Hof Beyerinck

Is CO2 verantwoordelijk voor de klimaatverandering?

Für eine Übersetzung in deutscher Sprache müssen Sie auf die Flagge drücken:

For a translation in English you must press the flag :

Volgens 2.500 wetenschappers uit 130 landen hebben de mensen een negatief effect op het mondiale klimaat en de door de mens veroorzaakte toename van de CO2-concentratie zou de boosdoener zijn.

Kunnen zoveel wetenschappers ongelijk hebben?
                                                                            

Een populair "moordargument" (Killer Phrases) wordt geciteerd uit een studie van James Powel, waarin in totaal 54195 wetenschappelijke artikelen werden geanalyseerd. Deze wetenschappelijke artikelen werden geselekteerd op "klimaatverandering" en op "invloed door mensen". Resultaat: 99,94% consensus over de stelling: de mens heeft invloed.

Ik ben het eens met dit resultaat omdat ik ook geloof dat wij mensen een lokale invloed hebben op het klimaat door stedelijke ontwikkeling, industrie en ontbossing voor onze voedselvoorziening, zie hieronder. Dit kan nauwelijks worden veranderd omdat de wereldbevolking snel groeit.

Maar deze 99,94% consensus onder wetenschappers heeft niets te maken met de CO2-invloed op het klimaat !!!

In de media wordt verzwegen dat meer dan 4000 natuurwetenschappers het Heidelberger Appell ondertekend hebben, waaronder 74 Nobelprijswinnaars. Ze uiten zich hierin sceptisch over de klimaatwetenschap van de IPCC. Regeringen en autoriteiten worden gewaarschuwd voor het nemen van beslissingen op basis van gemanipuleerde temperatuurgegevens en pseudo-wetenschappelijke argumenten.

Men kan zich afvragen waarom niet meer wetenschappers protesteren tegen de "klimaatwetenschap". Het is net zoals bij de mening dat de aarde plat is of de vrije energie. Wie wat geleerd heeft neemt deze opvattingen niet serieus en wijdt zich daarom niet aan deze onderwerpen! Ze denken hooguit bij zichzelf dat hier aan het onderwijs iets ontbreekt. Maar nu de politiek deze kwestie heeft aangepakt, is het tijd om deze pseudowetenschap te weerleggen.

De onderstaande text gaat over:

1) Wetenschappelijke argumenten (zie hieronder),
             1a) Het "broeikaseffect" (zie hieronder),
             1b) Spectraallijnen (zie hieronder),
             1c) De warmteverdeling door de broeikasgassen (zie hieronder),
2) Pseudo-wetenschappelijke argumenten (zie hieronder),
             2a) Trucs met broeikasgassen (zie hieronder),
             2b) CH4 en N2O als een broeikasgassen (zie hieronder),
             2c) "Klimatologie" versus "Klimaatwetenschap" (zie hieronder),
3) Gemanipuleerde temperatuurgegevens (zie hieronder),
             3a) Manipulatie van wereldgemiddelde temperaturen (zie hieronder),
             3b) Manipulatie van meetstations (zie hieronder),
             3c) Verklaringen van klimaatwetenschappers van vóór 1998 (zie hieronder),
             3d) Grafieken met temperatuurafwijkingen (zie hieronder),
4) Originele temperatuurgegevens (zie hieronder),
             4a) Effecten van een klimaatverandering (zie hieronder),
             4b) De CO2-concentratie (zie hieronder),
             4c) CO2- en de temperatuur-ontwikkeling (zie hieronder),
5) Wetenschappelijke conclusies (zie hieronder),

6) De rol van de politiek gemotiveerde Medien (zie hieronder)
              en enige achtergrond informatie.
             6a) De voor iedereen zichtbare klimaatverandering (zie hieronder),
             6b) De menselijke invloed (zie hieronder),
             6c) Verbazinwekkendes over het CO2-gas (zie hieronder),
             6d) Mogelijke toekomstige ontwikkeling (zie hieronder),
             6e) Voor en nadelen van een klimaatverandering (zie hieronder),
             6f) Energieproductie en reserves (zie hieronder),
             6g) Energieopslag (zie hieronder),
             6h) Kosten voor de energietransitie (zie hieronder),
             6i) Klimaatonderzoek en politiek (zie hieronder),
             6j) Onze toekomst (zie hieronder),
             6k) De invloed door de Club of Rome (zie hieronder),
             6l) De "Agenda 21" (zie hieronder),
             6m) Fridays for Future (zie hieronder),
             6n) Wie heeft er baat bij de klimaathysterie? (Siehe hieronder),
             6o) Wetenschapsfraude (zie hieronder).

                      

Wetenschappelijke argumenten

Men moet zich bewust zijn van het feit dat de wetenschap niet democratisch is. Niet de meerderheid bepaalt of iets waar is, maar het bewijs.
(Dus als u wetenschappelijke fouten vindt in de volgende tekst, neem dan contact op met: e.debeyer@arcor.de)

Hoeveel CO2 bevat onze lucht?

Het is zo weinig dat het wordt uitgedrukt in delen per miljoen (ppm). Dit is momenteel 415 ppm of 0,04%. Van de 0,04% CO2 in de lucht produceert de natuur 97% (402 ppm), de rest (drie procent) mensen. Dat is drie procent van 415 ppm, of te wel 12 ppm CO2 of 0,0012 % wordt veroorzaakt door mensen.

  
Dat is bijna niets (3% van 415 ppm) van bijna niets (0,04% van de lucht)!

En deze paar moleculen in de lucht zouden verantwoordelijk moeten zijn voor een komende klimaatramp? Het "bewijs" moet zeer overtuigend zijn om dat te geloven!

Laten wij dat eens bekijken.

Temperatuur

Omdat bij de onderstaande tekst de temperatuur een belangrijke rol speelt, leg ik eerst uit wat de "temperatuur" eigenlijk is.

De luchttemperatuur is afhankelijk van het aantal botsingen en de snelheid van luchtmoleculen per tijdseenheid op een thermometer. Naarmate de luchtdruk afneemt met de hoogte, neemt ook het aantal luchtmoleculen per volume-eenheid af (de lucht wordt dunner). Dit vermindert het aantal stoten per tijdseenheid op de thermometer en daarmee de temperatuur! (Zie hiertoe de adiabatische drukverlaging bij toenemende hoogte) De snelheid van luchtmoleculen hoeft hiervoor niet te veranderen! Dit fenomeen is ook bekend onder het begrip compressiewarmte.

                                                      

De luchttemperatuur op de aarde, in de onderste c.a. 15 km, daalt of stijgt daarom met 6 °C per 1000 m hoogteverschil! (zie hieronder) In de stratosfeer hierboven hebben de weinige luchtmoleculen door de zonne- en kosmische straling een hoge snelheid en dus een hoge temperatuur. Een thermometer kan deze hoge temperatuur niet meten omdat deze paar warme moleculen de thermometer maar zelden raken!

De lucht absorbeert indirect zonne-energie op de bodem of op het wateroppervlak door contact (convectie) en verhoogt zo zijn temperatuur boven de adiabatische temperatuur. Dit verhoogt de snelheid van de moleculen en daarmee het aantal en de energie van de stoten per tijdseenheid op de thermometer.
Op weg naar boven wordt de adiabatische afkoeling van de lucht vermindert door contact met wolken (zie hieronder) en met door zonnestraling opgewarmde waterdamp (zie hieronder).

Ook het aardoppervlak wordt verwarmd door de zon. De hieruit resulterende warme infrarood aarduitstraling kan de temperatuur verhogen van het materiaal waarvan een thermometer is gemaakt! (Daarom wordt de luchttemperatuur gemeten op een hoogte van 2 meter in een voor straling ondoordringbare behuizing.)

De uitstraling van de aarde zou ook de lucht kunnen verwarmen, maar: zie hieronder

     
De IR-straling van het aardoppervlak ligt hoofdzakelijk tussen +40 °C (
9,2 μm) en -30 °C (12 μm). Zie hieronder. (10 μm komt overeen met 16 °C, zie hieronder)

Aardstraling speelt geen rol bij de luchttemperatuur omdat 99,99 % van de energie van deze golflengten zich in het atmosferische venster bevinden en daarom geen lucht en "broeikasgasmoleculen" kunnen aktiveren. Lucht is permeabel/doorzichtig voor deze warmtestraling. Zie Dr. Thüne.
(Uitzonderingen zijn enkele poolgebieden, die oppervlaktetemperaturen tussen -66 en -92 °C kunnen hebben en daarom buiten het atmosferische venster liggen)

Praktische test met het opwarmen van CO2 en lucht door de uitstraling van de aarde (hier door middel van een oven):  1, 2, 3, 4

               

De IR-straling verwarmt noch het CO2-gas noch de lucht!

De straling van de oven verwarmt alleen maar de plastic flessenwand!
Ongeacht hun samenstelling worden beide gassen in de flessen alleen door hun contact met het plastic verwarmd.
(Waarom het CO2-gas niet zo snel opwarmt tot de eindtemperatuur als de lucht, heeft te maken met de verschillende warmtecapaciteiten van deze gassen en wordt uitgelegd aanhand van de Venusatmosfeer, zie hieronder.)


Tegenstraling

                                              
Zo zien 'klimaatwetenschappers' de extra verwarmende "tegenstraling".
 
Maar:
1) Omdat CO2 de straling van de aarde op de golflengtes tussen +40 °C en -30 °C niet absorberen of uitstoten kan, zie onder, kan een aardverwarmende "tegenstraling" niet door CO2 worden veroorzaakt!
2) Straling kan alleen worden gereflecteerd op een vast of vloeibaar materiaal en niet op een (CO2) gas!
3) Het is daarom mogelijk om de warmtestraling en daarmee de temperatuur van het aardoppervlak vanaf een satelliet door een wolkenloze hemel te meten, ongehinderd door CO2.  Zie hieronder!
4) Alleen wolken kunnen de binnenkomende zonnestraling en de uitgaande aardstraling verspreiden en reflecteren. Zie hieronder. Maar de gereflecteerde aardstraling is natuurlijk veel zwakker dan de zonnestraling, waardoor het heet wordt in de brandende zon en koel onder wolken!
5) De echte reden waarom klimaatwetenschappers over een "tegenstraling" praten wordt hieronder uitgelegd.

De thermodynamische natuurwetten:

De eerste wet van de thermodynamica stelt dat de aarde zich niet kan opwarmen zonder extra energie van buitenaf! Zie hieronder. Iedereen die deze wet overtreedt, heeft het over een perpetuum mobile!

De tweede wet van de thermodynamica is in tegenspraak met het bestaan van aardwarmende tegenstraling vanuit koude luchtlagen: thermische energie gaat altijd van een hogere naar een lagere temperatuur! zie hieronder en Christian Steidl vanaf 5:50 tot 8:50.

Natuurwetten kunnen niet door door "klimaatwetenschappers" naar eigen wil worden opgeheven!! Zie hieronder.


De toename van de CO2-concentratie.

Een belangrijk argument tegen de klimaatgevoeligheid van CO2 is dat, op de golflengte van zijn spectraallijnen, zie hieronder, de IR-
opname van CO2 bij de concentratie in de atmosfeer al volledig verzadigd is.
Dit betekent dat zelfs als CO2 zou kunnen reageren op de straling van de aarde, extra CO2 geen invloed meer heeft op de opname.

Zelfs een verdubbeling van de CO2-concentratie doet dus niets: zie hieronder.

De door de IPCC uitgevonden "klimaatgevoeligheid" is dan ook volledig misplaatst in betrekking tot de CO2-concentratie!


Mengformule.
 
Laten we doen alsof de uitgaande aardstraling de 415 ppm CO2 in de lucht zou kunnen verwarmen. Vervolgens kunt u de formule Mischungsformel gebruiken om te berekenen hoeveel de lucht zich hierdoor zou kunnen opwarmen.

(Berekeningen, binnen het spectrale bereik van water, tonen aan dat een typische atmosfeer en met een 50% waterdampverzadiging 72,8% van de straling van het aardoppervlak na slechts 100 m geabsorbeerd heeft. Alleen een koud oppervlak van -66 tot -92 °C kan een nog kouder CO2 gas in een dunne luchtlaag verwarmen, omdat alleen deze aardtemperaturen binnen het spectrale bereik van CO2 liggen. Zie boven)

Het soortelijk gewicht van lucht is 1,29 gr / dm³ en CO2 is 1,98 gr / dm³. Hieruit wordt berekend dat één gram lucht met 415 ppm CO2 bevat 0,0004 gram CO2.

Tm= Mengtemperatuur = (m1xT1+m2xT2)/(m1+m2)
m1= Massa van de lucht = 0,9996 gr per liter
m2= Massa van het CO2 = 0,0004 gr per liter
T1 = Luchttemperatuur = bijv. -67 °C = 206,15 °K
T2 = CO2 temperatuur = bijv. -47 °C = 226,15 °K (Max. 20 ° C toename, zie hieronder en hierboven)

De luchttemperatuur wordt dan: Tm= (0,9996 x 206,15 + 0,0004 x 226,15) / (0,9996 + 0,0004) = 206.16 °K = -66,99 °C

Dus kan CO2 de luchttemperatuur, alleen in een dunne laag boven een zeer koud oppervlak, maximaal 0,01 °C verhogen!!

Door een daaropvolgende verdunning van deze dunne laag met de rest van de atmosfeer blijft van deze 0,01 °C niets over!

Als je ook noch bedenkt dat wij mensen maar voor 3% van deze 0,01 °C verantwoordelijk zijn, zie boven, en zulke koude lucht van -67 ° C geen verwarmend effect kan hebben, wordt het duidelijk hoe absurd deze claim van een door mensen veroorzaakte klimaatverandering is!


Om de IPCC-hypothese "Door de mens geproduceerde CO2 is verantwoordelijk voor de klimaatverandering" te weerleggen, is eigenlijk alleen maar één onweerlegbaar tegenargument nodig, zie hieronder.

Maar de vorige tekst bewijst zelfs op vijf verschillende manieren dat CO2 geen opwarming veroorzaken kan!!

                      1) omdat het atmosferische venster alle aardstralen laat ontsnappen, zie boven
                      2) onvoldoende CO2 voor een verwarming, zie boven
                      3) geen aardverwarmende "tegenstraling" door CO2, zie boven.
                      4) geen perpetuum mobile mogelijk, zie boven.
                      5) omdat de CO2-absorptiebanden verzadigd zijn, zie boven.

                                   
                     Zie              onder   onder   onder           onder                      onder


Ik vertrouw liever op de natuurwetten dan op de huidige mening van de politieke meerderheid.

Ben ik een klimaatontkenner of een complottheoretici, omdat ik weet dat CO2 geen invloed heeft op het klimaat en ik daarom ook niet denk dat een energietransitie een onwaarschijnlijke klimaatramp zou kunnen verhinderen? Juist de effecten van hernieuwbare energie zullen de lokale temperaturen aanzienlijk doen stijgen! Zie hieronder.

Hieronder volgen enkele verklaringen voor deze bevinding en hoe de "klimaatwetenschappers" u voor de gek proberen te houden!


Hoe bereken je de temperatuur op een planeet met een atmosfeer?

De gemiddelde temperatuur van planetaire lichamen met dichte atmosferen kunnen nauwkeurig worden berekend met een formule die afhankelijk is van de kennis van vier parameters:
1) de moleculaire samenstelling van de atmosfeer (Spectroscopie),
2) de gemiddelde hoogte van de atmosfeer,
3) de zwaartekracht van de planeet, waardoor sich uit de punten 1 tot en met 3 de gemiddelde atmosferische druk aan de oppervlakte en daarmee de compressiewarmte laat berekenen en
4) de afstand tot de zon. (Nikolov & Zeller 2017 en Holmes)Hieronder befinden zich planeten met heel veel- en met heel weinig broeikasgassen.

Dit geldt ook voor Saturnus'maan Titan met koolwaterstof (CH4) in zijn atmosfeer en voor de broeikasplaneet Venus met 96 % CO2 in haar dichte atmosfeer en 92 bar druk op de bodem, waardoor de oppervlaktetemperatuur hoger is dan 460 graden Celsius. (
We kennen ook deze hoge druk op onze aarde, in een dieselmotor. Hier comprimeert de zuiger het lucht / dieselmengsel evenveel als de CO2-atmosfeer op het oppervlak van Venus. Het lucht / dieselmengsel explodeert onder deze hoge temperatuur.)

Als het CO
2-gas in de Venus-atmosfeer door lucht zou worden vervangen, zou de oppervlaktetemperatuur ca. 200 °C hoger zijn! Dus precies het tegenovergestelde van een broeikaseffect!

                                              Adiabatische toestandsverandering:         T = const./V κ-1

De redenen hiervoor zijn de iets lagere waarde van κ voor 3-atoomgassen, κ = Cp / Cv.
(lucht: κ = 1,4 en CO2 κ = 1,3,    Cp = warmtecapaciteit bij constante druk en Cv = warmtecapaciteit bij constant volume)

Dit bewijst dat zelfs op Venus de temperatuur niet door de broeikasgassen beinvloed wordt, maar uitsluitend door de zon en de compressie warmte van de gassen ontstaat!

Dus de temperatuur op een planeet is onafhankelijk van de broeikasgassen.


Het "broeikaseffect".

Ook de aarde heeft in het verleden een atmosfeer als die van Venus gehad. Toen de temperatuur van de aarde in de vormingsfase nog boven de 100 °C was, waren er geen oceanen. Alle aanwezige H2O op aarde was verdampt en alle O2 was geoxideerd of verbrand! De atmosfeer bestond voornamelijk uit de broeikasgassen waterdamp en CO2. De atmosfeer van de aarde heeft sich hierdoor niet opgewarmd, maar koelde zich steeds verder af. Waarom?

Het aardoppervlak kan zich afkoelen door warmtestraling door het atmosferische venster uit te zenden.
In de atmosfeer kunnen luchtmoleculen, die hun dipoolmoment veranderen door trillingen, zich ook afkoelen door infraroodstraling uit te zenden. Aan deze voorwaarde wordt voldaan door moleculen die bestaan uit twee verschillende of ten minste drie atomen. De luchtmoleculen O2 en N2 kunnen dit niet omdat ze geen dipoolmoment hebben!

Voor de afkoeling van de lucht zijn dus alleen gasmoleculen zoals CH4, CO2 en H2O in staat om warmtestraling af te geven. En hiervan had de aarde er in het begin heel veel, dus de koeling werkte goed. Voldoende emitterende straling zorgt uiteindelijk voor een balans tussen inkomende en uitgaande warmte.

De natuur streeft altijd naar een balans! De afkoeling van de atmosfeer was nodig om de warmte uit de formatiefase van de aarde in evenwicht te brengen met de opwarming door de zonnestralen. Hiervoor moest de nu overtollige warmte van de aarde worden afgegeven aan het universum. Omdat er alleen maar een vacuüm rondom de aarde is, kan de aarde zich ook alleen maar afkoelen door uitgaande (emitterende) straling.

Tegenwoordig koelen de planeten zich niet meer af. Dit geldt zowel voor de planeten met of zonder atmosfeer als ook met of zonder "broeikasgassen".

De zon verwarmt het aardoppervlak met 1.388 watt per vierkante meter. De aarde heeft een veel lagere temperatuur en straalt ongeveer 340 watt warmte per vierkante meter de ruimte in. Desalniettemin warmt de aarde niet op omdat ze dag en nacht uitstraalt met haar hele boloppervlak en de zon alleen de dagzijde opwarmt!

De inkomende en uitgaande straling is gebalanceerd. Door dit stralingsevenwicht heeft de samenstelling van de atmosfeer geen invloed op de som van de uitgaande straling! De samenstelling van de atmosfeer heeft alleen effect op de warmteopslagcapaciteit en de verdeling van warmte in de atmosfeer! Zie hieronder.

Wat zijn spectraallijnen en wat hebben ze te maken met het "broeikaseffect"?

  

Spectraallijnen zijn scherp gescheiden lijnen. De spectraallijnen komen voort uit de interactie tussen atomen of moleculen en elektromagnetische straling (fotonen). Atomen of moleculen kunnen bepaalde elektromagnetische straling uitzenden (emissielijnen) of opnemen (absorbsielijnen).

              

De spectraallijnen van moleculen in het infrarood bereik zijn iets breder dan die van atomen in het bereik van het zichtbare licht.

   
                               Atomen                                                                      Molekülen


Hieronder zie je de spectrale stralingsintensiteit van de zon op het het aardoppervlak (rood gebied) en de straling van het aardoppervlak naar boven (blauw gebied).

          

De invloedssfeer van de atmosfeer ligt tussen de rode lijn en het rode gebied en tussen de blauwe lijn en het blauwe gebied.

De invallende zonnestraling (het zichtbare licht in het rode golfgebied) dringt door de atmosfeer naar het aardoppervlak en verwarmt, door absorptie (de grijze gebieden met voornamelijk de spectraallijnen van H2O), de triatomische "broeikasgassen". De aarde en de broeikasgassen geven warmtestraling af in de richting van het universum (in het blauwe golfgebied), waardoor ze weer afkoelen. Zie hieronder.

Deze uitstraalde langegolf-warmtestraling vanaf het aardoppervlak (in het blauwe golfbereik tussen 8,7 μm en 12,4 μm) kan de triatomische "broeikasgassen" H2O en CO2 niet opwarmen vanwege ontbrekende spectraallijnen (geen grijze gebieden, daarom ook het atmosferische venster genoemd)!

Alleen bij van de aardoppervlakte uitgaande golflengte uit de grijze gebieden kan CO2 straling absorberen (Absorbieren) en als stralung weer vrijgeven (Emission). Voor de koeling van de atmosfeer is de golflengte 15 micron (- 80 °C) interessant, zie hieronder. (kortere golflengte, bijvoorbeeld 4,3 μm (+ 400 °C), hebben wij niet op onze aarde!)
Het CO2-gas reageert niet op de andere golflengtes!

Het CO2-gas kan energie opnemen door convectie (bijv. +25 °C) en deze energie als straling afgeven op een hoogte van 10 km (bij -80 °C). De golflengte van deze straling ligt buiten het atmosferische venster en kan dus niet via onze atmosfeer het aardoppervlak bereiken!

De uitgaande straling die wordt uitgestraald door het aardoppervlak is langgolvige infraroodstraling en daarom kunt u aan de golflengte een temperatuur toewijzen! (10.000 nm=10 μm komt overeen met ± 16 °C, als je verwijst naar het stralingsmaximum van een zwart lichaam bij deze temperaturen)
Zie het Wiensches Verschiebungsgesetz om de temperatuur te berekenen.

                   

De infrarooduitstraling van het aardoppervlak is klein (45 W / m²) in vergelijking met de uitgaande infraroodstraling van de atmosfeer (240 W / m²), zie hieronder.
Slechts 17% van de straling van de aarde (koeling) wordt rechtstreeks van de aarde uitgestraald, zie hierboven. 70% van de koeling wordt geleverd door gassen uit de atmosfeer.
Omdat O2 en  N2 dit niet kunnen, is het vooral H2O en CO2 die dit koelende vermogen leveren, zie hieronder.

Waterdamp kan door middel van zijn spectraallijnen door direct zonlicht opwarmen. Wanneer het afkoeld, kan waterdamp IR-straling uitzenden. Buiten het atmosferische venster kunnen ze, boven in de troposfeer, de atmosfeer verlaten. Zie hieronder.
Je kunt hier ook zien dat de CO2-spectrale lijnen overlapt worden door de H2O-spectrale lijnen en daarom wordt een mogelijk effect van de CO2 geminimaliseerd. Een uitzondering is de 4,3 μm spectrale lijn, maar hier werkt noch de zonnestraling, noch de aardse oppervlaktestraling.Aangezien de uitstraling van de oppervlakte van de aarde tussen +40 °C (9,2 μm) en -30 °C (12 μm) ligt, verdwijnt al deze warmtestraling van het aardoppervlak door het hierboven liggende atmosferische venster (7,5 bis 14,5 μm) direkt naar de hemel! (zie hierboven)  De uitstraling wordt vertraagd door wolken, zie hieronder.

Noch CO2 noch H2O moleculen in de lucht als gas of water kunnen een afkoeling van het aardoppervlak door uitgaande straling voorkomen!

Het CO2-gas verwarmt zich aan de aardoppervlakte door contact met warmere moleculen, zoals alle andere luchtmoleculen dat ook doen. Zodra deze moleculen op een hoogte van c.a. 10 km bereikt hebben, is hun temperatuur gedaald tot -66 a -92 °C en kan CO2 zich noch verder afkoelen door straling uit te zenden. Deze straling kan de aarde verlaten, maar het aardoppervlak niet bereiken omdat de atmosfeer ondoordringbaar is voor deze koude straling, zie hierboven! Vervolgens zal het CO2, net zoals H2O, de omringende luchtmoleculen door stoten verder koelen.

CH4 kan dat niet, door gebrek aan spectraallijnen, en koelt zich af zoals alle andere luchtmoleculen dat ook doen!
zie hieronder.

Het CH4-gas reageert alleen op IR-straling van 96 °C, die we ook niet op de aarde hebben (en de noch warmere 3,3 μm (605°C) und 2,3 μm (986°C)). De IPCC bewering, dat het opwarmingspotentieel van methaan 25 keer hoger is als dat van koolstofdioxide, wordt dan ook anders gerechtvaardigd! zie hieronder

Tweede wet van de thermodynamica "Warmte kan nooit overgaan van een lichaam met een lagere temperatuur (watermoleculen op een bepaalde hoogte) naar een lichaam met een hogere temperatuur (aardoppervlak)."
Een aardoppervlakte verwarmende tegenstraling, die nodig is voor het zogenaamde "broeikaseffect", moet daarom een temperatuur hebben die hoger is dan de aardoppervlaktetemperatuur! Hierdoor valt CO2 als mogelijke tegenstralings-kandidaat af, vanwegen een te lage stralings-temperatuur van -80 °C. Het idee dat de straling van de aarde op wolken of CO2 in de lucht reflecteert en dus de aarde verwarmt, is ook onmogelijk, omdat deze straling niet warmer kan zijn dan het aardoppervlak waar hij vandaan komt. Zie hieronder en hieronder.

          Falsification of the atmospheric CO2 Greenhouse-Effects     Prof. Gerlich & Tscheuschner

            Dr. Ralf D. Tscheuschner over de tweede wet van de thermodynamica van 27:19 tot 30:30

Antwoord op critici die beweren dat de tweede wet niet van toepassing is op straling. De vraag is dus: kan een kouder lichaam dat minder intens straalt dan een warmer lichaam een ​​warmer lichaam opwarmen? Het antwoord is: hij kan het niet, noch praktisch noch theoretisch!

In werkelijkheid heeft de atmosfeer (met wolken, zie hieronder) een bepaalde temperatuur en zendt daardoor ook warmtestraling uit. Deze stralen in alle richtingen, ook naar het aardoppervlak. De effectief uitstraling van het aardoppervlak wordt als volgt berekend: Michael Schnell

          

Met andere woorden, het aardoppervlak straalt uit met het temperatuurverschil tussen het aardoppervlak en de atmosfeer. En dit verschil is groot met een wolkenloze hemel vergeleken met een bewolkte hemel.

                                         De koelmiddelen van de aarde            Dr. Stehlik

Slechts 4% van de "broeikasgassen" is CO2, de rest (95%) is waterdamp!!

Waterdamp en water kunnen enkele spectraallijnen van de binnenkomende zonnestraling gebruiken om zich op te warmen. Daarom kan waterdamp in de lucht verantwoordelijk zijn voor het opvangen en later, in een koudere omgeving, weer afgeven  van warmtestraling, zie hierboven! (CO2 kan zich aan de randen van het zonnespectrum bij 4,3 μm ook een beetje opwarmen, maar kan zich alleen weer afkoelen bij -80 ° C, wat betekent dat CO2 niet kan bijdragen aan de opwarming van de aarde)

De aardoppervlakte verwarmende tegenstraling kan de afkoelende straling van het H2O-gas in de richting van het aardoppervlak zijn. Uiteindelijk is dit slechts een vertraagde zonnestraling naar het aardoppervlak. Maar omdat zij buiten het atmosferische raam straalt, kan zij het aardoppervlak niet bereiken, zie hierboven en hieronder, en heeft niets te maken met de tegenstraling, zoals het IPCC beweert. Zie hieronder.

 
Deze test stoffen in infrarood licht met IR-straling door een oplossing in water laat zien dat waterdruppels in een wolk, evenals waterdamp, infraroodstraling doorlaten.

Omdat wolken zijn gemaakt van water en waterdamp, kunnen ze de uitstraling van de aarde niet voorkomen, alleen vertragen! (zie beneden)

Wolken hebben een aanzienlijke invloed op de temperatuur van de aarde. Wolken ontstaan uit opstijgende warme vochtige lucht met de onzichtbare waterdamp en condenseert wanneer het dauwpunt wordt bereikt.

Hoe hoger de druk, hoe meer waterdamp de lucht kan absorberen, dat wil zeggen dat de lagere luchtlagen meer waterdamp kunnen opslaan.

                                         

Wolken worden gevormd wanneer vochtige lucht opstijgt en op een bepaalde hoogte condenseert. Hiervoor wordt warmte aan de lucht onttrokken en in de wolken gevoerd. Deze warmere temperatuur veroorzaakt een opwaartse stroming in deze wolk. De energie-inhoud van de wolk neemt toe en er kunnen onweersbuien ontstaan.

In de lucht op grote hoogte, die oververzadigd is met waterdamp, zijn Condensatiekernen nodig voor de condensatie. Dit zijn deeltjes die aerosolen worden genoemd en die door kosmische straling worden gecreëerd.

             

Hoe lager de zonneactiviteit, hoe groter het effect van kosmische stralen, zie beneden. Sinds enkele jaren maakt de zon een fase door van zeer weinig zonneactiviteit. In vergelijking met eerdere perioden van lage zonneactiviteit duidt de huidige afname van zonneactiviteit op een toename van wolken en dus een afname van de temperatuur op aarde in de komende jaren.

