeft (H2O slechts twee) en de daarvoor benodigde energie bestaat al in aardgas! (Aardgas of kolen + zeer hete stoom -> waterstof + CO2) De productie is veel goedkoper dan de productie uit hernieuwbare energie. Toch is deze procedure niet alleen duur, maar verspilt ook een groot deel van het gebruikte gas. Met andere woorden, er is meer gas nodig om waterstof te produceren dan om het gas zelf te verbranden. En de energie-inhoud van deze waterstof is natuurlijk lager dan die van aardgas waaruit het is geproduceerd. En omdat de grondstof voor dit proces aardgas is komt bij de productie aanzienlijke hoeveelheden CO2 vrij. Deze CO2 in oude gas/olievelden pompen is zeer contraproductief; Lege velden moeten van onderaf gevuld worden met waardevolle olie of aardgas, zie hierboven en CO2 is plantaardig voedsel waarvan we te weinig in onze lucht hebben, zie hierboven.
Het kraken van methaan is een mogelijke optie voor de productie van waterstof zonder CO2-uitstoot. Bijproduct is vaste zwarte elementaire koolstof. Een belangrijke industriële grondstof die bijvoorbeeld wordt gebruikt bij de productie van staal- en koolstofvezels. Een pilootfabriek gebouwd in Canada in 1992 produceerde ongeveer 48% waterstof, ongeveer 40% actieve kool en ongeveer 10% oververhitte stoom
)

Andere energieopslagmogenlijkheden zoals bijvoorbeeld persluchtopslagcentrales of Power to Gas to Power zijn, vanwege hun lage efficiëntie (onder 30%), noch geschikt noch betaalbaar voor een dergelijke enorme hoeveelheid elektriciteit. Ook het gebruik van restwarmte is relatief moeilijk te bereiken voor een warmtebron die slechts sporadisch werkt (met overtollige elektriciteit, dus niet in de winter). Zelfs een volledig gebruik van de restwarmte betekenen niet dat dit geen aanzienlijke ergieverlverlies zou zijn. Toekomstige technische verbeteringen zijn ook onwaarscheinlijk om significante rendementsverbeteringen te verwachten, omdat het een reeks volwassen technieken is.

                          

Bovendien is elk kilowattuur elektriciteit uit Power to Gas natuurlijk veel duurder dan de kilowattuur elektriciteit waaruit het wordt geproduceerd. De consument wordt altijd beter bediend als elektriciteit direct wordt gebruikt voor bijvoorbeeld Koelkasten of e-auto's.
Het heeft ook geen zin om deze elektriciteit te gebruiken voor warmtepompen. Hier wordt elektriciteit via vele tussenstappen (buitenventilator, koudwaterpomp, compressor en warmwaterpomp) met verlies omgezet in warmte.
Je moet niet geloven wat de warmtepompreclames beweren: "Er komt meer warmteenergie uit dan je erin stopt als elektrische energie!" Als dat het geval zou zijn, dan zou deze warmtepomp een perpetuum mobile zijn.
Het is energiezuiniger en goedkoper om onze huizen te verwarmen als elektriciteit, stookolie of gas direct in huis kan worden gebruikt.

In de 70´er jaren wilde Nederland de dijken om het markermeer vol met windmolens zetten. Deze zouden stroom leveren als er veel vraag was en anders water oppompen. Bij veel vraag en windluwte zou de waterkracht gebruikt worden om deze stroom te leveren. Dit plan was toen economisch niet haalbaar. Hetzelfde gold voor de plannen om de eb en vloed stroming door de afsluitdijken voor de elektriciteitsopwekking te gebruiken.

De internationale oplossing om meer kerncentrales van de nieuwere generatie te bouwen en hierdoor een CO2-uitstoot te vermijden, is geen goed idee zolang de definitieve opslag van Atoomafval niet zonder twijfel is opgelost. Andere landen ontwikkelen nu een nieuwe technologie. De Flüssigsalzreaktor gebruikt geen uranium als brandstof, maar thorium, wat minder zeldzaam is en oplossingen biedt voor de drie problemen met conventionele kerncentrales: 1) kernsmelten (Tsjernobyl), 2) knalgas(Fukushima) en 3) afval.
De Dual Fluid Reaktor of Laufwellenreaktor werkt met nucleair afval van de huidige kerncentrales en kan heel Duitsland 250 jaar van elektriciteit voorzien en tegelijkertijd het afvalprobleem oplossen.

      Kernkraftwerk Molten Salt Reaktor    Why I changed my mind about nuclear power - TEDxBerlin

Als er echt een CO2-probleem zou zijn, wat niet het geval is, zouden dergelijke centrales voldoende elektrische energie voor Duitsland kunnen genereren en zouden we geen dure energietransitie nodig hebben.

Het ergste dat een geïndustrialiseerd land kan overkomen, is een stroomstoring. Niets werkt meer! Geen water, geen verwarming, geen ijskast, geen transport, etc.!

De desastreuze gevolgen van de energietransitie worden langzamerhand voor iedereen merkbaar. Wat voorheen vanaf het begin voor experts duidelijk was, maakt langzaam maar zeker de ronde, ook in bredere kringen: het elektriciteitsnet begint alarmerend te wiebelen. Lees hier.
De federale overheid heeft erkend dat het in het toekomstige elektriciteitssysteem niet langer mogelijk zal zijn om te allen tijde aan elke vraag te voldoen. Daarom moet de controle van de consumentenzijde op wettelijke voet worden geplaatst. De »Wet belastbaar verbruiksmateriaal (SteuVerG)«. Bestuurbare verbruikers zoals warmtepompen, elektrische kachels en wallboxen voor elektrische auto's zouden dan tijdelijk worden uitgeschakeld. Huizen en appartementen zouden tot twee uur per dag geen elektriciteit moeten kunnen krijgen als er niet genoeg elektriciteit is. De batterijen van e-cars moeten zelfs als opslag voor stroom dienen om te worden ontladen wanneer het netwerk instabiel wordt.
Hiervoor is het noodzakelijk om in elk huishouden een  "smart meter" -elektriciteitsmeter te installeren.

Men kan zich afvragen of de regering met een dergelijke wet ondersteuning zal krijgen bij de bevolking!
Als preventieve maatregel moet u de installatie van een intelligente "smart meter" -elektriciteitsmeter in uw huis vermijden!
Het intelligente van dit systeem is niet in uw voordeel.

                                                       Krijg uw macht terug.

Als de elektriciteit uitgeschakeld wordt, gaan mensen hun koelkasten, warmtepompen en elektrische auto's laten draaien met noodgeneratoren. Met stookolie kost de kWh slechts ongeveer 25 cent en is de restwarmte gratis!

We weten nu dat een voldoende grote energieopschlag nooit beschikbaar zal zijn. Rijke landen hebben vraaggestuurde energiesystemen die zo goed zijn dat we niets hoeven te doen om schade door stroomuitval te voorkomen. Zijn we echt bereid om dat op te geven?

Om de kloof in het aanbod te overbruggen, is alleen de bouw van nieuwe gasgestookte elektriciteitscentrales mogelijk. Zij kunnen snel gestart en gestopt worden. Als gevolg daarvan zijn ze financieel niet rendabel. Behalven als ze worden gesubsidieerd en zelf geen CO2-belasting hoeven te betalen!

                                       gascentrale

De enige functionerende oplossing is de combinatie van zo veel mogelijk verschillende energieproductie methodes. Waarbij de onbetrouwbare energiebronnen maar een ondergeschikte rol mogen spelen!

De energietransitie is niet alleen slecht gepland, ze is ook, met het doel om geen CO2-gas meer te produceren, niet haalbaar.

De uitspraak van minister Gabriel op 17 april 2014 in Kassel: "Voor de meeste andere landen in Europa zijn wij in Duitsland sowieso gek." slaat de spijker op zijn kop!


Kosten voor de energietransitie.

De uitvoering van extreem dure projecten wereldwijd verloopt volgens een standaard proces: eerst worden alleen goede intentieverklaringen afgesproken voor een tijd in de toekomst, zie hieronder. Vervolgens wordt de strop aangehaald door financiële claims omdat die intentieverklaringen later, in een kleine groep, bindend zijn gemaakt en nu een streefdatum hebben.

Daarom moeten de benodigde miljarden Euro per jaar om het klimaat te redden natuurlijk door de bevolking worden betaald!

De rest van hun leven moeten ze meer dan twee keer zoveel betalen voor hun elektriciteit in vergelijk tot het buitenland. Als de energieprijzen stijgen, stijgen alle productprijzen die met energie worden gemaakt. Dat betekent: alles wordt duurder !!

En, omdat dit niet voldoende is, ook nog de CO2-belasting voor een oneindig aantal producten die niet zonder CO2-uitstoot geproduceerd kunnen worden. Zonder dat er ook maar enige invloed op het klimaat mee bereikt kan worden! zie hierboven en de leserbrief hierover.

                 Carbon Tax for Canadians         CO2-Abgabe Schweiz          CO2 Klimasteuer BRD

Als politieke partijen in hun verkiezingscampagne beloftes maken met wonderbaarlijke schone klimaatdoelen, zonder de vervolgkosten realistisch te bespreken, dan moeten deze kiezers later niet klagen, als ze deze kosten zelf moeten betalen!

Een gezin van vier personen zal in Duitsland tot 2025 meer dan 25.000 euro betalen aan direct en indirecte kosten voor de energietransitie. De meeste toekomstige kosten van de energietransitie, zoals het koolstofarm maken van transport en de verwarmingssector als ook de kosten voor energieopslag, zijn hier niet eens in opgenomen.

                                       De waarheid over klimaatverandering ab 21:00

Het Klimaverdrag van Parijs bepaald dat 100 miljarden Dollar en vanaf 2025 zelf 500 miljarden Dollar ieder jaar door de industriestaten moeten worden betaald aan "The Green Climate Fund (GCF)". Dit geld wordt dus door de United Nations (UN) beheerd!

De Wereldbank argumenteerd met de opwarming van de aarde als een reden om te stoppen met het financieren van kolen-, olie- en gasprojecten in ontwikkelingslanden. Dit maakt de energievoorziening van de armste landen nog duurder!

En dan is er nog de 1 biljoen euro voor een green deal!

             Een miljoen euro: 1.000.000 €
             Een miljard euro: 1.000.000.000 €
             Een biljoen euro: 1.000.000.000.000 €

Het is triest dat alleen een extreem dure oorlog zoals de oorlog in Oekraïne deze waanzin kan voorkomen!

Mocht het waterpeil echt versneld stijgen, wat niet het geval is, zie hierboven, dan is het goedkoper om dijken aan te leggen dan om biljoenen euro's uit te geven om het klimaat te beïnvloeden. Dijken werken direct, terwijl de klimaatmaatregelen nog niet hebben gewerkt. Zie hierboven.

Als na al deze uitgaven de opwarming van de aarde niet te stoppen is, de CO2-uitstoot nog steeds toeneemt of het klimaat om heel andere redenen afkoelt, krijgen we dan ons geld terug? Worden de zinloze maatregelen dan gestopt? Zeer onwaarschijnlijk! Omdat het echte doel nog lang niet is bereikt! Zie hieronder.

Het is ook de vraag of de bevolking het ermee eens is dat de druk achter deze maatregelen vanuit de EU komt. En de EU staat op haar beurt onder druk van de Verenigde Naties, die alle vormen van democratie heeft verloren.Klimaatonderzoek en politiek.

                  

Aangezien ik niet geïnteresseerd ben in rechtse of linkse politieke richtingen, hiertoe alleen maar een paar statements:

Geen jaar is zo als het voorgaande jaar, zie hieronder, geen decennia is zoals zijn vorige decennia. In de geschiedenis van de aarde is klimaatverandering de norm. Daarom weten we ook niet wat een optimaal klimaat is. Is het huidige klimaat optimaal? Of dat van 100 dan wel 1000 jaar geleden?

Je kunt geen politiek bedrijven op basis van twee leugens:
1) CO₂ beïnvloedt het klimaat,
2) we zijn op weg naar een klimaatcatastrofe.

Alle partijen die in klimaathysterie geloven, hebben er geen probleem mee om degenen die anders denken aan de kaak te stellen en te censureren. Autoritaire politici vrezen niets meer dan de waarheid en de vrijheid van meningsuiting.

Leiders hebben altijd geweten dat de gemakkelijkste manier om een ​​volk te leiden is als ze ergens bang voor zijn. Als er geen dreiging is, gebruiken de leiders een pseudo-gevaar. Bijvoorbeeld een buurland of de klimaatcatastrofe.

Het schijnt dat politici geloven dat je het klimaat kunt sturen door op een knop te drukken. Zoals bij de meeste machines waar hun aandrijving alleen bepaald wordt door één beïnvloedende factor, b.v. het gaspedaal in een auto. Maar zo werkt de natuur niet: ze wordt gedreven door een eindeloos aantal factoren. Het kan zelfs niet aannemelijk worden gemaakt dat het klimaat wordt beïnvloed door CO2! Zie hierboven. Iedereen die gelooft dat ze klimaatverandering kunnen reguleren, heeft illusies en is even naïef als arrogant. Of zit er iets heel anders achter deze gedachte, zie hieronder?

