Hof Beyerinck

Is CO2 verantwoordelijk voor de klimaatverandering?

Fr eine bersetzung in deutscher Sprache mssen Sie auf die Flagge drcken:

For a translation in English you must press the flag :

Volgens 2.500 wetenschappers uit 130 landen hebben de mensen een negatief effect op het mondiale klimaat en de door de mens veroorzaakte toename van de CO2-concentratie zou de boosdoener zijn.

Kunnen zoveel wetenschappers ongelijk hebben?
                                                                            

          Global Warming; 31.487 Scientists say NO to Alarm                          complotdenkers??

                                                            IPCC sensiert klimaatwetenschappers

Een verklaring van de Amerikaanse president Barack Obama: "97 procent van de wetenschappers is het erover eens: klimaatverandering is een feit, door de mens veroorzaakt en gevaarlijk".

          De 97% klimaat-consensus-mythe                        97 % van de wetenschappers?

In de media wordt verzwegen dat meer dan 4000 natuurwetenschappers het Heidelberger Appell ondertekend hebben, waaronder 74 Nobelprijswinnaars. Ze uiten zich hierin sceptisch over de klimaatwetenschap van de IPCC. Regeringen en autoriteiten worden gewaarschuwd voor het nemen van beslissingen op basis van gemanipuleerde temperatuurgegevens en pseudo-wetenschappelijke argumenten.

De onderstaande text gaat over:

1) Wetenschappelijke en pseudo-wetenschappelijke argumenten.
2) Gemanipuleerde temperatuurgegevens (zie hieronder),
3) Verbazinwekkendes over het CO2-gas (zie hieronder),
4) Conclusies (zie hieronder),
5) De politiek gemotiveerde media (zie hieronder).

Men moet zich bewust zijn van het feit dat de wetenschap niet democratisch is. Niet de meerderheid bepaalt of iets waar is, maar het bewijs.

(Een anekdote toegeschreven aan Albert Einstein gaat als volgt: geconfronteerd met kritiek op zijn relativiteitstheorie, die door veel wetenschappers werd geuit, zou hij hebben gezegd: Met goede argumenten en bewijsmateriaal is n criticus voldoende. Dus als u wetenschappelijke fouten vindt in de volgende tekst, neem dan contact op met: e.debeyer@arcor.de)

De gemiddelde temperatuur van 8 planetaire lichamen met dichte atmosferen kunnen nauwkeurig worden berekend met een formule die afhankelijk is van de kennis van vier parameters: 1) de moleculaire samenstelling van de atmosfeer aan het oppervlak, 2) de gemiddelde hoogte van de atmosfeer en 3) de zwaartekracht van de planeet, waardoor sich uit de punten 1 tot en met 3 de gemiddelde atmosferische druk aan de oppervlakte en daarmee de compressie warmte laat berekenen en 4) de afstand tot de zon. (Nikolov & Zeller 2017)Hieronder befinden zich planeten met heel veel- en met heel weinig broeikasgassen.
Dus de temperatuur op een planeet is onafhankelijk van de broeikasgassen, of de invloed van broeikasgassen op de temperatuur van een planeet is te laag om gemeten te kunnen worden. (zie hieronder en hieronder)

Dit geldt ook voor Saturnus'maan Titan met koolwaterstof (CH4) in zijn atmosfeer en voor de broeikasplaneet Venus met 96 % CO2 in haar dichte atmosfeer en 92 bar druk op de bodem. Dit bewijst dat zelfs op Venus de temperatuur niet door de broeikasgassen beinvloed wordt, maar uitsluitend door de zon en de compressie warmte ontstaat!

We kennen ook deze hoge druk op onze aarde, in een dieselmotor. Hier comprimeert de zuiger het lucht / dieselmengsel evenveel als de CO2-atmosfeer op het oppervlak van Venus. Het gas explodeert onder deze hoge temperatuur.

                                                                
De luchttemperatuur op de aarde, in de onderste c.a. 15 km, daalt of stijgt daarom met 6 C per 1000 m hoogteverschil! (zie hieronder)

Ook de aarde heeft in het verleden een atmosfeer als die van Venus gehad. Toen de temperatuur van de aarde in de vormingsfase nog boven de 100 C was, waren er geen oceanen. Alle aanwezige H2O op aarde was verdampt en alle O2 was geoxideerd of verbrand! De atmosfeer bestond voornamelijk uit de broeikasgassen waterdamp en CO2. De atmosfeer van de aarde heeft sich hierdoor niet opgewarmd, maar koelde zich steeds verder af. Waarom?
 
De natuur streeft altijd naar een balans! De afkoeling van de atmosfeer was nodig om de hoge temperatuur van de aarde in evenwicht te brengen met de opwarming door de zonnestralen. Hiervoor moest de overtollige warmte worden afgegeven aan het universum. Omdat er alleen maar een vacum rondom de aarde is, kan de aarde zich ook alleen maar afkoelen door uitgaande (emitterende) straling.
De samenstelling van de atmosfeer heeft om evenwichtsredenen geen invloed op de som van de uitgaande straling!

De infrarooduitstraling van het aardoppervlak is klein (45 W / m) in vergelijking met de uitgaande infraroodstraling van de atmosfeer (240 W / m), zie hieronder.

Het aardoppervlak kan zich afkoelen door warmtestraling door het atmosferische venster uit te zenden.
In de atmosfeer kunnen luchtmoleculen, die hun dipoolmoment veranderen door trillingen, zich ook afkoelen door infraroodstraling uit te zenden. Aan deze voorwaarde wordt voldaan door moleculen die bestaan uit twee verschillende of ten minste drie atomen.

Voor de afkoeling van de lucht zijn dus alleen gasmoleculen zoals CH4, CO2 en H2O in staat om warmtestraling af te geven. En hiervan had de aarde er in het begin heel veel, dus de koeling werkte goed. Voldoende emitterende straling zorgt uiteindelijk voor een balans tussen inkomende en uitgaande warmte.

          

De invallende zonnestraling (het zichtbare licht in het rode golfgebied) dringt door de atmosfeer naar het aardoppervlak en verwarmt, door absorptie (de grijze gebieden met voornamelijk de spectraallijnen van H2O), de triatomische "broeikasgassen". De broeikasgassen (in het blauwe golfgebied) geven warmtestraling af in de richting van het universum, waardoor ze weer afkoelen. De langgolvige warmtestraling die wordt uitgestraald door het aardoppervlak (in het blauwe golfbereik tussen 8,7 μm en 12,4 μm) kan de triatomische "broeikasgassen" H2O en CO2 niet opwarmen vanwege ontbrekende spectraallijnen (geen grijze gebieden)!

Alleen bij van de aardoppervlakte uitgaande golflengte uit de grijze gebieden kan CO2 straling absorberen (Absorbieren) en weer vrijgeven (Emission). Voor het broeikaseffect is de golflengte 15 micron (- 58 C) interessant, zie hieronder. (kortere golflengte, bijvoorbeeld 4,3 μm (+ 400 C), hebben wij niet op het aardoppervlak!)
Het CO2-gas reageert niet op de andere golflengtes! Zie het Wiensches Verschiebungsgesetz om de temperatuur te berekenen.

             

Het CH4-gas reageert alleen op IR-straling van 96 C, die we ook niet op de aarde hebben (en de noch warmere 3,3 μm (605C) und 2,3 μm (986C)). De IPCC bewering, dat het opwarmingspotentieel van methaan 25 keer hoger is als dat van koolstofdioxide, wordt dan ook anders gerechtvaardigd! zie hieronderAangezien de uitstraling van de aarde tussen +50 C (8,9 μm) en -40 C (12,4 μm) ligt, verdwijnt al deze warmtestraling van het aardoppervlak door het hierboven liggende atmosferische venster (7,5 bis 14,5 μm) direkt naar de hemel! (zie hierboven rechter kant.) 

Het CO2-gas verwarmt zich aan de aardoppervlakte door contact met warmere moleculen, zoals alle andere luchtmoleculen dat ook doen. Zodra deze moleculen op een hoogte van c.a. 10 km bereikt hebben, is hun temperatuur gedaald tot -58 C en kan CO2 zich noch verder afkoelen door straling uit te zenden, zie hieronder. Vervolgens zal het CO2, net zoals H2O, de omringende luchtmoleculen door stoten verder koelen. CH4 kan dat niet, door gebrek aan spectraallijnen, en koelt zich af zoals alle andere luchtmoleculen dat ook doen! zie hieronder.

        

Waterdamp kan opgewarmd worden door direct zonlicht. Wanneer het afgekoeld, kan waterdamp IR-straling uitzenden.
Tweede wet van de thermodynamica "Warmte kan nooit overgaan van een lichaam met een lagere temperatuur (watermoleculen op een bepaalde hoogte) naar een lichaam met een hogere temperatuur (aardoppervlak)."
Een tegenstraling, die nodig is voor het zogenaamde "broeikaseffect", moet daarom een temperatuur hebben die hoger is dan de aardoppervlaktetemperatuur! Hierdoor valt CO2 als mogelijke tegenstralings-kandidaat af, vanwegen een te lage stralings-temperatuur van -58 C.

De tegenstraling kan de afkoelende straling van de H2O in de richting van het aardoppervlak zijn. Natuurlijk kan hiervan de < 8,7 μm straling het aardoppervlak verwarmen omdat het warmer is dan ons aardoppervlak. Dit is uiteindelijk slechts een vertraagde zonnestraling naar het aardoppervlak en heeft niets te maken met de straling van de aarde, zoals het IPCC beweert, zie hieronder.

Alleen waterdamp kan enkele spectraallijnen van de binnenkomende zonnestraling gebruiken om zich op te warmen. Daarom kan alleen waterdamp verantwoordelijk zijn voor het opvangen en later, in een koudere omgeving, weer afgeven (koeling) van warmtestraling! (zie hierboven)

                                         De koelmiddelen van de aarde            Dr. Stehlik

De lucht slaat warmte op in zijn moleculen. Ook slaan de landmassa's en vooral de oceanen zonnewarmte op.

Al bij al wordt de atmosfeer verwarmd tot gemiddeld + 15 C (≈ 288 K) en hierdoor is er leven op aarde mogelijk!

Zo werkt de natuurlijke "broeikas" -aarde! (waarbij de koelende invloed van broeikasgassen tegenover de temperatuur door de atmosferische druk en de zon exstreem minimaal is, zie hierboven)

Vervolgens behandelen wij de minimale temperatuurverandering door de broeikasgassen.

Veel Atomen en moleculen kunnen straling absorberen en opslaan in de vorm van interne energie. (Omgekeerd kan een molecul interne energie vrijmaken in de vorm van straling)

Atmosferische moleculen bestaande uit drie atomen kunnen zich dus zowel opwarmen als afkoelen door warmtestraling (infraroodstraling) te absorberen of af te geven!  Dat kunnen ze alleen op de specifieke golflengte van hun moleculen, de zogenaamde spectraallijnen.
 

Als, als gevolg van meer broeikasgassen, de uitgaande stralingsenergie van de aarde minder zou zijn dan de binnenkomende stralingsenergie van de zon, dan zou dit de atmosfeer kunnen verwarmen. Dit is echter niet de realiteit. zie hieronder

Noch CO2 noch H2O moleculen in de lucht kunnen een afkoeling van het aardoppervlak door uitgaande straling voorkomen! (zie hierboven rechter kant.)

Nu bestaat 99,9% van de atmosfeer uit de diatomische homonucleaire moleculen N2 en O2 en het edelgas argon, die geen warmtestraling kunnen absorberen of afgeven. Alleen door contact met de aardoppervlakte of door contact met warmere luchtlagen kunnen ze zich opwarmen. Wind kan deze warmte transporteren en op koudere plaatsen kunnen zij zich afkoelen.
Maar deze gassen kunnen de aarde niet afkoelen, omdat zij geen IR-straling kunnen uitzenden.

De oppervlaktetemperatuur van een satelliet is niet de omgevingstemperatuur van min 270 graden, maar + 4 C (zie Prof.Werner Maurer vanaf 10:40).
Daarom zou het ook zonder broeikasgassen in de lucht niet -18 C koud worden, zoals de IPCC beweert (zie onder), maar de door de zon opgewarmde aardoppervlakte zou de lucht verwarmen zonder dat deze lucht zich in der richting van het helal kan afkoelen. (Het aardoppervlak koelt nog steeds af door middel van convectie, warmtegeleiding en IR-straling. zie hierboven) Een afkoeling van de lucht kan alleen maar zo plaats vinden, zoals het nu ook gebeurt. Niet de temperatuur maar de warmte-inhoud van de lucht zal, door het missen van waterdamp, kleiner zijn. (zie hieronder) De balans tussen binnenkomende straling en uitgaande straling van onze planeet-aarde verandert zich daardoor niet. (zie hieronder en hierboven)

Het oprichtingsmandaat van het IPCC was letterlijk "te bewijzen dat de mens zondigde tegen het klimaat". Dit komt overeen met de klassieke definitie van "pseudowetenschap". Hier probeert men te "bewijzen" dat een economisch, politiek of strategisch gewenste hypothese waar zou kunnen zijn.
Echte wetenschap staat altijd open voor de resultaten, in de pseudowetenschap wordt het resultaat voorgegeven.

Een pseudowetenschappelijke bewijs:


                                  

                            The Greenhouse Gas Demo                        Bewijs van het broeikaseffect?   9:43 tot 11:32

Pseudowetenschappelijk is de bewering dat een container verrijkt met CO2-gas, sich door bestraling met infraroodstralen verwarmd (of een CO2-gas wordt warm als het in een container wordt gevoerd die bestraald wordt met infrarode stralen), een bewijs is voor het broeikaseffect.

Wanneer bij de omgevingstemperatuur (evenwichtstemperatuur zonder infrarode straler), van b.v. 21 C, een gelijk warme CO2-verrijking gemaakt wordt, dan zult u kunnen zien dat de temperatuur sich niet verandert! Dus geen broeikaseffect! (Een glas water in een magnetron wordt niet warmer door meer waterglazen hierin te zetten, maar door de magnetron in te schakelen. Je kunt ook je hand in de onderste container steken. U voelt niets bij een toename van het CO2-gehalte totdat de infraroodverwarmer ingeschakeld wordt. De moleculen in uw hand reageren, zoals CO2, onmiddellijk op de extra infrarode straling met de juiste golflengte.)

Wanneer de infraroodverwarming wordt ingeschakeld neemt de temperatuur in het CO2-verrijkte compartiment toe.                                                               _box15" class=""

De truc achter deze test is dat de infraroodstraler precies in de spectraallijn van CO2 straalt! (400 C bij 4,3 m zie boven) Door de hierdoor toegevoegde extra energie, die we op onze aarde niet hebben, wordt een hogere evenwichtstemperatuur bereikt!

                                                           Is koolstofdioxide echt een klimaatmoordenaar? vanaf 5:10

                                                                   

Nee dus. Deze truc werkt ook bij een gewone lamp. Daar de lichtintensiteit bij 4,3 m klein, maar aanwezig, is duurt het alleen wat langer!