Hoe meer wolken er ontstaan, hoe kouder het wordt omdat veel zonnestralen worden gereflecteerd en de aarde daardoor minder verwarmd wordt.

Wolken en de lucht slaat warmte op in hun moleculen. Ook slaan de landmassa's en vooral de oceanen zonnewarmte op.

Al bij al wordt de atmosfeer verwarmd tot gemiddeld + 15 °C (≈ 288 °K) en hierdoor is er leven op aarde mogelijk!

Zo werkt de natuurlijke "broeikas" -aarde! Waarbij de koelende invloed van broeikasgassen tegenover de temperatuur door de atmosferische druk en de zon slechts een warmteverdeling in de atmosfeer is, zie hieronder. Of zoals hierboven al vermeld: "De samenstelling van de atmosfeer heeft om evenwichtsredenen geen invloed op de som van de uitgaande straling!"

De echte maatstaf voor de klimaatverandering is de hoeveelheid warmte die in de oceanen (70 % van de aardoppervlakte!) is opgeslagen en die via de oceaanstromen over de gehele aarde wordt getransporteerd (95% van de energie in het aardse klimaatsysteem is opgeslagen in de 5 km diepe oceanen, zie hieronder). Daarom is ons klimaat in West-Europa afhankelijk van de warme Golfstroom.

Het tegenargument van de "klimaatwetenschappers" is: "Door de broeikasgassen verlaat minder warmte de aarde en verwarmt daardoor de aarde" zie hieronder.
Deze korte zin bevat twee fouten: Niet minder warmte verlaat de aarde, zie onder en boven, en de aarde warmt zich niet op, zie onder en onder.


Vervolgens behandelen wij de warmteverdeling door de broeikasgassen.

Veel Atomen en moleculen kunnen straling absorberen en opslaan in de vorm van interne energie. (Omgekeerd kan een molecul interne energie vrijmaken in de vorm van straling)

Atmosferische moleculen bestaande uit drie atomen kunnen zich dus zowel opwarmen als afkoelen door warmtestraling (infraroodstraling) te absorberen of af te geven!  Dat kunnen ze alleen op de specifieke golflengte van hun moleculen, de zogenaamde spectraallijnen.
 

Nu bestaat 99,9% van de atmosfeer uit de diatomische homonucleaire moleculen N2 en O2 en het edelgas argon, die geen warmtestraling kunnen absorberen of afgeven. Alleen door contact met de aardoppervlakte of door contact met warmere luchtlagen kunnen ze zich opwarmen. Wind kan deze warmte transporteren en op koudere plaatsen kunnen zij zich afkoelen.
Maar deze gassen kunnen de aarde niet afkoelen, omdat zij geen IR-straling kunnen uitzenden.

Het op de grond verwarmde CO2-gas koelt zich af door stoten tegen andere luchtmolekulen, door adiabatische drukverlaging bij toenemende hoogte en, zodra de temperatuur is gedaald tot -80 ° C, door straling die wordt uitgezonden met een golflengte van 15 μm, zie hierboven. Deze temperaturen hebben we alleen aan de polen en in de bovenste troposfeer! De CO2 straalt van daar uit in alle richtingen.

Moleculen (lucht) stralen alleen uit met hun specifieke spectrale golflengte, warme lichamen (aarde, wolken) stralen uit volgens de stralingswet van Planck. Gecombineerd ontstaat het volgende beeld voor de uitstraling van de planeet-aarde:

   
De schaal van de x-as is het omgekeerde van de vorige afbeeldingen!In deze afbeeldingen worden de temperaturen bij de afzonderlijke emitters (van de grond 45 W/m² of uit de lucht 240 W/m²) van bovenaf en van onderaf gezien. Hierboven zag je de stralingsintensiteit van de zon op het aardoppervlak en de uitstraling van het aardoppervlak.

Van boven "ziet" u dat een bevrorene aardoppervlakte met -8 °C onbelemmerd door het atmosferische venster straalt. (Hierdoor kunnen satellieten op de aardoppervlakte neerkijken en hun temperatuurstraling via infraroodsensoren opvangen.)
Ook de CO2 vanaf 10 km hoogte straalt, buiten het atmosferische venster, met -53 °C naar boven.
De "zichtbaarheid" van infrarood licht in de atmosfeer zal meer en meer toenemen naarmate de druk afneemt. Met andere woorden: als je vanuit de ruimte naar beneden kijkt met infrarood ogen, kun je de CO2-moleculen zien tot een bepaalde "gemiddelde diepte" in de bovenste troposfeer. Omgekeerd kan alleen de straling van de zo zichtbare CO2-moleculen in de ruimte ontsnappen.
De straling nabij het oppervlak van meer dan 18 µm kan niet door de atmosfeer naar de ruimte stralen omdat deze golflengten buiten het atmosferische venster liggen en de atmosfeer hiervoor te dik is.

Van beneden "ziet" u de zeer koude straling uit het helal door het atmosferische venster en ook de iets warmere (-53°C) straling nabij de grond van CO2 bij een golflengte van 15 micron. Beneden de 8 micron en boven de 18 micron "ziet" u de koude straling van de zich afkoelende watermoleculen vlak boven het eis.


Een molecuul dat warmtestraling (fotonen) van de zon of het aardoppervlak absorbeert zendt kouder fotonen uit, maar in een willekeurige richting. Degenen die verdwijnen in de richting van het nog koudere helal, koelen de atmosfeer. Degenen die naar de aarde stralen, worden gereflecteerd op warmere moleculen (geen energieoverdracht, Thomson-verstrooiing) totdat ze ook verdwijnen in de richting van het helal en de atmosfeer verder koelen.

                                            

De wolken zijn niet alleen wit en reflecteren een deel van de zonnestraling, waardoor het koeler wordt op bewolkte dagen.  Ze slaan ook een deel van de binnenkomende zonnewarmte op. Omdat de wolken permanent IR-straling in alle richtingen uitzenden, worden ze ook constant afgekoeld.

Wolken hebben dus een koelend effect!

         

Links zie je dat waar wolken zijn, minder warmtestraling wordt uitgezonden. Omdat het onder de wolken in de schaduw niet zo warm wordt en de uitgestraalde warmtestraling diffundeert door de wolken en daardoor komt er minder aan de bovenkant uit. Aan de rechterkant ziet u dat daar waar wolken zijn het zonlicht gereflecteerde wordt.
De "klimaatwetenschappers" zien dit als een bewijs van de "tegenstraling". Ze denken dat de wolken de stralingswarmte reflecteren die door de aarde wordt uitgestraald, zodat deze energie niet in de ruimte ontsnapt en dat daardoor de aarde opwarmt. Zie beneden. Maar waterdamp en water zijn permeabel voor infraroodstraling. Zie hierboven. En zelfs als er deze straling was, is die niet warmer dan het aardoppervlak dat het heeft voortgebracht. Dus hij kan niets verwarmen!

Wolken vormen ook de warmteopslag in de lagere atmosfeer!!

Wolken zenden infraroodstraling uit door de warme waterdruppels, zie hierboven. (Waterdamp als gas kan dit niet omdat een gas alleen kan emitteren op de golflengte van zijn spectraallijnen en die zijn niet beschikbaar bij deze temperatuur, zie hierboven)

Door deze warmte in de wolk kan een koude aarde minder uitstralen. (Tweede wet van de thermodynamica en zie boven) De tegenstraling uit de wolken werken als een verwarmende deken. Hierdoor voorkomen ze b.v. grondvorst.

De vorming van grondvorst:

                              

Ten eerste, zinkt de koude lucht op rustige nachten naar de grond vanwege de hogere dichtheid.
Ten tweede, kan de thermische straling van de grond op een heldere nacht ongehinderd in de atmosfeer worden afgegeven, waardoor de grond onder het vriespunt kan afkoelen.
Ten derde, wordt de koude grondlucht verder gekoeld door convectie.
Ten vierde, als de lucht voldoende wordt gekoeld om de dauwpunttemperatuur van de lucht te bereiken, vormt deze vorst.

Dipl.- Met. Dr. phil. Wolfgang Thüne:
"Als er geen beschermende bewolking boven de grond is, daalt de temperatuur vooral 's nachts in de zomer sterk. Het is elementaire meteorologische kennis dat de energie die overdag door de aarde wordt geabsorbeerd, onzichtbaar en ongehinderd "direct" kan verdwijnen door middel van "temperatuurstraling" in de nacht wanneer de lucht helder is.

Dit breekt de IPCC-hypothese af dat het verhogen van het CO2-gehalte in de atmosfeer "opwarming van de aarde" zou veroorzaken en zou resulteren in een "klimaatramp" die alleen kon worden voorkomen door een drastische vermindering van de "CO2-uitstoot" ,

Conclusie: de CO2 kan het atmosferische "stralingsvenster" niet sluiten vanwege het ontbreken van geschikte absorptielijnen en heeft daarom geen invloed op het weer en zijn statistische vervolgconstructie "klimaat"! Met andere woorden, het is fysiek onmogelijk dat een "zwart lichaam" dat continu energie over een breed golflengtespectrum uitstraalt, kan worden afgekoeld door een atmosferische gasomhulling die alleen selectief en discreet straling absorbeert. Het constant variabele CO2-gehalte van de atmosfeer is het resultaat (!) van de bewogen klimaatgeschiedenis en geenszins de oorzaak (!).
"


Bij een hoge luchtvochtigheid moet het broeikaseffect het sterkst zijn. Maar vergelijkende onderzoek van verschillende plaatsen op dezelfde breedtegraad laat zien dat een hogere luchtvochtigheid leidt tot lagere temperaturen, niet tot hogere. Een andere vergelijking kun je maken tussen tropisch regenwoud rond de evenaar en woestijngebieden. Het tropisch regenwoud zou door zijn hoge luchtvochtigheid het voorbeeld moeten zijn waar broeikaswerking het sterkst is. Het tegendeel is waar. Ondanks een grotere instraling van de zon ligt de gemiddelde temperatuur in het tropisch bos zeker 10 graden lager dan in de woestijnen. Dat het koeler is in het oerwoud komt door de enorme verdamping, waardoor hier veel warmte aan de lucht onttrokken wordt. Verder verhinderen de hierdoor ontstane wolken en bossen een directe zoninstraling. Er is dus geen "Broeikaseffect"!

Bij meer broeikasgassen wordt de atmosfeer niet warmer, alleen de warmte-inhoud wordt verhoogd en daarmee de uitgaande straling (koeling). De warmteafgifte van de lucht wordt daardoor versterkt aan het universum afgegeven!

                                                        Waarom CO2 het aardoppervlak afkoelt

Meer broeikasgassen in de atmosfeer betekend een toename van triatomische moleculen in de atmosfeer en dus meer opgeslagen warmte. (Niet de temperatuur, maar de warmtecapaciteit van de atmosfeer is gestegen) Hierdoor ontstaat bij dezelfde hoeveelheid zonneschijn meer straling van dit broeikasgas vanaf een grote hoogte in de richting van de ruimte en dus een verhoogde koeling van de atmosfeer door dit broeikasgas. Zie hieronder.

Er moet ook rekening worden gehouden met het feit dat CO2, bij de huidige CO2-concentratie van 0,04% of 415 ppm CO2 in de atmosfeer, bijna alle 15 μm straling absorbeert . (Dit kan worden geïllustreerd door een met roet gezwarte ruit. De schijf is ondoordringbaar voor licht en een verdere zwarting toont geen extra effect.)

             Het antropogene broeikaseffect - een spectroscopische onbeduidendheid van Heinz Hug

Een extra CO2-toevoer draagt daarom nauwelijks bij aan de verhoging van de absorptie die, met een temperatuur van -80 °C, bovendien alleen aan de polen voorkomt! (De CO2 op 10 km hoogte kan, vanwege de ondoordringbaarheid van de lucht voor deze straling, deze straling van de aarde niet absorberen, maar veel straling uitstoten door zich af te koelen! Zie hierboven)

     M. Schnell     H. Harde

De CO2-deelname aan deze "opwarming" is zelfs volgens het IPCC erg laag! Zie boven.

                                               

De stralingsbalans naar de mening van meteorologen:


                                 
(Ter vergelijking, de frauduleuze stralingsbalans van de Klimaatwetenschappers)

De aarde absorbeert 341 W/m²=101+240 W/m² wat de aarde uitzendt.

Het aardoppervlak absorbeert 146 W/m² =117+84+45 W/m² wat het aardoppervlak uitzendt.

Deze weergave is logisch en wordt bevestigd door metingen op de grond, in de lucht en vanuit satellieten. Hierin is ook de temperatuurstijging door de verhoging van de luchtdruk duidelijk te zien! Zie hierboven


Pseudo-wetenschappelijke argumenten.

Het oprichtingsmandaat van het IPCC was letterlijk "te bewijzen dat de mens zondigde tegen het klimaat". Dit komt overeen met de klassieke definitie van "pseudowetenschap". Hier probeert men te "bewijzen" dat een economisch, politiek of strategisch gewenste hypothese waar zou kunnen zijn.
Echte wetenschap staat altijd open voor de resultaten, in de pseudowetenschap wordt het resultaat voorgegeven.

Daarom berekenen zij bijvoorbeeld de invloed van schommelende zonneactiviteit (zie beneden) en ook de uiterst belangrijke compressie warmte (zie hierboven) niet mee in hun toekomstvisioen.

Een andere IPCC-fout is dat ze denken dat het 33 °C kouder zou zijn zonder "broeikasgassen". Hoe komen zij hierop?

Als u de temperatuur van de aarde vanaf een satelliet meet, dan heeft de aarde een gemiddelde temperatuur van -18 °C. Het aardoppervlak heeft echter een gemiddelde temperatuur van + 15 °C. De "klimaatwetenschappers" geloofde dat dit temperatuurverschil van 33 °C het "broeikaseffect" was.

                   

De -18 °C is in werkelijkheid de gemiddelde temperatuur van de atmosfeer! (op 10 km hoogte is de temperatuur -60°C) Desalniettemin hebben ze alles geprobeerd om dit temperatuurverschil als een "broeikaseffect" te "bewijzen".

Voor dit doel hebben de IPCC-wetenschappers de aarde als een zwarte straler beschouwd, zodat ze de Stefan Boltzmann-wet konden gebruiken voor hun berekening.

Maar we weten allemaal dat de aarde, gezien vanuit de ruimte, prachtig gekleurd is en heel veel zonnestraling wordt gereflecteerd. De invloed van wolken, ijsoppervlakken, verdeling van land en zee, reliëf en vegetatie worden niet overwogen.

                               
De door de IPCC gebruikte wet van Stefan Boltzmann is alleen van toepassing op zwarte lichamen met een homogeen oppervlak, zonder een warmteopslag, zonder een atmosfeer, zonder een albedo-effect en zonder een roterende beweging. Hierdoor wordt de invallende straling niet direct weer volledig als warmtestraling uitgestraald, zoals vereist door de SB-wet. (De door de zon verwarmde zijde koelt 's nachts af en de oceanen slaan veel warmte op)
Dan wordt deze foutieve berekening gecorrigeerd door het introduceren van een niet bestaande "tegenstraling" om de 15 °C te bereiken!

Zo werkt de pseudowetenschap! Het resultaat was vooraf al vastgelegd.

Het door de zon verwarmde aardoppervlak zou de lucht zonder broeikasgassen door convectie (contact) verwarmen zonder dat deze lucht zich in de richting van het Helal kan afkoelen. (Het aardoppervlak koelt nog steeds af door middel van convectie, warmtegeleiding en IR-straling. zie hierboven) Een afkoeling van de lucht kan alleen maar zo plaats vinden, zoals het nu ook gebeurt. Wind transporteert de warmte in de atmosfeer en kan afkoelen in koudere gebieden. Niet de temperatuur maar de warmte-inhoud van de lucht zal, door het missen van waterdamp, kleiner zijn. (zie hierboven) De balans tussen binnenkomende straling en uitgaande straling van onze planeet-aarde verandert zich daardoor niet. (zie hierboven)

Daarom zou het ook zonder broeikasgassen in de lucht niet -18 °C koud worden, zoals de IPCC beweert.

                  Dipl.-Ing. Heinz Thieme        Het thermodynamische atmosfeereffect

Een goed voorbeeld is de Saturnusmaan Titan.
Zij wordt beschouwd als het meest aardse hemellichaam van het zonnestelsel vanwege haar atmosfeer met 98,4% stikstof (N2) plus ongeveer 1,6% argon en en heeft in plaats van water koolwaterstoffen in wolken, regen en meren. De gasomhulling op de oppervlak is ongeveer vijf keer zo dicht- en de druk is met 1,5 bar iets hoger dan op aarde. De oppervlaktetemperatuur van Titan is met -180 ° C veel lager dan die van de aarde als gevolg van de grote afstand tot de zon (ongeveer een duizendste van de aardse straling). In de atmosfeer bestaan de wolken uit het broeikasgas methaan (CH4) en het regent dus methaandruppels! Opnieuw hebben de broeikasgassen ook hier, net zoals CO2 op Venus, noch de Stefan Boltzmannwet invloedt deze temperatuur, ze worden alleen berekend op basis van de compressiewarmte en de afstand tot de zon, zie hieronder.

Daarom bewijzen Venus en Titan dat broeikasgassen geen invloed hebben op hun temperatuur!

Zoals al eerder vermeld, heeft de samenstelling van de atmosfeer om redenen van evenwicht geen invloed op de som van de uitgaande straling! Wat binnenkomt als zonne-energie, moet ook als straling weer naar buiten komen!
Met andere woorden: Als een stralend gas in concentratie zou toenemen (CO2), zouden de andere componenten (aardoppervlak en waterdamp) minder uitstralen en vice versa!


    

Temperaturen op de maan als functie van de zonnestraling:

                         

De oppervlaktetemperatuur van een satelliet is niet de omgevingstemperatuur van min 270 graden, maar + 4 ° C (zie Prof.Werner Maurer vanaf 10:40).Een ander pseudowetenschappelijke bewijs:
             

             The Greenhouse Gas Demo            CO2 Klimatest bei einer 4,3 Mikrometer Strahlung
 
                               Beweis für den Treibhauseffekt? ab 9:43 bis 11:32


Pseudowetenschappelijk is de bewering dat een container verrijkt met CO2-gas, sich door bestraling met infraroodstralen verwarmd, een bewijs is voor het broeikaseffect.

Wanneer bij de omgevingstemperatuur (evenwichtstemperatuur zonder infrarode straler), van b.v. 21 °C, een gelijk warme CO2-verrijking gemaakt wordt, of een straler met een temperatuur die vergelijkbaar is met die van de aarde wordt gebruikt, dan zult u kunnen zien dat de temperatuur sich niet verandert! Zie boven. Dus geen broeikaseffect! (Als je twee ballonnen hebt en een ervan is gevuld met CO2, zal het gas in de ballonnen, zelfs als je ze in de zon houdt, altijd dezelfde temperatuur hebben. (theorie en praktijk in de zon en praktijk bij de aarduitstraling 1, 2, 3, 4))

Wanneer de infraroodverwarming wordt ingeschakeld neemt de temperatuur in het CO2-verrijkte compartiment toe. Maar nauwelijks in de ruimte met een natuurlijk CO2-gehalte.

                                                             

De truc achter deze test is dat de infraroodstraler precies in de spectraallijn van CO2 straalt! (400 °C bij 4,3 µm zie boven) Door de hierdoor toegevoegde extra energie, die we op onze aarde niet hebben, wordt een hogere evenwichtstemperatuur bereikt!

                                                           Is koolstofdioxide echt een klimaatmoordenaar? vanaf 5:10

                                                                   

Nee dus. Deze truc werkt ook bij een gewone lamp. Daar de lichtintensiteit bij 4,3 µm klein, maar aanwezig, is duurt het alleen wat langer!

Bij een natuurlijke aardse uitstralings- golflengte van 9,2 µm tot 12 µm, met de stralingstemperatuur van +40 °C tot -30 °C, reageerd het CO2-gas niet! zie hierboven.

En dus is deze test eigenlijk een bewijs daarvoor dat het CO2-gas helemaal geen invloed heeft op het klimaat!

Op deze manier kan een infraroodstraler objecten in de kamer verwarmen, maar niet de lucht! Die worden alleen verwarmd door contact met de door straling verwarmde objecten.

                                                  

Hoewel de infraroodverwarming de golflengte van 4,3 μm uitzendt, is de CO2-concentratie in de lucht van de kamer te laag voor een opwarming! Zie boven.

Eigenlijk is het daarom nogal idioot om te geloven dat de straling van de aarde, zonder de golflengte van 4,3 micron, de temperatuur van de atmosfeer kan verhogen!

Dichter bij de werkelijkheid zou een concentratieverhoging van het CO2-gas zijn bij de evenwichtstemperatuur, zoals dat in de werkelijkheid gebeurt. Omdat het gas niet meer energie toegevoegd wordt als voordien (geen straling met 4,3 μm), kan de temperatuur ook niet stijgen! Nu zijn meer CO2-atomen op grotere hoogte betrokken bij de koudere uitstraling. (zie hierboven). Door de stralingsbalans zullen de andere stralers (aardoppervlakte en waterdamp) minder uitstralen (zie hierboven)!

             NASA: de koelende werking van CO2                CO2-gas koelt de atmosfeer vanaf 4:16

                Dr. Helmut Böttiger - CO2-gas koelt de atmosfeer vanaf 46:36

In de bovenstaande testopstelling is een hogere temperatuur van het CO2-gas alleen mogelijk als de infraroodverwarming ingeschakeld wordt. Hierdoor verschuift de evenwichtstemperatuur naar boven. Zo werkt ook de opwarming van de atmosfeer. Een hogere temperatuur van de atmosfeer kan alleen worden verkregen door meer zonnestraling te ontvangen, waardoor de temperatuur van de H2O-moleculen in de atmosfeer verhoogt worden en ook de aardoppervlakte meer warmte afgeeft.


Ook pseudowetenschappelijk is de bewering dat als de warmtestraling van een zwarte roterende band niet kan stralen door een container verrijkt met CO2-gas, dit een bewijs is van het broeikaseffect.

                                                                            ZDF Terra-X vanaf 4:00

            

Het is als een illusionistische show. Je weet dat het een truc is, maar hoe doet hij het?

Ten eerste werkt deze truc niet zonder deze zwarte metalen ring. Hierdoor wordt de straling volledig geabsorbeerd en opnieuw uitgezonden. (Een zwart lichaam kan worden gekenmerkt door de mate van absorptie = de mate van emissiviteit) Vanwege zijn grote reflectie zou de aardbol hiervoor onvoldoende warmte absorberen en noch veel minder uitstoten.

Ten tweede meet de infrarood thermometer een gemiddelde temperatuur van 80 °C. Net zoals de aarde een gemiddelde temperatuur van -18 °C heeft, gemeten vanaf een satelliet. In werkelijkheid zenden warme lichamen veel verschillende temperaturen uit, bij een lamp (hier de Osram hlx 64635 infraroodverwarming met 160 W) ook de 4,3 μm (400 °C) straling. Zie boven.

Ten derde, om te voorkomen dat het verwarmde oppervlak te veel afkoelt voordat de straling aan de andere kant van de wereld wordt gemeten, moet de aarde snel draaien. Een elektromotor zorgt hiervoor.

Ten vierde gebruikt hij de infrarood thermometer niet om de straling aan de achterkant van de aarde te meten, maar deze wordt gemeten door een "speciale infraroodsensor". Hij neemt een sensor die alleen een klein golflengtebereik kan meten, hier 4,3 μm (400 °C) de spectrale lijnen van CO2.
De infrarood thermometer zou met of zonder CO2-gas dezelfde oppervlaktetemperatuur aangeven en daarmee bewijzen dus dat CO2 geen invloed heeft.

Ten vijfde, omdat de lamp emitteert bij een temperatuur in het brandpunt van ca. 1300 ° C en deze straling ook weer wordt uitgezonden door de zwarte band met een iets lagere temperatuur, kan de "speciale infraroodsensor" deze 4,3 μm (400 °C) straling meten. En achter een CO2-gas kan de sensor geen 4,3 μm-straling meten!

Ons aardoppervlak zendt geen straling uit met deze 4,3 μm (400 °C) golflengte, behalve bij bosbranden!Pseudowetenschappelijk is ook de bewering dat als warmtestraling van een kaars niet door een met CO2 verrijkte houder kan doordringen, dit een bewijs is van het broeikaseffect.

                                

                                                      CO2 Absorptie van warmtestraling van een kaars

Hierover enkele opmerkingen:
.
1) Onze aarde straalt geen warmtestraling uit met de hitte van een kaars (400 °C).
2) Voor het experiment was de IR-camera ingesteld op het bereik van absorptielijnen van CO2 bij 4,3 micron. (buiten het warmtestralingsspectrum van de aarde, maar in het midden van het warmtestralingsspectrum van de kaarsvlam).
3) Daarom kan de IR-camera de warme vlam zien, maar niet de koudere waskaars!
4) Onze ogen zien de kaars en vlam nog steeds door het CO2-gas!Voor deze truc van het CO2-klimaateffect werd dus "toevallig" het "verkeerde" golflengtegebied gekozen.

Dit heeft weinig met de realiteit te maken. De maatgevende uitstraling van het aardoppervlak ligt tussen 9,2 μm (+40 °C) en 12 μm (-30 °C). De bepalende factor voor de broeikaswerking van CO2 door de absorptie van straling is echter 15 micron (-80 °C). (Zie hierboven)

Al deze trucs hebben gemeen dat ze op de een of andere manier het CO2-gas bestralen met met de onzichtbare 4,3 micron golflengte die op onze aarde niet bestaat.

Een ander pseudowetenschappelijk argument voor CO2 als klimaatrelevant gas;

                


How to Win Any Debate on Climate Change (Hoe win je iedere diskussie tegen de tegenstanders van het geloof aan de door mensen veroorzaakte aardverwarming) Een zin als "if this is wrong, a lot of basic chemistry is wrong" klinkt logisch, maar is niet erg overtuigend als de voorgaande theorie verkeerd is. Meer CO2-gas verhindert niet de uitstraling (koeling) in de richting van het universum. Integendeel! Zoals hierboven werd uitgelegt: Alleen bij temperaturen van +400 °C of -80 °C, kan CO2 straling absorberen of vrijgeven. Bij alle andere temperatuurstralen kan CO2 geen stralungsenergie opnemen! Aangezien de uitstraling van de aarde tussen -40 °C en +50 °C ligt, verdwijnt al deze warmtestraling direkt naar de hemel! (zie boven. Als een denkspel kun je een raam van 1,5 m breed verduisteren met een dik 2 m breed gordijn. Naar de mening van de Klimawissenschaftler zijn 2 smalle strepen van 1 cm, links en rechts van het venster, voldoende om hetzelfde effect te bereiken!)


CH4 als broeikasgas.

De IPCC meent dat methaan (1,869 ppm) de omzetting van zwaveldioxide (SO2), geproduceerd door verbranding van fossiele brandstoffen, in vaste sulfaatverbindingen zal verminderen. (Deze vaste zwevende deeltjes (aerosolen) weerkaatsen invallend zonlicht direct terug in het heelal en verminderen daardoor de opwarming van de atmosfeer! Zie beneden) De vermindering van aerosolen verhoogt dus, volgens de IPCC, de temperatuur van de atmosfeer 25 keer zoveel als CO2 dat zou doen!

Methaan is dus schadelijk omdat het de door de mens veroorzaakte luchtvervuiling vermindert! Maar de ontzwaveling van rookgassen is juist een goede zaak, omdat deze aerosolen de oorzaak zijn van zure regen!Satellietmetingen tonen aan dat noch ontdooiende permafrost noch runderen een rol spelen bij de productie van CH4!
Methaan is sinds ongeveer 2004 wereldwijd niet toegenomen, de accumulatie is beëindigd (IPCC). Een wetenschappelijk onderbouwde oorzaak hiervoor is nog niet gevonden.
Methaan wordt in de Atmosphäre vrij snel geoxidiert: CH4 + O2 => CO2 + H2O.

Laggas N2O (324,2 ppb) is een broeikasgas dat ongeveer 300 keer zo schadelijk voor het klimaat zou zijn als koolstofdioxide CO2 (400 ppm). Een begrijpelijke verklaring heb ik tot nu toe niet gevonden! De golflengtebereiken waarin Laggas warmtestraling absorbeert overlappen gedeeltelijk met die van methaan. Hoe hoger het methaangehalte in de atmosfeer, hoe lager de invloed van Laggas, omdat de overeenkomstige golflengtes al door methaan worden geabsorbeerd - dus het broeikaseffect van deze twee stoffen mogen niet eenvoudigweg bij elkaar worden opgeteld. Zoals ook H2O en CO2 elkaar tegen werken, zie boven.
De belangrijkste bronnen van Laggas zijn stikstofhoudende meststoffen in de landbouw en veeteelt, processen in de chemische industrie en verbrandingsprocessen.

Lachgas en methaan hebben gemeen dat ze geen spectraallijnen hebben binnen het atmosferische venster en daarom geen invloed kunnen hebben op het klimaat.


"Klimatologie" versus "klimaatwetenschap"

Er is in het verleden nooit een temperatuurstijging door een toename van CO2 geweest. (zie beneden)

Tenzij u de stralingsbalans van de Klimaatwetenschappers gelooft. Daarna wordt de atmosfeer warmer door een sterkere reflectie op de extra "broeikasgassen".

                              

Allereerst moet men het verschil begrijpen tussen "klimatologie" en "klimaatwetenschap", omdat beide termen vaak door elkaar gehaald worden.

Meteorologie (Weerkunde) of "Klimatologie" is de studie van de fysieke processen en wetten in de atmosfeer van de aarde. Het wordt gerekend tot de geowetenschappen en is universitair verbonden aan de instituten voor geofysica of de faculteit natuurkunde.
De procedure is als volgt: Eerst wordt geprobeerd een natuurlijke gebeurtenis wetenschappelijk te verklaren. Hierna wordt de maatschappij en politiek geïnformeerd door vakliteratuur.