Al dertig jaar lang wordt ons elk jaar verteld dat we nog maar vijf of tien jaar hebben voordat de klimaatramp komt. Dit hoewel de temperatuur op aarde de afgelopen 20 jaar feitelijk onder de normale temperatuur van 15 °C lag en hier ook geen trend te zien is, zie hierboven.

                                         Klimaat: de wortel van het probleem ab 5:00 bis 10:50

Hoe is het mogelijk dat er mensen zijn die deze doemdenkers met alleen maar fouten in hun voorspellingen nog steeds geloven en zelfs stemmen op politieke partijen die de klimaatramp willen voorkomen met een peperdure en contraproductieve energieomslag? Natuurlijk zonder een dergelijke verklaring te kunnen bewijzen, zie hierboven en door veel van ons milieu te vernietigen, zie hierboven.

Klimaatdebatten zijn afleidingsdebatten. Het gaat niet om het redden van het klimaat: in werkelijkheid gaat het alleen om het afpakken van geld van burgers voor een energieomslag en om idiologieën zoals de "grote transformatie" te kunnen implementeren, zie hieronder.

Wat we in 60 jaar na de Tweede Wereldoorlog hebben herbouwd, wordt door deze grote transformatie weer vernietigd. Nu krijgen we weer een schaarsteeconomie met te weinig energie door weersafhankelijke energie en te weinig voedselproductie door een kunstmestverordening.

Tegenwoordig zijn in bijna alle landen de partijen van de Groenen rechtser dan de rechts-conservatieve partijen, die nu pleiten voor vrijheid van meningsuiting, milieu, Referenda naar EU/VN-projecten en democratische rechten. Conservatieve partijen verzetten zich ook tegen de belastingverhogingen om het 'klimaat' te redden ten nadele van financieel zwakkere burgers.

Politici moeten nadenken over de vraag waar miljarden mensen bang voor zijn. Is dat de dreiging van een klimaatverandering, of is het eerder een hongersnood, oorlog, gebrek aan medische verzorging, zoet water of onvoldoende inkomen?
Lijden mensen echt onder de klimaatcrisis, of kijken ze meer uit naar opwarming, waardoor het leven goedkoper en gemakkelijker wordt? Zie hierboven.
Zou het niet effectiever zijn om het grote bedrag dat wordt besteed aan de bestrijding van klimaatverandering te besteden aan de aanpassing aan mogelijke veranderingen?

Al meer dan 20 jaar wordt een kostbaar klimaatbeleid gevoerd zonder klimaateffecten, zie hierboven. Het is niet het klimaat dat ons in de problemen brengt, maar onze klimaatpolitici.

Iedereen die denkt de klimaatverandering te kunnen reguleren door de CO2-thermostaat te draaien, lijd aan illusies en is even naïef als arrogant. Het is noch niet eens geloofwaardig, laat staan bewezen, dat het klimaat wordt beïnvloed door CO2! Zie hierboven.

Het is zelfs andersom: Hernieuwbare energie verhoogt de luchttemperatuur met enkele graden Celsius, een veelvoud van de klimaatdoelstellingen om de temperatuur te verlagen !! Zie hierboven.

Wat de politici ook bedenken aan maatregelen om het CO2-gehalte van de atmosfeer te verminderen, aan een eventuele klimaatsverandering zal zich hierdoor wereldwijd niets veranderen.

De geïnitieerde "maatregelen voor klimaatbescherming" zijn buitengewoon duur en volledig overbodig. Ze kunnen in geen geval worden aanvaard! Geen invloed op het klimaat - voor erg veel geld.

Er is niets op tegen om in de Tweede Kamer te bespreken of je meer hernieuwbare energie wil inzetten om reserves te sparen, om meer energiebronnen te hebben, vanwege de milieubescherming of om onafhankelijker van het buitenland te worden. Maar als hernieuwbare energie in batterijen moet worden opgeslagen (zie boven), raken de daarvoor benodigde reserves van kobalt, lithium en neodymium op den duur op.

Het is utopisch om te geloven dat alleen windmolens een geïndustrialiseerd land als Nederland kunnen voorzien met elektriciteit. Wat de politiek wil, werkt niet en wat werkt, wil de politiek niet!

                                                 

           1) Het Canarische eiland El Hierro met 100% groene stroom, de belofte en de realiteit.
           2) De energietransitie op het Noord-Friese eiland  Pellworm.
           3) Nu probeert de nederlandse regering het op het Caribische eiland Saba.
               Zelfs een ezel stoot zich niet driemaal aan dezelfde steen!

Je moet niet alleen de voordelen bespreken en altijd aandacht besteden aan de proportionaliteit! (Wat kost het en wat zal het opbrengen)

Maatregelen om CO2 te verminderen hebben zeker geen invloed op het klimaat en vertragen de groei van economie en vegetatie! Zie hierboven.

Als politici geloven dat ze, door een goed voorbeeld te zijn, andere landen overtuigen kunnen, dan zullen zijn teleurgesteld worden. De andere landen zullen zien dat de energievoorziening duurder en onbetrouwbaarder wordt, dat veel welvaart verloren gaat, dat de economie zich negatief ontwikkelt en dat door deze maatregelen het klimaat niet verandert.
Deze politici vergeten ook dat er tot nu toe altijd een nationale strategische energiereserve in de vorm van kolen, gas of olie is geweest voor minimaal 90 dagen. Als gevolg hiervan is een land voorbereid op eventualiteiten en niet zo gemakkelijk te chanteren!
Er zijn dus veel redenen om dit voorbeeld niet te volgen. Het biedt gewoon, voor andere landen, geen voordelen.

Vanuit economisch oogpunt is het ook helemaal verkeerd. In het begin van onze ontwikkeling waren we de hele dag bezig met het zoeken naar voedsel. Pas toen we veeteelt en landbouw uitvonden, hadden we tijd om ons verder te ontwikkelen.
Het was ook een grote stap voorwaarts toen we met grote energiecentrales overstapten van een decentrale energievoorziening naar een centrale energievoorziening. Dit maakte veel "mankracht" vrij voor andere taken en verhoogde daarmee de levenskwaliteit! (Industriële revolutie) Plannen we nu de omgekeerde weg ??

Een economie groeit als de productie-efficiëntie toeneemt. Dit betekent dat er minder mensen nodig zijn om een ​​product te maken, b.v. voedsel of energie. De aldus vrijgekomen "mankracht" kan elders efficiënt worden gebruikt, wat de economie en dus het welzijn van de bevolking ten goede komt.
Andersom gaat het ook! Door inefficiënt energie te produceren, werken meer mensen aan energieproductie en wordt deze energie duurder. Het is kortzichtig om te geloven dat meer banen in regeneratieve energie goed zouden zijn. Dit verhoogt de energiekosten en deze mensen ontbreken in andere belangrijke industrieën zoals voedselproductie, gezondheidsbescherming of onderwijs! Ook bevolkingsgroei lost dit probleem niet op, omdat ook voor deze mensen moeten worden verzorgd.

Politici lijken niet te begrijpen dat een lage energiedichtheid in hernieuwbare energie betekent dat eindeloze hoeveelheden land worden misbruikt, ten koste van het milieu. Zie hierboven.

Valse beweringen over een naderende klimaatramp worden gebruikt om een economisch schadelijk beleid te voeren. De “klimaatcrisis” wordt door politici maar al te vaak gebruikt als excuus voor hun incompetentie door te beweren dat het klimaat de schuld is van elk probleem, zie hierboven.

Politiek links georiënteerde rijke landen kunnen met verplichte heffingen hun bevolking dwingen de kosten van CO2-vrije energieopwekking te dragen. Dit omvat ook de kosten van de stroomopslag!

De politiek mag nooit een productiesector zoals wind en fotovoltaïsche energie subsidiëren. Dit bevordert een geplande economie, waarbij verdere ontwikkeling niet langer plaatsvindt en leidt tot het einde van deze industrie.
Uitsluitend onderzoeks- en innovatieprojecten mogen worden gesubsidieerd om een voorsprong op (buitenlandse) concurrenten te krijgen!

Minder staatseigendom verhoogt het privébezit, de welvaart en daarmee het milieu! In rijke Landen wordt het milieu beter beschermt als in derdewereldlanden.
In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, voorkomt privé-eigendom vervuiling en verspilling van hulpbronnen. Particulieren of bedrijven gaan altijd zorgvuldig om met hun vastgoed en handelen toekomstgericht, duurzaam en economisch. (bijv. huis, veld, bos en bedrijf) Ze kunnen worden vervolgd als ze buren of het milieu schaden. In het geval van algemeen eigendom is het niet nodig om rekening te houden met andere mensen of mogelijke volgende gebruikers. (bijv. overbevissing van de zeeën, openbare jacht- en mijnbouwrechten en communistisch bestuur) Privé-eigendom is dus duurzamer dan algemeen bezit.

Prof. Dr. Thorsten Polleit: Absolute eigendomsrechten als ecologische noodzaak vanaf 6:30

Zelfs de oude kolonisatie heeft de 'onderdrukte' zakenpartners door een goed georganiseerde handelsorganisatie en de nodige investeringen meer welvaart dan hun latere onafhankelijkheid. Zolang de handel werd uitgeoefend door particuliere bedrijven zoals de VOC, waren welvaart en duurzaamheid in wederzijds belang. Pas vanaf c.a. 1850 begonnen de koloniale machten deze landen als hun eigendom te beschouwen. Het staatsbestuur heeft geleid tot uitbuiting, armoede en verzet.

Met behulp van een belasting, zoals CO2-heffing, en een verboden om continu te werken, stijgen de productiekosten dramatisch. De operators zullen de nu onrendabele centrales sluiten en de elektriciteitskosten voor eindgebruikers zullen stijgen, zie hieronder.

Een aanzienlijke stijging van de energieprijzen zal leiden tot een verschuiving van de industrie naar goedkope landen, zonder dat er minder geproducert zal worden, maar met het verlies van veel banen.

Alleen met goedkope energie is welvaart mogelijk. Het gaat niet om een lampje of een koffiezetapparaat. Het beïnvloedt alles, verwarming, wasgoed, koken, eten, transport, industrie, etc.

Verder mogen de oude energiebronnen alleen in hetzelfde tempo worden uitgeschakeld als de nieuwe energiebronnen (gascentrales) basislast veilig produktief worden. En niet omgekeerd!

The Wall Street Journal beschuldigt de Duitse regering ervan "het stomste energiebeleid ter wereld" te voeren. Na de overhaaste nucleaire uitfasering wordt de enige overgebleven betrouwbare energiebron kolen nu geëlimineerd. Luister hier.

Als de oorlog in Oekraïne leidt tot een terugkeer naar de normale politiek, is dat een geluk bij een ongeluk. Na deze crisis moeten de prioriteiten niet liggen op het klimaatbeleid, maar op de wederopbouw van de economie - geen dure "groene economie" voor een kleine linkse elite, maar een gezonde, efficiënte economie voor iedereen. De ontwikkelingshulp moet betaald worden door te sparen op de hernieuwbare energie.

De meeste politici maken, ongehinderd door enige expertise, gebruik van de pseudowetenschappelijke argumenten van lobbyisten om hun beoogde doelen te bereiken.

Veel politici doorlopen een virtuele cyclus: ze willen één van deze politieke doelen bereiken, bijvoorbeeld meer hernieuwbare energie. Klimaatlobbyisten bieden de gewenste "wetenschappelijke" basis. Politici voelen zich nu mondiger omdat hun wensen 'wetenschappelijk' onderbouwd zijn. Maar je kunt alleen wetenschap vertrouwen die gebaseerd is op de natuurwetten en niet op een ideologische wetenschap. Zie hierboven en hierboven.

Hiervan zijn genoeg voorbeelden: De ijstijd kwam niet, maar een vermindering van het energieverbruik voor allerlei apparaten kon worden afgedwongen. Ook het bossterven vond niet plaats, maar bracht de rookfiltering van krachtcentrales. Evenzo werd het ozongat niet veroorzaakt door mensen,

 

maar door een natuurlijke straligsvariatie van de zon, maar milieuvriendelijke koelkasten heeft gebracht.


Zo kwamen in de jaren zeventig vele wetenschappers en de media tot de conklusie dat een nieuwe ijstijd op komst was, omdat de temperatuur op de aarde aan het dalen was, zie hierboven.

             
                        Nederland ingesneeuwd (1979)               Strenge winter 1963                       The Coming Ice Age

De verwachte gevolgen waren toen ook extreme gebeurtenissen zoals orkanen, droogtes, overstromingen, hongersnood en andere rampen. Ook toen werden de mensen verantwoordelijk gehouden voor de lagere temperaturen die veroorzaakt zouden zijn door de door mensen veroorzaakte uitstoot van aerosolen (vaste of vloeibare zwevende deeltjes door rook in de lagere troposfeer). Hoewel ze wisten dat pas na vulkaanuitbarstingen die hun as meer dan 15 km de stratosfeer in schoten, het klimaat negatief wordt beïnvloed! Zie boven. In de troposfeer zwevende deeltjes worden door regen weggespoeld!