Bij een natuurlijke aardse uitstralings- golflengte van 8,9 m tot 12,4 m, met de stralingstemperatuur van +50 C tot -40 C, reageerd het CO2-gas niet!

Het is ook interessant dat de temperatuur in het bovenste compartiment, als gevolg van een te lage natuurlijke CO2-concentratie, ondanks de 4,3 m infrarode straling, niet toeneemt. (op voorwaarde natuurlijk dat het gas niet opwarmt aan de wanden die worden verwarmd door de IR-straling)

En dus is deze test eigenlijk een bewijs daarvoor dat het CO2-gas helemaal geen invloed heeft op het klimaat!

Op deze manier kan een infraroodstraler objecten in de kamer verwarmen, maar niet de lucht! Die worden alleen verwarmd door contact met de door straling verwarmde objecten.

                                                  

Hoewel de infraroodverwarming de golflengte van 4,3 μm uitzendt, is de CO2-concentratie in de lucht van de kamer te laag voor een opwarming!

Eigenlijk is het daarom nogal idioot om te geloven dat de straling van de aarde, zonder de golflengte van 4,3 micron, de temperatuur van de atmosfeer kan verhogen!

Dichter bij de werkelijkheid zou een concentratieverhoging van het CO2-gas zijn bij de evenwichtstemperatuur, zoals dat in de werkelijkheid gebeurt. Omdat het gas niet meer energie toegevoegd wordt als voordien (geen straling met 4,3 μm), kan de temperatuur ook niet stijgen! Integendeel, nu zijn meer CO2-atomen op grotere hoogte betrokken bij de koudere uitstraling. (zie hieronder). Er kan worden gemeten dat bij een omgevingstemperatuur van  -58 C of 15 micron (zie hierboven), de uitgaande straling door deze gassen toegenomen is. Meer uitstraling bij gelijk blijvende instraling resulterent in een koeling. Dus de atmosferische koeling door de extra CO2-gassen is groter geworden.

             NASA: de koelende werking van CO2                CO2-gas koelt de atmosfeer vanaf 4:16

                Dr. Helmut Bttiger - CO2-gas koelt de atmosfeer vanaf 46:36

In de bovenstaande testopstelling is een hogere temperatuur van het CO2-gas alleen mogelijk als de infraroodverwarming ingeschakeld wordt. Hierdoor verschuift de evenwichtstemperatuur naar boven. Zo werkt ook de opwarming van de atmosfeer. Een hogere temperatuur van de atmosfeer kan alleen worden verkregen door meer zonnestraling te ontvangen, waardoor de temperatuur van de H2O-moleculen in de atmosfeer verhoogt worden en ook de aardoppervlakte meer warmte afgeeft.

Er is geen twijfel aan dat mensen door de Verstedelijking / Overbevolking invloed hebben op het klimaat.

De ontbossing van de aarde heeft een directe invloed op het klimaat. In bossen is het altijd kouder dan op een open vlakte door de hogere vochtigheid en schaduw, zie onder. Door deze verandering van de albedo wordt de bodem meer verwarmt.

Mensen produceren ook warmte in hun steden; de zogenaamde hitte-eilanden! (zie hieronder)

Hierdoor wordt, door conductie en convectie, de lucht met waterdamp en CO2 verwarmt. Zodra ze zich weer afkoelen tot de temperatuur van hun spectraallijnen, zenden ze straling uit in de richting van ruimte en aarde. Resultaat: Door Hitte-eilanden wordt extra infraroodstraling uitgestraald.

In de richting van het universum: Satellietmetingen bevestigen een verhoogde uitgaande straling op onze aarde. NASA-Satellitenmessungen
In de richting van de aarde: Op twee locaties in Alaska en Oklahoma volgden Amerikaanse wetenschappers gedetaileerd het effect van het gas gedurende een periode van elf jaar. Beide reeksen metingen toonden aan dat CO2 in de atmosfeer steeds meer infraroodstraling uitstraalde. Deze -58 C koude IR-straling wordt op de warmere aardoppervlakte gereflecteerd zonder energieafgave! (Zie hieronder)


Pseudowetenschappelijk is ook de bewering dat als warmtestraling van een kaars niet door een met CO2 verrijkte houder kan doordringen, dit een bewijs is van het broeikaseffect.

                                

                                                      CO2 Absorptie van warmtestraling van een kaars

Hierover drie opmerkingen:
.
1) Onze aarde straalt geen warmtestraling uit met de hitte van een kaars (400 C), behalve bij bosbranden.
2) Voor het experiment was de IR-camera ingesteld op het bereik van absorptielijnen van CO2 bij 4,3 micron. (Zie hierboven, buiten het warmtestralingsspectrum van de aarde, maar in het midden van het warmtestralingsspectrum van de kaarsvlam).
3) Daarom kan de IR-camera de warme vlam zien, maar niet de koudere waskaars!Voor deze truc van het CO2-klimaateffect werd dus "toevallig" het "verkeerde" golflengtegebied gekozen.

Dit heeft weinig met de realiteit te maken. De maatgevende uitstraling van het aardoppervlak ligt tussen 8,9 μm (+50 C) en 12,4 μm (-40 C). De bepalende factor voor de broeikaswerking van CO2 door de absorptie van straling is echter 15 micron (-58 C). (Zie hierboven)

Er moet ook rekening worden gehouden met het feit dat CO2, bij de huidige CO2-concentratie van 0,038% of 380 ppm CO2 in de atmosfeer, bijna alle 15 μm straling absorbeert . (
Dit kan worden gellustreerd door een met roet gezwarte ruit. De schijf is ondoordringbaar voor licht en een verdere zwarting toont geen extra effect.) Een extra CO2-toevoer draagt daarom nauwelijks bij aan de verhoging van de absorptie die, met een temperatuur van -58 C, bovendien alleen aan de polen voorkomt! (De CO2 op 10 km hoogte kan alleen deze straling van deze aarde absorberen, maar veel straling uitstoten door af te koelen! Zie hierboven)

Een ander pseudowetenschappelijk argument voor CO2 als klimaatrelevant gas;

                


How to Win Any Debate on Climate Change (Hoe win je iedere diskussie tegen de tegenstanders van het geloof aan de door mensen veroorzaakte aardverwarming) Een zin als "if this is wrong, a lot of basic chemistry is wrong" klinkt logisch, maar is niet erg overtuigend als de voorgaande theorie verkeerd is. Meer CO2-gas verhindert niet de uitstraling (koeling) in de richting van het universum. Integendeel! Zoals hierboven werd uitgelegt: Alleen bij temperaturen van +400 C of -58 C, kan CO2 straling absorberen of vrijgeven. Bij alle andere temperatuurstralen kan CO2 geen stralungsenergie opnemen! Aangezien de uitstraling van de aarde tussen -40 C en +50 C ligt, verdwijnt al deze warmtestraling direkt naar de hemel! (zie boven. Als een denkspel kun je een raam van 1,5 m breed verduisteren met een dik 2 m breed gordijn. Naar de mening van de klimatologen zijn 2 smalle strepen van 1 cm, links en rechts van het venster, voldoende om hetzelfde effect te bereiken!)

Bovendien: Als H2O, CH4 of CO2-gas worden geraakt door straling, met de juiste golflengte, van warmere materie, dan wordt deze straling niet geabsorbeerd, maar de getroffen moleculen zenden onmiddellijk straling uit met een langere golflengte! Het energieverlies tussen inkomende en uitgaande straling bepaalt de temperatuurstijging van het molecuul.
Als zon molecuul opnieuw wordt geraakt door een even warme straal, is de uitgaande stralingsenergie gelijk aan de geabsorbeerde stralingsenergie en verandert het molecuul zijn temperatuur niet meer. Deze stationaire toestand wordt het stralingsevenwicht genoemd tussen het aardoppervlak en de atmosfeer en betreft eigenlijk alleen watermoleculen vanwege de spectraallijnen.

                                                    

Bij hoge luchtvochtigheid moet het broeikaseffect het sterkst zijn. Maar vergelijkende onderzoek van verschillende plaatsen op dezelfde breedtegraad laat zien dat een hogere luchtvochtigheid leidt tot lagere temperaturen, niet tot hogere. Een andere vergelijking kun je maken tussen tropisch regenwoud rond de evenaar en woestijngebieden. Het tropisch regenwoud zou door zijn hoge luchtvochtigheid het voorbeeld moeten zijn waar broeikaswerking het sterkst is. Het tegendeel is waar. Ondanks een grotere instraling van de zon ligt de gemiddelde temperatuur in het tropisch bos zeker 10 graden lager dan in de woestijnen. Dat het koeler is in het oerwoud komt door de enorme verdamping, waardoor hier veel warmte aan de lucht onttrokken wordt. Verder verhinderen de hierdoor ontstane wolken een directe zoninstraling. Er is dus geen "Broeikaseffect"!

Wolken en hun formatie vormen de warmteopslag in de lagere atmosfeer!!

                                               

Meer broeikasgassen in de atmosfeer betekend een toename van triatomische moleculen in de atmosfeer en dus meer opgeslagen warmte. (Niet de temperatuur, maar de warmtecapaciteit van de atmosfeer is gestegen) Hierdoor ontstaat meer gereflecteerde en uitgezonden straling in de richting van het universum en resulteerd dus in een verhoogde afkoeling van de atmosfeer.

                                                        Waarom CO2 het aardoppervlak afkoelt

Bij meer broeikasgassen wordt de atmosfeer niet warmer, alleen de warmte-inhoud wordt verhoogd en daarmee de uitgaande straling (koeling). De warmteafgifte van het aardoppervlak wordt daardoor versterkt aan het universum afgegeven!

Daarom is er in het verleden nooit een temperatuurstijging door een toename van CO2 geweest. (zie beneden)

Tenzij u de stralingsbalans van de klimatologen gelooft. Daarna wordt de atmosfeer niet kouder, maar juist warmer door een sterkere reflectie op de extra "broeikasgassen".
                                                                                                           Het broeikaseffect volgens de klimatologen:

                                                        

                                                                               maar:In de tekening linksboven wordt de zonnestraling omgezet in warmte- en warmtestraling. De warmte- en warmtestraling kan de doos niet verlaten. Dit verhoogt de temperatuur in de doos. Het zogenaamde broeikaseffect!

        Der Treibhauseffekt existiert nicht.     Horst Lning     Widerlegung des menschgemachten Klimawandels

Hier zien de klimatologen het feit over het hoofd dat de glasplaat niet alleen verhindert dat de warmtestraling uit de box ontsnapt, maar ook een deel van de buitenstraling niet naar binnen laat. (Belangrijk is het feit dat glas praktisch volledig ondoordringbaar is voor golflengten van minder dan 0,3 μm en meer dan ongeveer 2,7 μm.)

                      

Als de glasplaat wordt vervangen door een transparante en alle straling doorlatende zoutplaat, dan kan alle straling ongehinderd indringen en weer ontsnappen. De zoutplaat voorkomt alleen het ontsnappen van de verwarmde lucht!

Door de extra binnenkomende straling wordt de temperatuur binnenin hoger als bij de glasplaat, hoewel alle straling de doos weer verlaat!

De binnentemperatuur heeft daarom niets te maken met de ingesloten straling !!

  

Zo werkt ook een broeikast: ramen openen en de warme lucht ontsnapt. Het wordt koud ondanks een ongewijzigde warmtestraling!

Dus geen broeikaseffect, alleen "warme" lucht!

De luchttemperatuur daalt naar boven
(tot -60 C op 10 km hoogte).

Het CO2-gas koelt zich af door stoten tegen andere luchtmolekulen, door adiabatische drukverlaging bij toenemende hoogte en, zodra de temperatuur is gedaald tot -58 C, door straling die wordt uitgezonden met een golflengte van 15 μm, zie hierboven. Deze temperaturen hebben we alleen aan de polen en in de bovenste troposfeer! De CO2 straalt van daar uit in alle richtingen.Van boven "ziet" u dat een bevrorene aardoppervlakte met -8 C onbelemmerd door het atmosferische venster straalt en dat ook de CO2 vanaf 10 km hoogte met -53 C naar boven straalt. Van beneden "ziet" u de zeer koude bovenste atmosfeer door het atmosferische venster en ook de iets warmere tegenstraling van CO2 vanaf 10 km hoogte bij een golflengte van 15 micron. Tussen 25 en 18 micron "ziet" de zeer koude straling van de zich afkoelende watermoleculen.

De klimatologen beweren dat de relatief koude IR-straling van boven, de zogenaamde tegenstraling, het aardoppervlak extra verwarmt.

                                 
                         Inkomende sonnestraling 342 = 107+ 235 de uitgaande straling.

Hier bij levert de zon, naar mening van de klimatologen, geen extra warmte om een stijging van de temperatuur op aarde te verklaren! Dat is n van de grote IPCC-denkfouten !! (Zie hieronder voor verdere fouten)

Noch de zonneactiviteit, noch de afstand tot de zon is constant, waardoor temperatuurschommelingen gemakkelijk uit te leggen zouden zijn.

Maar de klimatologen beweren dat alleen een tegenstraling verantwoordelijk is voor een extra opwarming van de aarde.

Volgens de klimatologen is de tegenstraling het deel van de warmtestraling die wordt gereflecteerd door broeikasgassen van een relatief koude hoogte naar het relatief warme aardoppervlak. Deze energie zou zo in het systeem van de aarde blijven en extra, naast het zonlicht, de aardoppervlakte verwarmen.

Maar een kamer wordt niet extra verwarmd door de stralingswarmte van de wanden van een kamer, maar door de verwarming, die ook de wanden van de kamer heeft verwarmd! Of anders gezegd: warmtestraling van relatief koude wanden kunnen een warmer lichaam in de kamer niet opwarmen!

Warmte-energie gaat altijd van een hogere temperatuur naar een lagere temperatuur! Het maakt niet uit of dit warmtetransport plaatsvindt via warmtegeleiding, convectie of straling.

De uitleg van de klimatologen:

"Een lens gemaakt van ijs kan de zonnestralen zo richten dat zelfs een vuur wordt ontstoken, dus de warmtestraling gaat van het koude ijs naar het zeer warme vuur." (dit zou de warmteoverdracht van koude naar warme materie moeten verklaren?)

of iets pseudowetenschappelijk:
"De energie van de bodemmoleculen is overeenkomstig de bodemtemperatuur statistisch verdeeld. Of anders gezegd; de gemiddelde energieverdeling van de moleculen bepaalt de temperatuur van de bodem (ca. 15 C). Dit geldt analoog voor de moleculen van de broeikasgassen in de atmosfeer, maar met een energieverdeling naar lagere waarden aangezien de broeikasgassen koeler zijn als de bodem. De infrarode fotonen van de tegenstraling hebben dienovereenkomstig gemiddeld minder energie (-58 C). Treft deze straling de aardoppervlakte, dan kunnen zij slechts die molekulen verwarmen met een noch lagere energieinhoud (!). Dit is echter voldoende voor een verwarming van de bodem (?) omdat hierdoor de gemiddelde temperatuur naar boven gaat (?). De warmte stroom dus in feite uiteindelijk van de warmere grond naar de koelere atmosfeer met broeikasgassen en dan verder in de richting van de ruimte (!). De netto stroom (?) gaat van warm naar koud. Het brooikaseffekt funktioneerd hierdoor goed, omdat de 2e wet van de thermodynamica niet wordt overtreden! (?)