Klimaatwetenschap of "Onderzoek naar klimaatimpact" bestudeerd langetermijnontwikkelingen en probeert hiermee die klimaat-ontwikkelingen voor de toekomst te voorspellen. Klimaat-ontwikkelingen worden gecombineerd met sociale kwesties en politieke aanzichten.
De procedure is als volgt: politiek staat op de voorgrond. Wetenschap dient alleen als hulpmiddel om het 'goede' af te dwingen. De "herhaalbaarheid" van hun experimenten / opvattingen, die essentieel is voor de wetenschap, bestaat niet!

Maar waar vergaren 'klimaatwetenschappers' hun wetenschappelijke kennis? Een universitair diploma in "Klimaatwetenschap" bestaat niet! Deze mensen werken hooguit aan een project en noemen zichzelf klimaatonderzoeker.
Het zijn pathologische wetenschappers! Zij onderzoeken niet-bestaande problemen, zoals het broeikaseffect en de klimaatcrisis! Zie hieronder.
Daarom ook wel homeopaten van de wetenschap genoemd!

         Vince Ebert over Klimaatwetenschap vanaf 1:30 en complottheoretici.

Deze politiek linkse wereldverbeteraars leven in hun eigen wereld zonder zich naar de realiteit te richten, zie de klimaatcrisis en voor het broeikaseffect zie boven en boven.

De gevolgen hiervan volgen nu!

Het broeikaseffect volgens de klimaatwetenschappers :

                                                        

                                                                               maar:In de tekening linksboven wordt de zonnestraling omgezet in warmte- en warmtestraling. De warmte- en warmtestraling kan de doos niet verlaten. Dit verhoogt de temperatuur in de doos. Het zogenaamde broeikaseffect!

                                  „Broeikaseffect "is wetenschappelijke onzin! Prof. Kirstein

                                    Der Treibhauseffekt existiert nicht.     Horst Lüning

Hier zien de Klimaatwetenschappers het feit over het hoofd dat de glasplaat niet alleen verhindert dat de warmtestraling uit de box ontsnapt, maar ook een deel van de buitenstraling niet naar binnen laat. (Belangrijk is het feit dat glas praktisch volledig ondoordringbaar is voor golflengten van  meer dan 3 μm (3000 nm))

                                               
                                           

Als de glasplaat wordt vervangen door een transparante en alle straling doorlatende zoutplaat, dan kan alle straling ongehinderd indringen en weer ontsnappen. De zoutplaat voorkomt alleen het ontsnappen van de verwarmde lucht!

Door de extra binnenkomende straling wordt de temperatuur binnenin hoger als bij de glasplaat, hoewel alle straling de doos weer verlaat!

De binnentemperatuur heeft daarom niets te maken met de ingesloten straling !!

  

Zo werkt ook een broeikast: ramen openen en de warme lucht ontsnapt. Het wordt koud ondanks een ongewijzigde warmtestraling!

Dus geen broeikaseffect, alleen "warme" lucht!

          Herhaling van het experiment uit 1909 van professor Robert W. Wood over de hypothese van het broeikaseffect, by Nasif S. Nahle

Na dit onweerlegbare bewijs hebben de "klimaatwetenschappers" een uitweg gezocht door het woord "glaskaseffect" te introduceren. Wat ze doen geloven dat ze kunnen blijven vasthouden aan hun "broeikaseffecttheorie".
Maar wanneer er een koelende luchtuitwisseling kan plaatsvinden, zoals in de atmosfeer, kan er geen broeikaseffect zijn!

Ze proberen nu hun hypothese geloofwaardig te maken met een "tegenstraling" die zou worden veroorzaakt door "broeikasgassen" uit de atmosfeer. Zie hierboven.

De Klimaatwetenschappers beweren dat de relatief koude IR-straling van boven, de zogenaamde tegenstraling, het aardoppervlak extra verwarmt met meer dan 300 W/m².

 
                                 
                         Inkomende sonnestraling 342 = 107+ 235 de uitgaande straling.

Hier bij levert de zon, naar mening van de Klimaatwetenschappers, geen extra warmte om een stijging van de temperatuur op aarde te verklaren! Dat is één van de grote IPCC-denkfouten !! (Zie hierboven voor verdere fouten)

Noch de zonneactiviteit, noch de afstand tot de zon is constant, waardoor temperatuurschommelingen gemakkelijk uit te leggen zouden zijn.

Maar de Klimaatwetenschappers beweren dat alleen een tegenstraling verantwoordelijk is voor een extra opwarming van de aarde. 

Volgens de Klimaatwetenschappers is de tegenstraling het deel van de warmtestraling die wordt gereflecteerd door broeikasgassen van een relatief koude hoogte naar het relatief warme aardoppervlak. Deze energie zou zo in het systeem van de aarde blijven en extra, naast het zonlicht, de aardoppervlakte verwarmen.

Maar een kamer wordt niet extra verwarmd door de stralingswarmte van de wanden van een kamer, maar door de verwarming, die ook de wanden van de kamer heeft verwarmd! Of anders gezegd: warmtestraling van relatief koude wanden kunnen een warmer lichaam in de kamer niet opwarmen!

De luchttemperatuur daalt naar boven (tot -60 °C op 10 km hoogte).

Warmte-energie gaat altijd van een hogere temperatuur naar een lagere temperatuur! Het maakt niet uit of dit warmtetransport plaatsvindt via warmtegeleiding, convectie of straling. Zie hierboven.

De uitleg van de Klimaatwetenschappers:

"Een lens gemaakt van ijs kan de zonnestralen zo richten dat zelfs een vuur wordt ontstoken, dus de warmtestraling gaat van het koude ijs naar het zeer warme vuur." (dit zou de warmteoverdracht van koude naar warme materie moeten verklaren?)

of iets pseudowetenschappelijk:

"De energie van de bodemmoleculen is overeenkomstig de bodemtemperatuur statistisch verdeeld. Of anders gezegd; de gemiddelde energieverdeling van de moleculen bepaalt de temperatuur van de bodem (ca. 15 °C). Dit geldt analoog voor de moleculen van de broeikasgassen in de atmosfeer, maar met een energieverdeling naar lagere waarden aangezien de broeikasgassen koeler zijn als de bodem. De infrarode fotonen van de tegenstraling hebben dienovereenkomstig gemiddeld minder energie (-80 °C). Treft deze straling de aardoppervlakte, dan kunnen zij slechts die molekulen verwarmen met een noch lagere energieinhoud (!). Dit is echter voldoende voor een verwarming van de bodem (?) omdat hierdoor de gemiddelde temperatuur naar boven gaat (?). De warmte stroom dus in feite uiteindelijk van de warmere grond naar de koelere atmosfeer met broeikasgassen en dan verder in de richting van de ruimte (!). De netto stroom (?) gaat van warm naar koud. Het brooikaseffekt funktioneerd hierdoor goed, omdat de 2e wet van de thermodynamica niet wordt overtreden! (?)

Het is zeer, zeer onwaarschijnlijk dat er op het aardoppervlak een molecule wordt gevonden die kouder is dan de tegenstraling van -80 °C! Daarom veroorzaakt deze tegenstraling ook geen toename in temperatuur op het aardoppervlak. (geen energieoverdracht, Thomson-verstrooiing)
Het CO2-gas kan alleen stralingsenergie van de zon opnemen (bij +400 °C) of zijn spectraallijnen afgeven (bij -80 °C). Het gas kan ook energie opnemen door convectie (bijv. +25 °C) en deze als straling afgeven op een hoogte van 10 km (bij -80 °C). Zie hierboven.

Of noch iets meer pseudowetenschappelijker:

Het broeikaseffect volgens de Duitse weersdienst.

"De reden hiervoor ligt in het feit dat waterdamp ... de zonnestralen gedeeltelijk absorbeert, en H2O daardoor zelf warmtestraling afgeeft. Naar de grond overtreft deze extra warmtestraling uit de atmosfeer de reductie van zonnestraling door absorptie. Bij deze verhoogde straling moet de bodem reageren door de temperatuur te verhogen zodat de energiebalans op lange termijn kan worden gewaarborgd. Dit proces wordt het natuurlijke broeikasgebrek genoemd."
en
"Als natuurlijk voorkomende broeikasgassen (zoals CO2) worden verhoogd door antropogene invloed ..., daardoor ook de straling op de grond, wat leidt tot een verdere verhoging van de temperatuur van de grond en de lagere atmosfeer. "

Hier wordt een poging gedaan om ons te laten geloven dat de zon H2O-gas verwarmt (klopt) en dan straalt deze H2O zo sterk uit dat daardoor de vermindering van de zonnestraling overtroffen wordt ?? En dat verwarmt de aarde dan hoger dan alleen de zon !!
Dus de hoeveelheid aardoppervlakte bestraling neemt toe met broeikasgassen; dat zou een perpetuum mobile zijn !!

Sommige van de door de zon verwarmde moleculen geven deze energie door stoten door aan andere moleculen. Onder andere hierdoor is de uitgestraalde straling van H2O altijd lager in energie dan de geabsorbeerde straling door de zon. De straling van H2O straalt in alle richtingen, dus slechts gedeeltelijk naar het aardoppervlak.
Bovendien liggen deze golflengtebereiken buiten het atmosferische venster en kunnen daarom het aardoppervlak helemaal niet bereiken !!
! Zie hierboven.

De eerste wet van de thermodynamica zegt dat energie niet kan worden geproduceerd, vernietigd of geconsumeerd. Energie kan alleen van de ene vorm naar de andere worden getransformeerd.

Ook het systeem aarde gehoorzaamt deze wet: De energie die ontvangen wordt van de zon wordt getransformeerd (verwarmt water, regen, wind, wolkenvorming, enz. zie boven) en uiteindelijk als warmtestraling van de aarde weer naar het heelal uitgestraalt. Geen enkel lichaam kan zich op eigen kracht opwarmen, dit vereist altijd extra energie van buitenaf. Dit is niet het geval bij een constante zonnestraling! Daarom is ook een opwarming van de aarde op eigen kracht niet mogelijk! (Opgeslagen energie, zoals branden of vulkaanuitbarstingen, kunnen de atmosfeer van de aarde tijdelijk opwarmen of koelen tot het evenwicht weer berijkt wordt. Deze energie is echter uiteindelijk ook van buitenaf gekomen. Net zoals het alleen warm in een huis kan zijn omdat voordien de olie-tank opgevuld is.)

De warmtestraling van broeikasgassen straalt in alle richtingen. Er hangt in de lucht geen spiegel! Als de tegenstraling wordt veroorzaakt door een weerkaatsing op CO2-molekulen, zoals de IPCC beweert, dan zegt de kwadratenwet dat de intensiteit van de straling afneemt met het kwadraat van de afstand (1: R² of te wel bij een weerkaatsing in een willekurige richting is na 100 meter noch maar 10% van de stralingsintensiteit in de richting van de aarde over)

Maar volgens de Klimaatwetenschappers zou de totale tegenstraling van 324 W/m² het aardoppervlak bereiken en zelfs groter zijn dan de straling van de zon met 168 W/m²! Zie hierboven.

De tegenstraling van 324 W/m² komt ongeveer overeen met die van een roodlicht-stralingslamp op een afstand van één meter van de straler; de ontvangst van dergelijke stralingskracht wordt in ieder geval door normale mensen geregistreerd. Omdat het aardoppervlak vooral nachts warmte afgeeft, schijnt deze tegenstraling ook nachts!
Maar de vermeende 324 W/m² tegenstraling kan noch door menselijke waarneming noch door metrologische metingen aangetoond worden.

Aangezien de temperatuur in de troposfeer naar boven toe daalt en u zich tegelijkertijd aan de tweede wet van de thermodynamica herinnert: "Hitte kan nooit overgaan van een lichaam met een lage temperatuur naar een lichaam met een hogere temperatuur", dan blijkt de "tegenstraling die het aardoppervlak verwarmt" niets anders als een fantasieproduct.


                               


Een illusionist is een kunstenaar die probeert het onmogelijke waar te maken. Bij voorkeur 'overtreedt' hij hierbij natuurwetten door b.v. mensen te laten zweven. Hij weet zelf natuurlijk hoe deze truc werkt.  Zie hierboven.

Wie beweert dat broeikasgassen de planeet aarde kunnen verwarmen, overtreedt hiermee zelfs twee natuurwetten (Eerste en Tweede Wetten van de Thermodynamica, "de aarde kan zich niet opwarmen zonder een externe energietoevoer" en "fotonen (tegenstraling) van koude atomen kunnen geen warmer atom verwarmen".  zie boven.

Als je een theorie hebt hoe de milieubesscherming zou moeten werken, dan is het mogelijk om je tegenstander van jouw mening te overtuigen. Maar als je een theorie hebt die tegen een natuurwet spreekt, dan is er maar één mogelijkheid: senk je hoofd in demoet en bied je excusus aan.

De IPCC Klimaatwetenschappers zullen dat nooit doen en daarom zijn het geen wetenschappers, maar klimaat-illusionisten! Zie hierboven, hierboven, hierboven en hierboven.

U weet nu hoe dit werkt! Het is een perpetuum mobile van de eerste en tweede soort, ondersteund door valse temperatuurgegevens! Zie hieronder.

Met deze truc probeert het IPCC de grootste onzin als een serieuze wetenschap te verkopen.

                                                

Maar helaas is niets moeilijker te weerleggen dan leugens waarin mensen willen geloven.

                                                                    3sat: Der Klimawandel - Die neue Religion?

Ernst Stuhlinger (1913-2008), Duitse raketonderzoeker "Het pad naar geloof is kort en gemakkelijk, het pad naar kennis lang en rotsachtig."

Als je niets weet, moet je alles geloven. Of onzekere mensen voelen zich veilig in een kudde  gelovigen! De wetenschappelijke feiten doen er dan niet meer toe!

Daarom is IPCC-Klimaatwetenschap een plaatsvervangende religie geworden. Net als in de Middeleeuwen worden ongelovigen afgeschilderd als ketters en willen de leiders van deze beweging de anders denkende strafrechtelijk vervolgen.

Gelooft u dat niet?     PROSECUTE CLIMATE DENIERS         Justice Dept. may prosecute climate change deniers

                                                                    

Als 100% van de priesters geloven dat een god bestaat, is dat dan het bewijs van zijn bestaan?
Is een in de tijd beperkte temperatuurstijging tussen 1978 en 1998 parallel aan de toename van CO2 een bewijs, hoewel met de zelfde constante toename van CO2 daarvoor en daarna de temperaturen dalen ? Zie hieronder.

Het geloof in door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde is net zo logisch als het geloof in een god. Beide zijn slechts these!

Empirisme (kennis gebaseerd op ervaring) is een systematische verzameling van gegevens. In de wetenschap wordt empirisme gebruikt om een these te bevestigen of te weerleggen. Empirisme is dus het toetsen van een these.

Deze these dat de door de mens veroorzaakte toename van de concentratie van "broeikasgassen" verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde is onverenigbaar met de feiten / waarnemingen / metingen. Zie hieronder en hieronder.

Thesen zijn beweringen, hypothese zijn aannames. In tegenstelling tot een these, is de hypothese specifieker en wordt ze al minstens door twee argumenten ondersteund.

Om een hypothese te weerleggen heb je alleen één onweerlegbaar tegenargument nodig! Zie hierboven. (Er zijn geen aanwijzingen dat een toename van CO2 leidt tot hogere temperaturen, maar er zijn wel aanwijzingen voor het tegendeel. Bij toepassing van de wetenschappelijke methode zou men dan alternatieve beweringen moeten toetsen. Doet men dat niet, dan begeeft men zich op het terrein van de pseudo-wetenschap)
Dit bewijst dat de claim van door de mens veroorzaakte invloed noch niet eens een hypothese is!


Voor de volledigheid zijn hier de volgende wetenschappelijke stappen die op een hypothese zouden moeten volgen:

Alleen door vele alleen maar succesvolle tests, kan een hypothese worden opgewaardeerd tot een theorie. (Einsteins relativiteitstheorie)

Als volgende stap moet de theorie dan worden bewezen, waardoor het een onweerlegbare stelling oftewel een natuurwet wordt.

Noch de kerk noch de Klimaatwetenschappers zullen de laatste drie stappen (willen) bereiken. Een door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde blijft dus alleen maar een bewering!

(Nicolas Fouquet (1615-1680) schreef een vermoeding over de stelling van Pythagoras. Hij beweerde dat a ͪ + b ͪ = c ͪ  alleen geldig is voor h = 2. Toen er geen tegenargumenten werden gevonden, werd deze bewering een hypothese. Deze hypothese werd geloofwaardig door eindeloze positieve proeven en hierdoor een theorie. Het bewijs werd pas 300 jaar later geleverd door een engelse professor!)

Een anekdote toegeschreven aan Albert Einstein gaat als volgt: geconfronteerd met kritiek op zijn relativiteitstheorie, die door veel wetenschappers werd geuit, zou hij hebben gezegd: "Met goede argumenten en bewijsmateriaal is één criticus voldoende."

Wetenschappers passen gegevens niet aan hun wensen aan en negeren geen natuurwetten!

                          Widerlegung des Treibhauseffekts anhand der physikalischen Gesetze

                Etablierte Klimaforschung ist Pseudowissenschaft! - Interview mit Prof. Dr. Gerhard Gerlich

                           Falsifikation of the Greenhous Effects

Als u er nog steeds van overtuigd bent dat CO2 verantwoordelijk is voor een door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde, dan moet u in ieder geval mee doen aan de klimaat-weddenschap. Hier kunt u 10.000 € winnen!
De Oostenrijkse ingenieur Walter Hopferwieser heeft zelfs een weddenschap aangeboden voor een bedrag van 100.000 euro.
Degene die mee wil doen, hoeft alleen een experiment voor te stellen dat kan worden beschouwd als een bewijs voor het broeikaseffect. Dus een experiment dat bewijst dat CO2  een opwarming kan veroorzaken, zoals het IPCC beweerd.

En ik ben ervan overtuigd dat niemand de hierboven uiteengezette punten kan weerleggen!

                                                         


                                Zie hieronder.

Een kenmerk van complottheoretici is het wantrouwen tegenover de wetenschap, meestal veroorzaakt door een te geringe oplijding. Zie hieronder.
Aanhangers van complottheorieën geloven dat ze in een bedreigde wereld leven.

Volgens deze definitie zijn de zogenaamde "klimaatwetenschappers" met hun angst voor het einde van de wereld de complottheoretici en de "klimaatontkenners" de realisten!


Als je discuteert met een klimaathysterici en hij begint je te beledigen als 'rechtsextremist', moet je altijd aan de volgende uitspraak denken: 'Als je merkt dat je tegenstander superieur is en je ongelijk hebt, moet je persoonlijk, beledigend en grof worden.' (Schopenhauer)
Dus je hebt deze discussie gewonnen !!


Zoveel over pseudo-wetenschappelijke argumenten. Vervolgens bespreken wij de gemanipuleerde temperatuurgegevens.

"Het is gemakkelijker om mensen voor de gek te houden dan hen er van te overtuigen dat ze zijn misleid." Maar het is het proberen waard.

Afgezien van een paar pseudowetenschappelijke argumenten, zijn de enige feitelijke argumenten die ik ken over de bewering van "door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde", de toename van de CO2-concentratie parallel aan de bedreigende toename van de wereldgemiddelde temperatuur.

Laten we daarom deze temperatuurstijging eens nauwkeurig bekijken.
Organisaties zoals NASA-GISS, NOAA, UAH, RSS en CRU streven ernaar om de verandering in de wereldwijde gemiddelde temperatuur te dokumenteren.


                           UAH Sateliet Daten                                                                           NOAA Daten

Hiertoe twee opmerkingen:

1) Aan de kruisen ziet u dat de twee afbeeldingen niet gelijk zijn.
2) Voor beide grafische afbeeldingen wordt geen duidelijke temperatuurindicatie gegeven.

Toch twijfelt bijna niemand aan de waarheid van dergelijke afbeeldingen.

Sinds 1880 (met 13,88 °C) is de temperatuur van de aarde met 0,8 graden gestegen tot 14,68 °C in 2018. Dat is waar, maar het is ook waar dat sinds 1915 (met 15 °C) de temperatuur van de aarde met 0,3 °C gezonken is! (Zie hieronder)

               Klimaatwetenschapper blameert zich bij de Duitse regering. (Dec. 2018) vanaf 4:22 tot 5:35

Het kan gemakkelijk worden bewezen dat de boven getoonde temperatuurontwikkelingen zijn aangepast aan de wensen van het IPCC! Ongelofelijk, maar waar!

In deze IPPC-grafieken is bijvoorbeeld niet te zien dat de wereldgemiddelde temperaturen van 1920 tot 1960 en van 1985 tot 1998 hoger waren dan vandaag met 14,7 °C! (Zie hieronder en hieronder)

Eén van de vele trucjes die Klimaatwetenschappers gebruiken om de temperatuurgeschiedenisgrafieken in hun voordeel te vervormen, is het hitte-eilandeffect. Veel te veel meetstations zijn in de steden!! Natuurlijk meten de weerstations daar hogere waarden dan in de omliggende gebieden. Bovendien komen er steeds meer stations door de groeiende steden onder invloed van hun warmte. Zie hieronder.


       
                         hitte-eiland                                                                        meetstations

                      

Een constante toename van stedelijke meetstations en gelijktijdige reductie van landelijke meetstations zorgt voor een schijnbare "opwarming van de aarde". Gegevensmanipulatie en Der Deutsche Wetterdienst (DWD) van 17:17 tot 21:33.


                        
De gelijkmatige verdeling van meetstations over Duitsland is verbeterd. Maar het verminderen van landelijke stations en daarmee het verhogen van het percentage stations onder stedelijke invloed creëert een schijnbare opwarming die in feite niet bestaat.

Volgens de gegevens verzameld door de Amerikaanse weerdienst NOAA, is de gemiddelde temperatuur van de oceanen 16,1 ° C, de landmassa slechts Ø 8,5 ° C. Een nuttige hoeveelheid en distributie van boeien bestaat pas sinds 2003. Aangezien 70% van het aardoppervlak oceanen is, verhoogt deze nieuwe gegevensverzameling de wereldgemiddelde temperatuur, opnieuw zonder een echte temperatuurstijging!

Na de gemeten waarden vindt vervolgens een aanpassing van deze temperatuurgegevens plaats.
Deze aanpassing is een proces waarbij de gemeten temperaturen uit het verleden niet langer onveranderbaar zijn (zoals men zou verwachten), maar "aangepast" wordt volgens de IPCC-wensen.

            
   
                GISS-temperatuurgegevens uit 1999                                        GISS-temperatuurgegevens uit 2006

Toen na 1999 duidelijk werd dat de temperatuurstijging gestopt was (zie hieronder) en het erop leek dat dit kon komen door een afnemende zonneactiviteit (zie hieronder), heeft dit het IPCC ertoe bewogen enkele "verbeteringen" bij de ontwikkeling van de temperatuur aan te brengen!
Door de gemeten temperaturen uit het verleden te verlagen en de meest recente waarden te verhogen, schijnt het dat er de afgelopen 60 jaar sprake is van een constante temperatuurstijging. (Zie hieronder)

     NOAA accused of manipulating global warming data        Wie NOAA Klimadaten in den USA manipuliert werden 

                                                                             Datenverfälschung

Bijna alle temperatuurmetingen uit het verleden ondergaan door de IPCC één of andere aanpassing.
Bij aanpassingen om objectieve redenen gaan de gemiddeld van de data wat omhoog of wat omlaag, maar verandert er weinig in de trend. Als echter alle aanpassingen naar beneden gaan, dan laat dit vermoeden dat de IPCC de temperatuurontwikkeling zo maakt zoals ze die graag zien!
(Ze maken deze correcties omdat bij bijna geen meetpunt al 30 jaar op dezelfde plaats gemeten wordt zonder dat de omgeving is veranderd. Aan de andere kant moeten deze lokale veranderingen de gemiddelde wereldtemperatuur kunnen beïnvloeden en mogen daarom niet worden gewijzigd!)

Wanneer een oud meetstation wordt vervangen door een nieuw meetstation, blijven de metingen parallel lopen totdat de nieuwe zo ingesteld is dat dezelfde waarden als het oude meetstation geproduceerd worden. Pas dan wordt het oude meetstation gedemonteerd. Het kan dus nooit zo zijn dat na jaren de waarden van het oude meetstation met enkele graden Celsius "gecorrigeerd" moeten worden!
Er moet aan worden herinnerd dat meteorologen in het verleden hun metingen tot een tiende van een graad nauwkeurig gemeten hebben. Ze zullen zich in hun graven omdraaien van woede over hun huidige collega's die beweren dat hun metingen met meerdere graden Celsius verkeerd waren!
De nauwkeurigheid van temperatuurmetingen is in de loop van 140 jaar ook niet toegenomen. Er is dus geen reden om de zogenaamde "nauwkeurigheid" aan te passen.

Wetenschappers mogen de temperatuurwaarden nooit veranderen!

                                            Is The Global Temperature Record Credible?

                                            Veranderingen in de HadCRUT4-klimaatgegevens                                       

                                            Verandering van Satalietmetingen

"Bijna alle opwarming die ze nu tonen, zijn het gevolg van aangepassingen," zegt de meteoroloog prof. Joe D’Aleo, " hiertoe hebben zij de opwarming van de veertige jaren verminderd en de huidige opwarming overdreven."

                                                  De klimaatleugen ontmaskerd.

                                       
                           Gemeten waarden                                                                    Aangepaste waarden
                                                              1934 is the Hottest Year on Record

                

Hoe werkt deze aanpassing, of liever gezegd fraude, precies?
Hiervoor moet je bijvoorbeeld de NASA-GISS-database bekijken:

 
                                   

De maandelijkse cijfers zijn alleen de achter de komma cijfers van 14 ° C.
Als u de databases van twee verschillende tijden vergelijkt (bijvoorbeeld nov-2015 en jan-2017 uit de  Internet Archive WaibackMaschine), dan ziet u hoeveel temperaturen hier worden verandert (aangepast)!


Rode onderstreepte waarden zijn verhoogd en blauwe onderstreepte waarden zijn verlaagd. Een dergelijke "aanpassing" kan niet wetenschappelijk worden gerechtvaardigd! (Het bestand van nov-2015 is ook verandert ten opzichte van zijn voorgangers!)

                De echte onbewerkte Arctische gegevens en de trucs van de klimatologen

Voor elke maand die erbij komt, worden alle eerdere gegevens met behulp van een computer "gecorrigeerd"! In het bijzonder worden de gegevens van 1920 tot 1950 en van 1985 tot 1998 gereduceerd en de gegevens van 1999 tot nu worden verhoogd!
(Met oprechte dank voor het publiceren van deze zwendel; het Climate Manifest Heiligenroth)

    Die 'Korrektur' der Klimadaten - GISS vanaf 20:16         Bedrog met de klimaatgegevens vanaf 49:34

                        
                                                                         
                                        

                                                           Temperatuurgegevensaanpassingen in 2015 en 2017
(El Niño het evenement 2015/2016 was de derde in sterkste van de laatste 65 jaar. El Niño en de cyclische zeestromingen (AMO en PDO) veroorzaken kortetermijnschommelingen in het klimaat, maar hebben geen invloed op de langetermijnstrend)

Omdat deze "correcties" elke maand terugwerkend worden gemaakt, computergestuurd en in kleine stappen, blijft de "politiek gewenste" temperatuurstijging bestaan zonder dat de bevolking het beseft.

                                                
Welke waarden moet men geloven? De satellietgegevens van RSS of de aangepaste gegevens door de NASA en NOAA?

Wikipedia: Manipulatie van de klimaatgegevens (sommige onthullende teksten of video's zijn het slachtoffer geworden van de censuur in Duitsland!) Verantwoordelijk voor de censuur aan degenen die niet geloven in door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde (klimaatrealisten) is een heer Andreas Lieb (Andol) uit Grossostheim. Hij heeft geen opleiding in klimatologie of natuurkunde, hij heeft alleen politieke links-groene belangen!


De manipulatie van de individuele meetstationgegevens.

Ook de gegevens van de afzonderlijke meetstations worden aangepast zodat de warmteperiodes van 1930 tot 1950 en van 1985 tot 1998 verdwijnen en de huidige tijd dus warm lijkt te zijn!

                                     NASA-GISS V3 (onder op de aardbol een station uitzoeken)

Bekijk voor de manipulatie de temperatuurreeksen van een meetstation in het midden van de oceaan. Hier staat het meetstation gegarandeerd niet onder menselijke invloed. Er is dus geen reden om de gemeten temperaturen achteraf te wijzigen! Maar NASA levert niet de gemeten temperaturen, alleen verschillende "herziene" temperatuurreeksen !!

                                       

De NASE-GISS Unadjusted zijn "gecorrigeerd" vergeleken met de gemeten data!
De NASA-GISS adj. homogenized zijn "gecorrigeerd" en "aangepaste" data!

De NASA en ook de NOAA leveren temperatuurgegevens volgens de wensen van de klant!

Controleer dus altijd welke versie getoond wordt en vertrouw alleen de oorspronkelijkste data!

Ook de gegevens uit Engeland worden zo gemanipuleerd! HadCRUT3 Data  HadCRUT4 Data

Door de temperatuurgegevens aan te passen, kunnen IPCC-klimaatwetenschappers beweren dat voortdurend nieuwe maandelijkse en jaarlijkse warmterecords worden gebroken: 2014 met 14,59°C, 2015 met 14,80°C en 2016 met zelfs 14.84°C waren steeds IPCC-warmterecordjaren.

                                    Harald Lesch und Mojib Latif  van 7:05 tot 9:00

Maar het internet vergeet niets en hier zijn de eerdere uitspraken van van de Klimaatwetenschappers na te lezen: De literatuur van 30 jaar geleden vertelt ons dat de temperaturen op aarde in 1988 en 1990 15,5 °C waren. Waarden boven de 15 °C waren toen volgens het IPCC verontrustend omdat de trend ook nog stijgend was!