                                   

Het enige argument voor kernenergie aan het einde van de jaren zeventig was de schone lucht vanwege het gebrek aan rook- en CO2-uitstoot. Rook wordt al lang met succes gefilterd door een hele reeks technische reinigingsmaatregelen voor de uitlaatgassen zoals filtering (bv. ontstoffing met elektrische en actieve koolfilters), adsorptie en absorptie alsook katalytische omzettingen. Hierdoor werden de kolencentrales schoon, omdat er alleen waterdamp en kooldioxide (CO2) uit hun schoorstenen kwam.
Dus hebben politici zoals Helmut Schmidt en Margret Thatcher geprobeerd om CO2 af te schilderen als een schadelijk gas voor het wereldwijde klimaat.
(Het ging niet om het besparen van grondstoffen, omdat uraniumerts ook wordt verbruikt.) Thatcher wilde de invloed van de kolenmijnen verminderen en Schmitt wilde een schone lucht.

                                                 RTL: politiek gebruikt klimaatverandering vanaf 2:48

De Klimaatwetenschappers leverden hiervoor de geschikte argumentatie.

                                                         

Deze klimaatpopulisten zijn te vergelijken met ijzerpoeder: Zodra een magneet in de beurt komt richten ze zich naar het magnetische veld (politieke wil) omdat hier de beste carrière mogelijkheden en geld verdienste liggen.

                              

Het heeft ook weinig zin om deze "wetenschappers" of meelopers het klimabericht van de IPCC te laten kontroleren (peer review). Dat is zo alsof priesters de bijbel controleren op mogelijke fouten! Zie hieronder.

Het gevolg is een steeds kleiner wordend netto-inkomen van de bevolking. Als gevolg hiervan zal het aantal arme mensen blijven stijgen en dus degenen die niet langer bereid zijn te betalen voor dit onzinnig dure beleid.

Bovendien worden de meest kwetsbare gezinnen in Nederland het meest financieel belast.  Zij kunnen hun energierekening niet verlagen met een duur fotovoltaïsch systeem. Ze worden volledig geraakt door de toekomstige stijging van de elektriciteitsprijs, omdat ze niet zelfvoorzienend zijn!

                                                         

Burgers plaatsen dure fotovoltaïsche systemen op hun daken, niet om een klimaatcatastrofe te voorkomen, maar om te voorkomen dat de elektriciteitskosten stijgen en om een goed rendement te behalen op hun geïnvesteerde geld. Daarnaast doen ze ook nog iets voor het milieu en rijden ze zelfstandig met hun e-auto!
Zelfs de opslag voor de winter is mogelijk met waterstof, maar erg duur vanwege de enorme hoeveelheid elektrische energie die hiervoor nodig is! Zie hierboven.
Een generator op gas of diesel is eenvoudiger voor dagen met te weinig zonne-energie. Dit betekent dat u geen elektriciteit meer nodig heeft van de staat, u kunt de lijn doorsnijden en zich daarmee ook financieel terugtrekken van de staat.
Zodra de meeste energiecentrales om politieke redenen worden stilgelegd, zal het PV-systeem sowieso uw enige veilige energiebron zijn.

Een energietransitie mag niet van bovenaf worden opgelegd, maar moet van onderaf komen. Industrie en particulieren doen het als het zich loont zonder extra kosten voor de niet-deelnemende burgers!

Meteorologen kunnen het weer een paar dagen van tevoren voorspellen. Ze vertrouwen op dagelijks bijgewerkte ervaringen, zodat hun fouten steeds opnieuw kunnen worden gecorrigeerd. Dit creëert een zelflerend voorspellingssysteem. Klimaatwetenschappers missen daarentegen deze zelflerende mogelijkheden en kunnen daarom zelfs geen jaar voorspellen!

Wanneer politici debatteren over een onderwerp als een door de mens veroorzaakte klimaatverandering tengevolge van hun CO2-uitstoot en de media hierover rapporteren, gelooft de bevolking dat hier over de waarheid wordt gesproken.
Maar in werkelijkheid lijden deze mensen enorm onder het Dunning Kruger-effect vanaf 1:10. (Incompetente mensen denken dat ze competent zijn)
Incompetentie in combinatie met het niet erkennen van deze incompetentie!

     

Iemand die iets over een onderwerp heeft gehoord dat hem bevalt, gelooft dat hij de waarheid kent waardoor hij een hoog zelfvertrouwen heeft. Als hij zich wat meer in dit onderwerp verdiept, zal hij merken dat de waarheid toch iets gecompliceerder is. Pas na vele jaren intensief onderzoek bereikt hij het niveau van experts, maar zijn zelfvertrouwen zal nooit meer het oorspronkelijke niveau bereiken!

De incompetente mensen zijn er hierdoor zeker van dat zij gelijk hebben, terwijl de slimsten zo vol twijfel zijn. Opgeleide mensen weten dat ze niet veel weten!

                                EU-Vice-President Frans Timmermans: Het Dunning Kruger-effect in de praktijk.

Ernst Stuhlinger (1913-2008), Duitse raketonderzoeker "Het pad naar geloof is kort en gemakkelijk, het pad naar kennis lang en rotsachtig."

Men kan betwisten of het domheid of een onderwijskloof is die deze mensen eigenlijk ongeschikt maakt voor verantwoordelijke functies, zie hieronder.

                                         
Er is voor alles een vaccin, alleen niet tegen domheid.

Als gevolg hiervan zijn deze politici niet langer open voor tegenargumenten.

Het is dus begrijpelijk waarom de Groenen het verkeerde idee van het schijnbaar schadelijke CO2-gas nastreven en zo het milieu vernietigen in plaats van het te redden. Het zou beter geweest zijn als zij hun standpunt naar waarheid geformuleerd hadden. Als gevolg hiervan kunnen en zullen conservatieve partijen dit eigenlijk 'groene' werkveld veroveren. Dom, dommer, groen!


       PVV:  klimaat en energiebeleid in de EU                FvD: De Energietransitie: wat kost het en wat levert het op?

Het lijkt erop dat bepaalde politieke stromingen leugens gebruiken om vanuit hun oogpunt het "goede" af te dwingen. Maar als het 'goede' echt goed is, dan hebben ze die leugens niet nodig om hun kiezers te overtuigen. Dus alles wat overblijft is een gigantische misleiding van de mensen!
                                                            
Als de politici aannemen dat CO2 de veroorzaker is van de "klimaatcatastrofe" en op deze gedachte voortbouwt, dan staat dit gebouw op zeer wankele voeten!

En als deze kiezers ook noch weten hoeveel dit luchtkasteel gaat kosten, dat CO2 geen klimaatverwarming kan veroorzaken en zelfs nuttig is of dat de hernieuwbare energie de luchttemperatuur verhoogt, zie hierboven, zullen zij waarschijnlijk voorzichtiger zijn met het afgeven van hun stem. Tenzij de politici genoeg paniek zaaien.

Politiek speelt hier een heel gevaarlijk spel. Zodra de burgers armer worden en zij hun rekeningen en belastingen niet meer kunnen betalen, of de stroom uitvalt, zullen ze in opstand komen!

Veel politici "vergeten" dat klimaatmaatregelen niets te maken hebben met milieumaatregelen!

                            

Auto's veroorzaken luchtvervuiling. Maar het zijn niet de CO2- of NO2-uitstoot. Fijn stof is het echte probleem, vooral door remmen en banden. Dat is ongeacht of ze worden aangedreven door diesel of benzine, of dat ze worden aangedreven met of zonder CO2-uitstoot. Elektroauto´s zullen voornamelijk als tweede auto aangeschaft worden en hierdoor het totale aantal auto´s doen toenemen!

De politici moeten daarom in hun onderhandelingen met de Groenen zeggen: "We zijn best bereid meer geld uit te geven voor de milieubescherming, maar niet voor de klimaatbescherming, omdat dat contraproductief is."

                                                           Top 10 van de opgedekte klimaatveranderings-leugens

Over de 'Groenen' werd gezegd dat ze als een watermeloen zijn; Groen aan de buitenkant, rood aan de binnenkant. Tegenwoordig is deze groene buitenkant behoorlijk verwelkt door hun CO2-demonisatie en komt steeds meer rood van binnen naar buiten!

       

De klimaatverandering is de nieuwe religie van de linkse elite geworden, de nieuwe opium voor het volk.

Men kan zich afvragen wie de natuur kan beschermen tegen de energietransitie van de groene natuurbeschermers.

U kunt de energieproductie niet verminderen door energiecentrales te sluiten en aan de andere kant het elektriciteitsverbruik tot 2030 met 60% verhogen door de verwarming van woningen met warmtepompen te verhogen, elektrische voertuigen en waterstof als brandstof of opslagmedium te gebruiken, zie hierboven.
Als er maar één miljoen van de meer dan 40 miljoen auto's in Duitsland wordt opgeladen, is dat de output van 11 grote kolen- of kerncentrales.

                                                 

Voor het internetgebruik in Duitse datacenters wordt 16,8 miljard kilowattuur elektriciteit verbruikt, trend stijgend! Dat is de kracht van ongeveer vier middelgrote kolencentrales.
Is het verstandig om alle kolen- en kerncentrales stil te leggen?

De 30.000 windturbines in het landschap leveren bij te weinig wind geen stroom. Het aantal verdubbelen helpt niet. Zie hierboven.

Het ergste dat een geïndustrialiseerd land kan overkomen, is een black-out. Dan werkt lang niets meer! Geen water, geen verwarming, geen vriezer, geen transport, etc.! Hierdoor zullen veel dieren uit de bio-industrie omkomen en zullen mensen sterven door bijvoorbeeld een gebrek aan medische zorg! Wat gebeurt er met politici die zich daarvoor moeten verantwoorden? Hebben we echt een black-out nodig voordat de politici aan de linkerkant begrijpen dat het zo niet verder kan, zie hierboven? Moeten de lichten uitgaan voordat politici een licht opgaat?

De gevolgen van dit klimaatbeleid zijn schadelijker voor ons dan de gevolgen van een klimaatverandering.

Het is niet zo dat de politici niet op de hoogte zijn:

                         Klimaatzwendel uitgelegd aan de Britse overheid

                         Dr. Wolfgang Thüne - Toespraak tot mevrouw Merkel

                         Dr. Lüning in de Bondsdag

                         Klimaatzwendel uitgelegd aan de amerikaanse overheid

                         globel warming im EU-Parlament

                         EU-Parlement vanaf 0:40 tot 3:15

                         Open brief aan de klimaatconferentie "Er is geen klimaatsituatie"

Politici kunnen dit zinloze klimaatbeleid verder voeren, maar ze kunnen niet beweren dat ze niet geïnformeerd waren.

Of zoals Bertolt Brecht het zei: "Als je de waarheid niet kent, ben je gewoon dom, maar wie haar kent en haar een leugen noemt, is een crimineel!"

Die Klimaberichte des IPCC werden als Hilfe zum systematischen Abbau des Kapitalismus verwendet.

Het is in feite een herverdeling van rijkdom met als doel de welvaart van de westerse wereld te verminderen. (Zie beneden)

De niet-functionerende socialistische dictatuur in de DDR werd vervangen door het kapitalisme en sindsdien werkt de Oost-Duitse economie weer. Helaas, door middel van een "Grote Transformatie", "Great Reset" of "Green New Deal", dreigt er nu een marxistische ecologische dictatuur!

Als gevolg hiervan moeten de waardetoevoegende systemen die welvaart creëren, worden vermindert en worden zij extra belast. Dit geld wordt vervolgens gebruikt voor eco-dictatoriale doelen. Dit werkt totdat degenen die waarde toevoegen zijn uitgebloed. Omdat de eco-dictatoriale doelen niets opleveren, stort een dergelijk systeem daarna in elkaar, zoals alle communistische systemen hebben getoond.

De socialistische en conservatieve partijen zijn afhankelijk van fabrieken, bedrijven, enz., dus waardetoevoegende systemen met hun arbeiders en werknemers.
De groene partijen met hun vaste kiezers uit grootstedelijke gebieden zoals docenten, ambtenaren die allemaal niets van waarde creëren en jongeren die niet eens belasting betalen, zijn natuurlijk enthousiast over het idee van de "Green New Deal"! Ze vergeten dat elke nieuwe windturbine of fotovoltaïsch systeem hun elektriciteitskosten verhoogt en De groene partijen met hun vaste kiezers uit grootstedelijke gebieden zoals docenten, ambtenaren en jongeren die allemaal niets van waarde creëren, zijn natuurlijk enthousiast over het idee van de "Green New Deal"! Ze vergeten dat elke nieuwe windturbine of fotovoltaïsch systeem hun elektriciteitskosten verhoogt en dat hun droom om een huis met tuin te bezitten niet past in deze groene ideologie! Zie hieronder.
De Groenen doen er alles aan om de doelen van de "Grote Transformatie" te bereiken, zie hun partijprogramma. "Eengezinswoningen verbruiken veel energie, omdat het buitenschilgedeelte erg groot is in vergelijking met meergezinswoningen, en ze verbruiken ook extreem veel bouwgrond." Volgens de Groenen zou dit land beter gebruikt kunnen worden voor alternatieve energieopwekking met maïsvelden voor biogasinstallaties of fotovoltaïsche velden. Bovendien zou dit de uitbouw van de windturbines vertragen vanwege de afstand tot de nederzetting.