Het is zeer, zeer onwaarschijnlijk dat er op het aardoppervlak een molecule wordt gevonden die kouder is dan de tegenstraling van -58 C! Daarom veroorzaakt deze tegenstraling ook geen toename in temperatuur op het aardoppervlak. (geen energieoverdracht, Thomson-verstrooiing)

De eerste wet van de thermodynamica zegt dat energie niet kan worden geproduceerd, vernietigd of geconsumeerd. Energie kan alleen van de ene vorm naar de andere worden getransformeerd.

Ook het systeem aarde gehoorzaamt deze wet: De energie die ontfangen wordt van de zon wordt getransformeerd (verwarmt water, regen, wind, wolkenvorming, enz.) en uiteindelijk als warmtestraling van de aarde weer naar het heelal uitgestraalt. Geen enkel lichaam kan zich op eigen kracht opwarmen, dit vereist altijd extra energie van buitenaf. Dit is niet het geval bij een constante zonnestraling! Daarom is ook een opwarming van de aarde op eigen kracht niet mogelijk! (Opgeslagen energie, zoals branden of vulkaanuitbarstingen, kunnen de atmosfeer van de aarde tijdelijk opwarmen of koelen tot het evenwicht weer berijkt wordt. Deze energie is echter uiteindelijk ook van buitenaf gekomen. Net zoals het alleen warm in een huis kan zijn omdat voordien de olie-tank opgevuld is.)

De warmtestraling van broeikasgassen straalt in alle richtingen. Er hangt in de lucht geen spiegel! Als de tegenstraling wordt veroorzaakt door een weerkaatsing op CO2-molekulen, zoals de IPCC beweert, dan zegt de kwadratenwet dat de intensiteit van de straling afneemt met het kwadraat van de afstand (1: R of te wel bij een weerkaatsing in een willekurige richting is na 100 meter noch maar 10% van de stralingsintensiteit in de richting van de aarde over)

Maar volgens de klimatologen zou de totale tegenstraling van 324 W/m het aardoppervlak bereiken en zelfs groter zijn dan de straling van de zon met 168 W/m! Zie hierboven.

De tegenstraling van 324 W/m komt ongeveer overeen met die van een roodlicht-stralingslamp op een afstand van n meter van de straler; de ontvangst van dergelijke stralingskracht wordt in ieder geval door normale mensen geregistreerd. Omdat het aardoppervlak vooral nachts warmte afgeeft, schijnt deze tegenstraling ook nachts!
Maar de vermeende 324 W/m tegenstraling kan noch door menselijke waarneming noch door metrologische metingen aangetoond worden.

Aangezien de temperatuur in de troposfeer naar boven toe daalt en u zich tegelijkertijd aan de tweede wet van de thermodynamica herinnert: "Hitte kan nooit overgaan van een lichaam met een lage temperatuur naar een lichaam met een hogere temperatuur", dan blijkt de "tegenstraling" niets anders als een fantasieproduct.


        &                      


In feite zendt een molecuul dat warmtestraling (fotonen) van de zon of het aardoppervlak absorbeert kouder fotonen uit, maar in een willekeurige richting. Degenen die verdwijnen in de richting van het nog koudere helal, koelen de atmosfeer. Degenen die naar de aarde stralen, worden gereflecteerd op warmere moleculen (geen energieoverdracht, Thomson-verstrooiing) totdat ze ook verdwijnen in de richting van het helal en de atmosfeer verder koelen.

Een illusionist is een kunstenaar die probeert het onmogelijke waar te maken. Bij voorkeur 'overtreedt' hij hierbij natuurwetten door b.v. mensen te laten zweven. Hij weet zelf natuurlijk hoe deze truc werkt.  Zie hierboven.

Wie beweert dat broeikasgassen de planeet aarde kunnen verwarmen, overtreedt hiermee zelfs twee natuurwetten (Eerste en Tweede Wetten van de Thermodynamica, "de aarde kan zich niet opwarmen zonder een externe energietoevoer" en "fotonen (tegenstraling) van koude atomen kunnen geen warmer atom verwarmen".

                                           De werkelijke invloed van CO2.       Dr. Heinz Shtte

Als je een theorie hebt hoe de milieubesscherming zou moeten werken, dan is het mogelijk om je tegenstander van jouw mening te overtuigen. Maar als je een theorie hebt die tegen een natuurwet spreekt, dan is er maar n mogelijkheid: senk je hoofd in demoet en bied je excusus aan.

De IPCC klimatologen zullen dat nooit doen en daarom zijn het geen wetenschappers, maar klimaat-illusionisten! Zie hierboven, hierboven, hierboven en hierboven.


U weet nu hoe dit werkt! Het is een perpetuum mobile van de eerste en tweede soort, ondersteund door valse temperatuurgegevens! Zie hieronder.

Met deze truc probeert de IPCC de grootste onzin als een serieuze wetenschap te verkopen.

                                                
Wetenschappers passen gegevens niet aan hun wensen aan en negeren geen natuurwetten!

                          Widerlegung des Treibhauseffekts anhand der physikalischen Gesetze

                Etablierte Klimaforschung ist Pseudowissenschaft! - Interview mit Prof. Dr. Gerhard Gerlich

                           Het bewijs : anthropogener Klimawandel is onwetenschappelijk

Als u er nog steeds van overtuigd bent dat CO2 verantwoordelijk is voor een door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde, dan moet u in ieder geval mee doen aan de klimaat-weddenschap. Hier kunt u 10.000 winnen!
Degene die mee wil doen, hoeft alleen een experiment voor te stellen dat kan worden beschouwd als een bewijs voor het broeikaseffect. Dus een experiment dat bewijst dat CO2  een opwarming kan veroorzaken, zoals het IPCC beweerd.

En ik ben ervan overtuigd dat niemand dat kan!

                                                         

De stralingsbalans, zonder bedrog, naar de mening van meteorologen:


                                 
(Ter vergelijking, de frauduleuze stralingsbalans van de klimatologen)

De aarde absorbeert 341 W/m=101+240 W/m wat de aarde uitzendt.

Het aardoppervlak absorbeert 146 W/m =117+84+45 W/m wat het aardoppervlak uitzendt.


Deze weergave is logisch en wordt bevestigd door metingen op de grond, in de lucht en vanuit satellieten. Hierin is ook de temperatuurstijging door de verhoging van de luchtdruk duidelijk te zien! Zie hierboven


CH4 als broeikasgas.

De IPCC meent dat methaan de omzetting van zwaveldioxide (SO2), geproduceerd door verbranding van fossiele brandstoffen, in vaste sulfaatverbindingen zal verminderen. (Deze vaste zwevende deeltjes (aerosolen) weerkaatsen invallend zonlicht direct terug in het heelal en verminderen daardoor de opwarming van de atmosfeer!) De vermindering van aerosolen verhoogt dus, volgens de IPCC, de temperatuur van de atmosfeer 25 keer zoveel als CO2 dat zou doen!

Methaan is dus schadelijk omdat het de door de mens veroorzaakte luchtvervuiling vermindert! Maar de ontzwaveling van rookgassen is juist een goede zaak, omdat deze aerosolen de oorzaak zijn van zure regen!Satellietmetingen tonen aan dat noch ontdooiende permafrost noch runderen een rol spelen bij de productie van CH4!

Een andere fout van de IPCC is dat zij de aarde beschouwnen als een zwarte straler, hoewel we allemaal weten dat de aarde, gezien vanuit de ruimte, prachtig gekleurd is en veel zonnestraling weerspiegeld wordt. Wolken, ijsvlakken, verdeling van land en zee, relif en vegetatie worden niet in rekening gebracht.

                               
De wet van Stefan Boltzmann is alleen van toepassing op zwarte lichamen met een homogeen oppervlak zonder een atmosfeer met waterdamp, zonder een albedo-effect en zonder een roterende beweging waardoor de naar de zon gekeerde zijde 's nachts kan afkoelen.
Bovendien wordt de vorm van de aarde in de hiervoor nodige oppervlakteberekening (Dr Thne ab 1:53:27) niet als een bol, maar een schijf berekend! Vervolgens wordt deze foutive berekening gekorrigeerd door de zonnenstraling te verminderen!
Hierdoor komt de IPCC, met een atmosfeer zonder broeikasgassen, in plaats van de +15 C op de foutieve -18 C.
Zoals al eerder vermeld, heeft de samenstelling van de atmosfeer om redenen van evenwicht geen invloed op de som van de uitgaande straling! Wat binnenkomt als zonne-energie, moet ook als warmtestraling naar buiten komen!

En fout is natuurlijk ook dat zij bij de temperatuur niet de uiterst belangrijke compressie warmte mee berekenen. (zie hierboven)

Een goed voorbeeld hiervan is de Saturnusmaan Titan.
Zij wordt beschouwd als het meest aardse hemellichaam van het zonnestelsel vanwege haar atmosfeer met 98,4% stikstof (N2) plus ongeveer 1,6% argon en en heeft in plaats van water koolwaterstoffen in wolken, regen en meren. De gasomhulling op de oppervlak is ongeveer vijf keer zo dicht- en de druk is met 1,5 bar iets hoger dan op aarde. De oppervlaktetemperatuur van Titan is met -180 C veel lager dan die van de aarde als gevolg van de grote afstand tot de zon (ongeveer een duizendste van de aardse straling). In de atmosfeer bestaan de wolken uit het broeikasgas methaan (CH4) en het regent dus methaandruppels! Opnieuw hebben de broeikasgassen ook hier, net zoals CO2 op Venus, noch de Stefan Boltzmannwet invloedt deze temperatuur, ze worden alleen berekend op basis van de compressiewarmte, zie hierboven.

Daarom bewijzen Venus en Titan dat broeikasgassen geen invloed hebben op hun temperatuur!
De door de IPCC uitgevonden "klimaatgevoeligheid" is dan ook volledig misplaatst in betrekking tot de CO2-concentratie!Zoveel over pseudo-wetenschappelijke argumenten. Vervolgens bespreken wij de gemanipuleerde temperatuurgegevens.

"Het is gemakkelijker om mensen voor de gek te houden dan hen er van te overtuigen dat ze zijn misleid." Maar het is het proberen waard.

Afgezien van een paar pseudo-wetenschappelijke argumenten, is het enige feitelijke argument dat ik ken over de claim van "door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde" het verhogen van de CO2/CH4-concentratie parallel aan de toenemende wereldtemperaturen.

Laten we daarom deze temperatuurstijging eens nauwkeurig bekijken.


                           UAH Sateliet Daten                                                                           NOAA Daten

Hiertoe twee opmerkingen:

1) Aan de kruisen ziet u dat de twee afbeeldingen niet gelijk zijn.
2) Voor beide grafische afbeeldingen wordt geen duidelijke temperatuurindicatie gegeven.

Toch twijfelt bijna niemand aan de waarheid van een dergelijke afbeelding.

Volgens de gegevens verzameld door de Amerikaanse weerservice NOAA, is de gemiddelde
jaarhondert-temperatuur van de oceanen 16,1 C (De nuttige hoeveelheid en distributie van boeien bestaat pas sinds 2003), zijn de landmassa's 8,5 C en zijn de ijsmassa's lager dan 0 C. De wereldgemiddelde jaarhondert-temperatuur van luchtmassa's 2 meter boven het oppervlak is hierdoor 15 C.

Sinds 1880
(13,88 C) is de temperatuur van de aarde met 0,8 graden gestegen tot 14,68 C in 2018. Dat is waar, maar het is ook waar dat sinds 1915 (15 C) de temperatuur van de aarde met 0,3 C gezonken is! (Zie hieronder)

                                                                  Ice Doesn't Lie - But NASA And NOAA Scientists Do

Het kan gemakkelijk worden bewezen dat de boven getoonde temperatuurontwikkelingen zijn aangepast aan de wensen van het IPCC! Ongelofelijk, maar waar!

In deze IPPC-grafieken is bijvoorbeeld niet te zien dat de wereldgemiddelde temperaturen van 1920 tot 1960 en van 1985 tot 1998 hoger waren dan vandaag met 14,7 C! (Zie hieronder en hieronder)

Door de gemeten temperaturen uit het verleden te verlagen, ziet het er zo uit alsof er tijdens de laatste 60 jaar een constante temperaturstijging heeft plaatsgevonden. (Zie hieronder)

En van de vele trucjes die klimatologen gebruiken om de temperatuurgeschiedenisgrafieken in hun voordeel te vervormen, is het hitte-eilandeffect. Veel te veel meetstations zijn in de steden!! Natuurlijk meten de weerstations daar hogere waarden dan in de omliggende gebieden. Bovendien komen er steeds meer stations door de groeiende steden onder invloed van hun warmte.


       
                         hitte-eiland                                                                        meetstations

Een constante toename van stedelijke meetstations en gelijktijdige reductie van landelijke meetstations zorgt voor een schijnbare "opwarming van de aarde". Gegevensmanipulatie en Der Deutsche Wetterdienst (DWD) van 17:17 tot 21:33.

                      

Ook de invloed van windmolenparken speelt een rol. Als gevolg van het draaien van de wieken worden hogere en lagere luchtlagen gemengd. De warme lucht die de Aarde verlaat wordt weer naar beneden gedrukt. Deze invloed kan zich over een afstand van 100 km uitstrekken. Metingen in de praktijk bij grote windmolenparken in Texas en in China hebben aangetoond dat de temperatuur de afgelopen 10 jaar met bijna 1 graad Celsius is gestegen. (In West Texas, waar de vier grootste windturbineparken ter wereld staan, werd het volgende vastgesteld: Uit satellietmetingen is gebleken dat er tussen 2003 en 2011 een opwarming van 0,72 ⁰C heeft plaats gevonden t.o.v. het landschap waar geen turbines stonden.)

Na de gemeten waarden vindt vervolgens een aanpassing van deze temperatuurgegevens plaats.

Deze aanpassing is een proces waarbij de gemeten temperaturen uit het verleden niet langer onveranderbaar zijn (zoals men zou verwachten), maar "aangepast" wordt volgens de IPCC-wensen.

            
   
                GISS-temperatuurgegevens uit 1999                                        GISS-temperatuurgegevens uit 2004

Toen na 1999 duidelijk werd dat de temperatuurstijging gestopt was en het erop leek dat dit kon komen door een afnemende zonneactiviteit (zie hieronder), heeft dit het IPCC ertoe bewogen enkele "verbeteringen" bij de ontwikkeling van de temperatuur aan te brengen!

     NOAA accused of manipulating global warming data                 Datenverflschung

Bijna alle temperatuurmetingen uit het verleden ondergaan door de IPCC n of andere aanpassing.
Bij aanpassingen om objectieve redenen gaan de gemiddeld van de data wat omhoog of wat omlaag, maar verandert er weinig in de trend. Als echter alle aanpassingen naar beneden gaan, dan laat dit vermoeden dat de IPCC de temperatuurontwikkeling zo maakt zoals ze die graag zien!
(Ze maken deze correcties omdat bij bijna geen meetpunt al 30 jaar op dezelfde plaats gemeten wordt zonder dat de omgeving is veranderd. Aan de andere kant moeten deze lokale veranderingen de gemiddelde wereldtemperatuur kunnen benvloeden en mogen daarom niet worden gewijzigd!)