   

                                                                    IPPC met Ø15,5 °C uit 1988


                                              

                                                              IPPC met Ø15,5 °C uit 1990

Uit NOAA-gegevens (National Centers for Environmental Information) van 1997: "The global average temperature of 62.45 degrees Fahrenheit (16,9 °C) for 1997 was the warmest year on record, surpassing the previous record set in 1995 by 0.15 degrees Fahrenheit (16,83 °C )."

                                          
Voor 1998 wordt alleen vastgesteld dat het zelfs warmer was dan die 16,9 °C uit 1997! "The largest anomaly occurred in 1998, making it the warmest year since widespread instrument records began in the late Nineteenth Century."

Uit een andere bron: "The earth’s temperature in 1998 was 0.56°C above the recent long-term average based on the period 1961-1990. The previous warmest year globally, 1997, was 0.43°C warmer than average"

Dus was de temperatuur in 1998: 16,9°C+(0,56-0,43)= 17,12 °C !


                         

                                             Temperatuurontwikeling na 1998

Hieruit kan worden afgeleid dat de temperatuur van de aarde sinds 1998, anders als hierboven getoond, daadwerkelijk is afgekoeld van 17,1 °C naar 14,8 °C! (Let ook op de NOAA-temperatuurval tussen 1997 met 16,9 ° C en 1999 met 14,31 ° C!)

Maar dat is noch niet alles: de warme periode tussen 1930 en 1940 was nog warmer! "The unusually hot summers of 1934/36 broke heat records that still stand today." en "1934 - hottest year on record - 1934 1.25ºC vs. 1998 1.23ºC." (warmer than average)

In 1934 bereikte de wereldgemiddelde temperatuur dus 17,12+ (1,25-1,23) = 17,14 °C !In dit diagram uit 1976 is te zien dat a) de normale temperatuur 15 °C is, b) dat het warmer was dan 15 °C in de eerste helft van de vorige eeuw, c) dat afkoeling altijd plaatsvindt na vulkaanuitbarstingen (zie beneden), d) dat een temperatuurstijging alleen de weg terug naar de normale temperatuur is en dat e) boven 15 °C smelt het noordpooleis terwijl onder 15 °C het eis op zout water toeneemt! Zie beneden.

Hoe is het mogelijk dat de IPCC-Klimaatwetenschappers nu beweren dat 2016 met 14,84 °C het zogenaamd "warmste jaar sinds 1880" was?

Antwoord: door de temperatuurgegevens uit het verleden te veranderen.

                          

De IPPC-grafiek van 2016 met Ø 13,7 °C voor 1934 en met Ø 14,2 °C voor 1988, 1995 en 1997 in plaats van Ø 15,5 °C, 16,8 °C, 16,9 °C, 17,12 °C en 17,14 °C zoals hierboven getoond! Hierdoor zijn de hitte perioden rond 1940 en 1990 verdwenen !!

Komt de temperatuurontwikkeling niet overeen met de IPCC-wensen, dan passen de IPCC-"klimaatwetenschappers" gewoon de gemeten waarden aan!

Het IPCC heeft de temperatuur tussen 1978 en 1998 in de loop der jaren met ongeveer 3 °C verlaagd en de temperaturen tussen 1930 en 1940 met bijna 3,5 °C verlaagd!

                                                   NOAA WHISTLEBLOWER BATES


Grafieken met temperatuurafwijkingen.


Als u goed naar de IPCC-afbeeldingen kijkt, zult u merken dat u meestal geen directe temperatuurinformatie krijgt, hoogstens een afwijking van een willekeurige temperatuur (de 0-lijn als referentiewaarde). Het is onduidelijk welke temperatuur dat zou moeten zijn.

                                                

De reden is dat hier, samen met de aangepaste temperaturen, de mogelijkheid bestaat voor de "klimaatwetenschappers" om de gewenste "Hockey Stick"-curve te tekenen.

 
Met deze truc verschijnt er een heel ander beeld!
Nu zijn er geen temperaturen meer op de y-as, maar temperatuurafwijkingen van aangepaste Temperaturen! Hierdoor lijkt het elk jaar warmer te zijn dan het jaar ervoor. De klimaatcatastrofe is onvermijdelijk!

Wantrouw het voor de hand liggende! Let dus altijd op of, en wat voor temperaturen worden weergegeven. Meestal zijn het alleen maar temperatuurafwijkingen van "gecorrigeerde" en "adjustierte" Temperaturen.

Het IPCC beweerd de mondiale gemiddelde temperatuur niet nauwkeurig te kunnen bepalen vanwege te weinig meetstations en omdat absolute temperaturen op verschillende locaties als gevolg van b.v. hoogteverschillen moeilijk te vergelijken zijn. Zij kunnen alleen de veranderingen van de meetstations ten opzichte van een basistemperatuur documenteren. Dus als je bijvoorbeeld 10 °C meet en de volgende dag 11 °C, dan is 11 nauwkeuriger dan 11 - 10 ??!?!
(Om de resultaten van meetstations met elkaar te kunnen vergelijken, hoeven ze niet op dezelfde hoogte boven zeeniveau te liggen. Door de adiabatische temperatuurverandering met hoogteverschillen kunnen de meetresultaten worden omgezet naar een standaard hoogte. Bovendien heb je eigenlijk maar een dozijn meetstations op onze aarde nodig om veranderingen in de wereldwijde gemiddelde temperatuur te meten, de ene helft op de noordelijke deel en de andere op de zuidelijke deel! Deze meetstations mogen niet onder menselijke invloed staan. Bijvoorbeeld op bergtoppen of nog beter op een klein eiland ergens midden in de oceaan! Als het klimaat verandert, verandert ook de gemiddelde temperatuur van deze meetstations! Zie hieronder.)

Bovendien beweeren zij dat "veranderingen nauwkeuriger zijn dan gemeten waarden" Dus als je bijvoorbeeld 10 °C meet en de volgende dag 11 °C, dan is volgens het IPCC, 11 - 10 = 1 nauwkeuriger dan 11 en 10 ???
Daarom zou het IPCC geen directe temperatuurinformatie geven!
(Dit staat ook in schril contrast met de Media, zie hieronder, en de publicaties van NASA, NOAA, enz. zie hierboven. En ook de 15 ° C en de basistemperatuur zijn absolute temperaturen! Uit vergelijkbare (gestandaardiseerde) meetstations is de wereldgemiddelde temperatuur goed te berekenen. Omliggende stations worden gebruikt om te observeren of de gemeten veranderingen van de gestandaardiseerde meetstations hier ook zichtbaar zijn. Op deze manier worden meetfoute zichtbaar en kunnen ze worden gecorrigeerd.)

Door geen directe temperatuurinformatie te verstrekken, probeert het IPCC te verdoezelen dat de huidige temperatuur niet boven de natuurlijke aardtemperatuur van 15 °C ligt, maar er onder! Zie hieronder.

                               
Als voorbeeld een lezing door een pathologische prof. Rahmstorf van PIK. Eerst toont hij dat het in 1988 15,5 °C was (
35:19, zie hierboven), daarna vertelt hij dat het de afgelopen 10.000 jaar nog nooit zo warm is geweest als vandaag (43:54, zie hieronder). Maar op de interessante vraag uit het publiek over de hoogte van de huidige wereldgemiddelde temperatuur geeft hij geen antwoord (1:52:00, zie hierboven), hij ontwijkt de vraag met de uitleg die hierboven is beschreven! Zijn PIK-collega (vanaf 4:22) is hier moediger.
Hij begrijpt ook niet hoe wolken werken (18:35, zie hierboven) en noemt andersdenken charlatans (
46:30, zie hierboven). Zijn lijst met fouten is eindeloos!
Hij bewerkt elk onderwerp volgens hetzelfde patroon: hij begint met de waarheid (bijv. temperatuur zonder mensen is Ø 15°C,
13:50), daarna zitten zijn conclusies vol fouten. Uiteindelijk probeert hij zijn toehoorders van zijn gedachten te overtuigen met zinnen als "dit is de stand van de wetenschap" (14:45) of 'als je dat niet begrijpt, begrijp je de natuurkunde niet' (19:21).

Een uitspraak van Prof. Rahmstorf over de stralingsbalans, zie hierboven: "De tweede wet wordt natuurlijk niet overtreden door het broeikaseffect, want tijdens de stralingsuitwisseling gaat de netto energiestroom in beide richtingen altijd van warm naar koud." Zie hierboven en hieronder.

Hij beweert als "klimaatwetenschapper" de waarheid te kennen (
14:50, zie hierboven), maar waarom heeft hij dan de klimaatweddenschap nog niet gewonnen? Het zou voor hem gemakkelijk moeten zijn, luister vanaf 3:30 naar naar de klimatoloog Prof. Kirstein.
Het is triest dat studenten door zulke professoren worden opgeleid! Zie hieronder.

                                                               Prof. Rahmstorf vanaf 17:15


Ook heeft het maximale "1,5 graden opwarming" door menselijke invloed geen basiswaarde. Elke temperatuur van de "pre-industriële tijd" zou hier de beginwaarde kunnen zijn, of 1,5 graden vanaf nu. Het zou ook mogelijk zijn om 1,5 graden boven de natuurlijke 15 °C te nemen.

                                 Optimale aardtemperatuur, het 2 graden doel en waar ligt de basis?

               

Vanwege het natuurlijke broeikaseffect, zonder menselijke tussenkomst met de huidige zonnestraling, zou de gemiddelde temperatuur op aarde volgens de wetenschap en de IPCC +15 °C zijn, zie
boven.
Logischerwijs zou deze 15 °C als de 0-lijn gebruikt moeten worden, zoals de IPCC dit ook deed in 1988. (Zie hierboven, hierbij was de gemiddelde temperatuur, zelfs inclusief de koude periode van de jaren 1970, 15 °C!)

                                    

De Klimaatwetenschappers stellen zelf dat in 2016, volgens hun gegevens, een gemiddelde temperatuur van 14,84 °C gemeten werd.

Maar als we de natuurlijke waarde van 15 °C zelfs in een El Nino-jaar nog niet hebben bereikt, waarom dan deze paniek?

                           Mexicanen lachen om de zogenaamde klimaatverandering

De temperatuurmetingen geven aan dat de aarde sinds 2000 onderkoeld is!

Zelfs als u de oorspronkelijke bovenstaande grafiek gelooft, betekent dit dat de temperatuur altijd onder 15 °C lag. Er is, volgens deze grafiek, tot nu toe nog nooit een antropogene opwarming van de aarde boven de natuurlijke aardtemperatuur geweest!

Het IPCC heeft dit ook gemerkt en gereageerd door simpelweg de natuurlijke temperatuur van de aarde te verlagen van 15 °C naar 14 °C.

Glooft u dat niet?   natuurlijke aardtemperatuur 15 °C of 14 °C? van 20:24 tot 24:27

 

Uiteraard zonder dat deze 1 °C vermindering groots publiek te maken.

                                  Weerman laat 1°C verdwijnen !!

Door als basis voor het broeikaseffect 14 °C te nemen, is het eenvoudiger de max. toegestaane 1,5 °C voor de opwarming vast te stellen !!!
(15,5 °C is geen bijzonder hoge of utopische waarde, zie boven)

Op televisie kan men zo blijven praten over een "bedreigende" opwarming van de aarde, zonder dat het publiek merkt dat de 15 °C-normale aardtemperatuur in deze eeuw nog niet eens bereikt is!

Bewijs: waarom bestaat er al meer dan 150 jaar geen gevaarlijke opwarming van de aarde vanaf 15:08

  
Dus ook in deze afbeeldingen uit het begin van dit hoodstuk (zonder temperatuurindicatie) werden alleen maar temperatuurafwijkingen van "gecorrigeerde" en "adjustierte" Temperaturen getoond. In werkelijkheid lagen de temperaturen tussen 1985 en 1998 boven de 15 °C. Zie hierboven. (Overigens was dat, voor de IPCC, toen der tijd de reden voor de waarschuwing wegens een gevaarlijke opwarming van de aarde met temperaturen boven de natuurlijke 15 °C!) en hierboven voor de tijd tussen 1920 en 1960.


Daarom beperken wij ons tot de gemiddelde temperatuur zoals die gemeten werden en niet zoals de IPCC die graag zou willen hebben.

Originele temperatuurgegevens, zoals zij gemeten werden, zijn steeds moeilijker te vinden. Hier hebben organisaties zoals NASA-GISS, NOAA, UAH en CRU, ieder met hun eigen aanpassing, veel toe bijgetragen. Deze organisaties beschouwen hun verzameling gemeten waardes als hun privébezit, waartoe anderen geen toegang krijgen.

Men vindt alleen de door deze organisaties "gecorrigeerde" waarden als NASA-V2 of HadCRUT-3 versie en "aangepaste" waarden als NASA-V3 of HadCRUT-4 versie. Zie boven.

De onbewerkte Arctische gegevens en de trucs van de klimatoloog van NASA of NASA bron temperaturen GISSTEMP-v2

   

             USA Senate Hearing 3/26/2013 - Manipulated Data   16:40 en 25:45

Niet alleen deze organisaties hebben deelgenomen aan de datacorruptie. Ook probeert de DWD (deutsche meteorologische dienst) de temperatuurgegevens van vóór 1999 te verlagen, zodat er na 1998 een scheinbaar duidelijke temperatuurstijging optreedt. Als voorbeeld het meetstation op de Hohenpeißenberg.
 

Zelfs de Nederlandse meteorologische dienst (KNMI de Bilt) probeert deze temperatuurmanipulatie, maar in tegenstelling tot in Duitsland verzetten de universiteiten en de pers zich hiertegen!

                            

Een temperatuurgegevensreeks voor centraal Engeland sinds 1659 ziet er niet bijzonder bedreigend uit:

  

De twee heetste zomers waren 1826 (17,6 °C) en 1976 (17,8 °C). De twee koudste winters waren 1740 (-0,73 °C) en 1963 (-0,07 °C). Deze uitersten zijn de afgelopen 40 jaar niet overschreden.

De chronologie van boomringen (dendrochronologie) laat zien dat wereldwijd de jaren 1930 tot het begin van de jaren 1950 warmer waren dan 1950 tot 1975 en ook warmer dan tegenwoordig!

                                                

                                         Rudi Carrell 1975 - Wann wird's mal wieder richtig Sommer

Aan zijn verzoek werd voldaan: Na 1980 stegen de temperaturen weer.

Zonder gemanipuleerde gegevens zijn de hogere gemiddelde wereldtemperaturen rond de jaren 1934 en 1995 weer te zien.


                 The UK Meteorological Office’s Hadley Center for Climate Studies Had-Crut (HadCRUT3)

                
                            NASA GISS-Daten                                                                     NOAA-Daten

De aardtemperatuur schommelde de afgelopen 100 jaar altijd rond de 15 °C!
(Tot 1998 hebben de NOAA, Had-Crut of NASA-GISS hun gegevens niet vervalst!)

Dat deze mondiale temperaturverloop de werkelijkheid afbeelden is ook te zien aan de warmterecords in Groenland.Effecten van een klimaatverandering

"De Noordelijke IJszee warmt op, ijsbergen worden schaarser en op sommige plaatsen wordt het water te heet, volgens een rapport uit Bergen, Noorwegen. Verslagen van vissers, jagers en onderzoekers wijzen op een radicale verandering in klimatologische omstandigheden en ongekende temperaturen in het Noordpoolgebied. Op veel plaatsen zijn bekende gletsjers volledig verdwenen.

Maar wees niet bang: dit was een verslag uit 1922 !!!    Zie boven.

         VIER KLIMAATWETENSCHAPPERS VERNIETIGEN IN 4 MINUTEN DE GLOBAL WARMING-MYTHE.

Daar de natuurlijke opwarming in het begin van de 20e eeuw even groot was als de opwarming aan het einde van de 20e eeuw, zou deze laatste opwarming ook natuurlijk kunnen zijn. Zie boven.

Ondanks deze feiten en het feit dat de momentane gemiddelde wereldtemperatuur onder de 15 °C ligt, heeft het IPCC een drastische vermindering van de CO2-uitstoot aanbevolen. Dit hoewel de omvang van temperatuurschommelingen toen en nu binnen het bereik van de natuurlijke klimaatvariabiliteit ligt (15 °C +/- 2 °C)! Juist de effecten van hernieuwbare energie zullen de lokale temperaturen aanzienlijk doen stijgen! Zie hieronder.

Om temperatuurschommelingen te visualiseren, worden de wereldgemiddelde temperaturen gegeven met twee cijfers achter de komma. Een normale thermometer is met deze nauwkeurigheid niet af te lezen. Het is de vraag of het zinvol is om een wereldklimaat te bepalen met een nauwkeurigheid van een paar honderdste grad Celsius, aangezien het verschil tussen dag en nacht met 10 °C normaal is. Laat staan de temperatuurverschillen tussen zomer en winter.

                                                

Als je de temperaturen zou meten met een normale thermometer, is de temperatuurevolutie eigenlijk verbazingwekkend constant! Dat is de reden waarom wij mensen geen klimaatsveranderingen kunnen ontdekken in onze levenstijd en in onze leefomgeving!
(Niettemin waren er warme en regenachtige zomers en koude en regenachtige winters. Dit heeft niets met het klimaat te maken. Dit zijn weersgesteldheden die steeds weer zullen voorkomen. Zie boven)

Dat was niet zo heel lang geleden anders! Voor de kleine ijstijd (1570-1715) was het warmer dan nu. Zelfs de jaren rond 1800, na de kleine ijstijd, waren warmer als tegenwoordig
Hieruit kan worden afgeleid waarom de IPPC pas vanaf 1880 een "dreigende" temperatuurstijging tonen. Voor die tijd was de temperatuurontwikkeling heel anders!
De Tambora-vulkaan barstte uit in 1815. (Het materiaal dat door de uitbarsting werd uitgestoten, 160 km³ gesteente, veroorzaakte een globale klimaatafkoeling. Tegelijkertijd nam het aantal zonnevlekken af, Dalton Minimum. Bovendien brak in 1883 de vulkaan Kraratoa uit, zodat rond 1884 een temperatuurminimum bereikt werd. zie boven)

           

In 1257 brak de vulkaan Samalas uit op Lombok. Het was de zwaarste uitbarsting in de afgelopen 37.000 jaar. Het door de uitbarsting uitgestoten materiaal, 40 km³ gesteente en 43 km hoog in de stratosfeer, veroorzaakte een globale klimaatkoeling en was het begin van de Kleine IJstijd.

  
Een havenstad aan zout water (Zuiderzee, nu met zoet water als IJsselmeer) en de campagne over zout water naar Kopenhagen.

Ook hier ondersteunde een lage zonneactiviteit, het minimum van Maunder, de wereldwijde afkoeling. De temperaturen kunnen gedurende kortere periodes van enkele decennia 1 tot 2 °C lager geweest zijn.

            

Vulkaanuitbarstingen worden geclassificeerd met een vulkanische explosie-index (VEI).

Op de lange termijn had de Pinatubo uitbarsting van 1991 met ongeveer 10 kubieke kilometer tephra ook een impact op het wereldklimaat. In het jaar na de uitbarsting daalde de gemiddelde temperatuur in de wereld onder de 15 graden. Een waas van aerosolen vormde zich in de stratosfeer en bewoog zich rond de aarde. Zie hierboven in de onderste cirkel en hoe deze door de NASA is verwijderd.

                 Menschgemachter Klimawandel? Antwort mithilfe von Langzeitmessungen.


De CO2-concentratie

De CO2-concentratie in onze atmosfeer wordt op Hawaï gemeten omdat de langsstromende lucht niet onder invloed is van mensen of planten.
                                                  
In Hawaii (Mauna Loa) wordt naast de CO2-concentratie ook de zuurstofconcentratie gemeten.

        

Er zijn geen berichten in de media dat het zuurstofniveau in de atmosfeer aan het dalen is. Zie hieronder.

Wordt CO2 toegevoegd en/of O2 verwijderd? Bijvoorbeeld door een onbalans tussen planten en dieren. Zie hierboven. (De zeetemperatuur heeft hier geen invloed op)

          

Als wij CO2 aan de lucht toevoegen, moeten alle andere gassen in de lucht gelijkmatig concentratie verliezen. Komt dat overeen met de werkelijkheid?


De ontbrekende oorzaak-en-gevolg (causale) link tussen CO2-ontwikkeling en temperatuur-ontwikkeling.

Tussen 1880 en 1940 was er de grootste temperatuurstijging van de afgelopen 140 jaar zonder een maatgevende toename van door de mens veroorzaakte CO2-concentratie. Zie hierboven voor de verklaring.

De gemeten temperatuurontwikkeling na 1940 zag er als volgt uit:

                              

Tussen 1945 en 1975 daalden de temperaturen. Dit werd gevolgd door een stijging van de temperaturen tussen 1975 en 1998, gevolgd door stagnatie, of zelfs een daling die tot nu toe voortduurt (2020).                   Bodem temperatuurmetingen                                 Satellietmetingen

Gedurende deze gehele periode nam de CO2-concentratie gestaag toe.

Dus de stelling: "het broeikaseffect wordt veroorzaakt door de antropogene toename van de CO2-concentratie" moet fout zijn!

Het klimaat is te gecompliceerd om de variabiliteit aan slechts één factor CO2 toe te schrijven!

                                   

Door de realiteit van een temperatuurdaling sinds 2000 te acsepteren, heeft het IPCC de nu onjuiste term "klimaatopwarming" of "Global warming" veranderd in "klimaatverandering" of "Climate change". Iedereen kan het hiermee eens zijn omdat het klimaat, dat wil zeggen de gemiddelde wereldwijde temperaturen gedurende 30 jaar, nooit constant is geweest.

                                                     

In het verre verleden is er nooit een toename van de CO2-concentratie geweest, gevolgd door een temperatuurstijging. De realiteit is precies omgekeerd!

                                        

Eerst stijgen de temperaturen, waarna de oceanen hun CO2 vrijgeven! (Deze grafiek laat zien hoe bedreigend een toekomstige temperatuurdaling en dus een daling van de CO2-concentratie voor de vegetatie is, zie beneden.)

In de natuurkunde geldt de volgende regel: "Als een theorie niet overeenkomt met de werkelijkheid, dan is de theorie niet juist!"

   
Dat zou nu, na nog eens vijf jaar temperatuurstagnatie, het geval moeten zijn, maar daar horen we niets van!

De reden is, zoals hierboven uitgelegd, het hitte-eilandeffect en de aanpassingen van gegevens, zodat de temperaturen lijken te blijven stijgen!!
Maar de kloof tussen waar en gewenst loopt langsamerhand zo ver uit elkaar, dat het voor de IPCC steeds moeilijker wordt dit te verklaren!

                                                     

Over een paar jaar zal het ontbreken van een oorzakelijk verband tussen een niet-bestaande klimaatrelevante stijging van de temperatuur en de nog steeds toenemende CO2-concentratie problemen veroorzaken voor de IPCC-ideologen.

Ben ik een klimaatontkenner of een complottheoretici, omdat ik weet dat temperatuurgegevens zijn vervalst om een ​​politieke agenda te ondersteunen (zie hieronder) en ik daarom ook niet denk dat een energietransitie een onwaarschijnlijke klimaatramp zou kunnen verhinderen?

Een temperatuurreeks van Berlin-Tempelhof vertoont geen aanstaande "klimaatramp".

                                     

Tot zover het IPCC-beleid, valse gegevens en vervangende religie !!

                                                                                 SpiegelTV: Der Klimaschwindel

Conclusies:

De ware invloed van CO2 op het klimaat, de manipulatie met gemeten temperaturen en waarom de aarde sinds 1999 niet warmer is geworden:

Om mensen te kalmeren die bang zijn voor een aanstaande klimaatramp, volstaat het eigenlijk om slechts twee vragen correct te beantwoorden:
1) Wat is de gemiddelde temperatuur op onze aarde zonder menselijke invloed? Zie hierboven.
2) Hoe ontwikkelt zich de gemiddelde temperatuur op onze aarde in deze eeuw? Zie hierboven.

Als mensen er heel zeker van zijn dat de IPCC-uitspraken over de CO2-impact op het klimaat correct zijn, vraag hen dan waarom ze niet deelnemen aan de klimaatweddenschap, zie hierboven.

De temperatuur op een planeet is onafhankelijk van broeikasgassen, maar is voornamelijk te wijten aan de zonnestraling en de compressiewarmte in de atmosfeer! (zie hierboven)

Er is geen wetenschappelijk bewijs voor een klimaatverandering door het CO2-gas. Maar wel voor het tegenovergestelde, zie hierboven.

Het weer / klimaat wordt beïnvloed door de warmte die opgeslagen zit in de 5 km diepe oceaan en via de oceaanstromingen over de hele aarde wordt getransporteerd, zie hieronder.

De bewering dat mensen door hun CO2-productie een klimaatcatastrofe kunnen veroorzaken heeft nog niet eens het niveau van een theorie bereikt, maar is slechts een bewering, zie boven.

Niettemin kunnen mensen de atmosfeer verwarmen, zie beneden. Hitte-eilanden worden veroorzaakt door menselijke activiteiten. (zie hierboven)

Hernieuwbare energiebronnen zorgen ook voor een temperatuurstijging en de daardoor bespaarde CO2 kan geen temperatuurdaling veroorzaken.

Door de energietransitie te rechtvaardigen om de opwarming van de aarde te stoppen, doe je precies het tegenovergestelde !!
Zie hieronder.

Broeikasgassen kunnen de temperatuur van de atmosfeer niet verhogen. Meer broeikasgassen verlagen zelfs de temperatuur van de atmosfeer! (zie hierboven)

Koolstofdioxide zet de warmte van de atmosfeer om in IR-straling en stuurt deze de ruimte in. Als gevolg hiervan koelt de CO2 de aarde. Zie hierboven en hieronder.

De absorptielijnen van CO2 in het infraroodbereik zijn 4,3 μm (+400 °C) en 15 μm (-80 °C) (zie hierboven). De atmosfeer heeft een open "venster" voor de normale aardse stralingstemperatuur van +50 °C tot -40 °C.
Dit is precies het golflengtebereik waarin de vermeende "broeikasgassen" CO2 en CH4 helemaal geen temperatuursstraling kunnen absorberen! (zie hierboven)
Dientengevolge kan energie en dus warmte van het aardoppervlak voortdurend in de ijskoude ruimte verdwijnen.

Op de momentane afstand tot de zon schommelt de temperatuur van de aarde rond de 15 °C. (zie hierboven en hierboven) De schommelende bewegingen worden veroorzaakt door natuurlijke processen. (Zonnevlekken, vulkaanuitbarstingen, onbalans in de aardomloopbaan, enz.)

De omvang van de huidige temperatuurschommelingen ligt in het bereik van natuurlijke klimatologische variaties. (15 °C +/- 2 °C) (zie hierboven)

Grotere wereldwijde temperatuurveranderingen worden veroorzaakt door grote vulkaanuitbarstingen, waarbij veel aërosolen en CO2 worden uitgestoten. Het zijn daarom altijd globale afkoelingen die hierop volgen. Zie hierboven. Als gevolg hiervan is het broeikaseffect slechts de terugkeer naar de normaale temperatuur!

De temperaturen zijn sinds 1880 gestegen, omdat toen een temperatuur dieptepunt werd bereikt na de uitbarsting van de Tambora en Krakatoa. De temperatuurgegevens van de IPCC Grafieken beginnen daarom met het jaar 1880. Sinds c.a. 1900 is de temperatuur weer normaal bij Ø15 °C. (zie hierboven)

Het Klimaat omvat een periode van 30 jaar. Daar wij ieder jaar een warm jaar verliezen (tot 1998 met c.a. 17 °C) en daarvoor in de plaats een koud jaar er bij krijgen (met c.a. 14,6 °C), wordt het gemiddelde van deze 30 jaar steeds lager zie hierboven : Het klimaat koelt zich dus af!

Toen na 1998 de wereldgemiddelde temperaturen onder 15 °C daalden, begon de IPCC de temperaturen in het verleden te verminderen en het natuurlijke wereldgemiddelde van 15 °C te vervangen door 14 °C. Dit maakte een stijging van de temperatuur geloofwaardig! zie boven.

Om een schijnbare klimaatcatastrofe zichtbaar te maken, heeft de IPCC bovendien noch de gemeten temperaturen uit het verleden verandert. (zie hierboven) Het ziet er hierdoor zo uit alsof er tijdens de laatste 60 jaar een gevaarlijke temperatuurstijgin tot 14,84 °C in 2016 heeft plaatsgevonden. Het IPCC laat in hun grafieken zien dat de temperaturen sinds 1880 nooit de natuurlijke 15 °C hebben overschreden, zie hierboven (Dit is niet in overeenkoms met de waarheid! zie hierboven).

Volgens deze IPCC-logica is er dus geen gevaarlijke door de mens gemaakte temperatuurstijging boven de natuurlijke 15 °C!


Broeikasgassen kunnen niet de temperatuur van de atmospheer verhogen. Meer broeikasgassen verlagen juist deze temperatuur! (zie hierboven)

Van deze 0,04 % CO2 in de lucht produceert de natuur 97 %, de rest, oftewel drie procent, de mensen. Dat is drie procent van 0,04 %, dus 0,0012 %. Door de prozentuaal extreem geringe hoeveelheid CO2 die door mensen veroorzaakt wordt, zal de hierdoor veroorzaakte afkoeling, als je dat wilt geloven, niet te meten zijn, zie boven.

Het CO2-gas is niet giftig en een essentieel gas voor de planten waarmee wij ons voeden. Bovendien produceren de planten de vitale O2 voor ons. De natuur is niet in staat om het constante verlies aan CO2 in sedimenten te compenseren! Hierdoor dreigt in de toekomst, zonder menselijke tussenkomst, een tekort aan CO2 voor planten. zie beneden en beneden.

Het is ook controversieel of de stijging van de CO2-niveaus in de lucht alleen maar door de mens is veroorzaakt! Zie hierboven.