Om de een of andere reden is het Duitse volk van mening dat de autoriteiten altijd gelijk hebben. Het maakt niet uit of dat een koning, dictator of president is. Dit systeem wordt ondersteund door een rechterlijke macht, die niet onafhankelijk is, maar precies voldoet aan de eisen van de overheid. Dit is erg handig voor een regering omdat ze anders zou moeten reageren als een rechterlijke macht bepaalde wetten niet langer strafbaar stelt!
In Duitsland durft geen enkele rechter een beslissing te nemen die niet in overeenstemming is met de geldige wet! Tijdens het nazi-tijdperk veroordeelden de rechters op legitieme wijze mensen ter dood voor b.v. folders uitdelen! Burgerlijke ongehoorzaamheid wordt niet als een deugd gezien, maar bestraft. De wet wordt gehandhaafd en gerechtigheid doet er niet toe. Als gevolg hiervan is er in Duitsland geen mogelijkheid voor mensen om een foute politiek te corrigeren, zoals euthanasie, abortus, softdrugs, rassenwetten of een klimaatbeschermingswet gebaseerd op gemanipuleerde temperatuurgegevens en pseudo-wetenschappelijke argumenten.

Hieronder een oud citaat over de Duitsers wat nu ook voor de Nederlanders geld!

Fransen in 1814 over de Duitsers:

"Er is geen goedhartiger, maar geen goedgelovig volk dan de Duitser ... Geen enkele leugen is grof genoeg om te bedenken: de Duitsers geloven het ...Voor een leugen die hen werd gegeven, achtervolgden ze hun landgenoten met meer bitterheid dan hun echte vijanden. ... Dwazer is geen ander volk op aarde.  

Een motto van Albert Einstein: "Blind respect voor autoriteiten is de grootste vijand van de waarheid."

Als voorbeeld verklaarde de Amerikaanse president Barack Obama: "97 procent van de wetenschappers is het erover eens: klimaatverandering is een feit, door de mens veroorzaakt en gevaarlijk".

Maar waar komt de bewering "97% van de wetenschappers weet zeker dat klimaatverandering door de mens is veroorzaakt" vandaan?
Daartoe vond het IPCC 11.944 artikelen met het trefwoord "klimaatverandering" en controleerde ze op "door de mens veroorzaakte klimaatverandering" (mk).
De resultaten zijn onderverdeeld in drie categorieën: "waar", "niet waar" en "de mk wordt niet genoemd".
Slechts 32,6% van de artikelen viel in de categorie "waar". Als je bedenkt hoe massaal mk-onderzoeken worden gefinancierd, was dat een zeer teleurstellend resultaat.
Hierna werden de artikelen die geen mening over het mk bevatten simpelweg als irrelevant weggelaten.
Van de overige 32,6% van de artikelen was 97% positief over het mk!
Maar dat is 97% van 32,6%, dus slechts 31,6% van de wetenschappers ondersteunt deze stelling en dat is een minderheid !! Quelle: https://friendsofscience.org/assets/documents/97_Consensus_Myth.pdf

Van deze 31,6% van de wetenschappers was het slechts 1,6% die expliciet door de mens veroorzaakte klimaatverandering bevestigde, lees hier. Ergo, de wetenschappelijke consensus die zo belangrijk is voor klimaatalarmisten is hierdoor geslonken tot 1,6%.

                          Thierry Baudet legt precies uit hoe de vork in de steel zit.

          De 97% klimaat-consensus-mythe                        97 % van de wetenschappers?

          Global Warming; 31.487 Scientists say NO to Alarm                          complotdenkers??

                                                            IPCC sensiert klimaatwetenschappers

Opgemerkt moet worden dat alleen artikelen werden onderzocht die "peer-reviewed" waren. Dat klinkt in eerste instantie goed, maar dit systeem voorkomt met succes kritische artikelen, luister naar Horst Lüning vanaf 10:00, Return to Eden vanaf 1:32:00 en zie hierboven. Het zijn altijd belangengroepen/lobbyisten die deze artikelen reviewen.

Als overheden politieke beslissingen afhankelijk maken van wetenschappelijke artikelen, dan moeten deze artikelen vooraf niet peer-reviewed worden, maar door middel van een kwaliteitscontrole op juistheid worden gecontroleerd, zoals overal in het bedrijfsleven wordt gedaan! Hoor hier vanaf 5:20.

Artikelen over baanbrekend wetenschappelijk onderzoek kunnen ook niet "peer-reviewed" worden, omdat alleen de onderzoeker deze kennis heeft. Wie had de bevindingen van Einstein of Galileo moeten beoordelen? Nieuwe gedachten komen nooit uit gevestigde kringen. De elektrische lamp is niet uitgevonden door kaarsenmakers en het auto-patent werd niet "peer-reviewed" door paardenfokkers!

Tal van wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat de menselijke invloed op zowel de verhoogde CO2-niveau’s als de opwarming van de aarde nihil is. Zo beschreven Finse wetenschappers in 2019 nog dat de temperatuurstijging door de menselijke invloed in de laatste 100 jaar slechts 0.1 graden was. De menselijke bijdrage daarop was zelfs maar 0.01 graden, zie hierboven.

Het is verbazingwekkend dat niet de wetenschap bepaalt of CO2 schadelijk is, maar een politieke richting. Als deze politieke richting dan ook noch gemanipuleerde informatie gebruikt om paniek te zaaien (klimaatramp!) zodat ze makkelijker hun doel kunnen bereiken (het verwerven van miljarden euro's voor hun grote transformatie doel), dan begeven zij zich hiermee op het criminele pad. Zie hierboven.

       
 
                Fake News                      Fake News                                                            True


Nog verrassender is dat hoewel de "klimaatwetenschappers" op zwendel betrapt zijn in de vorm van "Climatgate", het geen politieke en strafrechtelijke gevolgen heeft! Zie ook "Climate change data has been forged"


                        

Als een gedachte de staat dient, wordt deze gepromoot, anders wordt ze onderdrukt.

                                Ontslag in Frankrijk wegens tweifel aan de klimaatwandel
                                Ontslag in Australien wegens tweifel aan de klimaatwandel


Dr. Christopher Lord Monckton Of Brenchley:     Climate Scientists To Be Prosecuted

"Zelfs als de temperatuur boven de natuurlijke variabiliteit was gestegen, was de recente grote zonne-energie maximum misschien wel verantwoordelijk.
Zelfs als de zon niet voornamelijk verantwoordelijk was voor de opwarming van de voorbije halve eeuw, heeft het IPCC niet aangetoond dat CO2, dat slechts één tienduizendste hoger is in de atmosfeer van de aarde dan in 1750, hier meer dan een fraktie aan bijgedragen heeft.
Zelfs als koolstofdioxide hoofdzakelijk verantwoordelijk was voor de opwarming die in 1998 ophield, er is geen duidelijk identificeerbare vingerafdruk van antropogene "broeikasgas" -verwarming in de gemeten gegevens te vinden.
Zelfs als de vingerafdruk aanwezig was, is het al lang bewezen dat computermodellen niet in staat zijn om projecties van de toekomstige toestand van het klimaat te leveren die voldoende zeker zijn voor om toekomstige klimaatomstandigheden met vertrouwen te berekenen, zodat politieke beslissingen daarop kunnen worden gebaseerd.
Zelfs als de computermodellen ooit betrouwbaar zouden kunnen worden, laat het bovenstaande artikel zien dat het niet waarschijnlijk is dat de wereld evenveel zal opwarmen als de IPCC zich voorsteld.
Zelfs als de wereld zoveel opwarmt, voorspelt de overweldigende meerderheid van de wetenschappelijke niet dat er een catastrofe zou volgen.
Zelfs als een catastrofe zou kunnen volgen, zouden zelfs de meest ingrijpende voorstellen om toekomstige klimaatverandering te verminderen door de uitstoot van kooldioxide te verminderen, weinig verschil maken voor het klimaat.
Zelfs als de CO2-beperkingen effectief zouden zijn, zouden ze meer kwaad dan goed doen.

Op dit moment is er dan ook in beleidsoverwegingen geen reden om iets te doen. De juiste beleidsbenadering van een niet-probleem is om de moed te hebben om niets te doen
.

Het probleem is dat er al veel verkeerde stappen zijn gezet. De volgende stappen zijn nodig om de astronomische kosten van de energietransitie, het verlies van democratische controle en de catastrofale gevolgen voor de nederlandse economie en milieu te vermijden:

1) Wetenschappelijke fraude strafrechtelijk vervolgen. zie boven.
2) Voorkom de verspreiding van wetenschappelijk onbewezen hypothesen als een "wetenschappelijke consensus" door de media. zie boven.
3) Het idee dat CO2 slechte eigenschappen heeft, moet wetenschappelijk en op een media-effectieve manier worden weerlegd. Zie boven.
4) Subsidieer geen enkele productie-industrie, zoals de wind- en fotovoltaïsche-industrie.
5) Probeer de burgers niet in een gewenste richting te sturen door een "CO2-belasting". Dat heeft nooit gewerkt. (bijvoorbeeld benzinebelasting)
6) Geen geplande economie introduceren die wettelijk verankerd is door onbereikbare doelen. De markt is de weg! Is het goedkoper of beter, dan kopen we het!
7) Geen geld investeren in onbereikbare doelen, maar investeren in aanpassing aan eventuele veranderingen. Wij mensen kunnen een klimaatsveranderingen niet tegenhouden!
8) Verwijder de zweer, dwz de "Club van Rome" en de wereldklimaraat "IPCC" verbieden. Zie hieronder.
9) Beëindig de Overeenkomst van Parijs!
10) De gedwongen transformatie van de samenleving door middel van de "Agenda 21", "Green New Deal" en de "Great Reset" criminaliseren. De leiders en uitvoerders van dergelijke terroristische bewegingen zouden voor hun ondemocratische daden verantwoording moeten afleggen aan het VN-tribunaal in Den Haag. Zie hierboven.

Wij mensen hebben in het verleden veel grotere klimaatveranderingen overleefd door ons aanpassingsvermogen!

De interessante vraag is wat de overhand zal hebben; De politieke oplossing met de grote transformatie of de wetenschappelijke en economische oplossing? Ik hoop op het laatste !!
Natuurwetten zijn toch standvastiger dan klimaatwetten.

"Ceterum censeo Legem Climae delendam esse" of  "Overigens vind ik dat de klimaatwet moet worden ingetrokken" van Jeroen Hetzler.


De vraag blijft waarom deze klimaatpaniek en voor wie is het goed?

In de westerse wereld is er een goede reden waarom we een strikte scheiding hebben tussen kerk en staat. Dit geeft ons de vrijheid van geloof en een kerkgenootschap heeft niet langer de mogelijkheid om de wetgeving te beïnvloeden.
Wij beschouwen moslimlanden zonder deze scheiding als primitief.

Maar eenvoudigheidshalve negeren we het feit dat de overheidszaken tegenwoordig grotendeels worden bepaald door een geloof in een door de mens veroorzaakte klimaatverandering en kritische meningen hierover worden niet getolereerd, zie hierboven. Cui bono en waarom?

Onze toekomst.

Als tiener las ik in de jaren zestig een futuristisch boek over hoe de wereld er in de toekomst uit zou kunnen zien. Een wereld zonder overbevolking en waar alles duurzaam is. Alle menselijke rassen en overtuigingen zijn gemengd en hebben de gelijke levensomstandigheden. Geen redenen meer voor afgunst. Hiervoor geen individuele staten meer, maar een wereldregering. Een wereld zonder prikkels voor een "derde wereldoorlog". Na twee wereldoorlogen was een wereld zonder verlangens in de vorm van land of grondstoffen die tot oorlog konden leiden een wenselijk doel.

Een leven van mensen in een wereld zonder grenzen. Mensen zouden alleen in steden moeten wonen die omgeven zijn door ongerepte natuur.
Om mogelijke oorlogen tussen steden, zoals vroeger Rome tegen Cartago, te voorkomen zou er maar één wereldregering moeten zijn!
Een leven zonder het gebruik van natuurlijke hulpbronnen die jaloezie kunnen veroorzaken. Dat betekent zonder mijnbouw voor grondstofwinning, zonder stuwdammen voor de energieopwekking, zonder landbouw en zonder vee. Een absoluut minimale inmenging in de natuur!

Hier is een planningsvoorbeeld uit Saoedi-Arabië: The Line - een stad voor een miljoen mensen, met een lengte van 170 km, zonder het gebruik van auto´s of van natuurlijke hulpbronnen. Kosten: $ 500 biljoen.

  
                                  Voetgangers boven, infrastructuur onder.

Technisch is dit mogelijk door middel van zon- en windenergie, voedsel te produceren in fabrieken  (Return to Eden vanaf 16:00) en om de wereldbevolking terug te brengen van 7,8 miljard mensen naar 1 miljard mensen. Hierdoor kunnen de grondstoffen alleen worden verkregen door recycling en worden de energie- en voedselbehoefte sterk verminderd.