Wanneer een oud meetstation wordt vervangen door een nieuw meetstation, blijven de metingen parallel lopen totdat de nieuwe zo ingesteld is dat dezelfde waarden als het oude meetstation geproduceerd worden. Pas dan wordt het oude meetstation gedemonteerd. Het kan dus nooit zo zijn dat na jaren de waarden van het oude meetstation met enkele graden Celsius "gecorrigeerd" moeten worden!
Er moet aan worden herinnerd dat meteorologen in het verleden hun metingen tot een tiende van een graad nauwkeurig gemeten hebben. Ze zullen zich in hun graven omdraaien van woede over hun huidige collega's die beweren dat hun metingen met meerdere graden Celsius verkeerd waren!

Wetenschappers mogen de temperatuurwaarden nooit veranderen!

                                            Is The Global Temperature Record Credible?

                            
                Veranderingen in de HadCRUT4-klimaatgegevens                                       

                                            Verandering van Satalietmetingen

"Bijna alle opwarming die ze nu tonen, zijn het gevolg van aangepassingen," zegt de meteoroloog prof. Joe DAleo, " hiertoe hebben zij de opwarming van de veertige jaren verminderd en de huidige opwarming overdreven."

                                                  De klimaatleugen ontmaskerd.

                                       
                           Gemeten waarden                                                                    Aangepaste waarden
                                                              1934 is the Hottest Year on Record

                

Hoe werkt deze aanpassing, of liever gezegd fraude, precies?
Hiervoor moet je bijvoorbeeld de NASA-GISS-database bekijken:

 
                                   

De maandelijkse cijfers zijn alleen de achter de komma cijfers van 14 C.
Als u de databases van twee verschillende tijden vergelijkt (bijvoorbeeld hier het begin en einde van nov-2015 met jan-2017), dan ziet u hoeveel temperaturen hier worden verandert (aangepast)!


Rode onderstreepte waarden zijn verhoogd en blauwe onderstreepte waarden zijn verlaagd.
(Het bestand van nov-2015 is ook verandert ten opzichte van zijn voorgangers, waardoor de oorspronkelijk gemeten waarden niet meer te vinden zijn!)

Voor elke maand die erbij komt, worden alle eerdere gegevens "gecorrigeerd" zodat de grafieken van de temperatuurgeschiedenis een constante temperatuurstijging laten zien! In het bijzonder worden de gegevens van 1920 tot 1950 gereduceerd en de gegevens van 1999 tot nu worden verhoogd!
(Met hartelijke dank aan de ontdekkers van deze fraude, het Climate Manifest Heiligenroth)

                                                         Bedrog met de klimaatgegevens vanaf 49:34

                        
                                                          
                                                        

                                                            Temperatuurgegevensaanpassingen in 2015 en 2017
(El Nio het evenement 2015/2016 was de derde in sterkste van de laatste 65 jaar. Cyclische zeestromingen (AMO en PDO) veroorzaken kortetermijnschommelingen in het klimaat, maar hebben geen invloed op de langetermijnstrend)

Omdat deze "correcties" elke maand terugwerkend worden gemaakt, computergestuurd en in kleine stappen, blijft de "politiek gewenste" temperatuurstijging bestaan zonder dat de bevolking het beseft.

Zo kunnen IPCC-klimatologen beweren dat voortdurend nieuwe maandelijkse en jaarlijkse warmterecords worden gebroken: 2014 met 14,59C, 2015 met 14,80C en 2016 met zelfs 14.84C waren steeds IPCC-warmterecordjaren.

                                                     Harald Lesch und Mojib Latif  van 7:05 tot 9:00

Maar het internet vergeet niets en hier zijn de eerdere uitspraken van van de klimatologen na te lezen: De literatuur van 30 jaar geleden vertelt ons dat de temperaturen op aarde in 1988 en 1990 15,5 C waren. Waarden boven de 15 C waren toen volgens het IPCC verontrustend omdat de trend ook nog stijgend was!

   

                                                                    IPPC met 15,5 C uit 1988


                                              


                                 
                              IPPC met 15,5 C uit 1990

Uit NOAA-gegevens (National Centers for Environmental Information) van 1997: "The global average temperature of 62.45 degrees Fahrenheit (16,9 C) for 1997 was the warmest year on record, surpassing the previous record set in 1995 by 0.15 degrees Fahrenheit (16,83 C )."

                                          

Voor 1998 wordt alleen vastgesteld dat het zelfs warmer was dan die 16,9 C uit 1997! "The largest anomaly occurred in 1998, making it the warmest year since widespread instrument records began in the late Nineteenth Century."

Uit een andere bron: "The earths temperature in 1998 was 0.56C above the recent long-term average based on the period 1961-1990. The previous warmest year globally, 1997, was 0.43C warmer than average"

Dus was de temperatuur in 1998: 16,9C+(0,56-0,43)= 17,12 C !


                         

Hieruit kan worden afgeleid dat de temperatuur van de aarde sinds 1998, anders als hierboven getoond, daadwerkelijk is afgekoeld van 17,1 C naar 14,7 C! (Let ook op de NOAA-temperatuurval tussen 1997 met 16,9 C en 1999 met 14,31 C!)

Maar dat is noch niet alles: de warme periode tussen 1930 en 1940 was nog warmer! "The unusually hot summers of 1934/36 broke heat records that still stand today." en "1934 - hottest year on record - 1934 1.25C vs. 1998 1.23C." (warmer than average)


In 1934 bereikte de wereldgemiddelde temperatuur dus 17,12+ (1,25-1,23) = 17,14 C !In dit diagram uit 1976 is te zien dat a) de normale temperatuur 15 C is, b) dat het warmer was dan 15 C in de eerste helft van de vorige eeuw, c) dat afkoeling altijd plaatsvindt na vulkaanuitbarstingen (zie beneden), d) dat een temperatuurstijging alleen de weg terug naar de normale temperatuur is en dat e) boven 15 C het noordpooleis smelt terwijl onder 15 C het eis op zout water toeneemt!Hoe is het mogelijk dat de IPCC-klimatologen nu beweren dat 2016 met 14,84 C het zogenaamd "warmste jaar sinds 1880" was?

Antwoord: door de temperatuurgegevens uit het verleden te veranderen.

                          

De IPPC-grafiek van 2016 met 13,7 C voor 1934 en met 14,2 C voor 1988, 1995 en 1997 in plaats van 15,5 C, 16,8 C, 16,9 C, 17,12 C en 17,14 C zoals hierboven getoond! Hierdoor zijn de hitte perioden rond 1940 en 1990 verdwenen !!

Het IPCC heeft de temperatuur tussen 1978 en 1998 in de loop der jaren met ongeveer 3 C verlaagd en de temperaturen tussen 1930 en 1940 met bijna 3,5 C verlaagd!

 

                                                   NOAA WHISTLEBLOWER BATES

Als u goed naar de IPCC-afbeeldingen kijkt, zult u merken dat u meestal geen directe temperatuurinformatie krijgt, hoogstens een afwijking van een willekeurige temperatuur (de 0-lijn als referentiewaarde). Het is onduidelijk welke temperatuur dat zou moeten zijn. Evenzo heeft het maximale "
1,5 graden opwarming" door menselijke invloed geen basiswaarde. Elke temperatuur van de "pre-industrile tijd" zou hier de beginwaarde kunnen zijn, of 1,5 graden vanaf nu. Het zou ook mogelijk zijn om 1,5 graden boven de natuurlijke 15 C te nemen.

                          Klimaatwetenschapper blameert zich bij de Duitse regering. (Dec. 2018)

                                 Optimale aardtemperatuur, het 2 graden doel en waar ligt de basis?

                                      

Vanwege het natuurlijke broeikaseffect, zonder menselijke tussenkomst met de huidige zonnestraling, zou de gemiddelde temperatuur op aarde volgens de wetenschap en de IPCC + 15 C zijn.
Logischerwijs zou deze 15 C als de 0-lijn gebruikt moeten worden, zoals de IPCC dit ook deed in 1988. (Zie hierboven, hierbij was de gemiddelde temperatuur, zelfs inclusief de koude periode van de jaren 1970, 15 C!)

De klimatologen stellen zelf dat in 2016, volgens hun gegevens, het tot nu toe warmste jaar sinds 1850 was met een gemiddelde temperatuur van 14,84 C.

Maar als we de natuurlijke waarde van 15 C zelfs in een El Nino-jaar nog niet hebben bereikt, waarom dan deze paniek?

                           Mexicanen lachen om de zogenaamde klimaatverandering

De temperatuurmetingen geven aan dat de aarde sinds 2000 onderkoeld is!

Zelfs als u de oorspronkelijke bovenstaande grafiek gelooft, betekent dit dat de temperatuur altijd onder 15 C lag. Er is, volgens deze grafiek, tot nu toe nog nooit een antropogene opwarming van de aarde boven de natuurlijke aardtemperatuur geweest!

Het IPCC heeft dit ook gemerkt en gereageerd door simpelweg de natuurlijke temperatuur van de aarde te verlagen van 15 C naar 14 C. (dit is in strijd met de wetenschappelijke metingen: 288,14 K=15 C, zie boven)

Glooft u dat niet?   natuurlijke aardtemperatuur 15 C of 14 C? van 20:24 tot 24:27

                                 Wikipedia: Verandering van de Klimaatgegevens

 

Uiteraard zonder dat deze 1 C vermindering groots publiek te maken.

Door als basis voor het broeikaseffect 14 C te nemen, is het eenvoudiger de max. toegestaane 1,5 C voor de opwarming vast te stellen !!!
(15,5 C is geen bijzonder hoge of utopische waarde, zie boven)

Op televisie kan men zo blijven praten over een "bedreigende" opwarming van de aarde, zonder dat het publiek merkt dat de 15 C-normale aardtemperatuur in deze eeuw nog niet eens bereikt is!

Bewijs: waarom bestaat er al meer dan 150 jaar geen gevaarlijke opwarming van de aarde vanaf 15:08


                                    

Bovendien beweert de IPCC dat de wereldgemiddelde temperatuur niet precies kan worden bepaald vanwege te weinig meetstations. Zij kunnen alleen de veranderingen bij de meetstationen vaststellen. Daarom zou de IPCC geen directe temperatuurinformatie geven! (Dit staat in schril contrast met de Media, zie hierboven, en de publicaties van NASA, NOAA, enz. zie hierboven.)

                                                        Panikmaken met de gevaarlijke opwarming van de aarde


  
Dus ook in deze afbeeldingen uit het begin van dit hoodstuk (zonder temperatuurindicatie) werden de gegevens aangepast, omdat in werkelijkheid de temperaturen tussen 1985 en 1998 boven de 15 C lagen. Zie hierboven. (Overigens was dat, voor de IPCC, toen der tijd de reden voor de waarschuwing wegens een gevaarlijke opwarming van de aarde met temperaturen boven de natuurlijke 15 C!) en hierboven voor de tijd tussen 1920 en 1960.


Daarom beperken wij ons tot de gemiddelde temperatuur zoals die gemeten werden en niet zoals de IPCC die graag zou willen hebben.

Originele temperatuurgegevens, zoals zij gemeten werden, zijn steeds moeilijker te vinden. Hier hebben organisaties zoals NASA-GISS, NOAA, UAH en CRU, ieder met hun eigen aanpassing, veel toe bijgetragen.

             USA Senate Hearing 3/26/2013 - Manipulated Data   16:40 en 25:45

Niet alleen deze organisaties hebben deelgenomen aan de datacorruptie. Ook probeert de DWD (deutsche meteorologische dienst) de temperatuurgegevens van vr 1999 te verlagen, zodat er na 1998 een scheinbaar duidelijke temperatuurstijging optreedt. Als voorbeeld het meetstation op de Hohenpeiberg.
 

Zelfs de Nederlandse meteorologische dienst (KNMI de Bilt) probeert deze temperatuurmanipulatie, maar in tegenstelling tot in Duitsland verzetten de wetenschap en de pers zich hiertegen!

                            
De chronologie van boomringen (dendrochronologie) laat zien dat wereldwijd de jaren 1930 tot het begin van de jaren 1950 warmer waren dan het einde van de jaren negentig en warmer dan tegenwoordig!
                                         

Zonder gemanipuleerde gegevens zijn de hogere gemiddelde wereldtemperaturen rond de jaren 1934 en 1998 weer te zien.De aardtemperatuur schommelde de afgelopen 100 jaar altijd rond de 15 C!

Dat deze mondiale temperaturverloop de werkelijkheid afbeelden is ook te zien aan de warmterecords in Groenland en de GISS-temperatuurgegevens uit 1999, zie hierboven-links. (Tot 1998 hoefde de NOAA of GISS hun gegevens niet te vervalsen, omdat de temperatuurontwikkeling tot dan naar wens verliep!)"De Noordelijke IJszee warmt op, ijsbergen worden schaarser en op sommige plaatsen wordt het water te heet, volgens een rapport uit Bergen, Noorwegen. Verslagen van vissers, jagers en onderzoekers wijzen op een radicale verandering in klimatologische omstandigheden en ongekende temperaturen in het Noordpoolgebied. Op veel plaatsen zijn bekende gletsjers volledig verdwenen."

Maar wees niet bang: dit was een verslag uit 1922 !!!
 

         VIER KLIMAATWETENSCHAPPERS VERNIETIGEN IN 4 MINUTEN DE GLOBAL WARMING-MYTHE.

Daar de natuurlijke opwarming in het begin van de 20e eeuw even groot was als de opwarming aan het einde van de 20e eeuw, zou deze laatste opwarming ook natuurlijk kunnen zijn.

Ondanks deze feiten en het feit dat de momentane gemiddelde wereldtemperatuur onder de 15 C ligt, heeft het IPCC een drastische vermindering van de CO2-uitstoot aanbevolen. Dit hoewel de omvang van temperatuurschommelingen toen en nu binnen het bereik van de natuurlijke klimaatvariabiliteit ligt (15 C +/- 2 C)!

Boven 15 C smelt het ijs naar de polen, onder 15 C groeien de poolkappen! zie boven.

Om temperatuurschommelingen te visualiseren, worden de wereldgemiddelde temperaturen gegeven met twee cijfers achter de komma. Een normale thermometer is met deze nauwkeurigheid niet af te lezen. Het is de vraag of het zinvol is om een wereldklimaat te bepalen met een nauwkeurigheid van een paar honderdste grad Celsius, aangezien het verschil tussen dag en nacht met 10 C normaal is. Laat staan de temperatuurverschillen tussen zomer en winter.

                                                

Als je de temperaturen zou meten met een normale thermometer, is de temperatuurevolutie eigenlijk verbazingwekkend constant! Dat is de reden waarom wij mensen geen klimaatsveranderingen kunnen ontdekken in onze levenstijd en in onze leefomgeving!
Niettemin waren er warme en regenachtige zomers en koude en regenachtige winters. Dit heeft niets met het klimaat te maken. Dit zijn weersgesteldheden die steeds weer zullen voorkomen.