Er wordt veel geld beschikbaar gesteld voor onderzoek naar de door mensen veroorzaakte klimaatverandering, waarbij studies over natuurlijke klimaatverandering in de minderheid raken! Dit creëert een niet-wetenschappelijke onevenwichtigheid die verkeerd wordt geïnterpreteerd door de media en de politiek.

Het systeem achter de vermeende 'klimaatcatastrofe' is oud en werkt nog steeds: hoe vaker iemand een leugen herhaalt, hoe geloofwaardiger het wordt. Je moet gewoon bij elk duur project beweren dat het nodig is vanwege de klimaatverandering, of zelfs de klimaatramp voorkomt! Zie hierboven.

Het broeikaseffect is de grootste en duurste wetenschappelijke flop ooit.
De klimaatcrisis is noch door mensen gemaakt noch een crisis.

Eens in de volgende 1000 jaar zou een meteoorinslag of een krachtige vulkaanuitbarsting de aarde in een nieuwe koude periode kunnen leiden. En we zullen zeker weer een volgende ijstijd krijgen. Zie hierboven.

De mens is een zeer aanpasbaar wezen. Dus als er op een gegeven moment echt een merkbare klimaatverandering zou komen, dan zou de mensheid zijn sterkte uit moeten spelen en niet proberen tegen de stroom in te roeien!
Dit voorkomt dat veel geld, reserves en intellect inefficiënt worden gebruikt.


Klimaatverandering en de politiek gemotiveerde media.

Rampenrapporten, halve waarheden, trendrapportage en opiniemanipulatie zijn alledaags in de media!

De mainstream media berichten vaak over "meningen" in plaats van over "gebeurtenissen". Als verschillende media over dezelfde "mening" schrijven, ontstaat een mediacultuur die steeds meer afwijkt van de "gebeurtenissen". Commentaren worden niet langer gegeven over "gebeurtenissen" maar over "meningen". Andere meningen zijn allemaal Fake-News. Fake-News wordt niet vertaald als "nepnieuws", maar met "dit is niet mijn mening"!
Dit gaat zo ver dat je je moet schamen om een andere "mening" te hebben! Maar de burgers zijn of zouden in staat moeten zijn om hun eigen "mening" over "gebeurtenissen" te vormen. Deze opgelegde "mening" ergert steeds meer mensen, met als gevolg dat zij minder geneigd zijn om deze dwangmatige, politiek gemotiveerde "mening" van de media te geloven en zelf in het internet gaan zoeken. Of anders gezegd: burgers laten zich geen politiek correcte mening opdwingen!

Het klimaatdebat heeft twee kanten. Pers, radio en televisie moeten hiervan kennis nemen en verslag uitbrengen over de verschillende perspectieven. Een geïnformeerd publiek zou dan zelf kunnen beslissen of zij geloven dat de door de mens veroorzaakte 0,0012% CO2 in de atmosfeer de wereld zal vernietigen.

                         The Uncertainty Has Settled     Marijn Poels, een objectieve journalist.

Bijvoorbeeld het volgende artikel over de "klimaatcatastrofe" met kommentaar! of boven.                 

               

In werkelijkheid lagen de gemiddelde aardtemperaturen in deze eeuw altijd net onder de natuurlijke 15 °C en daarom is er noch een bedreigende temperatuurstijging noch een door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde! zie boven
Het is dan ook niet verwonderlijk dat je in het internet uitspraken vindt als: Met een dreigende klimaatcatastrofe is het net zoals met de nieuwe kleren van de keizer; Ze zijn er gewoon niet!

Hoe zou zo'n "klimaatramp" eruit moeten zien? In het slechtste geval verschuiven klimaatzones. Krijgen we het klimaat uit Midden-Frankrijk? Hebben mensen hier last van dit klimaat?

Als wij vanwege ons kille klimaat een klimaatverandering willen ervaren, hoeven wij alleen maar naar de Middellandse Zee te gaan. Daar is het klimaat aangenaam, er staan palmen en groeien vijgen. Hier in onze omgeving heeft niemand van ons ooit een andere vegetatie beleeft. Ook in onze jeugd hadden wij verregende en mooie zomers zoals milde en koude winters. Toen verheugde wij ons op het goede, zoals Rudi Carrell het in 1975 bezong. Nu is veel regen (2017) of veel zon (2018) een gevaarlijke klimaatverandering! In werkelijkheid zijn het gewoon weersomstandigheden, die er altijd al waren en ook in toekomst zullen voorkomen.

Je moet jezelf ook afvragen waar de "welzijnstemperatuur" van ons mensen is. We komen uit Afrika, waar we ons comfortabel voelden zonder kleding of vel bij temperaturen boven 22 °C. Om deze reden gaan we in onze vakanties naar landen met deze temperatuur! In Duitsland is de gemiddelde temperatuur 9 °C. Daarom houden dieren uit onze omgeving, zoals honden of paarden, van temperaturen tussen 5 en 15 °C!

                            Temperaturen in Deutschland - Was macht das Klima?

Heeft u zich ooit afgevraagd waarom historische warme periodes "klimaat-optimum" worden genoemd en waarom koude periodes ellendig zijn?

              
Persberichten verwijzen graag naar de ogenschijnlijk voor iedereen merkbare klimaatveranderingen die niettemin slechts een "mening" is. Deze klimatologische "gebeurtenissen" zijn waarschijnlijk niet door mensen beïnvloed, omdat ze ook plaatsvonden vóór het industriële tijdperk.

Bijvoorbeeld met meldingen als
"het is nog nooit zo warm geweest" (nee, in de periodes 1920-1950, 1980-1998 en in de Middeleeuwen en Romeinse tijden was het warmer, zoals eigenlijk in alle culturele bloeiperioden met een vallende neiging, zie boven en hieronder)
"de gletsjers smelten" (ja en in de in de afgelopen 8000 jaar waren de Alpen zelfs vier keer ijsvrij: perioden van kou, zoals de kleine ijstijd, produceerden gletsjers die nu weer smelten, zie hierboven) en
"de zeespiegel stijgt" (ja, gedurende 8000 jaar, Ø 20 cm / 100 jaar, neiging vallend tot nu Ø 17 cm / 100 jaar, zie hieronder)
"de weerrampen nemen toe" (nee, zie onderstaande grafiek). Stormen komen niet voor in de zomer, maar alleen in de koude maanden, wanneer de bladeren al gevallen zijn. Dan is het verschil in temperatuur tussen de Noordpool en de evenaar groter, wat leidt tot grotere verschillen in luchtdruk. Het "broeikaseffect" zou dus juist minder stormen veroorzaken).

                                    

                                           USA Senate Hearing 3/26/2013 - Global Warming Debunked  

                            De voor iedereen zichtbare klimaatverandering?

Door Klimaatactivisten worden met indrukwekkende beelden zeer gekund emoties opgewekt die echter met een Klimaatverandering niets te maken hebben, b.v. B.:

                            
                            Een bewijs van de klimaatcatastrofe, of gewoon zomer in het noorden?

Het wordt warmer!

Het klimaat is de statistiek van het weer over een tijdsperiode lang genoeg om deze statistische eigenschappen te kunnen bepalen.
Terwijl het weer de fysische toestand van de atmosfeer op een bepaald moment op een bepaalde plaats beschrijft, wordt het klimaat pas goed geïdentificeerd als de kans op afwijkingen van het gemiddelde kan worden gespecificeerd, d.w.z. extreme waarden maken ook deel uit van de statistieken.
Een periode van 30 jaar wordt over het algemeen gebruikt als referentieperiode om de klimaatverandering te beschrijven.

Dit interval van 30 jaar verliest nu warme jaren (met > 15 ° C, zie hierboven) en wordt vervangen door koude jaren (met <15 ° C, zie hierboven). Het resultaat is dat het "klimaat" zich afkoeld!

    

                                                        Gedurende de laatste 14 jaar is het in Duitsland KOUDER geworden

                                                        Zwitserse temperatuurontwikkeling

                                

Je kunt zelfs nog verder teruggaan en zelfs dan blijft het bij een licht afkoeling, zie boven.

                                                           SWR - Wo bleibt der Klimawandel?


Het zeewater stijgt steeds sneller!

Na de laatste ijstijd is het zeewater snel om de 120 m. gestegen (zondvloed). Ook destijds was het natuurlijk de schuld van de mens. Noach kon met zijn ark maar een paar levens redden. Kan het IPCC het beter doen met hun suggesties en bangmakerij?

                                                

Gelukkig stijgt het Noordzeewater niet zoals het IPCC beweert en is er ook geen teken van een opwaartse trend!

                          

Parallel aan de temperatuurontwikkeling daalt of stijgt de zeespiegel als gevolg van de vorming of het smelten van gletsjers, zie hieronder en hierboven. Aan het einde van de Middeleeuwen daalde de zeespiegel gedurende ongeveer 500 jaar!

Als je lange tijd naar de zee kijkt aan het Oostzeestrand, zal dit water langzaam stijgen. Maar als ze hetzelfde zou doen aan de andere kant van de Oostzee bij Zweden, zou je het water hier snel zien zinken! Je vindt de oplossing als je nadenkt over de gevolgen van de laatste ijstijd.

  

De enorme massa van 3 km ijs oefent een aantrekkingskracht op het zeewater uit waardoor om de ijsbedekking een hogere waterstand te meten is. Smelt dit ijs, dan daalt hier de zeespiegel om twee redenen: ten eerste is er geen aantrekkingskracht van het ijs meer en ten tweede stijgt de bodem, waardoor het water schijnbaar zinkt. Wie had dat gedacht !! De zeespiegel en de ijskappen

                               

Bovendien is de zeespiegel niet overal hetzelfde. Middelpuntvliedende kracht en zwaartekracht werkten op het waterniveau. Ten zuiden van India is de zeespiegel 160 m lager dan die bij ons !!

Een goed voorbeeld van de complexiteit van de Waterstanden laten de eilanden in de oceanen zien:

Het zeeniveau op de Fiji-eilanden was van 1550 tot 1700 ongeveer zeventig centimeter hoger dan vandaag. Toen zonk het en was in de 18e eeuw ongeveer vijftig centimeter lager dan het nu is. Vervolgens steeg hij op tot ongeveer het huidige niveau. Tijdens de laatste 50 tot 70 jaar was het niveau absoluut stabiel.

    

De stijging of daling van het zeeniveau heeft natuurlijk niets te maken met het verdwijnen of het verschijnen van eilanden door tektonische krachten.

            

In 2010 bleek bijvoorbeeld uit een onderzoek van luchtfoto's door onderzoekers van Fiji en de Universiteit van Auckland, Nieuw-Zeeland, dat atollen in de Zuidzee in de afgelopen 50 jaar ook zijn gegroeid in plaats van gekrompen. Van de 27 bestudeerde eilanden hadden er slechts vier land verloren, alle andere waren hetzelfde gebleven of gegroeid. In Tuvalu, nu het symbool van zinkende eilanden, boekten zeven van de negen eilanden een merkbare landwinst.

Zandwinning op de zeebodem is niet alleen schadelijk voor het leven in zee, zoals koraal, maar laat ook het hele eiland verdwijnen.

De gletsjers smelten!

De Pasterze-gletsjer (Grossglockner-gletsjer) in Oostenrijk was in de Middeleeuwen, tot 500 jaar geleden, een groene alpenweide en daarvoor groeide daar zelfs een bos. In de laatste 400 jaar bereikte de Pasterze-gletsjer, door de Kleine IJstijd, zijn maximale lengte in 1850, sindsdien smelt de gletsjer weer.

                                               

Een temperatuurstijging van 2 ° C verhoogt de nul-graden-grens met 300 m. De huidige gletsjersmelt moet daarom andere redenen hebben dan de huidige temperatuurschommelingen in het decimale bereik.

Door veel of minder sneeuwval, zonder temperatuurverandering, kunnen gletsjers ook langer of korter worden!

Glaciologen gaan ervan uit dat de gletsjers zich in de Romeinse tijd sterker hadden teruggetrokken dan vandaag. Alpiene gletsjers eindigden ten tijde van Hannibal 300 meter boven het huidige niveau. Tijdens de Optima in het vroege Holoceen waren de gletsjers bijna volledig gesmolten. Getuige hiervan is Ötzi, die 5250 jaar geleden stierf toen hij de Alpen overstak en wiens lichaam verdween onder een nieuwe sneeuw- en ijslaag.

In Canada zijn 1000 jaar oude boomstronken te vinden onder het terugtrekkende ijs, 100 km ten noorden van de huidige boomgrens.

Koude periodes, zoals die van een kleine ijstijd, produceren gletscher en landijs aan de Polen. Wanneer de temperatuur weer stijgt, smelt dit ijs en stijgt het zeeniveau. Het duurt enige jaren voordat de gletschers reageren en zichtbaar korter of langer worden.                          

Omdat de wereldgemiddelde temperaturen sinds 1999 constant onder de 15 ° C liggen, beginnen sinds ± 2013 veel gletsjers wereldwijd weer te groeien! Climategate en Temperatuurontwikkeling in Siberië.De geladen deeltjes van de zon worden afgebogen door het magnetische veld van de aarde. Maar of de hoogenergetische alfa-straling op de Noordpool een verwarmend effect heeft in vergelijk tot de energiearme bètastraling op de Zuidpool, met een veranderende zonneactiviteit, is nog niet bewezen.
Maar door het wiebelen van de aardas wordt de noordpool soms meer, soms minder intens bestraald door de zon.

        

De hoeveelheid van het c.a. 3 m dikke poolijs hangt meer af van de instroom, en dus van de temperatuur, van het relatief warme zeewater dan van de buitentemperatuur. Voor het ijs boven het water moet de temperatuur slechts onder nul zijn, maar zout water bevriest pas bij -1,8 graden Celsius.

                                               Arctic/Antartic sea ice

                          Ice Doesn't Lie - But NASA And NOAA Scientists Do

Als gevolg van de laatste warme periode aan het einde van de vorige eeuw smolt ijs aan de polen. Zie hierboven.
Pas sinds 2012 herstelt zich de hoeveelheid ijs, door de temperaturen die in deze eeuw gevallen zijn.

    

Een expeditie met het onderzoeksschip Polarstern in 2020 moest de wereld overtuigen dat de Noordpool aan het smelten is. Precies het tegenovergestelde werd waargenomen: het ijs was veel dikker dan verwacht en de toename na de zomer was veel sneller dan verwacht.

                            
Merk op dat in de warme fase van 1980 tot 1998 de Noordpool niet helemaal dichtgevroren was.

              
                              hoeveelheid Zuidpoolijs                                         Groenlandijs ijsdikte max. 3,36 km   

                                                 

                                                 Record toename van de Groenlandse ijsmassa

                                       De gletsjers van Eisland groeien voor het eerst in 25 jaar weer.


Zullen er in de toekomst altijd drogere zomers komen? .... Ja

Ons klimaat in West-Europa is grotendeels afhankelijk van de warme Golfstroom.

                                       
Door de temperatuurdaling sinds 1998 koelt ook het oceaanwater af. Hierdoor verdampt er minder water en regent het steeds minder. Zoals hierboven al vermeld: ons klimaat is direct afhankelijk van de temperatuurschommelingen van de oceanen en deze zijn direct afhankelijk van de zonnestraling! En die is weer afhankelijk van het aantal zonnevlekken, zie hieronder.

                                                                  "Klimaatpaus" Schellnhuber en de zon


Neemt het aantal stormen toe? .... Nee

 


Verzuring van de zee door een klimaatverandering? .... Nee
                                   
Ook als de zeeverzuring door CO2 waar zou zijn, wat niet het geval is, blijft het basisch.


Zuurstofvermindering van de oceanen door klimaatverandering? .... Nee

              

Het EL Nino-evenement verandert tijdelijk het zuurstofgehalte en temperatuur van het zeewater. Als gevolg hiervan lijden de koraalriffen. Verder verhoogt deze situatie het bosbrandgevaar in Australië!

Een zuurstofvermindering van de oceanen is bekend uit vele zeegebieden, waaronder de Atlantische Oceaan voor Namibië en Mauritanië, de Stille Oceaan voor de westkust van Amerika en de Arabische Zee. Daar worden dode algen afgebroken door tonnen bacteriën bij het afdalen naar de zeebodem. In het proces verbruiken de micro-organismen zuurstof - soms zo veel dat het grotendeels of volledig verdwijnt op bepaalde waterdieptes.
De belangrijkste oorzaak voor de kust is de toenemende toevoer van voedingsstoffen - als gevolg van de toenemende bevolking, het toenemende verkeer met stikstofemissies en vooral door meststoffen uit de landbouw. Deze voedingsstoffen, in het bijzonder stikstof en fosfor, laten aanvankelijk algen groeien, die vervolgens worden afgebroken door bacteriën.

Nogmaals, dit kan nauwelijks worden veranderd op de korte termijn, omdat de wereldbevolking snel groeit. Sinds 1950 is het aantal mensen verdrievoudigd, terwijl de consumptie van kunstmest vertienvoudigde.

Waarom gebruiken we het afvalwater van de grote steden niet om de velden in een of andere zuiveringsfase te bespuiten, zoals het in landen met weinig grondwater water gedaan wordt? Akker worden zo bespoten en bemest, het grondwater wordt beschermd en de oceanen worden niet langer overbemest. Afvalwater moet tot 100% worden gebruikt voor de veldbespuiting!


De menselijke invloed.

Er is geen twijfel aan dat mensen door de verstedelijking / urbanisering invloed op de omgevingstemperatuur hebben. En natuurlijk produceren wij met onze industrie en in het dagelijkse leven veel warmte.

                                

De ontbossing van de aarde heeft een directe invloed op het klimaat. In bossen is het altijd kouder dan op een open vlakte door de hogere vochtigheid, verdamping en schaduw, zie hierboven. Door deze verandering van de albedo wordt de bodem meer verwarmt.

                          

Als akkers ook nog worden omgeouwd in zonneparken, dan worden de donkere panelen verwarmd door de zon en verhogen ze verder de temperatuur van de langsstromende lucht! Fotovoltaïsche modules kunnen in de zomer tot 70 graden Celsius opwarmen, een temperatuurverschil van 45 graden ten opzichte van de omgevingstemperatuur.

                

Ook de invloed van windmolenparken speelt een rol. Als gevolg van het draaien van de wieken worden hogere en lagere luchtlagen gemengd. De warme lucht die via thermiek de aarde verlaat, wordt weer naar beneden gedrukt. Deze invloed kan zich over een afstand van 100 km uitstrekken. Metingen in de praktijk bij grote windmolenparken in Texas en in China hebben aangetoond dat de temperatuur de afgelopen 10 jaar met bijna 1 graad Celsius is gestegen in vergelijk met een gebied zonder windmolens.

Samenvattend kan worden gesteld dat is aangetoond dat hernieuwbare energiebronnen een temperatuurstijging veroorzaken en dat de daardoor bespaarde CO2 geen temperatuurdaling kan veroorzaken, zie boven. Door een energietransitie, met als doel om de opwarming van de aarde te stoppen, bereik je precies het tegenovergestelde!

Mensen produceren ook warmte in hun steden; de zogenaamde hitte-eilanden! (zie hierboven)

De meetstations in een land als Duitsland staan ​​allemaal onder invloed van deze door de mens veroorzaakte temperatuurstijging, veroorzaakt door uitgestrekte windmolenparken, PV-velden, industrie en steden! Als gevolg hiervan kunnen we in Duitsland een door de mens veroorzaakte opwarming verwachten! Desalniettemin laten de gegevens een lichte afkoeling zien, zie hierboven!

Door al deze invloeden wordt de lucht, met waterdamp en CO2, door geleiding en convectie verwarmd en stijgt op. Zodra ze een hoogte van ca. 10 km berijkt hebben en afgekoelt zijn tot de temperatuur van hun spectraallijnen, zenden de "broeikasgassen" straling uit in de richting van de ruimte. Resultaat: Door de mens verwarmde CO2 en waterdamp straalt in de ruimte extra infraroodstraling uit en  draagt daardoor dus niet aan de opwarming van de aarde bij.

Maar 99% van lucht kan zich zo niet afkoelen! Zie hierboven.
Is deze door de mens veroorzaakte opwarming echt zo sterk dat ze het wereldklimaat kan beïnvloeden? Alleen meetstations zonder menselijke invloed (in het midden van Antarctica, Siberië, Australië of in het midden van de Stille Oceaan) kunnen hier informatie geven. En die zijn niet erg overtuigend!

 
                                              
CO2 is een nuttig gas:

De relatie tussen CO2, O2 en temperatuur in de atmosfeer is in de loop van de evolutie van de aarde voortdurend veranderd, met een dalende neiging voor het CO2 gas.

    

Hieruit blijkt dat het temperatuurverloop onafhankelijk is van de CO2-concentratie!

          

In sedimenten wordt veel CO2 geconserveerd. Hoofdzakelijk in kalksteen als CaCO3 en in Kerogenen. In mindere mate in steenkool, aardgas, aardolie en koraalriffen (door de omzetting van atmosferische CO2 in kalkhoudende schelpen en skeletten van zeedieren). Als gevolg hiervan neemt de CO2-concentratie, in de geschidenis van de aarde, voortdurend af. De CO2 die vrijkomt in de natuur (uit oceanen, bodem, vulkanen of vegetatie) kan dit verlies niet compenseren! (Wij mensen kunnen dat wel!)

                         

350 miljoen jaar geleden waren er in het Carboon (steenkoolafzetting) veel planten en aanvankelijk geen landdieren. In die tijd verbruikten de planten bijna alle CO2 en zetten deze om in O2. Door de hierdoor ontstane overmaat aan zuurstof (O2) konden de dieren uit het water opstijgen en tot landdieren worden! Maar de grote flora-boom is toen hierdoor ten einde gekomen door een gebrek aan CO2.

Tegenwoordig lijden planten opnieuw aan dit probleem. De concentratie van CO2 is momenteel ver onder het optimum voor planten. Dit maakt zich bemerkbaar omdat de CO2-concentratie niet constant is gedurende 24 uur. Zodra de fotosynthese 's ochtends begint, consumeren de planten, de nachts door dieren, mensen en het aardoppervlak geproducerde CO2, binnen een paar uur.
                                         

In de winter wordt minder CO2 door de planten opgenomen. De dieren produceren niet minder CO2 waardoor de CO2-concentratie toe neemt.
De temperatuurontwikkeling gedurende een jaar is precies het tegenovergestelde van de CO2-ontwikkeling! In de winter is er steeds meer CO2 in de lucht en toch dalen de temperaturen!

     

Voor planten zijn de leefomstandigheden vergelijkbaar met die voor ons op 5000 m hoogte!
Als de temperaturen tijdens de volgende ijstijd dalen, daalt ook de CO2-concentratie. Zie boven. Aan het eind van de afgelopen ijstijd was de atmosferische CO2 concentratie 180 ppm en kwam gevaarlijk dicht bij de dodelijke grens van 150 ppm (0,015 vol.%) voor planten! Zonder menselijk ingrijpen zal het dan moeilijk zijn om de wereldbevolking te voeden! Bij 150 ppm is op de vaste grond geen plantengroei meer mogelijk en verdwijnt het leven boven water.

Misschien moet de mensheid dan kolen verbranden om CO2 voor de vegetatie te produceren en wat energie als afvalproduct winnen! Een andere oplossing zou zijn om alle nutteloze bossen wereldwijd te kappen, omdat dit dan CO2-concurrenten zijn voor onze landbouwgewassen!

Het is volkomen absurd daar nu al mee te beginnen en bomen in kolencentrales te verbranden, nieuwe boompjes te planten en 80 jaar te wachten totdat deze bomen weer evenveel CO2 kunnen opnemen. Boompje groot, plantertje dood! In Nederland zouden na één jaar al alle bossen opgestookt zijn. Dat wil de bevolking natuurlijk niet. Het is wel erg hypocriet om dan te zeggen: We halen het hout wel uit het buitenland.

Het IPCC negeerde de 90.000 historische CO2-metingen waaruit bleek dat sinds 1812 de CO2-niveaus in de lucht veel hoger waren dan vandaag. Hierin zijn de uitwerkingen van vulkaanuitbarstingen goed te zien. Deze feiten zijn niet te zien in de gegevens van de kernboringen uit het eewige ijs, omdat de gassen in het ijs diffunderen! De CO2-waardes in het ijs moeten verkeerd zijn!

    
Het lijkt erop dat de natuur zelf een mechanisme heeft dat reageert op veranderingen. Bijvoorbeeld als de aarde om een of andere reden warmer wordt: Hoe warmer het wordt, hoe meer CO2-gast komt uit de oceanen en koelt de atmosfeer. Hierdoor vertraagt de verwarming tot hij stopt. De oceanen koelen zich af en de CO2-concentratie neemt ook af omdat het zich weer oplost in de oceanen. Zo zou het maar door kunnen gaan. Alleen de tijdsintervallen zijn te groot voor ons mensen.

De toename van de CO2-concentratie in de atmosfeer leidt niet tot hogere temperaturen, maar bevordert direct de groei van planten. Dit effect wordt CO2-bemestingseffect genoemd en wordt in kassen gebruikt.

    
De verbranding van aardgas CH4 ontstaat precies dat wat planten nodig hebben: CO2 + H2O + warmte.

CO2-gas wordt in wolken omgezet in koolzuur (H2CO3) en valt met regen op de aarde, waarna de koolstof voor de planten weer als voedsel beschikbaar is. Zie: CO2 het cruciale experiment vanaf 1:50

En de Sahel wordt weer groen. Satellietbeelden sinds het begin van de jaren tachtig leveren het bewijs.
Zou het kunnen zijn dat de CO2-uitstoot hiermee iets te doen heeft? (groen wordende Sahel)                                             
             Increasing CO2 makes the Earth Greener      Climate change is greening the Earth

                                  CO2 is Green - Leighton Steward - Fox Business News Interview

        USA-Climate scientist to Congress: Increased CO2 causing 'remarkable greening of planet Earth

Op deze vroeger uitgedroogde grond kunnen daarom opnieuw velden, weiden en bomen worden geplant!

                                         The Great Green Wall     Afrika    China

Een verhoging van de CO2-concentratie, van nu 400 ppm tot 1600 ppm (optimaal voor C3-plantengroei), zou een wenselijk doel moeten zijn. (Pas een CO2-concentratie van 40.000 ppm (4%) wordt een probleem voor mensen omdat dit het O2-gehalte merkbaar vermindert.)

In de ontwikkelingslanden zouden de armsten van de armen niet langer aan hongersnood moeten lijden.

Das CO2-gas is niet klimaatrelevant, maar is dat wat het altijd al was: een essencieel gas voor planten en dieren! Planten hebben CO2 nodig en produceren voedsel en O2 voor dieren, dus voor ons, om te leven!

De echte invloed van het groene CO2-gas:

                      1) CO2 kan de aarduitstraling niet voorkomen! Zie boven
                      2) CO2 verhoogt de luchttemperatuur niet! Zie boven
                      3) CO2 is niet giftig of schadelijk voor het milieu!
                      4) CO2 is een essentieel gas voor planten!
                      5) planten produceren voedsel en zuurstof voor ons!
                      6) CO2 Consentratie neemt voortdurend af door geologische afzettingen!
                      7) CO2 Consentratie is al ver onder het optimum voor planten! Zie boven.
                     
Door de natuurlijke geologische afzettingen zal de atmosfeer van de aarde steeds minder CO2 bevatten. Zonder menselijke tussenkomst zal hierdoor het leven op onze aarde na verloop van tijd verdwijnen! Zie hierboven
en hierboven.


                      


Een mogelijke toekomstige temperatuurontwikkeling:

Computers kunnen de toekomstige klimaatverandering niet voorspellen omdat het klimaat chaotisch is! (Veel meer variabelen dan vergelijkingen) Als de IPCC toch beweert hiertoe in staat te zijn, dan zou het geen probleem zijn dat deze berekeningen worden teruggezet naar 1880 en dan de daaropvolgende ontwikkeling te berekenen. Omdat deze bekend is, zou het een goede test zijn om te zien of de klimaatmodellen werken. Probleem: Hun klimaatimpactwetenschappers kunnen het niet!
Daarom beperken zij zich op uitspraken als: Als ....., dan ....!!

                       

Prognoses van de toekomst als gevolg van hypothese en genomen maatregelen zijn uiterst onnauwkeurig. Een latere waarneming zal niet kunnen worden toegeschreven aan de genomen maatregelen.

                                            

De toekomst kan en zal waarschijnlijk van natuurlijke oorsprong zijn.

                                            Het ware klimaat verhaal!!

Grotere temperatuurschommelingen zijn altijd een gevolg van vulkaanuitbarstingen. Hierdoor worden veel aërosolen en CO2 uitgestoten, wat leidt tot een wereldwijde afkoeling! zie boven.

De kleine temperatuurschommelingen kunnen, samen met vele andere invloeden (zoals b.v. de onbalans (nutatie) van de aarde door IJstijden en continentale verschuivingen of de AMO of de Pazifische Dekaden-Oszillation), te wijten zijn aan de zonnevlekken. Hoewel de verschillen in zonnestraling in W/m² klein zijn, past de ontwikkeling van de zonnevlekken goed overeen met de ook geringe temperatuurverschillen!
 
                         
Overeenkomst met gemeten temperatuurwaarden                        en natuurlijk niet met "aangepaste" temperatuurwaarden.


                                                           Aktueller Sonnenzyklus und Entwicklung
                                            
                            dr. Bas van Geel en de zonnenaktiviteit           Huidige zonneactiviteit

                                   

Dit effect wordt versterkt door verhoogde kosmische straling, die de aarde kan bereiken vanwege de lage zonneactiviteit. Als gevolg hiervan wordt de vorming van wolken bevorderd en wordt daardoor de toch al geringe zonnestraling op het aardoppervlak verder verminderd!

     

Daarna zou het in 2021 weer net zo koud kunnen worden als in 2010. En ook dit keer kunnen wij het kontroleren!

De 11-jarige zonnecyclus wordt veroorzaakt door de invloed van de banen van de planeten. Vanuit de zon gezien staan Venus, de aarde en Jupiter om de 11 jaar in een rij. Men zegt dat de resulterende zwaartekracht op de zon verantwoordelijk is voor deze zonnecyclus.