Toch was ik blij dat ik niet in een zo´n wereld hoefde te leven met een semi-communistisch regime, waar elk privébezit en initiatief om de kwaliteit van je leven te verbeteren verboden is! (Na de Tweede Wereldoorlog was het nog niet duidelijk welk van de twee systemen, kapitalisme of communisme, beter was)

Ik wist niet dat een groep invloedrijke mensen toen precies dit toekomstscenario aan het plannenen en zelfs aan het omzetten waren!

Alleen de instemming van de mensen staat in de weg.
Dit probleem kan worden opgelost door mensen te laten geloven dat de aarde anders ten onder zal gaan en dat er geen alternatief is voor deze oplossing.

Het is voor deze beweging belangrijk om een wereldwijd probleem te vinden, zodat alleen een werelsregering dit zou kunnen oplossen.

Om met deze bangmakerij alle mensen op onze aarde te bereiken, is gekozen voor de angst voor klimaatverandering. Schuldig is de mens omdat hij CO2 produceert, die voor normale mensen niet zichtbaar is, niet kan worden geroken, niet kan worden gemeten en niet giftig is.

                                                  Dat, moet ik toegeven, was echt briljant!

Het wereldklimaat verandert altijd, zie hierboven. Het maakt niet uit of de temperaturen stijgen of dalen, hieruit kunnen altijd rampscenario's worden geconstrueerd. Zie hierboven.


Invloed door de Club of Rome.

Deze groep invloedrijke mensen noemde zich de Club of Rome. Hun doel is een wereld zonder overbevolking, zonder afhankelijkheid van grondstoffen, waar alle mensen dezelfde leefomstandigheden hebben en centraal worden bestuurd.
De Club van Rome is een elite-organisatie die in de jaren zeventig, in haar eerste poging om haar doel te bereiken, zich vergiste in hun beroemde rapport "De grenzen van groei" (1972) met een waarschuwing voor een komende apocalypse in de komende 40 jaar (tot 2012). Tegenwoordig leven meer mensen dan ooit in relatieve welvaart.  De grondstoffen zijn helemaal niet uitgeput, zoals de apocalyptische scenario's van de Club van Rome c.a. vijftig jaar geleden voorspelden. (zie hierboven) In 1979 had de wereld 59 miljoen vaten olie per dag nodig, vandaag verbruikt de wereld zonder problemen 97 miljoen vaten olie per dag. Bovendien had ze de intelligentie en het aanpassingsvermogen van mensen onderschat. Kwalitatieve groei is goed voor een bevolking. Dit verhoogt de individuele welvaart en levensverwachting.

              

In een tweede poging om haar doel te bereiken, schepten ze er over op hoe ze een tactiek met een klimaatverandering hebben bedacht om de wereldbevolking een wereldregering te laten accepteren. In hun boek uit 1990 getiteld „Die erste globale Revolution“, beschrijft de 'Club of Rome' op pagina 75 hoe ze klimaatsgruwelen zouden creëren om het publiek te manipuleren zodat zij de invoering van een dictatoriale wereldregering zouden accepteren.

   
Op zoek naar een gemeenschappelijke vijand tegen wie we ons kunnen verenigen, kwamen we op het idee dat .... , de dreiging van een weereldwijde opwarming ... heel toepasselijk zou zijn.

Aangezien het klimaat ook niet echt meespeelt, zie hierboven, wordt nu in een derde poging zelfs de coronapandemie misbruikt om hun doel te bereiken, hoor hier en zie hieronder.

Het is voor deze beweging alleen belangrijk dat er wereldwijd angstgevoelens worden opgewekt. Het is onbelangrijk welke angstgevoelens dat zijn. De pandemie kwam als een geschenk uit de hemel.

Een oplossing voor het energie- en voedselprobleem zou volgens de Club van Rome zijn om de wereldbevolking terug te brengen van nu ongeveer 7,8 miljard mensen tot 1 miljard mensen en om het energieverbruik terug te brengen naar het pre-industriële niveau! (Maar het energieprobleem wordt alleen veroorzaakt door hernieuwbare energie en heeft niets te maken met de wereldbevolking)

En voor het verminderen van de wereldbevolking vond de Club van Rome al 40 jaar geleden dat de vrouwen moesten worden omgekocht met $ 80.000 om te voorkomen dat ze kinderen krijgen. (De werkelijkheid is andersom: Door geen grenzen te stellen aan de groei of aan de ontwikkeling en onder andere daardoor de kindersterfte te verminderen, hebben ouders niet langer veel kinderen nodig om hun levensstandaard veilig te stellen. Als gevolg hiervan neemt de bevolking in deze landen af).

Nu probeert de "Club van Rome" door middel van een "grote transformatie" het doel te bereiken om de economie te verkleinen zodat ze niet langer zo'n grote bevolking kunnen verzorgen!
Vervanging van fossiele brandstoffen door hernieuwbare energie dwingt rijke landen om economisch achteruit te gaan!
Het was de bedoeling van de Club van Rome om de zogenaamde hernieuwbare energiebronnen als politiek wapen te gebruiken met als doel het systeem te veranderen.

"De herstructurering van de wereldeconomie moet snel gaan, kernenergie, gas en kolen moeten tegelijkertijd en op korte termijn worden afgeschaft. Om de ideologie van de 'grote transformatie' te kunnen afdwingen, is het nodig om op voorhand angst voor het einde van de wereld op te wekken."

 De grote zelfvernietiging anaf 4:40, Gunnar Kaiser ziet de "grote transformatie" in het juiste perspectief.

Het is niet de eerste keer dat valse profeten hun volk in de ondergang gestort hebben. In het verleden stierven hele culturen uit door valse voorspellingen, zoals het Zuid-Afrikaanse Xhosa-volk met hun profeet Nongqawuse. Haar voorspellingen leidden tot het doden van vee, waarbij tot 50.000 mensen omkwamen als gevolg van de hongersnood die het veroorzaakte. En nu moeten de energiecentrales er aan geloven.
Moeten we echt geloven in een energietransitie om een klimaatramp te voorkomen, of is het slechts in het belang van enkele twijfelachtige groepen?

De klimaatleugen zou angst en schrik moeten verspreiden om de bevolking deze verandering te laten accepteren! Door ook de Kernenergie te willen afschaffen, maakt duidelijk dat het niet gaat om het redden van het klimaat of het milieu!

                                          Schellnhuber: Nobel Laureate Symposium

                                        Ontmaskerd: de grote transformatie van Schellnhuber

En verder: Alleen al de vraag of de door de mens veroorzaakte klimaatverandering echt is, moet worden gecriminaliseerd - en ze riepen letterlijk op tot de oprichting van een door de Verenigde Naties geleide denkpolitie om iedereen te vervolgen die zijn mening uiten over het geloofssysteem van antropogene opwarming van de aarde. "Het zou goed zijn als de ... ontkenning van klimaatverandering een misdrijf zou worden." omdat kritische burgers niet onder controle te houden zijn, zie hieronder!

Enkele meningen uit een recent rapport van 2018, gepresenteerd door de Club van Rome en gepubliceerd door het Potsdammer Institute for Climate Impact Research (PIK, oprichter en lid van de Club of Rome Schellnhuber):

"De herverdelingsstrijd (gericht op het verminderen van de economische ontwikkeling van de westerse wereld) zal leiden tot lagere productiviteitsgroei."

De Club van Rome is van mening dat de huidige individuele rechten beperkt moeten worden.

"Men moet er aan wennen, dat men in de toekomst niet meer dat kan doen wat nu mogelijk is!"

In de jaren zestig en zeventig hebben we met succes de verboden van de oudere generatie afgeschud en daar waren we trots op. Tegenwoordig gebeurt precies het tegenovergestelde, we krijgen steeds meer verboden en beperkingen op onze vrijheden! Nu hebben we in Duitsland de "Wetenschappelijke Adviesraad van de Federale Overheid" (WBGU, voorzitter is weer Schellnhuber) die ons wil vertellen hoe we moeten leven!

                                                  WBGU-Seminarie in Berlijn

Door het klimaat en CO2 als wereldwijde problemen te profileren, ontstaat de mogelijkheid om de wereld centraal te besturen.
Aangezien CO2 geen invloed heeft op het klimaat, zie hierboven, hebben alle Club van Rome uitspraken over de CO2-reductie, net als eerdere uitspraken over de grondstoffenschaarste, in werkelijkheid maar één doel: de introductie van de 'Grote Transformatie' of beter gezegd de ecodictatuur.

Ongelofelijk, de Club van Rome plant een door de Verenigde Naties geleide klimaatdictatuur! Luister naar een gematigd lid van de "Club van Rome" Prof. von Weizsäcker vanaf 2:08.

Leden van de Club van Rome zijn Al Gore, Joachim Schellnhuber (PIK) en Mojib Latif.Mojib Latif. Klimaatonderzoeker, universiteitsprofessor en voorzitter van de Duitse vereniging "Club of Rome": een correcte klimaatvoorspelling uit 1997 "Gemiddeld genomen over de komende 20 jaar, gaan we ervan uit dat het wat kouder zal worden" en zijn onjuiste verklaring van april 2000: "Winter met zware vorst en veel sneeuw, zoals twintig jaar geleden, zal niet langer bestaan ​​op onze breedtegraden" hoewel hij wist dat het wereldklimaat al sinds 1998 was afgekoeld.

En als je nu hebt gemerkt hoe goed deze intriganten met elkaar zijn verbonden, dan heb je dat heel goed gezien.

De Club van Rome is er in Duitsland zelfs in geslaagd om consultant voor Merkel te worden!

         

Op dit moment worden, net als bij een christelijke opvoeding, steeds meer Club of Rome scholen en zelfs kleuterscholen geopend om kinderen zo vroeg mogelijk te indoctrineren!

Het is verbazingwekkend dat zo'n sekte niet verboden is! Alle sekten hebben gemeenschappelijk een bangmakerij voor een komende ramp en de schuldgevoelens, omdat je niet genoeg doet om dit te voorkomen. Maar je kunt jezelf natuurlijk vrij kopen (CO2-belasting)!

                                        Ontwikkel uzelf: de Club van Rome en Agenda 21

              Ann Bressington (Australische parlementslid) Exposes Agenda 21, Club of Rome vanaf 3:27De "Agenda 21" van de Verenigde Naties.

(Wat nu volgt, is zo utopisch en tegelijkertijd zo beangstigend dat ik niet geloof in de praktische uitvoering. De afzonderlijke stappen zijn goed doordacht, op zich onschadelijk, zelfs de moeite waard om naar te streven. Maar het eindresultaat is catastrofaal: de eco-dictatuur. Zeker in Duitsland is deze aanpak maar al te bekend uit het verleden! In vroegere dictatoriale staten als Duitsland, China en Rusland werd geprobeerd om snel en onder invloed van geweld een doel te bereiken. Noch het nationaalsocialistische doel, noch de marxistische of maoïstische doelen werden bereikt.
De intriganten hebben hieruit geleerd: hun aanpak is nu veel subtieler en de reikwijdte is veel groter. Met veel kleine stapjes proberen ze hun doel te bereiken. Daardoor wennen mensen langzamerhand aan de gewenste veranderingen en missen ze de prikkel om zich te verdedigen, zie hieronder.
)

Tot nu toe waren het allemaal verzinsels van een elite. Maar de VN volgden de gedachten van de "Club van Rome" op de conferentie in Rio de Janeiro in 1992 met een actieprogramma, de Agenda 21, die precies deze toekomst heeft gepland!

                                Agenda 21 Cursus:  Les 1 introductie
                                                                 Les 2 indoctrination
                                                                 Les 3 onteigening van land
                                                                 Les 4 stedelijke ontwikkeling

Agenda 21 is een wereldwijd ontwikkelingsprogramma van bijna 300 pagina's voor de 21e eeuw. Het doel is om een wereld te creëren waarin iedereen dezelfde levensstandaard heeft.
De onteigening van alle privé-eigendommen is dan ook een doel van Agenda 21! Zie hier.
Om duurzaam te kunnen leven, moet de wereldbevolking worden teruggebracht. Een hoofdstuk van "Agenda 21" is gewijd aan bevolkingsvermindering.
Ook wordt de bewegingsvrijheid van mensen beperkt. Vrije toegang tot de natuur zou aan het einde van de 21e eeuw wereldwijd verboden moeten worden! Lees hier.