Dat was niet zo heel lang geleden anders! Voor de kleine ijstijd (1570-1715) was het warmer dan nu. Zelfs de jaren rond 1800, na de kleine ijstijd, waren warmer als tegenwoordig
Hieruit kan worden afgeleid waarom de IPPC pas vanaf 1880 een "dreigende" temperatuurstijging tonen. Voor die tijd was de temperatuurontwikkeling heel anders!
De Tambora-vulkaan barstte los in 1815. (Het materiaal dat door de uitbarsting werd uitgestoten, 160 km gesteente, veroorzaakte een globale klimaatafkoeling. Tegelijkertijd nam het aantal zonnevlekken af, Dalton Minimum. Bovendien brak in 1883 de vulkaan Kraratoa uit, zodat rond 1884 een temperatuurminimum bereikt werd. zie boven)

                                            

In 1257 brak de vulkaan Samalas uit op Lombok. Het was de zwaarste uitbarsting in de afgelopen 37.000 jaar. Het door de uitbarsting uitgestoten materiaal, 40 km gesteente en 43 km hoog in de stratosfeer, veroorzaakte een globale klimaatkoeling en was het begin van de kleine ijstijd. Ook hier ondersteunde een lage zonneactiviteit, het minimum van Maunder, de wereldwijde afkoeling.

        

           (De jaarlijkse fluctuatie in zeespiegel wordt veroorzaakt door de interactie van de zon, maan, wind en zeestroming.)

Parallel aan de temperatuurontwikkeling daalt of stijgt de zeespiegel als gevolg van de vorming of het smelten van gletsjers. Aan het einde van de Middeleeuwen daalde de zeespiegel gedurende ongeveer 500 jaar!

Het zeeniveau op de Fiji-eilanden was van 1550 tot 1700 ongeveer zeventig centimeter hoger dan vandaag. Toen zonk het en was in de 18e eeuw
ongeveer vijftig centimeter lager dan het nu is. Vervolgens steeg hij op tot ongeveer het huidige niveau. Tijdens de laatste 50 tot 70 jaar was het niveau absoluut stabiel.

    

De stijging of daling van het zeeniveau heeft natuurlijk niets te maken met het verdwijnen of het verschijnen van eilanden door tektonische krachten.

                                      

De Pasterze-gletsjer (Grossglockner-gletsjer) in Oostenrijk was in de Middeleeuwen, tot 500 jaar geleden, een groene alpenweide en daarvoor groeide daar zelfs een bos. In de laatste 400 jaar bereikte de Pasterze-gletsjer, door de Kleine IJstijd, zijn maximale lengte in 1850, sindsdien smelt de gletsjer weer.

                                               

Glaciologen gaan ervan uit dat de gletsjers zich in de Romeinse tijd sterker hadden teruggetrokken dan vandaag. Alpiene gletsjers eindigden ten tijde van Hannibal 300 meter boven het huidige niveau. Tijdens de Optima in het vroege Holoceen waren de gletsjers bijna volledig gesmolten. Getuige hiervan is tzi, die 5250 jaar geleden stierf toen hij de Alpen overstak en wiens lichaam verdween onder een nieuwe gletsjer.

In Canada zijn 1000 jaar oude boomstronken te vinden onder het terugtrekkende ijs, 100 km ten noorden van de huidige boomgrens.

Koude periodes, zoals die van een kleine ijstijd, produceren gletscher en landijs aan de Polen. Wanneer de temperatuur weer stijgt, smelt dit ijs en stijgt het zeeniveau. Het duurt enige jaren voordat de gletschers reageren en zichtbaar korter of langer worden.

Omdat de wereldgemiddelde temperaturen sinds 1999 constant onder de 15 C liggen, beginnen sinds 2009 veel gletsjers wereldwijd weer te groeien! ClimategateDe hoeveelheid poolijs hangt meer af van de instroom
, en dus van de temperatuur, van het relatief warme zeewater dan van de buitentemperatuur. Voor het ijs boven het water moet de temperatuur slechts onder nul zijn, maar zoute water bevriest pas bij -1,8 graden Celsius.

        
 
Als gevolg van de laatste warme periode aan het einde van de vorige eeuw smolt drijfijs aan de polen als gevolg van relatief warm water.
Pas sinds 2009 herstelt zich de hoeveelheid ijs, door de temperaturen die in deze eeuw gevallen zijn.

                                       

Dit is niet van toepassing op de landeis bij de Polen. Ondanks de warmteperiode werd hier niets minder.

              
                              hoeveelheid Zuidpoolijs                                                   Groenlandijs


De ontbrekende oorzaak-en-gevolg (causale) link tussen CO2-ontwikkeling en temperatuur-ontwikkeling.

Tussen 1880 en 1940 was er de grootste temperatuurstijging van de afgelopen 140 jaar zonder een maatgevende toename van door de mens veroorzaakte CO2-concentratie. Zie hierboven en hierboven voor de verklaring.

De gemeten temperatuurontwikkeling na 1940 zag er als volgt uit:

                              

Tussen 1945 en 1975 daalden de temperaturen. Dit werd gevolgd door een stijging van de temperaturen tussen 1975 en 1998, gevolgd door stagnatie, of zelfs een daling die tot nu toe voortduurt (2018).                   Bodem temperatuurmetingen                                 Satellietmetingen

Gedurende deze gehele periode nam de CO2-concentratie gestaag toe.

Dus de stelling: "het broeikaseffect wordt veroorzaakt door de antropogene toename van de CO2-concentratie" moet fout zijn!

Het klimaat is te gecompliceerd om de variabiliteit aan slechts n factor toe te schrijven!

                                                               globel warming im EU-Parlament

Door de realiteit van een temperatuurdaling sinds 2000 te acsepteren, heeft het IPCC de nu onjuiste term "klimaatopwarming" of "Global warming" veranderd in "klimaatverandering" of "Climate change". Iedereen kan het hiermee eens zijn omdat het klimaat, dat wil zeggen de gemiddelde wereldwijde temperaturen gedurende 30 jaar, nooit constant is geweest.

                                                     

Dit 30 jaar interval verliest nu een warm jaar (1986 met 15,5 C) en hier komt een koud jaar (2017 met 14,7 C) voor in de plaats. Het resultaat is dat het "klimaat" zich afkoeld!

    

                                                    Gedurende de laatste 14 jaar is het in Duitsland KOUDER geworden

                                Ontslag wegens twijfel over klimaatverandering

                                                    Zwitserse temperatuurontwikkeling

Je kunt zelfs nog verder teruggaan en zelfs dan blijft het bij een licht afkoeling.

                                              
                                                           SWR - Wo bleibt der Klimawandel?
                                                    
Ook in het verre verleden is er nooit een toename van de CO2-concentratie geweest, gevolgd door een temperatuurstijging. De realiteit is precies omgekeerd!

                                         

Eerst stijgen de temperaturen, waarna de oceanen hun CO2 vrijgeven! (Deze grafiek laat ook zien hoe "bedreigen" een temperatuurstijging van 0,8 C echt is)

In de natuurkunde geldt de volgende regel: "Als een theorie niet overeenkomt met de werkelijkheid, dan is de theorie niet juist!"

   
Dat zou nu, na nog eens vijf jaar temperatuurstagnatie, het geval moeten zijn, maar daar horen we niets van!

De reden is, zoals hierboven uitgelegd, het hitte-eilandeffect en de aanpassingen van gegevens, zodat de temperaturen lijken te blijven stijgen!!
Maar de kloof tussen waar en gewenst loopt langsamerhand zo ver uit elkaar, dat het voor de IPCC steeds moeilijker wordt dit te verklaren!

                                                     

Over een paar jaar zal het ontbreken van een oorzakelijk verband tussen een niet-bestaande klimaatrelevante stijging van de temperatuur en de nog steeds toenemende CO2-concentratie problemen veroorzaken voor de IPCC-ideologen.

Maar helaas is niets moeilijker te weerleggen dan leugens waarin mensen willen geloven.

                                                                    3sat: Der Klimawandel - Die neue Religion?

Als je niets weet, moet je alles geloven.

Daarom is IPCC-klimatologie een plaatsvervangende religie geworden. Net als in de Middeleeuwen worden ongelovigen afgeschilderd als ketters en willen de leiders van deze beweging de anders denkende strafrechtelijk vervolgen.

Gelooft u dat niet?     PROSECUTE CLIMATE DENIERS         Justice Dept. may prosecute climate change deniers

                                                                    

Als 100% van de priesters geloven dat een god bestaat, is dat dan het bewijs van zijn bestaan?
Het geloof in door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde is net zo logisch als het geloof in een god. Beide zijn alleen maar hypotheses! Deze hypothesen blijkt niet overeen te stemmen met de feiten/waarnemingen/metingen. (Er zijn geen aanwijzingen dat een toename van CO2 leidt tot hogere temperaturen, maar er zijn wel aanwijzingen voor het tegendeel. Zie hierboven, hierboven en hierboven. Bij toepassing van de wetenschappelijke methode zou men dan alternatieve hypothesen moeten toetsen. Doet men dat niet, dan begeeft men zich op het terrein van de pseudo-wetenschap)
Alleen door vele alleen maar succesvolle tests, kan een hypothese worden opgewaardeerd tot een theorie.
Als volgende stap moet de theorie dan worden bewezen, waardoor het een onweerlegbare stelling oftewel een wet wordt. Noch de kerk noch de klimatologen zullen de laatste twee stappen (willen) bereiken.

(Nicolas Fouquet (1615-1680) schreef een hypothese over de stelling van Pythagoras, bewerend dat a ͪ + b ͪ = c ͪ  alleen geldig is voor h = 2. Deze hypothese werd geloofwaardig door eindeloze positieve proeven en hierdoor een theorie. Het bewijs werd pas 300 jaar later geleverd door een engelse professor!)

Tot zover het IPCC-beleid, valse gegevens en vervangende religie !!

                                                                                 SpiegelTV: Der Klimaschwindel

Een mogelijke toekomstige temperatuurontwikkeling:

Computers kunnen de toekomstige klimaatverandering niet voorspellen omdat het klimaat chaotisch is! (Veel meer variabelen dan vergelijkingen) Als de IPCC
toch beweert hiertoe in staat te zijn, dan zou het geen probleem zijn dat deze berekeningen worden teruggezet naar 1880 en dan de daaropvolgende ontwikkeling te berekenen. Omdat deze bekend is, zou het een goede test zijn om te zien of de klimaatmodellen werken. Probleem: Ze kunnen het niet!

Prognoses van de toekomst als gevolg van hypothese en genomen maatregelen zijn uiterst onnauwkeurig. Een latere waarneming zal niet kunnen worden toegeschreven aan de genomen maatregelen.

                                            


De toekomst kan en zal waarschijnlijk van natuurlijke oorsprong zijn.

Grotere temperatuurschommelingen zijn altijd een gevolg van vulkaanuitbarstingen. Hierdoor worden veel arosolen en CO2 uitgestoten, wat leidt tot een wereldwijde afkoeling! zie boven.

De kleine temperatuurschommelingen kunnen, samen met vele andere invloeden (zoals b.v. de onbalans (nutatie) van de aarde door IJstijden en continentale verschuivingen), te wijten zijn aan de zonnevlekken. Hoewel de verschillen in zonnestraling in W/m klein zijn, past de ontwikkeling van de zonnevlekken goed overeen met de ook geringe temperatuurverschillen!
 
                         
Overeenkomst met gemeten temperatuurwaarden                        en natuurlijk niet met "aangepaste" temperatuurwaarden.


                                                           Aktueller Sonnenzyklus und Entwicklung
                                            
                            dr. Bas van Geel en de zonnenaktiviteit           Huidige zonneactiviteit

                                   

Dit effect wordt versterkt door verhoogde kosmische straling, die de aarde kan bereiken vanwege de lage zonneactiviteit. Als gevolg hiervan wordt de vorming van wolken bevorderd en wordt daardoor de toch al geringe zonnestraling op het aardoppervlak verder verminderd!

                                           

Daarna zou het in 2021 weer net zo koud kunnen worden als in 2010. En ook dit keer kunnen wij het kontroleren!

                                                                                 kleine Eiszeit Sonnenflecken
                                                                                 Bevorstehende kleine Eiszeit fr das Jahr 2030 prognostiziert

                                                       

U hoeft ook geen profeet te zijn om de nabije toekomst te voorspellen op basis van onderstaande afbeelding, en die is koud, heel erg koud!

                             
De vorige warme periode was korter en warmer. Nijlpaarden en krokodillen zwommen toen in de Rijn en Theems. Zelfs de ijsberen hebben deze tijd overleefd! Het zeeniveau lag c.a. 2,5 m hoger als nu.

           
              
          Eem- Warmzeit                      in Nederland                          Eiszeit

Aan het einde van een warme periode daalt de temperatuur snel. 21.300 jaar geleden (temperatuurminimum) woonde de meest noordelijkst levende mensen in Zuid-Frankrijk als Eskimo's en ten noorden van Parijs, tot aan de rand van de gletsjer, kon geen leven nagewesen worden! De winters in Nederland waren extreem koud met permafrost in de grond.

In tegenstelling tot de huidige minimale temperatuurschommelingen, kan men hier spreken van "klimaatverandering". Klimaatzones zijn toen verschoven!

                                  
De afwaartse beweging van de temperatuur in de volgende ijstijd is al begonnen!
Na de komende temperatuurdaling zullen er enorme migraties naar het zuiden plaatsvinden! Hopelijk is dit pas een probleem voor onze kleinkinderen en het zal te wijten zijn aan een verandering in de zonnestraling als gevolg van een veranderde baan rond de zon (Milanković-cycli). Milankovitch klimaatfactoren

CO2 is een nuttig gas:

De temperatuurontwikkeling is onafhankelijk van de CO2-concentratie!

    
De relatie tussen CO2, O2 en temperatuur in de atmosfeer is in de loop van de evolutie van de aarde voortdurend veranderd, met een dalende neiging voor het CO2 gas.

               

In sedimenten wordt veel CO2 geconserveerd. Hoofdzakelijk in kalksteen als CaCO3 (een kleurloze, kristallijne vaste stof) en in mindere mate in steenkool, aardgas, aardolie en koraalriffen (door de omzetting van atmosferische CO2 in kalkhoudende schelpen en skeletten van zeedieren). Als gevolg hiervan neemt de CO2-concentratie, in de geschidenis van de aarde, voortdurend af. De CO2 die vrijkomt in de natuur (uit oceanen, bodem, vulkanen of vegetatie) kan dit verlies niet compenseren! (Wij mensen kunnen dat wel!)

350 miljoen jaar geleden waren er in het Carboon (kolenafzettingen) veel planten en zeer weinig landdieren. In die tijd verbruikten de planten bijna alle CO2 en zetten deze om in O2, zonder dat voldoende CO2 werd geproduseerd door dieren. Hierdoor is de grote flora-boom van het Carboon ten einde gekomen door een gebrek aan CO2.