Als het zonnemagneetveld sterk is, hebben we veel zonnevlekken. Het zonnemagneetveld verandert de polariteit ongeveer om de 22 jaar.

Hierdoor is er naast de 11-jarige cyclus ook een 22-jarige Halle-cyclus, de 85-jarige Gießenberg-cyclus en de 200-jarige de Vries-cyclus. Deze kunnen elkaar versterken of tegenwerken. Deze tegenactie kan plaatsvinden vanaf het jaar 2030 en leiden tot een nieuwe kleine ijstijd. Hopelijk hebben de wetenschappers hier fout gerekend!

                                                                                kleine Eiszeit – Sonnenflecken
                                                                                 Bevorstehende kleine Eiszeit für das Jahr 2030 prognostiziert

                                                       

U hoeft ook geen profeet te zijn om de nabije toekomst te voorspellen op basis van onderstaande afbeelding, en die is koud, heel erg koud!

                             
De vorige warme periode was korter en warmer. Nijlpaarden en krokodillen zwommen toen in de Rijn en Theems. Zelfs de ijsberen hebben deze tijd overleefd! Het zeeniveau lag c.a. 2,5 m hoger als nu.

           
                        Eem- Warmzeit                       in Nederland                          Eiszeit

Aan het einde van een warme periode daalt de temperatuur snel. 21.300 jaar geleden (temperatuurminimum) woonde de meest noordelijkst levende mensen in Zuid-Frankrijk als Eskimo's en ten noorden van Parijs, tot aan de rand van de gletsjer, kon geen leven nagewesen worden! De winters in Nederland waren extreem koud met permafrost in de grond.

         

                                                 Kwamen de eerste mensen in Amerika uit Europa?

In tegenstelling tot de huidige minimale temperatuurschommelingen, kan men hier spreken van "klimaatverandering". Klimaatzones zijn toen verschoven!

Ook onze recente geschiedenis laat zien dat het klimaat voortdurend verandert. In de Romeinse tijd was het veel warmer dan vandaag. Bewijzen zijn b.v. het feit dat in deze warme periode in het Rijnland vijgen en olijven groeiden en dat de Romeinen tot midden Duitsland met succes sinaasappels hebben geplant en geoogst (bewezen in Bonn!). Het Romeinse rijk heeft de gevolgen van de daaropvolgende koude periode niet overleefd! Destijds moesten ze plaats maken voor de hongerige 'klimaatvluchtelingen' uit het noorden. De volgende middeleeuwse warme periode liet nog wijnbouw toe in midde England en veeteelt en akkerbouw in Groenland.

                                  
In de afgelopen 12.000 jaar waren er hogere temperaturen dan nu en snelle klimaatveranderingen. De kleine ijstijd en de middeleeuwse warme periode bestonden wereldwijd.
Beweringen dat dit niet het geval was, zijn "gewoonweg fout"!

En de temperatuurdaling in de volgende ijstijd is al begonnen!

Eens zullen er enorme migraties naar het zuiden plaatsvinden! Hopelijk is dit pas een probleem voor onze kleinkinderen en het zal te wijten zijn aan een verandering in de zonnestraling als gevolg van een veranderde baan rond de zon (Milanković-cycli). Milankovitch klimaatfactoren


Voor en nadelen van een klimaatverandering.

De nauwelijks bestaande nadelen van een mogelijke temperatuurverhoging worden meer dan gekompenseerd door de voordelen van een klimatologisch optimum.

Historisch gezien zijn warmtenstijden altijd goede tijden geweest. Pas toen het weer koud werd, kwamen de problemen: hongersnood, oorlog, volksverhuisingen en het verdwijnen van hele culturen!

Alle levenssoorten zijn beter af als het warmer wordt.
Zoals u weet, leven veel meer soorten in warme dan in koude gebieden.

De energieverbruik die nodig is om huizen te verwarmen zal afnemen terwijl de voedselproductie zal toenemen.

Voor de landbouw kan de oogst bijna een maand eerder beginnen. In veel meer regio's zou zelfs twee keer per jaar kunnen worden geoogst.

Met hogere temperaturen zullen de landbouwgebieden in richting de polen gaan groeien.

In de koude zones van Noord-Europa, Rusland en Canada kan de ontdooiende bodem worden gebruikt voor de landbouw.
Dit alles resulteert in extra nieuwe bronnen van inkomsten en voedsel.

Een warmere aarde betekent ook meer waterverdamping uit de oceanen en meer regen in nu droge gebieden.

Wanneer het klimaat boven de 1,5 tot 2 graden opwarmt, komt de moesson in de Sahel terug. De Salel, waar boeren en veehoeders tegenwoordig worstelen met de droogte, zullen dan weer een groen landbouwgebied worden.

Zelfs de Sahara kan weer bewoonbaar worden. Waar vandaag alleen nog zand te zien is, stroomde, nadat de ijstijd 11.000 jaar geleden eindigde, een machtige stroom door de Sahara. De Wadi Howar was 1100 kilometer lang, omzoomd met meren en moerassen. Nijlpaarden en krokodillen baadden daar, neushoorns en giraffes zwierven door de eindeloze grassteppe. Mensen vestigden zich ook in het voormalige groene paradijs. Door de toen hogere temperaturen verdampt veel oceaanwater en daarom regende het meer dan vandaag! Zie hierboven. Maar toen kwam 4200 jaar geleden de klimaatcatastrofe. De temperaturen daalde, de vochtige zomer moessons verdwenen, en het vruchtbare Noord-Afrika gedroogde op. Het oude Egyptische rijk heeft deze catastrofe niet overleefd. Sindsdien staan d​e piramides in het zand! De ooit vruchtbare Sahara werd door de afkoeling getransformeerd tot 's werelds grootste droge woestijn - een vijandige ruimte die ongeveer hetzelfde gebied bezet als de VS.

                            

Helaas zal het niet gebeuren dat de Sahara weer een groen paradijs wordt. Langzaam maar zeker dalen de temperaturen, ondanks de goede hoop van de Klimaatwetenschappers.
Z
ie hierboven.


Energieproductie en reserves.

Het was niet het gebrek aan vuursteen of kopererts dat de steen of bronstijd beëindigde. Evenals de windmolens niet werden afgeschaft vanwege te weinig wind, maar vanwege een nieuwe, betere technologie! Om dezelfde reden zijn we na 100.000 jaar overgestapt van houtverwarming naar kolen-, olie- of gasverwarming.

De energietransitie biedt niets nieuws, geen grotere, goedkopere of gegarandeerde energieproductie met een hogere energiedichtheid. Het is geen keerpunt, het is uiteindelijk alleen maar een accentverschuiving in de productie van hetzelfde product.

Het is zelfs een technologische achteruitgang in het verleden. Tot 300 jaar geleden was de energieproductie altijd duurzaam en men was zelfs in staat om deze energie op te slaan! Hiervoor hadden ze een voorraad brandhout voor de winter om te koken en hun huis te verwarmen en gebruikte zij afgedamd water voor de graanmolen of zagerij bij droogte. Energietekorten waren echter het dagelijkse probleem voor elk gezin.

Geen van de twee hernieuwbare energiebronnen, wind en zon, kan dit probleem oplossen.

Bio-energie is hernieuwbaar en betrouwbaar, maar brengt ons terug naar de voedselvoorzieningsproblemen van het pre-industriële tijdperk. Destijds moest > 50% van het beschikbare landbouwgrond worden benut als voederareaal om de rij- en trekpaarden van energie (voer) te voorzien.
Hout uit onze bossen wordt ook verbrand in thermische centrales om energie op te wekken!

                      Energie uit het bos - Europa op het verkeerde spoor (deel 1) (deel 2) (deel 3)

                                 De groene illusie: Planet of The Humans

Nu produceert een tractor meer voedsel als destijds 1000 paarden en zijn de straten niet meer vervuild door uitwerpselen van paarden!

Het welzijn en de levensverwachting van mensen zijn direct afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare energie. De ontwikkeling van de mens loopt parallel met de controle van hogere energiedichtheden.

                                       

Alleen met kolen konden we grote machines bedienen, zoals de stoomlocomotief. (Let naast de vervuiling ook op de verhouding van de energietank/kolenbunker tot de motor) Aardolieproducten hebben een nog hogere energiedichtheid. Hierdoor werd het mogelijk om apparaten met kleine motoren te bedienen, zoals auto's en vliegtuigen.
In de toekomst zal de Dual-Fluid-Reaktor met 1000 megawatt vanwege zijn extreem hoge energiedichtheid niet groter zijn dan een auto. Hierdoor kan het ondergronds worden geïnstalleerd, beschermd tegen vliegtuigcrashes en terroristische aanslagen.

Pas sinds c.a. 150 jaar hebben we de mogelijkheid om veel energie centraal te produceren en het hele jaar door naar de individuele huishoudens te transporteren. Als je de ontwikkeling sindsdien bekijkt, was niet alles slecht, ondanks de grondstoffen die daarvoor nodig waren!

                                         
Reserves = economisch winbare energiebronnen tegen actuele prijzen en met de technologie van vandaag. De reserves worden, vanwege plannings- en economische redenen, door de mijnbouwbedrijven altijd op min. 40 jaar gehouden!
(De leden van de "Club van Rome" wisten dat in 1972 nog niet! Zie hieronder)
Ressourcen = bewezen maar noch niet ontsloten of technisch / economisch nog niet beschikbare hoeveelheden energiebronnen.
En dan zijn er nog de
Veronderstelde = vermoedelijke voorkomens aan grondstoffen die nog ontdekt moeten worden.

Bijvoorbeeld een conservatieve schatting uit 2016 wees uit dat 's werelds vermoedelijke voorkomens aan olieschalie gelijk staat aan een opbrengst van 6,05 biljoen vaten (962 miljard kubieke meter) schalieolie. Ter vergelijking: tegelijkertijd worden de bewezen oliereserves ter wereld geschat op 1,70 biljoen vaten (269,90 miljard kubieke meter).

Er moet aan worden herinnerd dat de grootste energiereserve in deze grafiek nog niet eens genoemd is: de aardwarmte
, het methaanhydraat en de thorium voorraden!

                         

    

Er moet ook rekening worden gehouden met de thorium reserves, die miljoenen jaren reserves hebben, omdat de toekomstige thoriumreactor veilig is en weinig afval produceert.

      

Op Saturnus maan Titan werd methaan / ethaan gecreëerd zonder fossiele dieren en planten. Ze zijn niet nodig om koolwaterstoffen te vormen. Alle atomen die hiervoor nodig zijn, zijn diep in de aarde aanwezig. Aardgas is een mengsel van vier verzadigde koolwaterstoffen, methaan tot 99%, vervolgens ethaan, een
be
etje propaan en butaan. Het lijdt geen twijfel dat methaan diep in de aardkorst kan worden gemaakt en in aardgas kan worden omgezet. Of hieruit aardolie kan worden geproduceerd, is nog niet duidelijk. Dit betekend een radicale verandering in de vraag waar olie vandaan komt. En het betekent dat eindeloze bubbelende bronnen met Gas en Olie over de hele wereld te vinden zijn.

 

                              Marijn Poels      The Uncertainty Has Settled   ab 1:18:50 bis 1:25:20

Voorraden olie die ontstaan zijn c.a. 40 tot 70 km diep in onze aarde, zorgen ervoor dat de oliereservoirs, nadat ze zijn geleegd, na c.a. 60 jaar weer bijgevuld zijn! Daarom zijn de oliereserves onuitputtelijk!
De olie is het bloed van de aarde en het CH4-gas de uitgeademde lucht van de aarde!

     Die Erdöl-Entstehung en Fletcher Prouty legt de uitvinding en het gebruik van de term "fossiele brandstoffen" uit

Turf, bruinkool en kolen zijn
d
aartegen uitsluitend ontstaan uit planten. In Noord-Europa hebben we allen maar wat steenkool verwijderd van enkele randen van de kolenafzetting.

   
                           Het gesteentepakket met kolen is ca. 3 km dik.

                                                   Zijn onze grondstoffen voor metalen op?

Wanneer de mensheid een deel van de eindige grondstof verbruikt, is het als een stuwmeer: een emmer water halen vermindert de hoeveelheid water, zonder de beschikbare hoeveelheid te beïnvloeden.

De aardolieproducerende familie Rockefeller vermoedde dit in de jaren '60 nadat veel olie in Arabië werd gevonden. Daarna hebben zij de "Club van Rome" geïnitieerd en financieel ondersteund. De taak was om de wereld ervan te overtuigen dat de olievoorraden eindigen, zodat de olieprijzen hoog zouden blijven. Ze waren erg succesvol. Zie hieronder.
De Rockefeller-familie stapt ook in hernieuwbare energie omdat ze weten dat hernieuwbare energie geen echte concurrent is voor olie. Integendeel: hernieuwbare energiebronnen verhogen de energieprijs! Nucleair is de echte concurrent omdat het met zijn enorme energiedichtheid de energieprijzen laag houdt en dat is niet in het belang van de olie-industrie!

Nu er steeds meer olievoorraden worden gevonden, worden de prijzen kunstmatig hoog gehouden door de OPEC-landen.

Het argument: "Binnenkort hebben we geen kolen, gas, of erts meer", zoals "CO2 is schadelijk", is een slecht argument om veel geld uit te geven aan een energietransitie! Dat geld kan beter worden geïnvesteerd door het ontwikkelen en beheersen van hogere energiedichtheden. Dus de ontwikkeling van een nieuwe, veiligere, milieuvriendelijkere, goedkopere en altijd leverende technologie voor energievoorziening zoals een molten salt reactor, zie beneden.

                       How to make the world better. Dr. Bjorn Lomborg.

Bovendien kunnen uit steenkool, aardgas en aardolie veel grondstoffen worden gefabriceerd, b.v. in de synthetische chemie. Het verbranden van deze nuttige grondstoffen om energie op te wekken is de op één na beste optie.
Bovendien zal de wereld deze energie nodig hebben in het geval van een eistijd!

                                                 

Het gebruik van fossiele energie neemt niet af, noch in Duitsland noch wereldwijd!
Zolang de fossiele brandstoffen zoveel goedkoper zijn dan de hernieuwbare energie, zal deze wereldwijde trend niet veranderen.
Gelukkig lijkt het er daarom niet op dat we bang moeten zijn om door "klimaatdoelen" te weinig CO2 in de lucht te hebben! (zie hierboven)

                                         
Deze hoeveelheid energie wordt primaire energie genoemd. In Duitsland zijn ongeveer 20% hiervan elektrische energie en 8,6% hernieuwbare energie. De term "energietransitie" is misleidend, het zou moeten betekenen "stroomtransitie", omdat hernieuwbare energiebronnen alleen elektriciteit kunnen opwekken.


Hierin is duidelijk zichtbaar, wat een lage energiedichtheid en een lage betrouwbaarheid voor gevolgen heeft!
Elke extra windturbine verhoogt, zolang er geen elektriciteitsopslag beschikbaar is, de hoeveelheid Zappelstrom en daarmee de kosten en afhankelijkheid van buitenlandse elektriciteitsleveranciers!

Een ander probleem is dat er bij mooi weer 's avonds
niet alleen minder zonne-energie is, maar ook een afnemende wind, zoals zeilers weten! De lucht stijgt op boven de warmere gebieden (convectie) en zakt over het koudere water. Dit zorgt voor horizontale wind. 'S avonds, bij afnemende zonnestraling, worden de temperaturen weer gelijk en nemen de luchtbewegingen geleidelijk af.

                                                                    Huidige elektriciteitsopwekking in Duitsland
                                                   (In Duitsland is de basisbelasting 40 gigawatt, piekbelasting 80 gigawatt)

De basislast wordt geleverd door energiecentrales en moet, zolang er geen energieopslag beschikbaar is, de volledige output kunnen leveren in het geval van windstillte!

   
                          

Het elektriciteitsrendement van een fotovoltaïsche veld is 350 kWp (nominale vermogen) per hectare en kost 1.680.000 euro. De werkelijke energieopwekking is slechts 130 kWh. Een motor van 177 pk produceert ook 130 kWh. Een fotovoltaïsch veld voor 1,68 miljoen euro levert dus slechts dezelfde energie op als een auto voor 29.000 euro! Alleen op daken van huisen is dit soort energieopwekking een voordeel omdat de stroomkosten hierdoor laag blijven.

Het werkelijke gemiddelde vermogen van windturbines is slechts 16% van het geïnstalleerde nominale vermogen. Een windturbine met een nominaal vermogen van 2 MW levert dus slechts 0,32 MW of 320 kWh effectief vermogen op voor 1,78 miljoen euro. Dit is een stuk beter dan met fotovoltaïsche systemen, maar het kan niet meer dan drie auto's leveren voor slechts een fractie van deze investering!

Als het gaat om de elektriciteitsopwekking, is het goedkoper om een paar oude auto's te gebruiken om elektriciteit op te wekken. Bovendien kan een motor elektriciteit leveren wanneer er elektriciteit nodig is!

De ruimte die nodig is voor het opwekken van elektrische energie zou ook een probleem moeten zijn. De benodigde ruimte van hernieuwbare-centrales is veel hoger dan die van conventionele centrales. Terwijl een conventionele 1.000 MW-centrale met hulpsystemen een oppervlakte van ongeveer 1 km² nodig heeft, is het ongeveer 30 km² voor een PV-centrale van 1.000 MW en zelfs meer dan 100 km² voor een windpark van 1.000 MW. Veel ruimte vernietigt veel van het milieu!

Het wereldwijde verkeer draagt meer dan 25% bij aan het totale energieverbruik. Wind en zon lijken iets meer dan 2% te kunnen leveren, zie hierboven. Ook als deze bijdrage uitsluitend beschikbaar wordt gesteld aan gebruikers van elektromobiliteit, zal 90% van de auto's fossiele brandstof blijven gebruiken.

                                                 

Voor het internetgebruik in Duitse datacenters wordt 16,8 miljard kilowattuur elektriciteit verbruikt, trend stijgend! Dat is de kracht van ongeveer vier middelgrote kolencentrales.

Het ergste dat een geïndustrialiseerd land kan overkomen, is een stroomstoring. Niets werkt meer! Geen water, geen verwarming, geen ijskast, geen transport, etc.!

Het doel van dit CO2-vijandige beleid is alleen de de-industrialisatie van de westerse wereld en heeft niets te maken met het klimaat! Zie hieronder.

Als een land alleen vertrouwt op zelf opgewekte hernieuwbare elektrische energie, wordt het voor netstabiliteit afhankelijk van elektriciteitscentrales in het buitenland. De corona-epidemie heeft aangetoond dat dit een slechte optie is voor de systeemrelevante industrie!

Energieopslag.

                                            

Gevaarlijk wordt het als je van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie wilt overschakelen zonder dat de opslag van elektrische energie opgelost is.
Als weersafhankelijke hernieuwbare energie een aanzienlijk deel van de benodigde elektriciteit moet leveren, dan moeten de problemen met de energieopslag vooraf worden opgelost om de stroomuitval van een windluwe nacht te voorkomen!
Of om het anders te zeggen: alleen als een ondernemer zijn in 14 dagen geproduceerde hernieuwbare energie ook voor 3/4 jaar kan opslaan, krijgt hij de toestemming om een dergelijke installatie te bouwen.

    

De efficiëntie van een Pompcentrale ligt meestal tussen de 75 en 85 procent. Om een veertiendaagse luwte in de winter te kunnen overbruggen, zouden er in Duitsland in 2030 ongeveer 1452 Pompcentrales met Goldisthal-afmetingen met een hoogteverschil van 350 m beschikbaar moeten zijn - een hopeloze zaak.
Om een ​​idee te krijgen van hoeveel "waterkracht" Duitsland nodig heeft, het volgende voorbeeld: als we een dam zouden bouwen tussen Denemarken en Zweden, zouden we het Oostzeewater met 3 meter moeten verhogen om hiermee in Duitsland een donkere windstille fase te overbruggen!

                              
Een gedeeltelijke oplossing zou het brine4power genaamd redox-project in Jemgum kunnen zijn. Ze willen hun megabatterij combineren met een volledig windpark. Voor de batterij hebben ze een capaciteit van 120 megawatt berekend, met een verwachte efficiëntie van ten minste 70 procent. (Dus min. 10 brine4power-projecten met 20 zoutcavernes om één energiecentrale te vervangen!) Een nadeel is de lage energiedichtheid van het opslagmedium.
                                               
Gedecentraliseerde batterijopslag met een efficiëntie, voor slechts een korte tijd, van 90 tot 95% is hier praktischer. Hiervoor dienen de accu's van e-auto's te worden gebruikt wanneer deze op het net zijn aangesloten. Batterijen zijn niet voor de lange termijn opslag geschikt. Het blijft daarom de vraag of het mogelijk is om in de winter meerdere dagen zonder wind te overbruggen. Het is waarschijnlijk alleen voldoende om stroomschommelingen te compenseren!

Power to Gas installaties met een rendement van 40% tot 50%: in plaats van hele windparken uit te schakelen, als ze te veel elektriciteit produceren, kan de energie in de toekomst in gasvorm worden opgeslagen. Indien nodig kan het weer met 50% verlies worden omgezet in elektriciteit of brandstoffen. Waterstof bevat minder energie per volume-eenheid als aardgas.

                            

Na elektrolyse zou
, door liquefactie, transport en opslag, in het beste geval slechts 35% van deze energie overblijven.


                             
Als deze waterstof wordt gebruikt als brandstof voor auto's, dan wordt gas gebruikt in een brandstofcel om elektriciteit op te wekken die weer een accu oplaadt. Deze accu drijft de auto aan, omdat de brandstofcel niet genoeg energie levert om het voertuig te accelereren. Als gevolg hiervan zakt het rendement onder 20 procent! Dit is nog slechter dan een oude stoommachine!

Je moet enigen malen zoveel elektrische energie gebruiken om waterstof te produceren als in het eindproduct zit! Daarom is het autoreiden op elektriciteit veel goedkoper als het reiden op waterstof!

Waterstof kan ook niet gemakkelijk in het bestaande aardgasnet worden ingebracht, omdat ze hiervoor niet dicht genoeg zijn!

(Veel effectiever is de productie van waterstof uit aardgas, omdat elk C-atoom 4 H-atomen heeft (H2O slechts twee) en de daarvoor benodigde energie bestaat al in aardgas! De productie is veel goedkoper dan de productie uit hernieuwbare energie. Maar de energie-inhoud van deze waterstof is natuurlijk lager dan die van aardgas waaruit het is geproduceerd en omdat de grondstof voor dit proces aardgas is komt bij de productie aanzienlijke hoeveelheden CO2 vrij. Deze CO2 in oude gas/olievelden pompen is zeer contraproductief; Lege velden moeten van onderaf gevuld worden met waardevolle olie of aardgas, zie hierboven en CO2 is plantaardig voedsel waarvan we te weinig in onze lucht hebben, zie hierboven.
Waterstof kan ook worden geproduceerd met zonne-energie. Wanneer de waterstofproductie in de Sahara door buitenlandse bedrijven wordt gedaan en de waterstof naar hun land wordt vervoerd, is dit moderne uitbuiting!
Het kraken van methaan is een mogelijke optie voor de productie van waterstof zonder CO2-uitstoot. Bijproduct is bijproduct vaste zwarte elementaire koolstof. Een belangrijke industriële grondstof die bijvoorbeeld wordt gebruikt bij de productie van staal- en koolstofvezels. Een pilootfabriek gebouwd in Canada in 1992 produceerde ongeveer 48% waterstof, ongeveer 40% actieve kool en ongeveer 10% oververhitte stoom
)

Andere energieopslagmogenlijkheden zoals bijvoorbeeld persluchtopslagcentrales of Power to Gas to Power zijn, vanwege hun lage efficiëntie (onder 30%), noch geschikt noch betaalbaar voor een dergelijke enorme hoeveelheid elektriciteit. Ook het gebruik van restwarmte is relatief moeilijk te bereiken voor een warmtebron die slechts sporadisch werkt (met overtollige elektriciteit, dus niet in de winter). Zelfs een volledig gebruik van de restwarmte betekenen niet dat dit geen aanzienlijke ergieverlverlies zou zijn. Toekomstige technische verbeteringen zijn ook onwaarscheinlijk om significante rendementsverbeteringen te verwachten, omdat het een reeks volwassen technieken is.

                          

Bovendien is elk kilowattuur elektriciteit uit Power to Gas natuurlijk veel duurder dan de kilowattuur elektriciteit waaruit het wordt geproduceerd. De consument wordt altijd beter bediend als elektriciteit direct wordt gebruikt voor bijvoorbeeld Koelkasten, e-auto's of warmtepompen.

In de 70´er jaren wilde Nederland de dijken om het markermeer vol met windmolens zetten. Deze zouden stroom leveren als er veel vraag was en anders water oppompen. Bij veel vraag en windluwte zou de waterkracht gebruikt worden om deze stroom te leveren. Dit plan was toen economisch niet haalbaar. Hetzelfde gold voor de plannen om de eb en vloed stroming door de afsluitdijken voor de elektriciteitsopwekking te gebruiken.

De internationale oplossing om meer kerncentrales van de nieuwere generatie te bouwen en hierdoor een CO2-uitstoot te vermijden, is geen goed idee zolang de definitieve opslag van Atoomafval niet zonder twijfel is opgelost. Andere landen ontwikkelen nu een nieuwe technologie. De Flüssigsalzreaktor gebruikt geen uranium als brandstof, maar thorium, wat minder zeldzaam is en oplossingen biedt voor de drie problemen met conventionele kerncentrales: 1) kernsmelten (Tsjernobyl), 2) knalgas(Fukushima) en 3) afval.
De Dual Fluid Reaktor of Laufwellenreaktor werkt met nucleair afval van de huidige kerncentrales en kan heel Duitsland 250 jaar van elektriciteit voorzien en tegelijkertijd het afvalprobleem oplossen.

      Kernkraftwerk Molten Salt Reaktor    Why I changed my mind about nuclear power - TEDxBerlin

Als er echt een CO2-probleem zou zijn, wat niet het geval is, zouden dergelijke centrales voldoende elektrische energie voor Duitsland kunnen genereren en zouden we geen dure energietransitie nodig hebben.

Om de kloof in het aanbod te overbruggen, is alleen de bouw van nieuwe gasgestookte elektriciteitscentrales mogelijk. Zij kunnen snel gestart en gestopt worden. Als gevolg daarvan zijn ze financieel niet rendabel. Behalven als ze worden gesubsidieerd en zelf geen CO2-belasting hoeven te betalen!

                                      

De enige functionerende oplossing is de combinatie van zo veel mogelijk verschillende energieproductie methodes.

De energietransitie is niet alleen slecht gepland, ze is ook, met het doel om geen CO2-gas meer te produceren, niet haalbaar.


Kosten voor de energietransitie.

De uitvoering van extreem dure projecten wereldwijd verloopt volgens een standaard proces: eerst worden alleen goede intentieverklaringen afgesproken voor een tijd in de toekomst. Vervolgens wordt de strop aangehaald door financiële claims omdat die intentieverklaringen later, in een kleine groep, bindend zijn gemaakt en nu een streefdatum hebben.

Daarom moeten de benodigde miljarden Euro per jaar om het klimaat te redden natuurlijk door de bevolking worden betaald!
De rest van hun leven moeten ze meer dan twee keer zoveel betalen voor hun elektriciteit in vergelijk tot het buitenland. En, omdat dit niet voldoende is, ook nog de CO2-belasting voor een oneindig aantal producten die niet zonder CO2-uitstoot geproduceerd kunnen worden. Zonder dat er ook maar enige invloed op het klimaat mee bereikt kan worden! zie hierboven

                 Carbon Tax for Canadians         CO2-Abgabe Schweiz          CO2 Klimasteuer BRD

                         

Als politieke partijen in hun verkiezingscampagne beloftes maken met wonderbaarlijke schone klimaatdoelen, zonder de vervolgkosten realistisch te bespreken, dan moeten deze kiezers later niet klagen, als ze deze kosten zelf moeten betalen!

Een gezin van vier personen zal in Duitsland tot 2025 meer dan 25.000 euro betalen aan direct en indirecte kosten voor de energietransitie. De meeste toekomstige kosten van de energietransitie, zoals het koolstofarm maken van transport en de verwarmingssector als ook de kosten voor energieopslag, zijn hier niet eens in opgenomen.

Het Klimaverdrag van Parijs bepaald dat 100 miljarden Dollar en vanaf 2025 zelf 500 miljarden Dollar ieder jaar door de industriestaten moeten worden betaald aan "The Green Climate Fund (GCF)". Dit geld wordt dan door de United Nations (UN) verdeeld over de ontwikkelingslanden die zo getroffen zijn door de "klimaatverandering". Het doel is om deze landen van de goedkope, maar zeker producerende, elektrisiteitssentrales naar de peperdure en onzekere CO2-neutrale energiewinning te brengen!

De Wereldbank argumenteerd met de opwarming van de aarde als een reden om te stoppen met het financieren van kolen-, olie- en gasprojecten in ontwikkelingslanden. Dit maakt de energievoorziening van de armste landen nog duurder!

En dan is er nog de 1 biljoen euro voor een green deal!

             Een miljoen euro: 1.000.000 €
             Een miljard euro: 1.000.000.000 €
             Een biljoen euro: 1.000.000.000.000 €

Alleen de corona-crisis kan deze waanzin voorkomen!

Als na al deze uitgaven de opwarming van de aarde niet te stoppen is, de CO2-uitstoot nog steeds toeneemt of het klimaat om heel andere redenen afkoelt, krijgen we dan ons geld terug? Worden de zinloze maatregelen dan gestopt? Zeer onwaarschijnlijk!

Het is ook de vraag of de bevolking het ermee eens is dat de druk achter deze maatregelen vanuit de EU komt. En de EU staat op haar beurt onder druk van de Verenigde Naties, die alle vormen van democratie heeft verloren. Zie hieronder.Klimaatonderzoek en politiek.