De Agenda 21 is zo geschreven dat de mooie doelen smakelijk worden gemaakt en pas in de 4 aanvullende contracten het ware doel, de 'Grote Transformatie', wordt onthuld.  (De 4 aanvullende contracten: Convention on Climat Change,  Biodiversety Treaty, Rio Declaration, Convention on Forest Principles. Extra informatie in: "our Global Neberhood", "Global Biodiversity Assessment", pagina 993; gebieden die voor mensen verboden zijn, evenals in "Wirelands Project", pagina 15; 75% van het aardoppervlak wordt voor mensen verboden)

Het toverwoord van Agenda 21 is 'duurzaamheid', omdat de meeste mensen denken dat dit goed is voor het milieu!
Maar duurzame voedselproductie of duurzame energie, zie hierboven, kan niet de hele wereld voorzien van voedsel en alle vormen van energie. Daarvoor is de benodigde massa aan voedsel veel te groot en de energiedichtheid en de betrouwbaarheid van duurzame energie, zie hierboven, veel te klein. Daarom is het nodig om de wereldbevolking van nu 7,8 miljard mensen terug te brengen tot 1 miljard mensen en de overgebleven mensen te concentreren in een sociaal rechtvaardige leefcontainer! Zie hierboven. Daarom mag er ook geen privébezit meer zijn. Voordien moeten migraties van volkeren zorgen voor een mix. En natuurlijk wordt de zo ontworpen wereld dan alleen bestuurd door de VN.

Bovendien worden veel termen in de Agenda 21 nieuw geïnterpreteerd zonder dat de lezer het merkt. Door Orwells Newspeak te gebruiken, worden doelen die moeilijk te communiceren zijn, taalkundig zo veranderd zodat ze ongevaarlijk lijken. Bijvoorbeeld de "Endlösung" van de nazi's en bij de VN betekent "bescherming van de natuurlijke omgeving" een verbod op het betreden van deze natuur. Dat is net zo als wij "duurzaamheid" zien als iets positiefs, maar de VN zien het als een manier om de economische output te verminderen, zie hierboven! En is "sociale rechtvaardigheid" niet bedoeld in uw omgeving, maar om dezelfde sociale voorwaarden wereldwijd te bereiken ten koste van geïndustrialiseerde landen, hoor Agenda 21 vanaf 1:40.
In de Agenda 21 staat: “De ontwikkelde (industriële) landen moeten zich terugtrekken en hun productie en consumptie beperken ten gunste van de te ontwikkelen (landbouw)landen en de ontwikkelde landen moeten als vervuilers van de `vervuiling` – d.w.z. kooldioxide CO2 – ook de kosten hiervoor dragen.
Dus moet niet langer pogingen gedaan worden om het niveau van de derde wereld te verhogen zoals voorheen, maar om hetzelfde niveau te bereiken, zou onze economie moeten worden verlaagd!

Met de gedachte dat geen enkele politieke richting of land tegen iets goeds kan zijn, werden niet-gouvernementele organisaties (NGO's) zoals Greenpeace, Amnesty en BUND aan boord genomen. Het voor de hand liggende doel van Agenda 21 werdt zo om onze natuurlijke omgeving te beschermen en sociale rechtvaardigheid te waarborgen. Op deze manier probeerden de Verenigde Naties dit verdrag door de regeringsleiders ondertekend te krijgen.

Op de milieutop in 1992 hebben zo daadwerkelijk bijna 180 landen Agenda 21 ondertekend.

Het "Agenda 21-actieprogramma" is slechts een intentieverklaring. Dergelijke intentieverklaringen worden bindend gemaakt door regeringen die geloven dat een onvermijdelijke klimaatramp op handen is als de 'intentieverklaring' niet wordt uitgevoerd. Voor de VN is het slechts de weg naar de "Grote Transformatie".

                                                  Agenda 21 for Dummies

Het klinkt allemaal naar een complot, maar als 180 regeringsleiders dit "Agenda 21" -programma ondertekend hebben, is het geen complot, het is een goed gepland doel !!

                                          Henry Lamb on agenda 21 vanaf 2:00, vanaf 5:40 en vanaf 8:00

Met dit Trojaanse paard genaamd Agenda 21 (hier een voorbeeld uit Canada) beoogt de VN een transformatie van de bestaande naties door te voeren, wat inhoudt dat de democratisch gevormde, vrije en soevereine staten moeten worden afgeschaft. Maar ook fundamentele verlichte ideeën over het leven van vrije mensen, die zijn vastgelegd in de universele verklaring van de mensenrechten, worden afgeschaft. Elk land zou 75% van zijn oppervlakte moeten afsluiten voor mensen en het laten ontaarden in een jungle. Noch landbouw, noch mijnbouw zullen hier worden toegestaan. Voedsel moet worden geproduceerd in fabrieken (Return to Eden vanaf 16:00) en grondstoffen die worden verkregen door recycling. Mensen moeten zich concentreren in grote steden en alles is op loopafstand of met de trein te bereiken, zodat auto's kunnen worden verboden. De natuur betreden is verboden!
Zoals de VN zegt: "Overal waar mensen invloed uitoefenen op hun omgeving, moet de VN invloed uitoefenen op mensen!" Kent u iets waarbij dat niet het geval is?

Voor zo'n project moet de VN natuurlijk veel geld inzamelen! (Zie hierboven)

Subdoelen zijn Agenda 2030 en Agenda 2050.

                                 Agenda 21-2030 with Debbie Bacigalupi ab 24:30

                                

De VN afdeling in Bonn "ICLEI – Local Governments for Sustainability" organiseert de uitvoering wereldwijd met de Lokale Agenda 21.

                                            Agenda 21-ICLEI in een notendop  USA vanaf 6:40

Het doel van ICLEI is "nationale wetten te ondermijnen en een nieuw niet-democratisch rechtssysteem te installeren", waarbij de grondwet van de Bondsrepubliek Duitsland artikel 14 "vrijheid van eigendom" en het burgerrecht "vrijheid om de natuur binnen te gaan" wordt omzeild!

(De grondwet van de Bondsrepubliek Duitsland, artikel 14, garandeert het bestaan ​van de vrijheid van eigendom. Dit grondrecht beschermt de burger tegen de staat in zijn recht op vrije beheer en gebruik van eigendom.
Wat het toegangsrecht betreft, stelt artikel 59 van de Federale Natuurbeschermingswet (BnatSchG) het algemene principe dat iedereen het open landschap mag betreden op straten en paden en op ongebruikte terreinen voor recreatiedoeleinden. . Met artikel 14 van de Federal Forest Act wordt dit recht zelfs zo verruimd dat het betreden van het bos voor recreatie zonder beperking op paden en wegen is toegestaan.
)

De ICLEI probeert de Agenda 21-punten te berijken met de "Lokale Agenda 21", zonder de democratische participatie van de bevolking. Ze komen door de achterdeur. Dit rechtvaardigt zichzelf moreel als klimaatbescherming.
 
Tegenwoordig is er nauwelijks een gemeente, nauwelijks een district en geen federale staat die zich niet onvoorwaardelijk aan de "Agenda 21" houdt. Geen van de bewoners heeft ervan gehoord, laat staan ​​ervoor gestemd!

              Belangrijkste statuten van de gemeente Zernien (Wendland)      § 3 taak Agenda 21
              Belangrijkste statuut van de stad Dannenberg (Elbe)                  § 3 Vervulling van taken Agenda 21
              Belangrijkste statuten van de provincie Lüchow-Dannenberg    § 4 Lokale agenda 21

Als eerste stap kun je op zoveel mogelijk gebieden in een gemeente duurzame energie opwekken met fotovoltaïsche velden, biogasinstallaties en windparken. Luister hier.
De rest moet onder natuurbescherming worden geplaatst. Dat klinkt goed, maar daarna wordt het verboden om deze beschermde gebieden te betreden, later zelfs voor de eigenaren / gebruikers (boeren, bosbouw). Daardoor wordt het land steeds minder waard en worden de regelgeving steeds ingrijpender. Eigenaren die hun eigendom nauwelijks meer kunnen gebruiken, zullen graag hun land voor weinig geld aan de staat willen verkopen. In werkelijkheid is dit soort "natuurbehoud" niets meer dan voorbereiding op de laatste stap: onteigening!
Zo wordt een cultuurlandschap een natuurlijk landschap.

(Waarnemingen in de natuur tonen aan dat het leven in een "cultureel landschap" beter gedijt dan in een "natuurlijk landschap" zonder menselijke invloed! Zie hierboven. Verkeerde ontwikkelingen worden herkend en gecorrigeerd. Return to Eden (vanaf 1:25:28) Ook in onze regio is een op de juiste manier gecultiveerd landschap meer soortenrijk dan een onbehandeld gebied. Bescherm de natuur door hem te gebruiken! De bosbranden in Australië en Californië zijn ontstaan door onvoldoende menselijke invloed. In beide gevallen hadden de oerbewoners het kreupelhout verwijdert (verbranden) en de dichtheid van bomen vermindert uit eigenbelang. De Indianen wilden veel grasland voor hun kudde buffels en de Aboriginals wisten dat dit de enige manier was waarop bosbranden hun dorpen niet konden vernietigen.)

Eengezinswoningen mogen niet langer worden gebouwd ten gunste van duurzame energieopwekking. Luister hier vanaf 8:04. De bewoners moeten zich vestigen in stedelijke hoogbouw.
De woningen zouden verplicht een renovatie en warmtepompen moeten hebben. De staat zou dergelijke maatregelen afdwingen tegen de eigenaren door middel van een "voorfinanciering". Dit zou uiteindelijk kunnen betekenen dat veel mensen hun eigen woning en daarmee een essentiële basis van hun leven en pensioenvoorziening verliezen, omdat ze de onder dwang verkregen leningen niet kunnen terugbetalen.
Een tweede methode om privébezit te onteigenen, is door uw woning aan de staat te verkopen en deze vervolgens van de staat te huren. Hiermee kun je de benodigde 40.000 euro in jouw huis investeren om het klimaat te redden.
Wat wordt geadverteerd als klimaatbescherming zou uiteindelijk werkelijkheid kunnen worden als de onteigening van het bezit van de burger. Het land is nu eigendom van de staat en kan later opnieuw worden genaturaliseerd. Lees hier.

De ICLEI-lobbyisten proberen ons een bepaalde mening op te dringen. Daartoe vertellen ze heel slim vanuit een heel plaatje slechts een deel dat voor hun mening bruikbaar is. Lying by omission: De kunst van het liegen door weglating. Ze vertellen dus maar de helft van de waarheid. (bijv. de temperatuurrekorden in deze eeuw zijn waar als zij vergeleken worden met een koude fase zoals 1960 tot 1990, zie hierboven, of met de aangepaste temperaturen, zie hierboven)
De lokale politici kregen onbewust iets prachtigs uitgelegd over de klimaatdoelen, de sociale rechtvaardigheid en de duurzaamheid. Hun zelfvertrouwen is daardoor zo hoog dat zij medeburgers kunnen overtuigen om ook iets goeds te doen, zie hierboven!
Maar deze "sociale rechtvaardigheid" en "duurzaamheid" worden door de VN heel anders geïnterpreteerd, zie hierboven!

De lokale politici snappen niet dat ze, via een omweg, een instrument zijn van de VN die geen goede plannen heeft voor de mensen en het platteland. Zie hierboven.

Waar Rusland en China faalden met hun communistische dictatuur en de Club van Rome faalde met hun bangmakerij voor een schaarste aan grondstoffen, proberen salonsocialisten nu de hele wereld bang te maken door een naderende klimaatramp te propageren.

Zoals Mencken (1880-1956) het uitdrukte: "De drang om de mensheid te redden is bijna altijd een verkeerd recept voor de drang om te regeren."

Angst voor de duivel en de hel heeft plaatsgemaakt voor angst voor CO2-gas en de klimaatcatastrofe, zie hierboven.

Angst voor een klimaatcrisis is slechts een nuttig middel om de VN-doelen te bereiken. Een woord als crisis betekent dat de democratische regel door de urgentie buiten werking kunnen worden gesteld!

Zo heeft de EU een klimaatwet aangenomen. In de toekomst mag er geen wet meer worden aangenomen als deze in strijd is met de klimaatwet.
Of in Duitsland paragraaf 1 van het EEG:: "De constructie van systemen voor het opwekken van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen is in het algemeen belang en dient de openbare veiligheid."
De omvorming van het landbouwgebied tot industriegebied wordt dus gerechtvaardigd door  de "openbare veiligheid". Dit stelt het gelijk aan een noodtoestand! (klimaat-noodtoestand) Getroffenen kunnen zich zo niet langer verdedigen tegen de bouw van nieuwe windturbines of fotovoltaïsche velden en hen ook niet aanklagen. Hierdoor is het zelfs mogelijk om natuurgebieden te gebruiken voor industriële energieopwekking zonder inspraak van de burgers!

Als voorbeeld de bovengenoemde gemeente Zernien. Het is de bedoeling om een ​​windmolenpark te bouwen in een natuurgebied dat niet is aangewezen als prioritair windparkgebied.

  
En een leserbrief hierover.
Of zoals de bergbeklimmer Reinhold Messner het stelt: "Alternatieve energieproductie is onzinnig als je precies dat vernietigt wat je eigenlijk wilt beschermen!"

Meer windturbines zullen de vrijheid van landgebruik met succes beperken. In deze gebieden mag niet meer gebouwd worden vanwege de afstandsregeling. Agrarisch gebruik wordt steeds minder rendabel door de voorgeschreven reductie van herbiciden, pesticiden, waterverbruik en het gebruik van kunstmest. Dan wordt er wat onkruid gevonden, waardoor het droge en uitgeloogde land onder de windmolens niet meer geboerd mag worden!
Een stuurbelasting maakt politiek ongewenst privé-bezit steeds onaantrekkelijker.