Tegenwoordig lijden planten opnieuw aan dit probleem. De concentratie van CO2 is momenteel onder het optimum voor planten. Dit maakt zich bemerkbaar omdat de CO2-concentratie niet constant is gedurende 24 uur. Zodra de fotosynthese 's ochtends begint, consumeren de planten, de nachts door dieren, mensen en het aardoppervlak geproducerde CO2, binnen een paar uur.
                                         

In de winter wordt minder CO2 door de planten opgenomen. De dieren produceren niet minder CO2 waardoor de CO2-concentratie toe neemt.

     

Voor planten zijn de leefomstandigheden vergelijkbaar met die voor ons op 5000 m hoogte!
Als de temperaturen tijdens de volgende ijstijd dalen, daalt ook de CO2-concentratie. Aan het eind van de afgelopen ijstijd was de atmosferische CO2 concentratie 180 pp
m en kwam gevaarlijk dicht bij de dodelijke grens van 150 ppm (0,015 vol.%) voor planten! Zie boven. Zonder menselijk ingrijpen zal het dan moeilijk zijn om de wereldbevolking te voeden! Bij 150 ppm is op de vaste grond geen plantengroei meer mogelijk en verdwijnt het leven boven water.

Misschien moet de mensheid dan kolen verbranden om CO2 voor de vegetatie te produceren en wat energie als afvalproduct winnen! Een andere oplossing zou zijn om alle nutteloze bossen wereldwijd te kappen, omdat dit dan CO2-concurrenten zijn voor onze landbouwgewassen!

Het is volkomen absurd daar nu al mee te beginnen en bomen in kolencentrales te verbranden, nieuwe boompjes te planten en 80 jaar te wachten totdat deze bomen weer evenveel CO2 kunnen opnemen. Boompje groot, plantertje dood! In Nederland zouden na n jaar al alle bossen opgestookt zijn. Dat wil de bevolking natuurlijk niet. Het is wel erg hypocriet om dan te zeggen: We halen het hout wel uit het buitenland.

Het IPCC negeerde de 90.000 historische CO2-metingen waaruit bleek dat sinds 1812 de CO2-niveaus in de lucht veel hoger waren dan vandaag. Hierin zijn de uitwerkingen van vulkaanuitbarstingen goed te zien. Deze feiten zijn niet te zien in de gegevens van de kernboringen uit het eewige ijs! De CO2-waardes in het ijs moeten verkeerd zijn!

    
Het lijkt erop dat de natuur zelf een mechanisme heeft dat reageert op veranderingen. Bijvoorbeeld als de aarde om een of andere reden warmer wordt: Hoe warmer het wordt, hoe meer CO2-gast komt uit de oceanen en koelt de atmosfeer. Hierdoor vertraagt de verwarming tot hij stopt. De oceanen koelen zich af en de CO2-concentratie neemt ook af omdat het zich weer oplost in de oceanen. Zo zou het maar door kunnen gaan.

De toename van de CO2-concentratie in de atmosfeer leidt niet tot hogere temperaturen, maar bevordert direct de groei van planten. Dit effect wordt CO2-bemestingseffect genoemd en wordt in kassen gebruikt.

    
De verbranding van aardgas CH4 resulteert in de toevoeging van CO2 + H2O + warmte in de lucht van de kas en verhoogt hierdoor de plantengroei.
                                                         
En de Sahel wordt weer groen. Satellietbeelden sinds het begin van de jaren tachtig leveren het bewijs.
Zou het kunnen zijn dat de CO2-uitstoot hiermee iets te doen heeft? (groen wordende Sahel)                                             
                                          Increasing CO2 makes the Earth Greener

                                  CO2 is Green - Leighton Steward - Fox Business News Interview

        USA-Climate scientist to Congress: Increased CO2 causing 'remarkable greening of planet Earth

Een verhoging van de CO2-concentratie, van nu 400 ppm tot 1600 ppm (optimaal voor C3-plantengroei), zou een wenselijk doel moeten zijn. In de ontwikkelingslanden zouden de armsten van de armen niet langer aan hongersnood moeten lijden.

Dit doel zal echter niet haalbaar zijn, omdat hoe meer CO2 in de atmosfeer aanwezig zal zijn, hoe meer CO2 wordt geconsumeerd door planten en, om redenen van evenwicht, wordt opgelost in het water van de oceanen. Ook de langzaam dalende wereldgemiddelde temperatuur leidt ertoe dat meer CO2 in de oceanen wordt opgelost. Het CO2-gehalte van de oceanen is 50 keer zo hoog als die van de lucht!

De echte invloed van het groene CO2-gas:

                     
1) CO2 kan de aarduitstraling niet voorkomen! Z
ie boven
                      2) CO2 verhoogt de luchttemperatuur niet!
Zie boven
                      3) CO2 is niet giftig of schadelijk voor het milieu!
                      4) CO2 Consentratie neemt voortdurend af door geologische afzettingen!
                      5) CO2 Consentratie is al onder het optimum!
                      6) CO2 is onzichtbaar en niet luchtverontreinigend!
                      7) CO2 is een essentieel gas voor planten!
                      8) planten produceren voedsel en zuurstof voor ons!

Das CO2-gas is niet klimaatrelevant, maar is dat wat het altijd al was: een essencieel gas voor planten en dieren! Planten hebben CO2 nodig en produceren voedsel en O2 voor dieren, dus voor ons, om te leven!

                      

 

Conclusies:

De ware invloed van CO2 op het klimaat, de manipulatie met gemeten temperaturen en waarom de aarde sinds 1999 niet warmer is geworden:

De absorptielijnen van CO2 in het infraroodbereik zijn 4,3 μm (+400 C) en 15 μm (-58 C) (zie hierboven). De atmosfeer heeft een open "venster" voor de normale aardse stralingstemperatuur van +50 C tot -40 C.
Dit is precies het golflengtebereik waarin de vermeende "broeikasgassen" CO2 en CH4 helemaal geen temperatuursstraling kunnen absorberen! (zie hierboven)
Dientengevolge kan energie en dus warmte van het aardoppervlak voortdurend in de ijskoude ruimte verdwijnen.

Er is geen wetenschappelijk bewijs voor een klimaatverandering door het CO2-gas. Maar wel voor het tegenovergestelde, zie hierboven, hierboven und hierboven.

De bewering dat mensen door hun CO2-productie een klimaatcatastrofe kunnen veroorzaken heeft nog niet eens het niveau van een theorie bereikt, maar is slechts een hypothese
, zie boven.

De temperatuur op een planeet is onafhankelijk van broeikasgassen, maar is voornamelijk te wijten aan de zonnestraling en de compressiewarmte in de atmosfeer! (zie hierboven)

Op de momentane afstand tot de zon schommelt de temperatuur van de aarde rond de 15 C. (zie hierboven en hierboven) De schommelende bewegingen worden veroorzaakt door natuurlijke processen. (Zonnevlekken, vulkaanuitbarstingen, onbalans in de aardomloopbaan, enz.)

De omvang van de huidige temperatuurschommelingen ligt in het bereik van natuurlijke klimatologische variaties. (15 C +/- 2 C)

Grotere wereldwijde temperatuurveranderingen worden veroorzaakt door grote vulkaanuitbarstingen, waarbij veel arosolen en CO2 worden uitgestoten. Het zijn daarom altijd globale afkoelingen die hierop volgen. Zie hierboven. Als gevolg hiervan is het broeikaseffect slechts de terugkeer naar de normaale temperatuur!

De temperaturen zijn sinds 1880 gestegen, omdat toen een temperatuur dieptepunt werd bereikt na de uitbarsting van de Tambora en Krakatoa. De temperatuurgegevens van de IPCC Grafieken beginnen daarom met het jaar 1880. Sinds c.a. 1900 is de temperatuur weer normaal bij 15 C. (zie hierboven)

Het Klimaat omvat een periode van 30 jaar. Daar wij ieder jaar een warm jaar verliezen (tot 1998 met c.a. 17 C) en daarvoor in de plaats een koud jaar er bij krijgen (met c.a. 14,6 C), wordt het gemiddelde van deze 30 jaar, in iedergeval tot 2028, steeds lager: Het klimaat koelt zich dus af!

Om desondanks een scheinbare klimaatcatastrofe sichtbaar te maken, heeft de IPCC de gemeten temperaturen uit het verleden verandert. (zie hierboven) Het ziet er hierdoor zo uit alsof er tijdens de laatste 60 jaar een gevaarlijke temperatuurstijgin tot 14,84 C in 2016 heeft plaatsgevonden. De IPCC zelf geeft hiermee aan dat de temperaturen sinds 1880 nooit boven de natuurlijke 15 C zouden hebben gelegen, zie hierboven (Dit is niet in overeenkoms met de waarheid! zie hierboven). Volgens deze IPCC-logica is er dus geen gevaarlijke door de mens gemaakte temperatuurstijging boven de natuurlijke 15 C!

Toen na 1998 de wereldgemiddelde temperaturen onder 15 C daalden, begon de IPCC de temperaturen in het verleden te verminderen en het natuurlijke wereldgemiddelde van 15 C te vervangen door 14 C. Dit maakte een stijging van de temperatuur geloofwaardiger! zie boven.

Broeikasgassen kunnen niet de temperatuur van de atmospheer verhogen. Meer broeikasgassen verlagen juist deze temperatuur! (zie hierboven)

Van deze 0,038 % CO2 in de lucht produceert de natuur 96 %, de rest, oftewel vier procent, de mensen. Dat is vier procent van 0,038 %, dus 0,00152 %. Door de prozentuaal extreem geringe hoeveelheid CO2 die door mensen veroorzaakt wordt, zal de hierdoor veroorzaakte afkoeling niet te meten zijn. zie boven.

Het CO2-gas is niet giftig en een essentieel gas voor de planten waarmee wij ons voeden. Bovendien produceren de planten de vitale O2 voor ons. De natuur is niet in staat om het constante verlies aan CO2 in sedimenten te compenseren! Hierdoor dreigt in de toekomst, zonder menselijke tussenkomst, een tekort aan CO2 voor planten. zie boven en boven.

Er wordt veel geld beschikbaar gesteld voor onderzoek naar de door mensen veroorzaakte klimaatverandering, waarbij studies over natuurlijke klimaatverandering in de minderheid raken! Dit creert een niet-wetenschappelijke onevenwichtigheid die verkeerd wordt genterpreteerd door de media en de politiek.

Niettemin kunnen mensen de atmosfeer verwarmen. Hitte-eiland wordt veroorzaakt door menselijke activiteiten.(zie hierboven) Mensen kunnen deze opwarming verminderen door te leven volgens de richtlijnen: COLD IS COOL
Warmte komt vrij bij alle luxe voorwerpen als zij worden gemaakt en produceren warmte tijdens hun gebruik!

Het systeem achter de vermeende 'klimaatcatastrofe' is oud en werkt nog steeds: hoe vaker iemand een leugen herhaalt, hoe geloofwaardiger het wordt. Je moet gewoon bij elk duur project beweren dat het nodig is vanwege de klimaatverandering, of zelfs de klimaatramp voorkomt!

Het broeikaseffect is de grootste en duurste wetenschappelijke flop ooit.

Eens in de volgende 1000 jaar zou een meteoorinslag of een krachtige vulkaanuitbarsting de aarde in een nieuwe koude periode kunnen leiden. En we zullen zeker weer een volgende ijstijd krijgen. Zie hierboven.

De mens is een zeer aanpasbaar wezen. Dus als er op een gegeven moment echt een merkbare klimaatverandering zou komen, dan zou de mensheid zijn sterkte uit moeten spelen en niet proberen tegen de stroom in te roeien!
Dit voorkomt dat veel geld, reserves en intellect inefficint worden gebruikt.


Klimaatverandering en de politiek gemotiveerde media.

Rampenrapporten, halve waarheden, trendrapportage en opiniemanipulatie zijn alledaags in de media!

De mainstream media berichten vaak over "meningen" in plaats van over "gebeurtenissen". Als verschillende media over dezelfde "mening" schrijven, ontstaat een mediacultuur die steeds meer afwijkt van de "gebeurtenissen". Dit gaat zo ver dat je je moet schamen om een andere "mening" te hebben! Maar de burgers zijn of zouden in staat moeten zijn om hun eigen "mening" over "gebeurtenissen" te vormen. Deze opgelegde "mening" ergert steeds meer mensen, met als gevolg dat zij minder geneigd zijn om deze dwangmatige, politiek gemotiveerde "mening" van de media te geloven en zelf in het internet gaan zoeken. Of anders gezegd: burgers laten zich geen politiek correcte mening opdwingen!

Het klimaatdebat heeft twee kanten. Pers, radio en televisie moeten hiervan kennis nemen en verslag uitbrengen over de verschillende perspectieven. Een genformeerd publiek moet dan zelf beslissen of zij geloven dat mensen de wereld zal vernietigen.

Bijvoorbeeld het volgende artikel over de "klimaatcatastrofe" met kommentaar! of boven.               

In werkelijkheid lagen de gemiddelde aardtemperaturen in deze eeuw altijd net onder de natuurlijke 15 C en daarom is er noch een bedreigende temperatuurstijging noch een door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde! zie boven
Het is dan ook niet verwonderlijk dat je in het internet uitspraken vindt als: Met een dreigende klimaatcatastrofe is het net zoals met de nieuwe kleren van de keizer; Ze zijn er gewoon niet!

Persberichten verwijzen graag naar de ogenschijnlijk voor iedereen merkbare klimaatveranderingen die niettemin slechts een "mening" is. Deze klimatologische "gebeurtenissen" zijn waarschijnlijk niet door mensen benvloed, omdat ze ook plaatsvonden vr het industrile tijdperk.

              
Bijvoorbeeld met meldingen als "het is nog nooit zo warm geweest" (nee, in de periodes 1920-1950, 1980-1998 en in de Middeleeuwen en Romeinse tijden was het warmer, zoals eigenlijk in alle culturele bloeiperioden met een vallende neiging, zie boven en beneden) "de gletsjers smelten" (ja en in de in de afgelopen 8000 jaar waren de Alpen zelfs vier keer ijsvrij: perioden van kou, zoals de kleine ijstijd, produceerden gletsjers die nu weer smelten, zie hierboven) en "de zeespiegel stijgt" (ja, gedurende 8000 jaar, 20 cm / 100 jaar, neiging vallend tot nu 17 cm / 100 jaar, zie hierboven en hieronder) "de weerrampen nemen toe" (nee, zie onderstaande grafiek). Stormen komen niet voor in de zomer, maar alleen in de koude maanden, wanneer de bladeren al gevallen zijn. Dan is het verschil in temperatuur tussen de Noordpool en de evenaar groter, wat leidt tot grotere verschillen in luchtdruk. Het "broeikaseffect" zou dus juist minder stormen veroorzaken).
                                              
                                         

             
                              USA Senate Hearing 3/26/2013 - Global Warming Debunked  


De nauwelijks bestaande nadelen van een mogelijke temperatuurverhoging worden meer dan gekompenseerd door de voordelen van een klimatologisch optimum.

Historisch gezien zijn warmtenstijden altijd goede tijden geweest. Pas toen het weer koud werd, kwamen de problemen: hongersnood, oorlog, volksverhuisingen en het verdwijnen van hele culturen!