                  

Aangezien ik niet geïnteresseerd ben in rechtse of linkse politieke richtingen, hiertoe alleen maar een paar statements:

Het schijnt dat politici geloven dat je het klimaat kunt sturen door op een knop te drukken. Zoals bij de meeste machines waar hun aandrijving alleen bepaald wordt door één beïnvloedende factor, b.v. het gaspedaal in een auto. Maar zo werkt de natuur niet: ze wordt gedreven door een eindeloos aantal factoren, zoals b.v. het weer. Daarom is geen enkel jaar vergelijkbaar met één van de voorgaande jarenen en is het onmogelijk om de toekomst te voorspellen, zie hierboven.

Al meer dan 20 jaar wordt een kostbaar klimaatbeleid gevoerd zonder klimaateffecten, zie hierboven.

Het is zelfs andersom: Hernieuwbare energie verhoogt de luchttemperatuur met enkele graden Celsius, een veelvoud van de klimaatdoelstellingen om de temperatuur te verlagen !! Zie hierboven.

Iedereen die denkt de klimaatverandering te kunnen reguleren door de CO2-thermostaat te draaien, lijd aan illusies en is even naïef als arrogant. Het is noch niet eens geloofwaardig, laat staan bewezen, dat het klimaat wordt beïnvloed door CO2! Zie hierboven.

Wat de politici ook bedenken aan maatregelen om het CO2-gehalte van de atmosfeer te verminderen, de klimaatsverandering zal zich hierdoor wereldwijd niet reduceren.

De geïnitieerde "maatregelen voor klimaatbescherming" zijn buitengewoon duur en volledig overbodig. Ze kunnen in geen geval worden aanvaard! Geen invloed op het klimaat - voor erg veel geld.

Er is niets op tegen om in de Tweede Kamer te bespreken of je meer hernieuwbare energie wil inzetten om reserves te sparen, om meer energiebronnen te hebben, vanwege de milieubescherming of om onafhankelijker van het buitenland te worden. Maar als hernieuwbare energie in batterijen moet worden opgeslagen (zie boven), raken de daarvoor benodigde reserves van kobalt, lithium en neodymium snel op.

Het is utopisch om te geloven dat alleen windmolens een geïndustrialiseerd land als Nederland kunnen voorzien met elektriciteit. Wat de politiek wil, werkt niet en wat werkt, wil de politiek niet!

           Het Canarische eiland El Hierro met 100% groene stroom, de belofte en de realiteit.

Maar je moet niet alleen de voordelen bespreken en altijd aandacht besteden aan de proportionaliteit! (Wat kost het en wat zal het opbrengen)

Maatregelen om CO2 te verminderen hebben zeker geen invloed op het klimaat en vertragen de groei van economie en vegetatie! Zie hierboven.

Als politici geloven dat ze, door een goed voorbeeld te zijn, andere landen overtuigen kunnen, dan zullen zijn teleurgesteld worden. De andere landen zullen zien dat de energievoorziening duurder en onbetrouwbaarder wordt, dat veel welvaart verloren gaat, dat de economie zich negatief ontwikkelt en dat door deze maatregelen het klimaat niet verandert. Er zijn dus veel redenen om dit voorbeeld niet te volgen. Het biedt gewoon, voor andere landen, geen voordelen.

Vanuit economisch oogpunt is het ook helemaal verkeerd. In het begin van onze ontwikkeling waren we de hele dag bezig met het zoeken naar voedsel. Pas toen we veeteelt en landbouw uitvonden, hadden we tijd om ons verder te ontwikkelen.
Het was ook een grote stap voorwaarts toen we met grote energiecentrales overstapten van een decentrale energievoorziening naar een centrale energievoorziening. Dit maakte veel "mankracht" vrij voor andere taken en verhoogde daarmee de levenskwaliteit! (Industriële revolutie) Plannen we nu de omgekeerde weg ??

Een economie groeit als de productie-efficiëntie toeneemt. Dit betekent dat er minder mensen nodig zijn om een ​​product te maken, b.v. voedsel of energie. De aldus vrijgekomen "mankracht" kan elders efficiënt worden gebruikt, wat de economie en dus het welzijn van de bevolking ten goede komt.
Andersom gaat het ook! Door inefficiënt energie te produceren, werken meer mensen aan energieproductie en wordt deze energie duurder. Het is kortzichtig om te geloven dat meer banen in hernieuwbare energie goed zouden zijn, omdat dit betekent dat andere belangrijke sectoren, zoals voedselproductie, gezondheidsbescherming of onderwijs, deze mensen missen! Ook bevolkingsgroei lost dit probleem niet op, omdat ook voor deze mensen moeten worden verzorgd.

Politici lijken niet te begrijpen dat een lage energiedichtheid in hernieuwbare energie betekent dat eindeloze hoeveelheden land worden misbruikt, ten koste van het milieu. Zie hierboven en hierboven.

Als de corona-pandemie leidt tot een terugkeer naar de normale politiek, is dat een geluk bij een ongeluk. Na deze crisis moeten de prioriteiten niet liggen op het klimaatbeleid, maar op de wederopbouw van de economie - geen dure "groene economie" voor een kleine linkse elite, maar een gezonde, efficiënte economie voor iedereen. De ontwikkelingshulp moet betaald worden door te sparen op de hernieuwbare energie.

De meeste politici profiteren van de pseudowetenschappelijke argumenten van lobbyisten om hun beoogde doelen te bereiken.

Veel politici doorlopen een virtuele cyclus: ze willen één van deze politieke doelen bereiken, bijvoorbeeld meer hernieuwbare energie. Klimaatlobbyisten bieden de gewenste "wetenschappelijke" basis. Politici voelen zich nu mondiger omdat hun wensen 'wetenschappelijk' onderbouwd zijn. Zie hierboven.

Hiervan zijn genoeg voorbeelden: De ijstijd kwam niet, maar een vermindering van het energieverbruik voor allerlei apparaten kon worden afgedwongen. Ook het bossterven vond niet plaats, maar bracht de rookfiltering van krachtcentrales. Evenzo werd het ozongat niet veroorzaakt door mensen,

 

 maar door een natuurlijke straligsvariatie van de zon, maar milieuvriendelijke koelkasten heeft gebracht.


Politiek links georiënteerde rijke landen kunnen met verplichte heffingen hun bevolking dwingen de kosten van CO2-vrije energieopwekking te dragen. Dit omvat ook de kosten van de stroomopslag!

De politiek mag nooit een productiesector zoals wind en fotovoltaïsche energie subsidiëren. Dit bevordert een geplande economie, waarbij verdere ontwikkeling niet langer plaatsvindt en leidt tot het einde van deze industrie.
Uitsluitend onderzoeks- en innovatieprojecten mogen worden gesubsidieerd om een voorsprong op (buitenlandse) concurrenten te krijgen!

Verder mogen de oude energiebronnen alleen in hetzelfde tempo worden uitgeschakeld als de nieuwe energiebronnen produktief worden. En niet omgekeerd!

Alleen met goedkope energie is welvaart mogelijk. Het gaat niet om een lampje of een koffiezetapparaat. Het beïnvloedt alles, verwarming, wasgoed, koken, eten, transport, industrie, etc.

Een aanzienlijke stijging van de energieprijzen zal leiden tot een verschuiving van de industrie naar goedkope landen, zonder dat er minder geproducert zal worden, maar met het verlies van veel banen.

Het gevolg is een steeds kleiner wordend netto-inkomen van de bevolking. Als gevolg hiervan zal het aantal arme mensen blijven stijgen en dus degenen die niet langer bereid zijn te betalen voor dit onzinnig dure beleid.

Bovendien worden de meest kwetsbare gezinnen in Nederland het meest financieel belast.  Zij kunnen hun energierekening niet verlagen met een duur fotovoltaïsch systeem. Ze worden volledig geraakt door de toekomstige stijging van de elektriciteitsprijs, omdat ze niet zelfvoorzienend zijn!

                                                         

Burgers plaatsen dure fotovoltaïsche systemen op hun daken, niet om een klimaatcatastrofe te voorkomen, maar om te voorkomen dat de elektriciteitskosten stijgen en om een goed rendement te behalen op hun geïnvesteerde geld. Daarnaast doen ze ook nog iets voor het milieu en rijden ze zelfstandig met hun e-auto!
Zelfs de opslag voor de winter is mogelijk met waterstof, maar wel erg duur!
Een generator op gas of diesel is eenvoudiger voor dagen met te weinig zonne-energie. Dit betekent dat u geen elektriciteit meer nodig heeft van de staat, u kunt de lijn doorsnijden en zich daarmee ook financieel terugtrekken van de staat.
Zodra de meeste energiecentrales om politieke redenen worden stilgelegd, zal het PV-systeem sowieso uw enige veilige energiebron zijn.

Een energietransitie mag niet van bovenaf worden opgelegd, maar moet van onderaf komen. Industrie en particulieren doen het als het zich loont zonder extra kosten voor de niet-deelnemende burgers!

Meteorologen kunnen het weer een paar dagen van tevoren voorspellen. Ze vertrouwen op dagelijks bijgewerkte ervaringen, zodat hun fouten steeds opnieuw kunnen worden gecorrigeerd. Dit creëert een zelflerend voorspellingssysteem. Klimaatwetenschappers missen daarentegen deze zelflerende mogelijkheden en kunnen daarom zelfs geen jaar voorspellen!


             
                        Nederland ingesneeuwd (1979)               Strenge winter 1963                       The Coming Ice Age

Zo kwamen in de jaren zeventig vele wetenschappers en de media tot de conklusie dat een nieuwe ijstijd op komst was, omdat de temperatuur op de aarde aan het dalen was, zie hierboven. De verwachte gevolgen waren toen ook extreme gebeurtenissen zoals orkanen, droogtes, overstromingen, hongersnood en andere rampen. Ook toen werden de mensen verantwoordelijk gehouden voor de lagere temperaturen die veroorzaakt zouden zijn door de door mensen veroorzaakte uitstoot van aerosolen (vaste of vloeibare zwevende deeltjes door rook in de lagere troposfeer). Hoewel ze wisten dat pas na vulkaanuitbarstingen die hun as meer dan 15 km de stratosfeer in schoten, het klimaat negatief wordt beïnvloed! Zie boven. In de troposfeer zwevende deeltjes worden door regen weggespoeld!

                                   

Het enige argument voor kernenergie aan het einde van de jaren zeventig was de schone lucht vanwege het gebrek aan rook- en CO2-uitstoot. Rook wordt al lang met succes gefilterd. Dus hebben politici zoals Helmut Schmidt en Margret Thatcher geprobeerd om CO2 af te schilderen als een schadelijk gas voor het wereldwijde klimaat.
(Het ging niet om het besparen van grondstoffen, omdat uraniumerts ook wordt verbruikt.) Thatcher wilde de invloed van de kolenmijnen verminderen en Schmitt wilde een schone lucht.

                                                 RTL: politiek gebruikt klimaatverandering vanaf 2:48

De Klimaatwetenschappers leverden hiervoor de geschikte argumentatie.

                                                         

Deze klimaatpopulisten zijn te vergelijken met ijzerpoeder: Zodra een magneet in de beurt komt richten ze zich naar het magnetische veld (politieke wil) omdat hier de beste carrière mogelijkheden en geld verdienste liggen.

                              

Het heeft ook weinig zin om deze "wetenschappers" of meelopers het klimabericht van de IPCC te laten kontroleren (peer review). Dat is zo alsof priesters de bijbel controleren op mogelijke fouten! Zie hieronder.

Wanneer politici debatteren over een onderwerp als een door de mens veroorzaakte klimaatverandering tengevolge van hun CO2-uitstoot en de media hierover rapporteren, gelooft de bevolking dat hier over de waarheid wordt gesproken.
Maar in werkelijkheid lijden deze mensen enorm onder het Dunning Kruger-effect vanaf 1:10. (Incompetente mensen denken dat ze intelligent zijn)
Incompetentie in combinatie met het niet erkennen van deze incompetentie!

     

Iemand die iets over een onderwerp heeft gehoord dat hem bevalt, gelooft dat hij de waarheid kennen. Als hij zich wat meer in dit onderwerp verdiept, zal hij merken dat de waarheid iets gecompliceerder is. Pas na vele jaren intensief onderzoek bereikt hij het niveau van experts, maar zijn zelfvertrouwen zal nooit meer het oorspronkelijke niveau bereiken!

                                EU-Vice-President Frans Timmermans: Het Dunning Kruger-effect in de praktijk.

De incompetente mensen zijn er hierdoor zeker van dat zij gelijk hebben, terwijl de slimsten zo vol twijfel zijn. Intelligente mensen weten dat ze niet veel weten!

Men kan betwisten of het domheid of een onderwijskloof is die deze mensen eigenlijk ongeschikt maakt voor verantwoordelijke functies, zie hieronder.

                                         
Er is voor alles een vaccin, alleen niet tegen domheid.

Als gevolg hiervan zijn deze politici niet langer open voor tegenargumenten.

Het is dus begrijpelijk waarom de Groenen het verkeerde idee van het schijnbaar schadelijke CO2-gas nastreven en zo het milieu vernietigen in plaats van het te redden. Het zou beter geweest zijn als zij hun standpunt naar waarheid geformuleerd hadden. Als gevolg hiervan kunnen en zullen conservatieve partijen dit eigenlijk 'groene' werkveld veroveren. Dom, dommer, groen!

       PVV:  klimaat en energiebeleid in de EU                FvD: De Energietransitie: wat kost het en wat levert het op?

Het lijkt erop dat bepaalde politieke stromingen leugens gebruiken om vanuit hun oogpunt het "goede" af te dwingen. Maar als het 'goede' echt goed is, dan hebben ze die leugens niet nodig om hun kiezers te overtuigen!

                                                            
Als de politici aannemen dat CO2 de veroorzaker is van de "klimaatcatastrofe" en op deze gedachte voortbouwt, dan staat dit gebouw op zeer wankele voeten!

Als kiezers weten hoeveel dit luchtkasteel gaat kosten, dat CO2 geen klimaatverwarming kan veroorzaken en zelfs nuttig is of dat de hernieuwbare energie de luchttemperatuur verhoogt, zie hierboven, zullen zij waarschijnlijk voorzichtiger zijn met het afgeven van hun stem. Tenzij de politici genoeg paniek zaaien.

Politiek speelt hier een heel gevaarlijk spel. Zodra de burgers armer worden en zij hun rekeningen en belastingen niet meer kunnen betalen, of de stroom uitvalt, zullen ze in opstand komen!

Over de 'Groenen' werd gezegd dat ze als een watermeloen zijn; Groen aan de buitenkant, rood aan de binnenkant. Tegenwoordig is deze groene buitenkant behoorlijk verwelkt door hun CO2-demonisatie en komt steeds meer rood van binnen naar buiten!

De politici moeten daarom in hun onderhandelingen met de Groenen zeggen: "We zijn best bereid meer geld uit te geven voor de milieubescherming, maar niet voor de klimaatbescherming, omdat dat contraproductief is."

                          Milieuactivist legt uit waarom de Green Deal slecht is voor het milieu

Post-politieke politiek: veel politici willen gewoon de waarheid niet horen! De waarheid wordt onbelangrijk tegenover de emotionele impact van de CO2-boodschap, vooral op de eigen belangenorganisatie. Toch zullen ze hier niet gelukkig mee worden, want al is de leuge noch so snel, de waarheid achterhaalt hem wel.

                                                               
                                                           Top 10 Climate Change Lies Exposed

Het is ook bijna onmogelijk voor politici om zich los te maken van een eens ingenomen stellingname. Daardoor zouden zij hun politieke betrouwbaarheid verliezen. Zelfs als de argumenten nog zo overtuigend zijn, veranderen ze hun publieke opinie niet! En sympathiebetuigingen voor een afwijkende mening van een andere partij worden in principe afgekeurd!


Veel politici "vergeten" dat klimaatmaatregelen niets te maken hebben met milieumaatregelen!
Auto's veroorzaken luchtvervuiling. Maar het zijn niet de CO2- of NO2-uitstoot. Fijn stof is het echte probleem, vooral door remmen en banden. Dat is ongeacht of ze worden aangedreven door diesel of benzine, of dat ze worden aangedreven met of zonder CO2-uitstoot. Elektroauto´s zullen voornamelijk als tweede auto aangeschaft worden en hierdoor het totale aantal auto´s doen toenemen!

De klimaatverandering is de nieuwe religie van de linkse elite geworden, de nieuwe opium voor het volk.

                                            

Een ongelooflijke uitspraak van het Europese Hof van Justitie (EHvJ) naar aanleiding van een klacht over de goedkeuring van een windpark in een natuurreservaat. Vanwege de klimaatleugen is het volgende vonnis uitgesproken: klimaatbescherming gaat boven natuur- en soortenbescherming! Met andere woorden: windparken kunnen worden gebouwd in natuurreservaten, bedreigde soorten kunnen worden geëlimineerd en later worden gedood door rotorbladen!
Of zoals de bergbeklimmer Reinhold Messner het stelt: "Alternatieve energieproductie is onzinnig als je precies dat vernietigt wat je eigenlijk wilt beschermen!"

Het klimaat is de ontwikkeling van jaarlijkse gemiddelde temperaturen en je kunt aan de blauwe lijn zien dat geen enkel jaar hetzelfde is als het vorige! Het klimaat is hierdoor nooit constant.

                      

Wij mensen hebben een invloed op onze omgevingstemperatuur, zie hierboven, maar die is alleen lokaal, geen verandering in het wereldklimaat, zie hierboven, niet gevaarlijk en heeft niets met het CO2-gas te maken !!

Het is niet zo dat de politici niet op de hoogte zijn:

                         Klimaatzwendel uitgelegd aan de Britse overheid

                         Dr. Wolfgang Thüne - Toespraak tot mevrouw Merkel

                         Dr. Lüning in de Bondsdag

                         Klimaatzwendel uitgelegd aan de amerikaanse overheid

                         globel warming im EU-Parlament

                         EU-Parlement vanaf 0:40 tot 3:15

                         Open brief aan de klimaatconferentie "Er is geen klimaatsituatie"

Politici kunnen dit zinloze klimaatbeleid verder voeren, maar ze kunnen niet beweren dat ze niet geïnformeerd waren.

Of zoals Bertolt Brecht het zei: "Als je de waarheid niet kent, ben je gewoon dom, maar wie haar kent en haar een leugen noemt, is een crimineel!"

Die Klimaberichte des IPCC werden als Hilfe zum systematischen Abbau des Kapitalismus verwendet.

Het is in feite een herverdeling van rijkdom met als doel de welvaart van de westerse wereld te verminderen. De grote transformatie is het echte doel! (Zie beneden)

Lees hierover maar eens deze uitspraken van een hooggeplaatste verantwoordelijken van het IPCC en oordeel zelf: IPCC co-chair Otmar Edenhofer  ‘We herverdelen de facto de welvaart van de wereld door deze klimaatpolitiek … We moeten onszelf bevrijden van de illusie dat de internationale klimaatpolitiek een milieupolitiek is. Dit heeft helemaal niets meer te maken met milieupolitiek.

Gelukkig heeft hij begrepen dat het hierbij ook niet gaat om het redden van het klimaat!

De niet-functionerende socialistische dictatuur in de DDR werd vervangen door het kapitalisme en sindsdien werkt de Oost-Duitse economie weer. Helaas drijgt er nu een marxistische eco-dictatuur te komen, de grote transformatie !

Als gevolg hiervan moeten de waardetoevoegende systemen die welvaart creëren, worden vermindert en worden zij extra belast. Dit geld wordt vervolgens gebruikt voor eco-dictatoriale doelen (Green New Deal). Dit werkt totdat degenen die waarde toevoegen zijn uitgebloed. Omdat de eco-dictatoriale doelen niets opleveren, stort een dergelijk systeem daarna in elkaar, zoals alle communistische systemen hebben getoond.

De socialistische en conservatieve partijen zijn afhankelijk van fabrieken, bedrijven, enz., dus waardetoevoegende systemen met hun arbeiders en werknemers.
De groene partijen met hun vaste kiezers bestaande uit docenten, ambtenaren etc. die niets aan waarde creëren en van belastinggeld leven, zijn natuurlijk enthousiast over het idee van de "Green New Deal"! Een nieuwe, betere wereld, de anderen betalen alles en verliezen uiteindelijk zelfs hun baan!!

De interessante vraag is wat de overhand zal hebben; De politieke oplossing met de grote transformatie of de wetenschappelijke en economische oplossing? Ik hoop op het laatste !!Onze toekomst.

Als tiener in de jaren zestig las ik een futuristisch boek over hoe de wereld er in de toekomst uit zou kunnen zien. Een wereld zonder overbevolking en waar alles duurzaam is. Een wereld zonder prikkels voor een "derde wereldoorlog". De voorwaarde hiervoor is dat alle mensenrassen en overtuigingen gemengd zijn en dezelfde levensomstandigheden hebben. Geen individuele staten meer, maar een wereldregering.Na de "Tweede Wereldoorlog" was een wereld zonder verlangens in de vorm van land of grondstoffen die tot oorlog konden leiden een wenselijk doel. Daartoe zouden alle mensen wereldwijd dezelfde levensomstandigheden moeten krijgen.
 
Toch was ik blij dat ik niet in een zo´n wereld hoefde te leven met een semi-communistisch regime, waar elk particulier initiatief om de kwaliteit van leven te verbeteren verboden is!

Ik wist niet dat een groep invloedrijke mensen (zie a href="#Rome">hieronder) toen precies dit toekomstscenario aan het plannen was! Een leven van mensen onder slechts één regering, zonder grenzen en zonder het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, die afgunst kunnen opwekken. Dat betekent leven zonder mijnbouw voor de winning van grondstoffen, zonder waterdammen, zonder landbouw en zonder veeteelt.. Een absoluut minimale inmenging in de natuur!

Technisch is dit mogelijk door middel van zon- en windenergie, voedsel te produceren in fabrieken  Return to Eden (vanaf 16:00) en door recycling grondstoffen te verkrijgen.
Alleen de instemming van de mensen en het aantal mensen staan in de weg.

Beide problemen kunnen worden opgelost door mensen te laten geloven dat de aarde anders ten onder zal gaan.

Om met deze bangmakerij alle mensen op onze aarde te bereiken, is gekozen voor de angst voor klimaatverandering. Dat, moet ik toegeven, was echt briljant!

Het wereldklimaat verandert altijd, zie hierboven. Het maakt niet uit of de temperaturen stijgen of dalen, hieruit kunnen altijd rampscenario's worden geconstrueerd. Zie hierboven.Invloed door de Club of Rome.

Deze groep invloedrijke mensen noemde zich de Club of Rome: het is een elitaire organisatie, die zich in de 70 jaar vergiste met zijn beroemde rapport "De grenzen van groei" (1972) waarin hun waarschuwing voor een komende apocalypse. Tegenwoordig leven meer mensen dan ooit in relatieve welvaart. De grondstoffen zijn helemaal niet uitgeput, zoals de apocalyptische scenario's van de Club van Rome veertig jaar geleden voorspelden. (zie hierboven) Bovendien had ze de intelligentie en het aanpassingsvermogen van mensen onderschat.

              

Nu scheppen ze er over op hoe ze een tactiek met een klimaatverandering hebben bedacht om de wereldbevolking een wereldregering te laten accepteren. In hun boek uit 1990 getiteld „Die erste globale Revolution“, beschrijft de 'Club of Rome' op pagina 75 hoe ze klimaatsgruwelen zouden creëren om het publiek te manipuleren zodat zij de invoering van een dictatoriale wereldregering zouden accepteren.

   
Op zoek naar een gemeenschappelijke vijand tegen wie we ons kunnen verenigen, kwamen we op het idee dat .... , de dreiging van een weereldwijde opwarming ... heel toepasselijk zou zijn.

Een oplossing voor het energie- en voedselprobleem zou volgens de Club van Rome zijn om de wereldbevolking terug te brengen van nu ongeveer 7,8 miljard mensen tot 1 miljard mensen en om het energieverbruik terug te brengen naar het pre-industriële niveau!

Maar het energieprobleem wordt alleen veroorzaakt door hernieuwbare energie en heeft niets te maken met de wereldbevolking.
En voor het verminderen van de wereldbevolking vond de Club van Rome al 40 jaar geleden dat de vrouwen moesten worden omgekocht met $ 80.000 om te voorkomen dat ze kinderen krijgen. (De werkelijkheid is andersom: door geen grenzen te stellen aan de ontwikkeling, hebben ouders niet langer veel kinderen nodig om hun levensstandaard veilig te stellen, en de bevolking zinkt in deze landen).

Nu probeert de "Club van Rome" door middel van een "grote transformatie" het doel te bereiken om de economie te verkleinen zodat ze niet langer zo'n grote bevolking kunnen verzorgen!

                                          Schellnhuber: Nobel Laureate Symposium

                                       Groene fascisten paradeerden op het symposium in Stockholm

                                        Ontmaskerd: de grote transformatie van Schellnhuber

"De herstructurering van de wereldeconomie moet snel gaan, kernenergie, gas en kolen moeten tegelijkertijd en op korte termijn worden afgeschaft. Om de ideologie van de 'grote transformatie' te kunnen implementeren, is een angst en hysterie-genererende leugens over het einde van de wereld van tevoren noodzakelijk."

De klimaatleugen zou angst en schrik moeten verspreiden om de bevolking deze verandering te laten accepteren!
Door ook de Kernenergie te willen afschaffen, maakt ook duidelijk dat het niet gaat om het redden van het klimaat of het milieu!

En verder: Alleen al de vraag of de door de mens veroorzaakte klimaatverandering echt is, moet worden gecriminaliseerd - en ze riepen letterlijk op tot de oprichting van een door de Verenigde Naties geleide denkpolitie om iedereen te vervolgen die zijn mening uiten over het geloofssysteem van antropogene opwarming van de aarde. "Het zou goed zijn als de ... ontkenning van klimaatverandering een misdrijf zou worden."

De Club van Rome is van mening dat de huidige individuele rechten beperkt moeten worden.

Enkele meningen uit een recent rapport van 2018, gepresenteerd door de Club van Rome en gepubliceerd door het Potsdammer Institute for Climate Impact Research (PIK, oprichter en lid van de Club of Rome Schellnhuber):

"De herverdelingsstrijd (gericht op het verminderen van de economische ontwikkeling van de westerse wereld) zal leiden tot lagere productiviteitsgroei.
Men moet er aan wennen, dat men in de toekomst niet meer dat kan doen wat nu mogelijk is!
"

In de jaren zestig en zeventig hebben we met succes de verboden van de oudere generatie afgeschud en daar waren we trots op. Tegenwoordig gebeurt precies het tegenovergestelde, we krijgen steeds meer verboden en beperkingen op onze vrijheden! Nu hebben we in Duitsland de "Wetenschappelijke Adviesraad van de Federale Overheid" (WBGU, voorzitter is weer Schellnhuber) die ons wil vertellen hoe we moeten leven!

                                                  WBGU-Seminarie in Berlijn

Profilering van CO2 als een wereldwijd probleem opent de mogelijkheid om de wereld centraal te regeren. Vervanging van fossiele brandstoffen door hernieuwbare energie dwingt rijke landen om economisch achteruit te gaan!

Aangezien CO2 geen invloed heeft op het klimaat, hebben alle Club van Rome uitspraken over de CO2-reductie, net als eerdere uitspraken over de grondstoffenschaarste, in werkelijkheid maar één doel: de introductie van de 'Grote Transformatie' of beter gezegd de ecodictatuur.

Ongelofelijk, de Club van Rome plant een door de Verenigde Naties geleide klimaatdictatuur! Luister naar een gematigd lid van de "Club van Rome" Prof. von Weizsäcker vanaf 2:08.

Waar de communisten hebben gefaald met hun poging om alle mensen bang te maken voor het kapitalisme en de Club van Rome heeft gefaald met hun schriktactiek met een tekort aan grondstoffen, probeert deze linkse elite nu de hele wereld bang te maken door een aanstaande klimaatcatastrofe te propaganderen.

Op dit moment worden, net als bij een christelijke opvoeding, steeds meer Club of Rome scholen en zelfs kleuterscholen geopend om kinderen zo vroeg mogelijk te indoctrineren!

Leden van de Club van Rome zijn Al Gore, Joachim Schellnhuber (PIK) en Mojib Latif.
 
                 

De Club van Rome is er in Duitsland zelfs in geslaagd om consultant voor Merkel te worden!

         

Het is verbazingwekkend dat zo'n sekte niet verboden is! Alle sekten hebben gemeenschappelijk een bangmakerij voor een komende ramp en de schuldgevoelens, omdat je niet genoeg doet om dit te voorkomen. Maar je kunt jezelf natuurlijk vrij kopen (CO2-belasting)!

                                        Ontwikkel uzelf: de Club van Rome en Agenda 21

                             Ann Bressington Exposes Agenda 21, Club of Rome vanaf 3:27De "Agenda 21" van de Verenigde Naties, de "Overeenkomst van Parijs" en de "Green New Deal".

(Wat nu volgt is zo utopischutopisch dat ik niet geloof in de praktische uitvoering. De afzonderlijke stappen zijn goed doordacht, op zich onschadelijk, zelfs de moeite waard om naar te streven. Maar het eindresultaat is catastrofaal: de eco-dictatuur. Zeker in Duitsland is deze aanpak maar al te bekend uit het verleden!)