Als je denkt dat CO2 het klimaat kan opwarmen (zie hierboven), dan zou je eigenlijk voor waterdammen en kernenergie moeten zijn. Maar je weet nu waarom dit niet het geval is !! Zie hierboven, daarmee kun je veel te veel mensen van energie voorzien!

Lees hierover maar eens deze uitspraken van een hooggeplaatste verantwoordelijken van het IPCC en oordeel zelf: IPCC co-chair en directeur van het Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) Otmar Edenhofer  ‘We herverdelen de facto de welvaart van de wereld door deze klimaatpolitiek … We moeten onszelf bevrijden van de illusie dat de internationale klimaatpolitiek een milieupolitiek is. Dit heeft helemaal niets meer te maken met milieupolitiek.

Gelukkig heeft hij begrepen dat het hierbij ook niet gaat om het redden van het klimaat!

Door te focussen op het klimaat en niet meer op selectieve milieuvervuiling, wordt het slim omgeleid van regionale problemen ten gunste van de mondiale belangen van investeerders in grootschalige projecten, zie hieronder.

                                          Headwind"21 (Follow the money) van Marijn Poels

De Nederlandse ABN Amro-Bank en de Nederlandse pensioenfondsstichting ABP ("Nationaal Burgerlijk Pensioenfonds") hebben besloten om een ​​windpark van 133 miljoen euro mogelijk te maken midden in het bos in het noorden van Zweden. Zweden heeft deze elektriciteit zelf niet nodig vanwege de vele waterkrachtcentrales. Deze elektriciteit wordt verkocht aan een nieuw Google-datacenter in Finland!

Het doel van Agenda 21 is en blijft om de "Grote Transformatie" te realiseren en om de wereldbevolking terug te brengen van ongeveer 7,8 miljard naar 1 miljard mensen!

                                                        Ein fürchterlicher Verdacht! (Deutsch)

                                      Agenda 21; De bevolkingsafname is begonnen vanaf 3:50

        
                  Wetenschappers roepen op tot populatiecontrole om het klimaat te redden

                Es geht nicht um Umweltschutz, es geht um die Reduzierung und Versklavung der Menschheit (Deutsch)

Het "Akkoord van Parijs", de "Green New Deal", "Great Reset" en de "Build Back Better" zijn ook niets meer dan nieuwe namen voor een oude "Agenda 21". Ze hebben allemaal tot doel de economie van de westerse wereld te verminderen en zo de bevolkingskrimp te forceren. De Green-New-Deal is niet sociaal en ook niet groen!

                          Milieuactivist legt uit waarom de Green Deal slecht is voor het milieu

                                                  Milieuactivisten verscheuren Green New Deal

                                           Green New Deal: is Onmogelijk en gaat niet over energie

                                            "The Green New Deal And Agenda 21" vanaf 13:30

"Build Back Better" betekent totalitair bewind door een mondiale, technocratische elite - zo restrictief en pathetisch als het leven onder fascisme of communisme. Deze vreselijke nieuwe wereldorde is de "Grote Reset".

Klaus Schwab, oprichter en uitvoerend voorzitter van het World Economic Forum (WEF) in Davos, is de uitvinder van de "Grote Reset". Het WEF maakt sinds 2019 deel uit van de VN!
Prof. Klaus Schwab: "Over tien jaar bezit je niets meer en ben je er blij mee." en Naar een wereldregering (Nederlands).

Prof. dr. H. de Swart: "De grootste criminelen zitten niet in de gevangenis, maar in de regering en in de NGO’s, zoals de WEF. De ravage die deze instanties aanrichten op basis van een uiterst simplistisch en volstrekt onjuist verhaal is onvoorstelbaar groot!"  Zie hierboven.

Sommige koningshuizen delen deze WEF - gedachte, zie hier en hier, zonder te beseffen dat zij de eerste slachtoffers zullen zijn.

                                                        Verdeel en heers (Nederlands)

                          Agenda 21, Corona, Great Reset; de opmars naar een nieuwe wereldorde (Nederlands)

Of zoals het voormalige hoofd van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker zei: “We beslissen iets, leggen het dan in de kamer en wachten even om te zien wat er gebeurt. Als er geen luid geschreeuw en geen opstanden zijn, omdat de meesten van hen niet begrijpen wat er is besloten, dan gaan we verder - stap voor stap, totdat er geen weg meer terug is. "

          

De kalkoenillusie wordt hier beoefend: een kalkoen die elke dag door zijn eigenaar gevoerd wordt, gaat  vanuit zijn dagelijkse positieve ervaring (voeren) er vanuit dat de eigenaar het alleen maar goed met hem kan bedoelen. Hij mist een essentiële informatie. Op de dag dat hij door zijn baasje wordt geslacht, beleeft hij een fatale verrassing.

De strategie van de VN / "Club van Rome" is duidelijk herkenbaar: Ten eerste wordt, door middel van doelen die voor iedereen aannemelijk zijn en ondersteund door de angst voor een "ineenstorting van het klimaat", een "point of no return" bereikt. Bijvoorbeeld het uitschakelen van alle energiecentrales met hoge energiedichtheid. Dan wordt in deze landen de strop aangetrokken; Aan alle niet-duurzame industrie / landbouw worden zoveel aanvullende eisen gesteld dat ze zich niet meer rendieren en verlaten worden. De resulterende groeiende natuurgebieden worden gesloten voor mensen en er komt een verbod om buiten de grote steden te bouwen, waardoor het plattelandsleven steeds minder interessant wordt. Als laatste stap komt er een verbod op het betrekken van een woning buiten de grote steden door aankoop, huur of vererving.

Door ook geld af te schaffen en te vervangen door de Central Bank Digital Currency (CBDC), wordt een digitale controle over iedereen mogelijk. Wat je koopt, wat je hebt, waar je bent, wie je ontmoet, of je teveel energie verbruikt, of je duurzaam genoeg leeft, of je op tijd je rekeningen betaalt, of je door een voetgangersstoplicht bent gelopen als het rood is, etc.
Moderne monitoringtechnologie maakt de controle van de overgebleven mensen perfect. Het zal van uw gedrag afhangen hoeveel u verdient, waar u mag wonen, welke baan u krijgt, waarheen u kunt reizen, welke pagina's u op internet mag zien, ezv.

Deze monitoringtechnologie worden smakelijk gemaakt voor de bevolking met de resulterende verhoogde veiligheid. Maar alle liberale gedachten worden hierdoor vernietigd.
Door mensen onder controlle te hebben, voorkomt een Regering massaprotesten tegen hun beleid.

De meerderheid van de bevolking lijkt echt zo gemakkelijk te kunnen worden beïnvloed dat de Club van Rome en de UN hiermee door komen!

Is het het decadente verval of de zelfvernietiging van de westerse cultuur die ons dwingt om deel te nemen?

Een dergelijke regulerende invloed was voorheen alleen voorbehouden aan God. Het maakt niet uit aan welke God u gelooft, of überhaupt in God gelooft, zo mogen mensen geen invloed uitoefenen op andere mensen, zie hierboven! Maar er is nog steeds een gebrek aan burgerlijke moed om te zeggen "Stop, tot hier en niet verder".

Niet "Build Back Better", maar
                             

Bekijk de video op deze pagina: "Build Back Better"

Vroeger lieten de boeren hun vee vrij rondlopen. Dat was ideaal voor de dieren, maar niet voor de boer. Daarom worden het vee nu in de stal gehouden voor betere controle en gebruik. Ook de VN-boer wil zijn vee in de stal houden. De dieren kunnen zich hier niet tegen verdedigen, wij mensen wel!
 
                                   Agenda 21; hoe kun je jezelf verdedigen. vanaf 27:20

Allereerst moeten de burgers via internet worden geïnformeerd over de werkelijke doelen van lokale Agenda 21: Landroof
Alle mensen die nu professioneel betrokken zijn bij de uitvoering van de Agenda 21-subdoelen, gedeeltelijk zonder het te beseffen, dienen hun inzet te verminderen en hun medewerkers te informeren. (Controlecentrum voor klimaatbescherming, hoe naïef moet je zijn om zoiets te geloven in een klimaatoptimum waarin we vandaag leven, zie hierboven?)
De meest effectieve manier om jezelf te verdedigen is door gekozen te worden in een lokale raad en tegen de Agenda 21-doelen te stemmen. In de raad moeten alle projecten die met klimaatbescherming te maken hebben worden geblokkeerd, want in werkelijkheid is dit alleen de uitvoering van Agenda 21.
Als een poging wordt gedaan om bepaalde politieke doelen (energietransitie) door te drukken door angst te creëren (klimacrisis), dan moeten de alarmbellen rinkelen en moet er fundamenteel tegen een dergelijk voorstel gestemd worden!

De bescherming van uw privéleven is niet verankerd in de grondwet, maar zou de hoogste prioriteiten moeten hebben en daarin verankerd moeten zijn.

Niet het klimaat staat voor een "point of no return", maar onze vrijheid !!

Ik ben er vast van overtuigd dat de intelligentie van mensen groot genoeg is om de "point of no return" op tijd te voorkomen. Onze aanpassingsvermogen heeft tot dusver alle gevolgen van klimaatverandering overleefd, zie hierboven en hierboven!

En we zullen ook in staat zijn om deze door de VN gewenste "Grote Transformatie" af te weren!!
Fridays for Future en het Leerplan 21.

Analoog aan de “Club van Rome” scholen, zie hierboven, probeert de VN de jeugd te beïnvloeden met het "leerplan 21". Het "leerplan 21" (LP21) staat voor “Education for Sustainable Development” op scholen. Zie Zwitserland en Duitsland. Goedgelovigen worden niet achterdochtig over deze «LP21». Maar als je iets dieper zoekt, zul je zien dat de oorsprong van "LP21" te vinden is in "Agenda 21".
Het "leerplan 21" roept op tot wereldwijd schoolonderwijs om het te gebruiken om sociale modellen te transformeren. Het bewustzijn van de volkeren moet worden veranderd en gestandaardiseerd door middel van een gericht controlebeleid. Op deze manier wordt de soevereiniteit over het onderwijs ook bij voorbaat aan de VN afgestaan. De aanvaarding van een "grote transformatie" en een wereldregering moet op deze manier worden voorbereid.
De implementatie in Zwitserland stuit op toenemende en soms felle weerstand van leraren, zie hier, maar wordt doorgezet met repressieve maatregelen tegen deze leraren.

Laten we op onze hoede zijn voor "leerplan 21". Het verband met de ondoorgrondelijke invloed van de VN op onze kinderen zal te rampzalig zijn. Het is gemakkelijk voor volwassenen om kinderen te indoctrineren, zoals ons Sinterklaas en de Kerstman laten zien.
Het Trojaanse "leerplan 21" moet daarom worden afgewezen!


Kinderen vertellen graag wat hun ouders van hun kinderen horen willen. Zo krijgen deze kinderen de bewondering en erkenning waar ze naar verlangen.

                            Derde klasser als klimaatexpert

Kindermishandeling begon in december 2009 met de Wereldconferentie over klimaatverandering in Kopenhagen. Er werd een openingsfilm geproduceerd. De ster van de uitvoerig geproduceerde VN-propagandastrook is een klein meisje dat uiteindelijk met een gewurgde stem zegt: „Please help the world“ vanaf 3:43.

                      

Dat was een groot succes. Op deze golven kun je goed rijden. In 2015 werd de beweging Plant for the Plantet" opgericht. Die wordt in Duitsland vertegenwoordigd door Frithjof Finkbeiner, hij is vice-president van de "Club van Rome" in Duitsland. Zijn 10-jarige zoon Felix werdt de opvolger van "Pleas help the world" en sprak voor de VN. Nu is Felix te oud en volgt Greta in zijn voetsporen.
Zowel financieel als organisatories wordt Greta geregisseerd door de corporatie "We don't have time" en de "Club van Rome".

(In een brief aan investeerders schrijft Rentzhog van "We don't have time": "Sinds we 18 maanden geleden begonnen, werken we aan het uitbreiden van het sociale netwerk, het aantrekken van investeerders en belangrijke initiatieven op het gebied van klimaatverandering en jonge klimaathelden zoals Greta Thunberg." En verder, in verbazingwekkende openhartigheid: "De missie van het bedrijf is om winst te genereren, inclusief advertentie-inkomsten ... er is geen belangenconflict tussen klimaatbescherming en het maken van geld. In korte tijd zijn er al 23 miljoen Zweedse kronen binnengekomen door meer dan 500 investeerders uit 16 landen.)

Al Gore's "An Inconvenient Truth" mag in Engeland en Wales niet in scholen zonder correcties getoond worden, vanwege zijn inhoudelijke fouten.

       
De eerste scène in zijn documentaire is al een voorbeeld van Al Gore's leugens. Een gigantische muur van afbrokkelend ijs glijdt in de zee. Het zijn dezelfde beelden als uit de film "The Day After Tomorrow". Zoals de makers van de film zeggen: "Ja, dat is van ons; het zijn volledig computergegenereerde beelden, er is niets echts aan."