Alle levenssoorten zijn beter af als het warmer wordt.
Zoals u weet, leven veel meer soorten in warme dan in koude gebieden.

De energieverbruik die nodig is om huizen te verwarmen zal afnemen terwijl de voedselproductie zal toenemen.

Voor de landbouw kan de oogst bijna een maand eerder beginnen. In veel meer regio's zou zelfs twee keer per jaar kunnen worden geoogst.

Met hogere temperaturen zullen de landbouwgebieden in richting de polen gaan groeien.

In de koude zones van Noord-Europa, Rusland en Canada kan de ontdooiende bodem worden gebruikt voor de landbouw.
Dit alles resulteert in extra nieuwe bronnen van inkomsten en voedsel.

Wanneer het klimaat boven de 1,5 tot 2 graden opwarmt, komt de moesson in de Sahel terug. De Salel, waar boeren en veehoeders tegenwoordig worstelen met de droogte, zullen dan weer een groen landbouwgebied worden.

Zelfs de Sahara kan weer bewoonbaar worden. Waar vandaag alleen zand te zien is, stroomde een paar duizend jaar geleden een krachtige stroom door de Sahara. De Wadi Howar was 1100 kilometer lang, omzoomd met meren en moerassen. Nijlpaarden en krokodillen baadden daar, neushoorns en giraffes zwierven door de eindeloze grassteppe. Mensen vestigden zich ook in het voormalige groene paradijs. Maar toen kwam de klimaatcatastrofe. De temperaturen daalde, de vochtige zomer moessons verdwenen, en het vruchtbare Noord-Afrika gedroogde op. In het eerste millennium voor Christus verdreef het noodlottige proces dieren en mensen. De ooit vruchtbare Sahara werd door de afkoeling getransformeerd tot 's werelds grootste droge woestijn - een vijandige ruimte die ongeveer hetzelfde gebied bezet als de VS.

                            

Helaas zal het niet gebeuren dat de Sahara weer een groen paradijs wordt. Langzaam maar zeker dalen de temperaturen, ondanks de goede hoop van de klimatologen, zie hierboven.

Meteorologen kunnen het weer een paar dagen van tevoren voorspellen. Ze vertrouwen op dagelijks bijgewerkte ervaringen, zodat hun fouten steeds opnieuw kunnen worden gecorrigeerd. Dit creert een zelflerend voorspellingssysteem. Klimatologen missen daarentegen deze zelflerende mogelijkheden en kunnen daarom zelfs geen jaar voorspellen!

Zo kwamen in de jaren zeventig vele wetenschappers en de media tot de
conklusie dat een nieuwe ijstijd op komst was, omdat de temperatuur op de aarde aan het dalen was, zie hierboven. De verwachte gevolgen waren extreme gebeurtenissen zoals orkanen, droogtes, overstromingen, hongersnood en andere rampen. Ook toen werden de mensen verantwoordelijk gehouden voor de lagere temperaturen die veroorzaakt zouden zijn door de door mensen veroorzaakte uitstoot van aerosolen (vaste of vloeibare zwevende deeltjes in rook).

             
                        Der Winter von 1978/1979 war sehr kalt.                                                                       The Coming Ice Age

                               Rudi Carrell - Wann wird's mal wieder richtig Sommer 1975

Na 1980 stegen de temperaturen weer aan.

Het enige argument voor kernenergie aan het einde van de jaren zeventig was de schone lucht vanwege het gebrek aan rook- en CO2-uitstoot. Rook wordt al lang met succes gefilterd. Dus hebben politici zoals Helmut Schmidt en Margret Thatcher geprobeerd om CO2 af te schilderen als een schadelijk gas voor het wereldwijde klimaat.
(Het ging niet om het besparen van grondstoffen, omdat uraniumerts ook wordt verbruikt.) Thatcher wilde de invloed van de kolenmijnen verminderen en Schmitt wilde een schone lucht.

                                                 RTL: politiek gebruikt klimaatverandering vanaf 2:48

De klimatologen leverden hiervoor de geschikte argumentatie.

                                                         

Deze klimaatpopulisten zijn te vergelijken met ijzerpoeder: Zodra een magneet in de beurt komt richten ze zich naar het magnetische veld (politieke wil) omdat hier de beste carrire mogelijkheden en geld verdienste liggen.

                              

Het heeft ook weinig zin om deze "wetenschappers" of meelopers het klimabericht van de IPCC te laten kontroleren (peer reviewed). Dat is zo alsof priesters de bijbel controleren op mogelijke fouten!

De meeste politici begrijpen niet dat ze gemanipuliert worden, maar profiteren van deze pseudo-wetenschappelijke argumenten om hun beoogde doelen te bereiken. De ijstijd kwam niet, maar een vermindering van het energieverbruik voor allerlei apparaten kon worden afgedwongen. Ook het bossterven vond niet plaats, maar bracht de rookfiltering van krachtcentrales. Evenzo werd het ozongat niet veroorzaakt door mensen, maar door een natuurlijke temperatuurdaling van de stratosfeer aan de polen, die nog steeds aanhoudt, maar milieuvriendelijke koelkasten heeft gebracht. Evenals de veronderstelde temperatuurstijging van de troposfeer veroorzaakt door CO2, die niet plaatsvindt, maar in de jaren zeventig nuttig was voor de invoering van de kernenergie en nu noch voor de energietransitie.

Het was niet het gebrek aan vuursteen of kopererts dat de steen of bronstijd beindigde, maar een nieuwe, betere techniek! Er was geen gebrek aan hout toen we na 100.000 jaar overstapten van houtverwarming naar kolen-, olie- of gasverwarming.
De energietransitie biedt niets nieuws, geen goedkopere of gegarandeerde energieproductie. Het is geen keerpunt, het is uiteindelijk alleen maar een accentverschuiving in de productie van hetzelfde product.

Het is zelfs een technologische achteruitgang in het verleden. Tot 300 jaar geleden was de energieproductie altijd duurzaam en men was zelfs in staat om deze energie op te slaan! Hiervoor hadden ze een voorraad brandhout voor de winter om te koken en hun huis te verwarmen en gebruikte zij afgedamd water voor de graanmolen of zagerij bij droogte.
Pas sinds c.a. 200 jaar hebben we de mogelijkheid om veel energie centraal te produceren en het hele jaar door naar de individuele huishoudens te transporteren. Als je de ontwikkeling sindsdien bekijkt, was niet alles slecht, ondanks de grondstoffen die daarvoor nodig waren!

                                         
Reserves = economisch winbare energiebronnen tegen actuele prijzen en met de technologie van vandaag. De reserves worden, vanwege plannings- en economische redenen, door de mijnbouwbedrijven altijd op min. 40 jaar gehouden!
Resscen = bewezen maar noch niet ontsloten of technisch / economisch noch niet beschikbare hoeveelheden energiebronnen.


Er moet aan worden herinnerd dat de grootste energiereserve in deze grafiek nog niet eens genoemd is: de aardwarmte en het methaanhydraat!

    

Het argument: "Binnenkort zullen we geen kolen, gas of olie meer hebben" is daarom, evenals "CO2 is schadelijk", een slecht argument om veel geld uit te geven! Dit geld zou beter genvesteerd kunnen worden in de ontwikkeling van een nieuwe, veiliger, groenere, goedkopere en altijd leverende energievoorzieningstechnologie zoals een Thorium molten salt reactor of How to make the world better. Dr. Bjorn Lomborg.

Het gebruik van fossiele energie neemt niet af, noch in Duitsland noch wereldwijd!
Zolang de fossiele brandstoffen zoveel goedkoper zijn dan de hernieuwbare energie, zal deze wereldwijde trend niet veranderen.
Gelukkig lijkt het er daarom niet op dat we bang moeten zijn om door "klimaatdoelen" te weinig CO2 in de lucht te hebben!
(zie hierboven)

                                         
Deze hoeveelheid energie wordt primaire energie genoemd. Ongeveer 30% hiervan is elektrische energie in Duitsland en 14% hernieuwbare energie.


                                                                    Huidige elektriciteitsopwekking in Duitsland
                                                   (In Duitsland is de basisbelasting 40 gigawatt, piekbelasting 80 gigawatt)

De basisbelasting wordt geleverd door energiecentrales.

Als politieke partijen in hun verkiezingscampagne beloftes maken met wonderbaarlijke schone klimaatdoelen, zonder de vervolgkosten realistisch te bespreken, dan moeten deze kiezers later niet klagen, als ze deze kosten zelf moeten betalen!

Er is niets op tegen om in de Tweede Kamer te bespreken of je meer hernieuwbare energie wil inzetten om reserves te sparen, om meer energiebronnen te hebben, vanwege de milieubescherming of om onafhankelijker van het buitenland te worden. Maar je moet niet alleen de voordelen bespreken en altijd aandacht besteden aan de proportionaliteit! (Wat kost het en wat zal het opbrengen)

Burgers plaatsen dure fotovoltasche systemen op hun daken, niet om een klimaatcatastrofe te voorkomen, maar om te voorkomen dat de elektriciteitskosten stijgen en om een goed rendement te behalen op hun genvesteerde geld. Overigens doen ze ook iets voor het milieu!

Maatregelen om CO2-uitstoot te verminderen hebben absoluut geen meetbare invloed op het klimaat en vertragen de groei van zowel de economie als de vegetatie! Zie hierboven.

Alleen met goedkope energie is welvaart mogelijk. Het gaat niet alleen om een lampje of een koffiezetapparaat. Het betreft alles, voedsel, behuizing, verbindingen, transport, industrie enz.

                                            

Gevaarlijk wordt het als je van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie wilt overschakelen zonder dat de opslag van elektrische energie opgelost is.
Als weersafhankelijke hernieuwbare energie een aanzienlijk deel van de benodigde elektriciteit moet leveren, dan moeten de problemen met de energieopslag vooraf worden opgelost om de stroomuitval van een windluwe nacht te voorkomen!
Of om het anders te zeggen: alleen als een ondernemer zijn in 14 dagen geproduceerde hernieuwbare energie ook voor 3/4 jaar kan opslaan, krijgt hij de toestemming om een dergelijke installatie te bouwen.

                                            

De efficintie van een Pompcentrale ligt meestal tussen de 75 en 85 procent. Om een veertiendaagse luwte in de winter te kunnen overbruggen, zouden er in Duitsland in 2030 ongeveer 1452 Pompcentrales met Goldisthal-afmetingen met een hoogteverschil van 350 m beschikbaar moeten zijn - een hopeloze zaak.

                              
Een gedeeltelijke oplossing zou het brine4power genaamd redox-project in Jemgum kunnen zijn. Ze willen hun megabatterij combineren met een volledig windpark. Voor de batterij hebben ze een capaciteit van 120 megawatt berekend, met een verwachte efficintie van ten minste 70 procent. (Dus min. 10 brine4power-projecten met 20 zoutcavernes om n energiecentrale te vervangen!) Een nadeel is de lage energiedichtheid van het opslagmedium.
                                               
Gedecentraliseerde batterijopslag met een efficintie van 90 tot 95% is hier praktischer. Op voorwaarde natuurlijk dat de staat de extra kosten aan de burgers betaalt, zonder een belastingverhoging. Batterijen zijn niet voor de lange termijn opslag geschikt. Het blijft daarom de vraag of het mogelijk is om in de winter meerdere dagen zonder wind te overbruggen. Het is waarschijnlijk alleen voldoende om stroomschommelingen te compenseren!

Andere energieopslagmogenlijkheden zoals bijvoorbeeld persluchtopslagcentrales of stroom naar gas zijn noch geschikt noch vanwege hun lage efficintie (onder 40%) betaalbaar voor een dergelijke hoeveelheden elektriciteit. Toekomstige technische verbeteringen maken het ook onwaarschijnlijk een aanzienlijke efficintieverbeteringen te verwachten, omdat het een reeks volwassen technieken is.

                          

In de 70er jaren wilde Nederland de dijken om het markermeer vol met windmolens zetten. Deze zouden stroom leveren als er veel vraag was en anders water oppompen. Bij veel vraag en windluwte zou de waterkracht gebruikt worden om deze stroom te leveren. Dit plan was toen economisch niet haalbaar. Hetzelfde gold voor de plannen om de eb en vloed stroming door de afsluitdijken voor de elektriciteitsopwekking te gebruiken.

De internationale oplossing om meer kerncentrales van de nieuwere generatie te bouwen en hierdoor een CO2-uitstoot te vermijden, is geen goed idee zolang de definitieve opslag van Atoomafval niet zonder twijfel is opgelost.

                                Why I changed my mind about nuclear power - TEDxBerlin

Politiek links georinteerde rijke landen kunnen verplichte heffingen gebruiken om hun bevolking te dwingen de kosten van de productie van CO2-vrije energie te dragen. Dit omvat ook de kosten voor de basisbelastingbeveiliging!

Om de kloof in het aanbod te overbruggen, is alleen de bouw van nieuwe gasgestookte elektriciteitscentrales mogelijk. Zij kunnen snel gestart en gestopt worden. Als gevolg daarvan zijn ze financieel niet rendabel. Behalven als ze worden gesubsidieerd en zelf geen CO2-last hoeven te betalen!

Een aanzienlijke stijging van de energieprijzen zal leiden tot een verschuiving van de industrie naar goedkope landen, zonder dat er minder geproducert zal worden, maar met het verlies van veel banen.

Bovendien worden de meest kwetsbare gezinnen in Nederland het meest financieel belast.  Zij kunnen hun energierekening niet verlagen met een duur fotovoltasch systeem. Ze worden volledig geraakt door de toekomstige stijging van de elektriciteitsprijs, omdat ze niet zelfvoorzienend zijn!

                                                         

Naast het missen van de boven besprokene voordelen moeten de benodigde 50 miljarden Euro per jaar om de CO2-uitstoot te verminderen uiteindelijk door de bevolking betaald worden! De rest van hun leven moeten ze meer dan twee keer zoveel betalen voor elektriciteit als in de buurlanden. En, omdat dit niet voldoende is, ook nog de CO2-belasting voor een oneindig aantal producten die niet zonder CO2-uitstoot geproduceerd kunnen worden. Zonder dat er ook maar enige invloed op het klimaat mee bereikt kan worden! zie hierboven

                 Carbon Tax for Canadians         CO2-Abgabe Schweiz          CO2 Klimasteuer BRD

Onder deze voorwaarden zouden de kiezers niet langer op zo'n partij stemmen. Tenzij je genoeg paniek zaait.

Verder bepaald het Klimaverdrag van Parijs dat 100 miljarden Dollar en binnenkort zelf 500 miljarden Dollar ieder jaar door de industriestaten moeten worden betaald aan "The Green Climate Fund (GCF)". Dit geld wordt dan door de United Nations (UN) verdeeld over de ontwikkelingslanden die zo getroffen zijn door de "klimaatverandering". Het doel is om deze landen van de goedkope, maar zeker producerende, elektrisiteitssentrales naar de peperdure en onzekere CO2-neutrale energiewinning te brengen!
Het is in feite een herverdeling van rijkdom met als doel de welvaart van de westerse wereld te verminderen ten gunste van ontwikkelingslanden.
Lees hierover maar eens deze uitspraken van een hooggeplaatste verantwoordelijken van het IPCC en oordeel zelf: IPCC co-chair Otmar Edenhofer  We herverdelen de facto de welvaart van de wereld door deze klimaatpolitiek We moeten onszelf bevrijden van de illusie dat de internationale klimaatpolitiek een milieupolitiek is. Dit heeft helemaal niets meer te maken met milieupolitiek.

Gelukkig heeft hij in ieder geval begrepen dat het hierbij niet gaat om het redden van het klimaat, maar om het milieu!

De Wereldbank argumenteerd met de opwarming van de aarde als een reden om te stoppen met het financieren van kolen-, olie- en gasprojecten in ontwikkelingslanden. Dit maakt de energievoorziening van de armste landen nog duurder!

Zoals Mencken (1880-1956) het uitdrukte: "De drang om de mensheid te redden is bijna altijd een verkeerd recept voor de drang om te regeren."

Wanneer politici debatteren over een onderwerp als een door de mens veroorzaakte klimaatverandering en de media hierover rapporteren, gelooft de bevolking dat hier over de waarheid wordt gesproken. Maar in werkelijkheid lijden deze politici enorm onder het Dunning Kruger-effect. (Domme mensen denken dat ze intelligent zijn)

                                      
De dommen mensen zijn er hierdoor zeker van dat zij gelijk hebben, terwijl de slimsten zo vol twijfel zijn. Intelligente mensen weten dat ze niet veel weten!

                                                    
Er is voor alles een vaccin, alleen niet tegen domheid.

                                            

De klimaatverandering is de nieuwe religie van de linkse elite geworden.

Het lijkt erop dat bepaalde politieke stromingen leugens gebruiken om vanuit hun oogpunt het "goede" af te dwingen. Maar als het 'goede' echt goed is, dan hebben ze die leugens niet nodig om hun kiezers te overtuigen!

Of, zoals Winston Churchill ooit zei: Hoe is het mogelijk dat zo weinigen tegen zovelen kunnen liegen, en in zo'n mate en zolang?
De geschiedenis herhaalt zich: nu zijn het de groene populisten die zoveel, in zo'n mate en zo lang liegen.

De politici moeten daarom in hun onderhandelingen met de Groenen zeggen: "We zijn best bereid meer geld uit te geven voor de milieubescherming, maar niet voor de klimaatbescherming, omdat dat contraproductief is."

Over de 'Groenen' werd gezegd dat ze als een watermeloen zijn; Groen aan de buitenkant, rood aan de binnenkant. Tegenwoordig is deze groene buitenkant behoorlijk verwelkt door hun CO2-demonisatie en komt steeds meer rood van binnen naar buiten!

Het is daarom begrijpelijk dat de Groenen het foute idee van het schijnbaar schadelijke CO2-gas nastreven. Het zou beter geweest zijn om haar, zeker goede, redenen naar waarheid te formuleren. Als gevolg hiervan kunnen en zullen conservatieve partijen dit eigenlijk 'groene' werkveld veroveren.

       PVV:  klimaat en energiebeleid in de EU                FvD: De Energietransitie: wat kost het en wat levert het op?

                                   Climate Euphoria: Insights from the German Political-Media Complex

                        

Post-politieke politiek: veel politici willen gewoon de waarheid niet horen! De waarheid wordt onbelangrijk tegenover de emotionele impact van de CO2-boodschap, vooral op de eigen belangenorganisatie. Toch zullen ze hier niet gelukkig mee worden, want al is de leuge noch so snel, de waarheid achterhaalt hem wel.

                                                               
                            Top 10 Climate Change Lies Exposed           10 grundlegende Klimafakten

Veel politici "vergeten" dat klimaatmaatregelen niets te maken hebben met milieumaatregelen!
Auto's veroorzaken luchtverontreiniging, voornamelijk door stofdeeltjes van remmen en banden, ongeacht of ze worden aangedreven met of zonder CO2-uitstoot. De rookgasfiltratie in energiecentrales werkt daarentegen goed.

Bovendien draagt het wereldwijde verkeer meer dan 25% bij aan het totale energieverbruik. Wind en zon lijken iets meer dan 2% te kunnen leveren
,
z
i
e
h
i
erboven. Ook als deze bijdrage uitsluitend beschikbaar wordt gesteld aan gebruikers van elektromobiliteit, zal 90% van de auto's fossiele brandstof blijven gebruiken.

De genitieerde "maatregelen voor klimaatbescherming" zijn buitengewoon duur en volledig overbodig. Ze kunnen in geen geval worden aanvaard!

Als wij vanwege ons kille klimaat een klimaatverandering willen ervaren, hoeven wij alleen maar naar de Middellandse Zee te gaan. Daar is het klimaat aangenaam, er staan palmen en groeien vijgen. Hier in onze omgeving heeft niemand van ons ooit een andere vegetatie beleeft. Ook in onze jeugd hadden wij verregende en mooie zomers zoals milde en koude winters. Toen verheugde wij ons op het goede, zoals Rudi Carrell het in 1975 bezong. Nu is veel regen (2017) of veel zon (2018) een gevaarlijke klimaatverandering! In werkelijkheid zijn het gewoon weersomstandigheden, die er altijd al waren en ook in toekomst zullen voorkomen.

Al Gore's "An Inconvenient Truth" mag in Engeland en Wales niet in scholen zonder correcties getoond worden, vanwege zijn inhoudelijke fouten.
In Duitsland kocht de voormalige minister van Milieu Gabriel 6.000 dvd's en stelde deze scholen gratis ter beschikking. Zonder correcties, waardoor scholieren deze film als een onweerlegbare waarheid gepresenteerd krijgen.

Sinds 20 jaar, langer dan scholieren oud zijn, ligt de gemiddelde wereldtemperatuur steeds vlak onder de natuurlijke 15 C, zie boven. Eigenlijk zouden de leraren dat ook moeten weten!

                                          Mexicanen lachen om de zogenaamde klimaatverandering

Deze leraren schamen zich er echter niet voor om onze kinderen een klimatologische leugen te vertellen. Ze maken kinderen bang met een verschroeide aarde wanneer de gemiddelde temperatuur meer dan 2 C stijgt en daardoor boven 17 C komt. Maar dat hadden we al in 1934 en 1998 zonder enig probleem met onze aarde, zie boven. En tijdens de warmere periode van 100.000 jaar geleden was het in onze omgeving zelf 7 C warmer en het was een paradijs, zie hierboven.
Het is niets nieuws voor kinderen om te worden misbruikt door volwassen vertrouwenspersonen. Priesters overtuigde eens kinderen er van om aan een kruistocht naar Jeruzalem te beginnen. Ouders zouden er goed aan doen hun kinderen te vertellen hoe dat afliep.
De negatieve gevolgen van dit zinloze klimaatbeleid zijn de economische gevolgen die het moeilijk zullen maken voor deze kinderen om onze levensstandaard te behouden!

                                                

Het echte gevaar voor onze jeugd is een onderwijsprobleem veroorzaakt door slechte leraren.
Natuurkundeleraar moet onze kinderen leren wat compressiewarmte is, zie hierboven, wat een perpetuum mobile is, zie hierboven, de stralingsbalans van de aarde verklaren, zie hierboven, en wat de eigenschappen van spectrale lijnen zijn, zie hierboven.
Geschiedenisleraren zouden de scholieren uit kunnen leggen waarom er in de 17e eeuw zoveel hongersdoden vielen, waarom in de 1e eeuw de grote volksverhuising plaatsvond en waarom de Vikingen het op Groenland in de middeleeuwen zo prettig vonden.
De leraren Nederlands moeten de kinderen uitleggen dat de twee woorden 'klimaat' en 'milieu' verschillende betekenissen hebben. En in de Duitse taal heeft een woord zoals "berhaupt", eveals in de Nederlandse taal het woord "klimaatbescherming", geen betekenis!

                  
Natuurlijk zonder reactie, noch van objectief beperkte leraren, noch van gendoctrineerde scholieren!
Ze realiseren zich niet eens dat de zo verdorven kernenergie een belangrijke rol zal gaan spelen bij het voorkomen van de 'dreigende klimaatramp'. CO2-demonisering is precies dat wat de nucleaire industrie nodig heeft.

Maar godzijdank zijn er ook denkende jongeren:     Video van een jonge Klimarealistin - Naomi Seibt

Hieronder een oud citaat over de Duitsers wat nu ook voor de Nederlanders geld!

Fransen in 1814 over de Duitsers:

"Er is geen goedhartiger, maar geen goedgelovig volk dan de Duitser ... Geen enkele leugen is grof genoeg om te bedenken: de Duitsers geloven het ...Voor een leugen die hen werd gegeven, achtervolgden ze hun landgenoten met meer bitterheid dan hun echte vijanden. ... Dwazer zijn geen andere mensen op aarde.

Dit geld nu ook voor de Nederlandse parlementarirs. Zij hebben niet meer de intelligentie en handelsgeest van hun voorgangers!

De politiek mag nooit een productiesector zoals wind en fotovoltasche energie subsidiren. Dit bevordert een geplande economie, waarbij verdere ontwikkeling niet langer plaatsvindt en leidt tot het einde van deze industrie.
Uitsluitend onderzoeks- en innovatieprojecten mogen worden gesubsidieerd om een voorsprong op (buitenlandse) concurrenten te krijgen!

Een ongelooflijke uitspraak van het Europese Hof van Justitie (EHvJ) naar aanleiding van een klacht over de goedkeuring van een windpark in een natuurreservaat. Vanwege de klimaatleugen is het volgende vonnis uitgesproken: klimaatbescherming gaat boven natuur- en soortenbescherming! Met andere woorden: windparken kunnen worden gebouwd in natuurreservaten, bedreigde soorten kunnen worden gelimineerd en later worden gedood door rotorbladen!
Of zoals de bergbeklimmer Reinhold Messner het stelt: "Alternatieve energieproductie is onzinnig als je precies dat vernietigt wat je eigenlijk wilt beschermen!"

Het is verbazingwekkend dat niet de wetenschap bepaalt of CO2 schadelijk is, maar een politieke richting. Als deze politieke richting dan ook noch gemanipuleerde informatie gebruikt om paniek te zaaien (klimaatramp!) zodat ze makkelijker hun doel kunnen bereiken (het verwerven van miljarden euro's voor hun politieke doelen), dan begeven zij zich hiermee op het criminele pad.

Voor de in het begin gestelde vraag; "Kunnen de IPCC-wetenschappers fouten maken?" is een simpel "ja" is als antwoord niet genoeg. Het is erger: ze bedriegen ons! (zie boven)

Het is een wetenschapsfraude begaan door klimaatpopulisten die niet naar de waarheid zoeken. Ieder heeft hierbij zijn eigene doel, zoals politieke of winstbejag, en die doelen zijn dus niet om ons voor een zeer onwaarscheinlijke klimaatcatastrofe te beschermen!

                                                        Falsche Propheten zur Rechenschaft ziehen    vanaf 5:45

Het is tijd om de "valse profeten of klimaat-illusionisten" aan te klagen. Zij hebben veel belastingsgeld achterover gedrukt en gegevens verfalst: datacorruptie! Hopelijk komt het snel tot een media-effectieve criminele aanklacht!

Het is niet zo dat de politici niet op de hoogte zijn:

                         Klimaatzwendel uitgelegd aan de Britse overheid

                         Dr. Lning in de Bondsdag

                         EU-Parlement vanaf 0:40 tot 3:15

Of zoals Bertolt Brecht het zei: "Als je de waarheid niet kent, ben je gewoon dom, maar wie haar kent en haar een leugen noemt, is een crimineel!"

                                        Global Warming Alarmists to be Prosecuted Under California Bill 1161

We hebben wereldwijd een grondwet nodig zoals die in het Zwitserse strafwetboek, artikel 258: "Bang maken van de bevolking:
Iedereen die de bevolking angst aanjaagt door te dreigen of een gevaar voor leven, ledematen of eigendom op te leggen, wordt bestraft met een gevangenisstraf van maximaal drie jaar of een boete."


Dr. Christopher Lord Monckton Of Brenchley:     Climate Scientists To Be Prosecuted

"Zelfs als de temperatuur boven de natuurlijke variabiliteit was gestegen, was de recente grote zonne-energie maximum misschien wel verantwoordelijk.
Zelfs als de zon niet voornamelijk verantwoordelijk was voor de opwarming van de voorbije halve eeuw, heeft het IPCC niet aangetoond dat CO2, dat slechts n tienduizendste hoger is in de atmosfeer van de aarde dan in 1750, hier meer dan een fraktie aan bijgedragen heeft.
Zelfs als koolstofdioxide hoofdzakelijk verantwoordelijk was voor de opwarming die in 1998 ophield, er is geen duidelijk identificeerbare vingerafdruk van antropogene "broeikasgas" -verwarming in de gemeten gegevens te vinden.
Zelfs als de vingerafdruk aanwezig was, is het al lang bewezen dat computermodellen niet in staat zijn om projecties van de toekomstige toestand van het klimaat te leveren die voldoende zeker zijn voor om toekomstige klimaatomstandigheden met vertrouwen te berekenen, zodat politieke beslissingen daarop kunnen worden gebaseerd.
Zelfs als de computermodellen ooit betrouwbaar zouden kunnen worden, laat het bovenstaande artikel zien dat het niet waarschijnlijk is dat de wereld evenveel zal opwarmen als de IPCC zich voorsteld.
Zelfs als de wereld zoveel opwarmt, voorspelt de overweldigende meerderheid van de wetenschappelijke niet dat er een catastrofe zou volgen.
Zelfs als een catastrofe zou kunnen volgen, zouden zelfs de meest ingrijpende voorstellen om toekomstige klimaatverandering te verminderen door de uitstoot van kooldioxide te verminderen, weinig verschil maken voor het klimaat.
Zelfs als de CO2-beperkingen effectief zouden zijn, zouden ze meer kwaad dan goed doen.

Op dit moment is er dan ook in beleidsoverwegingen geen reden om iets te doen. De juiste beleidsbenadering van een niet-probleem is om de moed te hebben om niets te doen."Op basis van onderstaande video's kun je een beter inzicht krijgen in dit onderwerp en merken dat natuurwetenschappers en meteorologie wetenschappers hier een heel ander kennisniveau hebben dan die de klimatologen gloven te hebben

Prof. Begemann gelooft niet dat er een klimaatcrisis is

Professor Rob Kouffeld is niet bang voor klimaatverandering

Prof. William Happer, we hebben niets te vrezen

TU-Delft: Er is nog niets aan de hand met het klimaat

Nobelpreistrger entlarvt den Klimaschwindel

Prof. Ewert : NASA-GISS Temperaturdaten wurden gendert


Je kunt deze gnante leugens ook met humor behandelen:

Vince Ebert (heeft natuurkunde gestudeerd) ber Klimaforschung vanaf 1:30

"Sapere aude" of  "Heb de moed om je eigen verstand te gebruiken"!

Zoveel over de grootste leugen van deze eeuw, de klimaatleugen, klimaatdictatuur of Global Warming Swindle.

Egbert de Beyer