In Duitsland kocht de toenmalige minister van Milieu Gabriël 6000 dvd's en stelde deze gratis ter beschikking aan scholen. Zonder correcties, waardoor de scholieren deze film als onweerlegbare waarheid gepresenteerd krijgen.

Sinds 20 jaar, langer dan scholieren oud zijn, ligt de gemiddelde wereldtemperatuur steeds vlak onder de natuurlijke 15 °C, zie boven. Eigenlijk zouden de leraren dat ook moeten weten!

Het zal een schok zijn voor de "Fridays for Future" -beweging als zij merken dat het klimaat niet opwarmt en dat er daarom geen "klimaatcrisis" te vrezen valt, zie hierboven.

                                          Mexicanen lachen om de zogenaamde klimaatverandering

Deze leraren schamen zich er echter niet voor om onze kinderen een klimatologische leugen te vertellen. Ze maken kinderen bang met een verschroeide aarde wanneer de gemiddelde temperatuur meer dan 1,5 °C stijgt en daardoor boven 15,5 °C komt. Maar dat hadden we al in de dertiger en negentiger jaren van het vorige eeuw zonder enig probleem met onze aarde, zie boven. En tijdens de warmere periode van 100.000 jaar geleden was het in onze omgeving zelf 7 °C warmer en het was een paradijs, zie hierboven.

Het is niets nieuws voor kinderen om te worden misbruikt door volwassen vertrouwenspersonen. Priesters overtuigde eens kinderen er van om aan een kruistocht naar Jeruzalem te beginnen. Of de rattenvanger van Hamelen. Ouders doen er goed aan hun kinderen te vertellen hoe dit allemaal is afgelopen. Het bedrijfsmodel Greta Thunberg is een actueel voorbeeld.
De negatieve gevolgen van dit zinloze klimaatbeleid zijn de economische gevolgen die het moeilijk zullen maken voor deze kinderen om onze levensstandaard te behouden!
De 'klimaatcrisis' is eigenlijk een onderwijscrisis. Onderwijs opent de deur naar scepsis.

                                                

Het echte gevaar voor onze jeugd is een onderwijsprobleem veroorzaakt door slechte leraren.
Natuurkundeleraar moet onze kinderen leren wat natuurwetten zijn, zie hierboven, wat compressiewarmte is, zie hierboven, wat een perpetuum mobile is, zie hierboven, de stralingsbalans van de aarde verklaren, zie hierboven, en wat de eigenschappen van spektraallijnen zijn, zie hierboven. Zij moeten het experiment met CO2 en lucht aan de kinderen laten zien en uitleggen, zie hierboven. Zij moeten ook verklaren waarom er geen "broeikaseffect" in de atmosfeer zijn kan, zie hierboven!
Geschiedenisleraren zouden de scholieren uit kunnen leggen waarom er in de 17e eeuw zoveel hongersdoden vielen, waarom in de 5e eeuw de grote volksverhuising plaatsvond en waarom de Vikingen het op Groenland in de middeleeuwen zo prettig vonden, zie hierboven.
Zij moet ook uitleggen wat de Griekse filosoof Epictetus 2000 jaar geleden bedoelde toen hij zei: "Het zijn niet de dingen zelf die ons zorgen baren, maar de ideeën en meningen van dingen."
De leraren Nederlands moeten de kinderen uitleggen dat de woorden 'klimaat', "weer" en 'milieu' verschillende betekenissen hebben. En in de Duitse taal heeft een woord zoals "überhaupt", eveals in de Nederlandse taal het woord "klimaatbescherming", geen betekenis!

Voor de leerkrachten: "Heer, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen" en voor de kinderen: "Gezegend zijn zij die niets begrijpen"!

                  
Natuurlijk zonder reactie, noch van objectief beperkte leraren, noch van geïndoctrineerde scholieren! Misschien is het ook beter om tenminste op vrijdag niet door zulke leraren te worden "onderwezen"!

Men moet deze kinderen een maand laten leven zoals ze zouden willen: de CO2-uitstoot reduzeren! Dat betekent zonder verwarming, auto, scooter, fiets, mobiele telefoon, televisie, koelkast, ezv. Ze verbruiken alle CO2 in hun productie of gebruik! Zelfs boeren kunnen geen voedsel produceren zonder een CO2-uitstoot.

                                          Leven zonder een CO2-uitstoot

Deze kinderen kennen het klimatologische verleden niet, kunnen daarom het heden niet goed inschatten en zeker de toekomst niet voorspellen. Toch luisteren politici naar deze kinderen!

Deze vervreemde kinderen realiseren zich niet dat:

1) Een CO2-reductie gelijk staat met een terug in de tijd. Zie hierboven. Voor de meerderheid van de wereldbevolking is dat precies wat ze niet willen. Met andere woorden: alle mensen in de derde wereld zullen alles proberen om onze levensstandaard te bereiken om niet te hoeven leven zoals nu met geen of weinig CO2-uitstoot!
2) Alle luxe artikelen kunnen niet worden gemaakt zonder een CO2-uitstoot.
3) Een verlaging van het CO2-gehalte in de lucht niet milieuvriendelijk is en geen invloed heeft op de wereldgemiddelde temperatuur! Zie hierboven.
4) Kernenergie, die ze zo hebben gehaat, zal een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van de 'dreigende klimaatramp'. CO2-demonisering is precies wat de nucleaire industrie gebruikt!
5) Planten leven optimaal bij 1600 ppm CO2 in de lucht. Maar met 400 ppm hebben ze te weinig om goed te leven en te veel om te sterven!! Daarom hebben we zoveel woestijn op onze planeet. Zie hierboven.

De kinderen rennen als lemmingen in de afgrond!

                                              

Of, zoals Winston Churchill ooit zei: Hoe is het mogelijk dat zo weinigen tegen zovelen kunnen liegen, en in zo'n mate en zolang?
De geschiedenis herhaalt zich: Nu zijn het de linkse leraren die tegen zoveel kinderen liegen, in zo'n mate en zo lang.

Maar godzijdank zijn er ook denkende jongeren:

             Video van een jonge Klimarealistin - Naomi Seibt - Message to the Media - HOW DARE YOU

                     Naomi Seibt vestigt zich op het internationale toneel: Interview SKYNews Australien

                                        Greta-Kritik VERBOTEN - Niklas Lotz

                                           De waarheid over klimaatverandering


Wie heeft baat bij klimaathysterie?

        

De Verenigde Naties proberen door middel van de "grote transformatie" hun macht te versterken. Zij hopen dit doel te kunnen berijken door de wereldwijde vrees voor een naderende klimaatramp aan te wakkeren, zie hierboven.

De politieke partijen kunnen zowel links als rechts stemmen winnen met de klimaatkwesties.

De media rapporteren graag over mogelijke toekomstige klimaatrampen om hun verkoop hoog te houden.

De industrie wordt tijdelijk veel kansen geboden om een groot deel van het beschikbare geld te innen. Het belangrijkste is dat er wordt gebouwd (windmolenparken, pv-systemen, opslagsystemen, enz.) Of geproduceerd (e-auto's als tweede auto naast de verbrandingsmotor). Niet te vergeten: de kerncentrales die als back-up beschikbaar moeten zijn voor alle weersafhankelijke energieopwekking!

De energie-, olie- en gasbedrijven. Voor deze industrie wordt een kans geboden om hun noodlijdende reputatie te vergroten door te investeren in alternatieve energie en daarmee bovendien de energieprijs hoog te houden. Niets is hier erger dan goedkope energie. Zie hierboven.

De financiële sector, omdat de handel in CO2-uitstoot grote winsten oplevert. Geld voor lucht! En de groene economie verdient miljarden ten koste van de belastingbetalers.

De klimaatwetenschappers. Onderzoeksfondsen zijn vrij beschikbaar voor hun onderzoek.

De boeren kunnen door een biogasinstallatie, windmolens en PV-installaties met de EEG-toeslag hun bedrijf renoveren. De resulterende verminderde voedselproductie wordt in het buitenland gecompenseerd, waardoor er helaas veel jungle verloren gaat!

Het milieu. Nee, wacht, die is niet een van de winnaars. Windmolens verhogen de luchttemperatuur, drogen de grond uit (zie hierboven) en vernietigen levende wezens. De productie van biogas en de plaatsing van zonnevelden zijn nadelig voor bomen en planten. Zie hierboven.

De bevolking. Nee, helaas behoren ze ook niet tot de winnaars. Ze betalen alles zonder ervan te profiteren!

De moderne klimaat Robin Hood steelt geld van de armen en verdeelt het onder de rijken.

                                      


Complotdenkers

                        Zie hierboven.


Een kenmerk van complotdenkers is het wantrouwen tegenover de wetenschap, meestal veroorzaakt door een te geringe oplijding. Zie hierboven.
Aanhangers van complotdenkers geloven dat ze in een bedreigde wereld leven.

Volgens deze definitie zijn de zogenaamde "klimaatwetenschappers", zie hierboven, met hun angst voor het einde van de wereld de complotdenkers en de "klimaatontkenners" de realisten, zie hierboven!

Als iemand het niet eens is met de regeringsmening, wordt hij een complotdenkers genoemd. Maar in werkelijkheid is hij alleen dan een complotdenkers als hij zijn theorie niet kan bewijzen of geloofwaardig kan maken!! Zie hierboven.

"Er zijn geen complottheorieën, alleen theorieën die gecontroleerd moeten worden" (Schorlau)

Openbaar verklaarde politieke doelen, zoals elke politieke partij die heeft, zijn geen "samenzweringen", maar slechts middelen om op democratische wijze stemmen te winnen. Bij de VN en de EU is de methode om hun doel te bereiken niet democratisch, twijfelachtig en zelfs crimineel, zie hierboven.

"Zo herken je complottheorieën" vanuit een EU-perspectief, waarin wanhopig geprobeerd wordt om klimaatrealisten in een kwaad daglicht te stellen. De werkelijkheid ziet er anders uit:

                                                     Marijn LIVE

1. Er is een "geheim plan". Nee, alleen de reden van hun VN-agenda 21 plan zijn geheim, zie hierboven.
2. Er is een "groep samenzweerders". Ja, de VN en de "Club of Rome". Ze probeert hun doel te bereiken met de angst voor een klimaatramp, zie hierboven.
3. Er zijn "bewijzen" voor het plan. Ja, alles staat in het VN-plan, zie hierboven.
4. "Niets is toevallig, niets is wat het lijkt en alles heeft met elkaar te maken". Ja, niets is zo als de VN ons doet geloven, zie hierboven.
5. De wereld is verdeeld in "goed en kwaad". Nee, alleen te goeder trouw en kritische mensen, zie hierboven.
6. Bepaalde mensen en groepen zijn de zondebok. Ja, maar niet de critici, het zijn de IPCC en de PIK.

Veel mensen reageren hysterisch als ze onaangename waarheden horen. Ze voelen zich gestoord in hun comfortzone.
Als je discuteert met een klimaathysterici en hij begint je te beledigen als "klimaatontkenner" of "rechtsextremist", moet je altijd aan de volgende uitspraak denken: 'Als je merkt dat je tegenstander superieur is en je ongelijk hebt, moet je persoonlijk, beledigend en grof worden.' (Schopenhauer)
Je hebt deze discussie dus gewonnen !!

                                          Waarom klimaatwetenschappers debatten VERLIEZEN


Slotwoord


Het begint allemaal met intriganten die een valse bewering doen, zie hierboven. Hierop is een theorie van een ondergaande wereld opgebouwd. De wetenschap wordt tot zwijgen gebracht door intimidatie. Politici en media trappen in deze fraude en zaaien paniek onder de bevolking, waardoor de maatregelen, die de intriganten willen, kunnen worden afgedwongen, zie hierboven.

Zoals Abraham Lincoln ooit zei; 'Je kunt een deel van de mensen de hele tijd voor de gek houden en alle mensen een deel van de tijd. Maar je kunt niet alle mensen de hele tijd voor de gek houden.'

Geloof geen klimaatprofeten, maar alleen data en feiten. Zie hierboven en hierboven.

Aan het einde van deze eeuw zullen onze kleinkinderen met verbazing in hun geschiedenisboeken lezen hoe onderontwikkeld hun voorouders nog aan het begin van deze eeuw waren. Destijds geloofden ze dat mensen de klimaatverandering konden stoppen door hun CO2-uitstoot te verminderen. Met deze verkeerde inschatting veroorzaakten zij de daaropvolgende economische neergang van Europa.

Noch een klimaatcrisis, zie hierboven, noch de invloed van mensen op het mondiale klimaat, zie hierboven, zijn gebaseerd op feiten.

Zoveel over de grootste leugen van deze eeuw, de klimaatleugen of the Global Warming Swindle.

Jhr. ir. Egbert de Beyer
  
Ir. mijnbouw TH Delft (ex-ir, zie hier, hier, hier, hier, hier, hier en hier)
Publicatie
Presentatie in Berlijn op het symposium “Criteria voor de selectie van een locatie voor hoogradioactief afval”.
e.debeyer@arcor.de

Leserbriefen zum Thema:

                                               

 

                     

                         

                                         

                       
Warensicherung