Tot nu toe waren het allemaal verzinsels van een elite. Maar de VN volgden de gedachten van de "Club van Rome" op de conferentie in Rio de Janeiro in 1992 met een actieprogramma, de Agenda 21, die precies deze toekomst plant! (plus 4 aanvullende contracten: Convention on Climat Change,  Biodiversety Treaty, Rio Declaration, Convention on Forest Principles)

                                Agenda 21 Cursus:  Les 1 introductie
                                                                 Les 2 indoctrination
                                                                 Les 3 onteigening van land
                                                                 Les 4 stedelijke ontwikkeling

Agenda 21 is een wereldwijd ontwikkelingsprogramma van bijna driehonderd pagina's voor de 21ste eeuw en beperkt de bewegingsvrijheid van mensen nog meer dan de "Club van Rome" had gepland. De vrije toegang tot de natuur zou aan het einde van de 21ste eeuw wereldwijd verboden moeten worden!
Op de milieutop in 1992 hebben bijna 180 landen de Agenda 21 ondertekend. Het schijnbaar doel van Agenda 21 is om onze natuurlijke omgeving te beschermen en sociale rechtvaardigheid te waarborgen.
De Agenda 21 is zo geschreven dat de mooie doelen smakelijk worden gemaakt en pas in de 4 aanvullende contracten het ware doel, de 'Grote Transformatie', wordt onthuld. (Extra informatie in: "our Global Neberhood", "Global Biodiversity Assessment", pagina 993; gebieden die voor mensen verboden zijn, evenals in "Wirelands Project", pagina 15; 75% van het aardoppervlak wordt voor mensen verboden)

                                                  Agenda 21 for Dummies

Het toverwoord van Agenda 21 is 'duurzaamheid', omdat de meeste mensen denken dat dit goed is voor het milieu!
Maar duurzame voedselproductie (Return to Eden vanaf 16:00) of duurzame energie, zie hierboven, kan niet de hele wereld voorzien van voedsel en alle vormen van energie. Daarvoor is de benodigde massa aan voedsel veel te groot en de energiedichtheid van duurzame energie, zie hierboven, veel te klein. Daarom is het nodig om de wereldbevolking van nu 7,8 miljard mensen terug te brengen tot 1 miljard mensen en de overgebleven mensen te concentreren in een sociaal rechtvaardige leefcontainer! Zie hierboven. Er mag geen privébezit meer zijn. Voordien moeten migraties van volkeren zorgen voor een mix. En natuurlijk wordt de zo ontworpen wereld dan alleen bestuurd door de VN!

Het klinkt allemaal als een complottheorie, maar alleen het eerste deel van dit woord is waar. Als 180 regeringsleiders dit "Agenda 21" -programma hebben ondertekend, is het geen theorie !!

                                          Henry Lamb on agenda 21 vanaf 2:00, vanaf 5:40 en vanaf 8:00

                                                   Return to Eden - Agenda 21 vanaf 1:15:00

Agenda 21 beoogt een transformatie van de bestaande naties door te voeren, wat inhoudt dat de democratisch gevormde, vrije en soevereine staten moeten worden afgeschaft. Maar ook fundamentele verlichte ideeën over het leven van vrije mensen, die zijn vastgelegd in de universele verklaring van de mensenrechten, worden afgeschaft. Elk land zou aanvankelijk de helft van zijn oppervlakte moeten afsluiten voor mensen en het laten ontaarden in een jungle. Noch landbouw, noch mijnbouw zullen worden toegestaan. Voedsel moet worden geproduceerd in fabrieken en grondstoffen die worden verkregen door recycling. Mensen moeten zich concentreren in grote steden en alles is op loopafstand of met de trein te bereiken, zodat auto's kunnen worden verboden. De natuur betreden is verboden!  Overal waar mensen invloed uitoefenen op hun omgeving, moet het ontwikkelingsprogramma invloed uitoefenen op mensen!
Subdoelen zijn Agenda 2030 en Agenda 2050.

Ook wordt getracht deze agendapunten van onderaf te benaderen, waarbij de wet van vrije toegang tot de natuur wordt omzeild met de Lokale Agenda 21. Dit rechtvaardigt zichzelf moreel als klimaat- en milieubescherming.
De VN afdeling in Bonn "ICLEI – Local Governments for Sustainability" (vanaf 1:25) organiseert de uitvoering.

Tegenwoordig is er nauwelijks een gemeente in Duitsland, nauwelijks een district en geen federale staat die zich niet onvoorwaardelijk aan de "Agenda 21" houdt.

              Belangrijkste statuten van de gemeente Zernien (Wendland)     § 3 taak Agenda 21
              Belangrijkste statuut van de stad Dannenberg (Elbe)                 § 3 Vervulling van taken Agenda 21

             
Belangrijkste statuten van de provincie Lüchow-Dannenberg   § 4 Lokale agenda 21

Als eerste stap kun je op zoveel mogelijk gebieden in een wijk duurzame energie opwekken met fotovoltaïsche velden, biogasinstallaties en windparken. De rest moet onder natuurbescherming worden geplaatst. Dat klinkt goed, maar daarna is het verboden om deze beschermde gebieden te betreden, later zelfs voor de eigenaren / gebruikers (boeren, bosbouw). In werkelijkheid is dit soort "natuurbehoud" niets meer dan voorbereiding op een onteigening!

(Waarnemingen in de natuur tonen aan dat het leven in een "cultureel landschap" beter gedijt dan in een "natuurlijk landschap" zonder menselijke invloed! Verkeerde ontwikkelingen worden herkend en gecorrigeerd. Return to Eden (vanaf 1:25:28) Ook in onze regio is een op de juiste manier gecultiveerd landschap meer soortenrijk dan een onbehandeld gebied. Bescherm door het te gebruiken! De bosbranden in Australië en Californië zijn ontstaan door onvoldoende menselijke invloed. In beide gevallen hadden de oerbewoners het kreupelhout verwijdert (verbranden) en de dichtheid van bomen vermindert uit eigenbelang. De Indianen wilden veel grasland voor hun kudde buffels en de Aboriginals wisten dat dit de enige manier was waarop bosbranden hun dorpen niet konden vernietigen.)

De lokale politici is iets geweldigs uitgelegd over sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid. Hun zelfvertrouwen is daardoor zo hoog dat zij medeburgers kunt overtuigen om ook iets goeds te doen, zie hierboven!

Maar ze snappen niet dat ze slechts, via een omweg, een instrument zijn van de VN die geen goede plannen heeft voor de mensen en het platteland. In Duitsland bijvoorbeeld, paragraaf 1 van de EEG: "De constructie van systemen voor het opwekken van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen is in het algemeen belang en dient de openbare veiligheid." De omvorming van het landbouwgebied tot industriegebied is gerechtvaardigd door  de "openbare veiligheid". Dit stelt het gelijk aan een noodtoestand! (klimaat-noodtoestand) Getroffenen kunnen zich zo niet langer verdedigen tegen de bouw van nieuwe windturbines en hen ook niet aanklagen. Hierdoor is het zelfs mogelijk om natuurgebieden te gebruiken voor industriële energieopwekking zonder inspraak van de burgers!

                                   Agenda 21; hoe kun je jezelf verdedigen. vanaf 27:20

Allereerst moeten de burgers via internet worden geïnformeerd over de werkelijke doelen van Agenda 21. (Helaas zal het niet mogelijk zijn om de werkelijke doelen op Wikipedia te onthullen, zoals dat ook niet mogelijk is met de "klimaathysterie", zie hierboven)
Alle mensen die nu professioneel betrokken zijn bij de uitvoering van de Agenda 21-subdoelen, gedeeltelijk zonder het te beseffen, dienen hun inzet te verminderen en hun medewerkers te informeren. (Controlecentrum voor klimaatbescherming)
De meest effectieve manier om jezelf te verdedigen is door gekozen te worden in een lokale raad, de andere raadsleden te informeren en tegen de Agenda 21-doelen te stemmen.

Het doel van Agenda 21 is en blijft om de "Grote Transformatie" te realiseren en om de wereldbevolking terug te brengen van ongeveer 7,8 miljard naar 1 miljard mensen!

                                      Agenda 21; De bevolkingsafname is begonnen vanaf 3:50

        
                  Wetenschappers roepen op tot populatiecontrole om het klimaat te redden

                Es geht nicht um Umweltschutz, es geht um die Reduzierung und Versklavung der Menschheit (Deutsch)

De "Green New Deal" is ook niets meer dan een nieuwe naam voor een oude "Agenda 21", de "Overeenkomst van Parijs" en de "Grote Transformatie". Ze hebben allemaal tot doel de economie van de westerse wereld te verminderen en zo de bevolkingskrimp te forceren.

                                                  Milieuactivisten verscheuren Green New Deal

                                           Green New Deal: is Onmogelijk en gaat niet over energie

                                            "The Green New Deal And Agenda 21" vanaf 13:30

De EU heeft wegens de "Green New Deal" een klimaatwet besloten. In de toekomst mag er geen wet meer worden aangenomen als deze in strijd is met de klimaatwet.

Als je denkt dat CO2 het klimaat kan opwarmen (zie hierboven), dan zou je eigenlijk voor waterdammen en kernenergie moeten zijn. Maar je weet nu waarom dit niet het geval is !! Zie hierboven, daarmee kun je veel te veel mensen van energie voorzien! De Green-New-Deal is niet sociaal en ook niet groen!

De lobbyisten voor deze "Agenda" en "Deal" snappen dit niet omdat de hernieuwbare energie, de klimaat- en milieudoelstellingen zo mooi klinken. Zij lijden onder het Dunning-Kruger-effect!

De strategie van de VN / "Club van Rome" is duidelijk herkenbaar: Ten eerste wordt, door middel van doelen die voor iedereen aannemelijk zijn en ondersteund door de angst voor een "ineenstorting van het klimaat", een "point of no return" bereikt. Bijvoorbeeld het uitschakelen van alle energiecentrales met hoge energiedichtheid. Dan wordt de strop aangetrokken; alle niet-duurzame industrie / landbouw wordt verboden, natuurreservaten worden vergroot en gesloten voor mensen, nieuwbouw buiten de grote steden wordt verboden, waardoor het leven in het land oninteressant wordt. De laatste stap is een verbod op wonen buiten de grote steden. Moderne bewakingstechnologie maakt de controle van de overgebleven mensen perfect!

Niet het klimaat staat voor een "point of no return", maar onze vrijheid !!

Voor zo'n project moet de VN natuurlijk veel geld inzamelen! (Zie hierboven)

Zoals Mencken (1880-1956) het uitdrukte: "De drang om de mensheid te redden is bijna altijd een verkeerd recept voor de drang om te regeren."

De meerderheid van de bevolking lijkt echt zo gemakkelijk te kunnen worden beïnvloed dat de Club van Rome en de UN hiermee door komen!
Is het het decadente verval of de zelfvernietiging van de westerse cultuur die ons dwingt om deel te nemen?

Ik ben er vast van overtuigd dat de intelligentie van mensen groot genoeg is om de "point of no return" op tijd te voorkomen. Onze aanpassingsvermogen heeft tot dusver alle gevolgen van klimaatverandering overleefd, zie hierboven en hierboven! En we zullen ook de politieke "klimaatverandering" overleven!


Fridays for Future


Kindermishandeling begon in december 2009 met de Wereldconferentie over klimaatverandering in Kopenhagen. Er werd een openingsfilm geproduceerd. De ster van de uitvoerig geproduceerde VN-propagandastrook is een klein meisje dat uiteindelijk met een gewurgde stem zegt: „Please help the world“ vanaf 3:43.

                      

Dat was een groot succes. Op deze golven kun je goed rijden. In 2015 werd de beweging Plant for the Plantet" opgericht. Die wordt in Duitsland vertegenwoordigd door Frithjof Finkbeiner, hij is vice-president van de "Club van Rome" in Duitsland. Zijn 10-jarige zoon Felix werdt de opvolger van "Pleas help the world" en sprak voor de VN. Nu is Felix te oud en volgt Greta in zijn voetsporen.
Zowel financieel, als in termen van handelsmerk en organisatie, wordt Greta geregisseerd door de corporatie "We don't have time" en de "Club van Rome".

(In een brief aan investeerders schrijft Rentzhog van "We don't have time": "Sinds we 18 maanden geleden begonnen, werken we aan het uitbreiden van het sociale netwerk, het aantrekken van investeerders en belangrijke initiatieven op het gebied van klimaatverandering en jonge klimaathelden zoals Greta Thunberg." En verder, in verbazingwekkende openhartigheid: "De missie van het bedrijf is om winst te genereren, inclusief advertentie-inkomsten ... er is geen belangenconflict tussen klimaatbescherming en het maken van geld. In korte tijd zijn er al 23 miljoen Zweedse kronen binnengekomen door meer dan 500 investeerders uit 16 landen.)

Al Gore's "An Inconvenient Truth" mag in Engeland en Wales niet in scholen zonder correcties getoond worden, vanwege zijn inhoudelijke fouten.

       
In Duitsland kocht de toenmalige minister van Milieu Gabriël 6000 dvd's en stelde deze gratis ter beschikking van scholen. Zonder correcties, waarbij de scholieren deze film als onweerlegbare waarheid gepresenteerd krijgen. De uitspraak van minister Gabriel op 17 april 2014 in Kassel: "Voor de meeste andere landen in Europa zijn we sowieso gek." slaat de spijker op zijn kop!

Sinds 20 jaar, langer dan scholieren oud zijn, ligt de gemiddelde wereldtemperatuur steeds vlak onder de natuurlijke 15 °C, zie boven. Eigenlijk zouden de leraren dat ook moeten weten!

                                          Mexicanen lachen om de zogenaamde klimaatverandering

Deze leraren schamen zich er echter niet voor om onze kinderen een klimatologische leugen te vertellen. Ze maken kinderen bang met een verschroeide aarde wanneer de gemiddelde temperatuur meer dan 1,5 °C stijgt en daardoor boven 15,5 °C komt. Maar dat hadden we al in de dertiger, veertiger en negentiger jaren van het vorige eeuw zonder enig probleem met onze aarde, zie boven. En tijdens de warmere periode van 100.000 jaar geleden was het in onze omgeving zelf 7 °C warmer en het was een paradijs, zie hierboven.
Het is niets nieuws voor kinderen om te worden misbruikt door volwassen vertrouwenspersonen. Priesters overtuigde eens kinderen er van om aan een kruistocht naar Jeruzalem te beginnen. Ouders zouden er goed aan doen hun kinderen te vertellen hoe dat afliep. Het bedrijfsmodel Greta Thunberg is een actueel voorbeeld.
De negatieve gevolgen van dit zinloze klimaatbeleid zijn de economische gevolgen die het moeilijk zullen maken voor deze kinderen om onze levensstandaard te behouden!

                                                

Het echte gevaar voor onze jeugd is een onderwijsprobleem veroorzaakt door slechte leraren.
Natuurkundeleraar moet onze kinderen leren wat natuurwetten zijn, zie hierboven, wat compressiewarmte is, zie hierboven, wat een perpetuum mobile is, zie hierboven, de stralingsbalans van de aarde verklaren, zie hierboven, en wat de eigenschappen van spektraallijnen zijn, zie hierboven. Zij moeten het experiment met CO2 en lucht aan de kinderen laten zien en uitleggen, zie hierboven. Zij moeten ook verklaren waarom er geen "broeikaseffect" in de atmosfeer zijn kan, zie hierboven!
Geschiedenisleraren zouden de scholieren uit kunnen leggen waarom er in de 17e eeuw zoveel hongersdoden vielen, waarom in de 5e eeuw de grote volksverhuising plaatsvond en waarom de Vikingen het op Groenland in de middeleeuwen zo prettig vonden.
Zij moet ook uitleggen wat de Griekse filosoof Epictetus 2000 jaar geleden bedoelde toen hij zei: "Het zijn niet de dingen zelf die ons zorgen baren, maar de ideeën en meningen van dingen."
De leraren Nederlands moeten de kinderen uitleggen dat de woorden 'klimaat', "weer" en 'milieu' verschillende betekenissen hebben. En in de Duitse taal heeft een woord zoals "überhaupt", eveals in de Nederlandse taal het woord "klimaatbescherming", geen betekenis!

De 'klimaatcrisis' is eigenlijk een onderwijscrisis.

                  
Natuurlijk zonder reactie, noch van objectief beperkte leraren, noch van geïndoctrineerde scholieren! Misschien is het ook beter om tenminste op vrijdag niet door zulke leraren te worden "onderwezen"!

Men moet deze kinderen een maand laten leven zoals ze zouden willen: de CO2-uitstoot reduzeren! Dat betekent zonder verwarming, auto, scooter, fiets, mobiele telefoon, televisie, koelkast, ezv. Ze verbruiken alle CO2 in hun productie of gebruik! Zelfs boeren kunnen geen voedsel produceren zonder een CO2-uitstoot.

                                          Leven zonder een CO2-uitstoot

Deze vervreemde kinderen realiseren zich niet dat:

1) Een CO2-reductie gelijk staat met een terug in de tijd. Zie hierboven. Voor de meerderheid van de wereldbevolking is dat precies wat ze niet willen. Met andere woorden: alle mensen in de derde wereld zullen alles proberen om onze levensstandaard te bereiken om niet te hoeven leven zoals nu met geen of weinig CO2-uitstoot!
2) Alle luxe artikelen kunnen niet worden gemaakt zonder een CO2-uitstoot.
3) Een verlaging van het CO2-gehalte in de lucht niet milieuvriendelijk is en geen invloed heeft op de wereldgemiddelde temperatuur! Zie hierboven.
4) Kernenergie, die ze zo hebben gehaat, zal een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van de 'dreigende klimaatramp'. CO2-demonisering is precies wat de nucleaire industrie gebruikt!
5) Planten leven optimaal bij 1600 ppm CO2 in de lucht. Maar met 400 ppm hebben ze te weinig om goed te leven en te veel om te sterven!! Daarom hebben we zoveel woestijn op onze planeet. Zie hierboven.

Of, zoals Winston Churchill ooit zei: Hoe is het mogelijk dat zo weinigen tegen zovelen kunnen liegen, en in zo'n mate en zolang?
De geschiedenis herhaalt zich: Nu zijn het de linkse leraren die tegen zoveel kinderen liegen, in zo'n mate en zo lang.

En de kinderen rennen als lemmingen in de afgrond!

                                              

Maar godzijdank zijn er ook denkende jongeren:

             Video van een jonge Klimarealistin - Naomi Seibt - Message to the Media - HOW DARE YOU

                     Naomi Seibt vestigt zich op het internationale toneel: Interview SKYNews Australien

                          Greta-Kritik VERBOTEN - Niklas LotzWie heeft baat bij klimaathysterie?

        

De Verenigde Naties proberen via het IPCC tot de "grote transformatie" te komen door de wereldwijde angst voor een dreigende klimaatcatastrofe aan te wakkeren. Voordien waren zij met hun poging angst te wekken voor het opraken van de grondstoffen succesloos gebleven, zie hierboven.

De industrie wordt tijdelijk veel kansen geboden om een groot deel van het beschikbare geld te innen. Het belangrijkste is dat er wordt gebouwd (windmolenparken, pv-systemen, opslagsystemen, enz.) Of geproduceerd (e-auto's als tweede auto naast de verbrandingsmotor). Niet te vergeten: de energiecentrales die als back-up beschikbaar moeten zijn voor alle weersafhankelijke energieopwekking!

De energie-, olie- en gasbedrijven. Voor deze industrie bestaat de mogelijkheid om subsidies te innen door te investeren in alternatieve energie en daarmee bovendien de energieprijs hoog te houden. Niets is hier erger dan goedkope energie. Zie hierboven.

De financiële sector, omdat de handel in CO2-uitstoot grote winsten oplevert. Geld voor lucht!

De regeringen hebben een geweldige kans om een geplande economie op te zetten, hun land te de-industrialiseren en linkse ideologieën te ontwikkelen.

De klimaatwetenschappers. Onderzoeksfondsen zijn vrij beschikbaar voor hun onderzoek.

De boeren kunnen door een biogasinstallatie, windmolens en PV-installaties met de EEG-toeslag hun bedrijf renoveren. De resulterende verminderde voedselproductie wordt in het buitenland gecompenseerd, waardoor er helaas veel jungle verloren gaat!

De media rapporteren graag over mogelijke toekomstige rampen om hun verkoop hoog te houden.

Het milieu. Nee, wacht, die is niet een van de winnaars. Windmolens verhogen de luchttemperatuur (zie hierboven) en vernietigen levende wezens. De productie van biogas en de plaatsing van zonnevelden zijn nadelig voor bomen en planten.

De bevolking. Nee, helaas behoren ze ook niet tot de winnaars. Ze betalen alles zonder ervan te profiteren!


Wetenschapsfraude.


Om de een of andere reden is het Duitse volk van mening dat de autoriteiten altijd gelijk hebben. Het maakt niet uit of dat een koning, dictator of president is. Dit systeem wordt ondersteund door een rechterlijke macht, die niet onafhankelijk is, maar precies voldoet aan de eisen van de overheid. Dit is erg handig voor een regering omdat ze anders zou moeten reageren als een rechterlijke macht bepaalde wetten niet langer strafbaar stelt!
In Duitsland durft geen enkele rechter een beslissing te nemen die niet in overeenstemming is met de geldige wet! Tijdens het nazi-tijdperk veroordeelden de rechters op legitieme wijze mensen ter dood voor b.v. folders uitdelen! Burgerlijke ongehoorzaamheid wordt niet als een deugd gezien, maar bestraft. De wet wordt gehandhaafd en gerechtigheid doet er niet toe. Als gevolg hiervan is er in Duitsland geen mogelijkheid voor mensen om een foute politiek te corrigeren, zoals euthanasie, abortus, softdrugs, rassenwetten of een klimaatbeschermingswet gebaseerd op gemanipuleerde temperatuurgegevens en pseudo-wetenschappelijke argumenten.

Hieronder een oud citaat over de Duitsers wat nu ook voor de Nederlanders geld!

Fransen in 1814 over de Duitsers:

"Er is geen goedhartiger, maar geen goedgelovig volk dan de Duitser ... Geen enkele leugen is grof genoeg om te bedenken: de Duitsers geloven het ...Voor een leugen die hen werd gegeven, achtervolgden ze hun landgenoten met meer bitterheid dan hun echte vijanden. ... Dwazer is geen ander volk op aarde.  

Een motto van Albert Einstein: "Blind respect voor autoriteiten is de grootste vijand van de waarheid."

Als voorbeeld verklaarde de Amerikaanse president Barack Obama: "97 procent van de wetenschappers is het erover eens: klimaatverandering is een feit, door de mens veroorzaakt en gevaarlijk".

Maar waar komt de bewering "97% van de wetenschappers weet zeker dat klimaatverandering door de mens is veroorzaakt" vandaan?
Daartoe vond het IPCC 11.944 artikelen met het trefwoord "klimaatverandering" en controleerde ze op "door de mens veroorzaakte klimaatverandering" (mk).
De resultaten zijn onderverdeeld in drie categorieën: "waar", "niet waar" en "de mk wordt niet genoemd".
Slechts 32,6% van de artikelen viel in de categorie "waar". Als je bedenkt hoe massaal mk-onderzoeken worden gefinancierd, was dat een zeer teleurstellend resultaat.
Hierna werden de artikelen die geen mening over het m
k bevatten simpelweg als irrelevant weggelaten.
Van de overige 32,6% van de artikelen was 97% positief over het mk!
Maar dat is 97% van 32,6%, dus slechts 31,6% van de wetenschappers ondersteunt deze stelling en dat is een minderheid !! Quelle: https://friendsofscience.org/assets/documents/97_Consensus_Myth.pdf

Opgemerkt moet worden dat alleen artikelen werden onderzocht die "peer-reviewed" waren. Dat klinkt in eerste instantie goed, maar dit systeem voorkomt met succes kritische artikelen, luister naar Horst Lüning vanaf 10:00, Return to Eden vanaf 1:32:00 en zie hierboven.
Artikelen over baanbrekend wetenschappelijk onderzoek kunnen ook niet "peer-reviewed" worden, omdat alleen de onderzoeker deze kennis heeft. Wie had de bevindingen van Einstein of Galileo moeten beoordelen? Nieuwe gedachten komen nooit uit gevestigde
kringen. De elektrische lamp is niet uitgevonden door kaarsenmakers en het auto-patent werd niet "peer-reviewed" door paardenfokkers!

          De 97% klimaat-consensus-mythe                        97 % van de wetenschappers?

          Global Warming; 31.487 Scientists say NO to Alarm                          complotdenkers??

                                                            IPCC sensiert klimaatwetenschappers

Het is verbazingwekkend dat niet de wetenschap bepaalt of CO2 schadelijk is, maar een politieke richting. Als deze politieke richting dan ook noch gemanipuleerde informatie gebruikt om paniek te zaaien (klimaatramp!) zodat ze makkelijker hun doel kunnen bereiken (het verwerven van miljarden euro's voor hun grote transformatie doel), dan begeven zij zich hiermee op het criminele pad.

Nog verrassender is dat hoewel de "klimaatwetenschappers" op zwendel betrapt zijn in de vorm van "Climatgate", het geen politieke en strafrechtelijke gevolgen heeft! Zie ook "Climate change data has been forged"


Voor de in het begin gestelde vraag; "Kunnen de IPCC-wetenschappers fouten maken?" is een simpel "ja" is als antwoord niet genoeg. Het is erger: ze bedriegen ons! (zie boven)

Het is een wetenschapsfraude begaan door klimaatpopulisten die niet naar de waarheid zoeken. Iedereen heeft zijn eigen doel, b.v. ideologisch, politiek of winstgevend en die doelen zijn dus niet om ons voor een zeer onwaarscheinlijke klimaatcatastrofe te beschermen!

Het is tijd om de "valse profeten of klimaat-illusionisten" aan te klagen. Zij hebben veel belastingsgeld achterover gedrukt en gegevens verfalst: datacorruptie! Hopelijk komt het snel tot een media-effectieve criminele aanklacht!

                                                        Falsche Propheten zur Rechenschaft ziehen    vanaf 5:45

                                        Global Warming Alarmists to be Prosecuted Under California Bill 1161

We hebben wereldwijd een wet nodig zoals die in het Zwitserse strafwetboek staat, artikel 258: "Bang maken van de bevolking:
Iedereen die de bevolking angst aanjaagt door te dreigen met een gevaar voor leven, ledematen of eigendom, wordt bestraft met een gevangenisstraf van maximaal drie jaar of een boete."

In Duitsland is laster strafbaar volgens § 187 StGB:
"De dader beweert bewust een onwaar feit en de bewering kan worden weerlegd. Iedereen die de laster in het openbaar pleegt of door verspreiding van teksten, kan een boete of tot vijf jaar gevangenisstraf krijgen."

Tot dusver zijn alle strafrechtelijke klachten wereldwijd met succes geblokkeerd door klimaatlobbyisten. De gebruikte argumenten waren dat ze hun presentatie niet zelf maakten, maar gebaseerd waren op andere "wetenschappelijke" studies. En deze "wetenschappers" werken in het buitenland en verwijzen naar het 'privé-eigendom' van hun bronnen, wat voor een rechter betekent dat de resultaten niet verifieerbaar zijn! Ze waren zich dus niet 'bewust' van de onwaarheid van wat ze zeiden.
Het tegenargument dat de brondata en wetenschappers altijd betaald worden door staatsorganisaties (weerdiensten zoals NOAA, NASA, etc.) en dus publiek zijn, wordt terzijde geschoven.

                        

Als een gedachte de staat dient, wordt deze gepromoot, anders wordt ze onderdrukt.

                                Ontslag in Frankrijk wegens tweifel aan de klimaatwandel
                                Ontslag in Australien wegens tweifel aan de klimaatwandel


Dr. Christopher Lord Monckton Of Brenchley:     Climate Scientists To Be Prosecuted

"Zelfs als de temperatuur boven de natuurlijke variabiliteit was gestegen, was de recente grote zonne-energie maximum misschien wel verantwoordelijk.
Zelfs als de zon niet voornamelijk verantwoordelijk was voor de opwarming van de voorbije halve eeuw, heeft het IPCC niet aangetoond dat CO2, dat slechts één tienduizendste hoger is in de atmosfeer van de aarde dan in 1750, hier meer dan een fraktie aan bijgedragen heeft.
Zelfs als koolstofdioxide hoofdzakelijk verantwoordelijk was voor de opwarming die in 1998 ophield, er is geen duidelijk identificeerbare vingerafdruk van antropogene "broeikasgas" -verwarming in de gemeten gegevens te vinden.
Zelfs als de vingerafdruk aanwezig was, is het al lang bewezen dat computermodellen niet in staat zijn om projecties van de toekomstige toestand van het klimaat te leveren die voldoende zeker zijn voor om toekomstige klimaatomstandigheden met vertrouwen te berekenen, zodat politieke beslissingen daarop kunnen worden gebaseerd.
Zelfs als de computermodellen ooit betrouwbaar zouden kunnen worden, laat het bovenstaande artikel zien dat het niet waarschijnlijk is dat de wereld evenveel zal opwarmen als de IPCC zich voorsteld.
Zelfs als de wereld zoveel opwarmt, voorspelt de overweldigende meerderheid van de wetenschappelijke niet dat er een catastrofe zou volgen.
Zelfs als een catastrofe zou kunnen volgen, zouden zelfs de meest ingrijpende voorstellen om toekomstige klimaatverandering te verminderen door de uitstoot van kooldioxide te verminderen, weinig verschil maken voor het klimaat.
Zelfs als de CO2-beperkingen effectief zouden zijn, zouden ze meer kwaad dan goed doen.

Op dit moment is er dan ook in beleidsoverwegingen geen reden om iets te doen. De juiste beleidsbenadering van een niet-probleem is om de moed te hebben om niets te doen
.

Het probleem is dat er al veel verkeerde stappen zijn gezet. De volgende stappen zijn nodig om de astronomische kosten van de energietransitie, het verlies van democratische controle en de catastrofale gevolgen voor de nederlandse economie en milieu te vermijden:

1) Verwijder de zweer, dwz de "Club van Rome" en de wereldklimaraat "IPCC" verbieden. Zie boven.
2) Beëindig de Overeenkomst van Parijs!
3) Voorkom de transformatie van de samenleving door middel van de "agenda 21" en het "Green New Deal". Zie boven.
4) Wetenschappelijke fraude strafrechtelijk vervolgen. zie boven.
5) Voorkom de verspreiding van wetenschappelijk onbewezen hypothesen als een "wetenschappelijke consensus" door de media. zie boven.
6) Het idee dat CO2 slechte eigenschappen heeft, moet wetenschappelijk en op een media-effectieve manier worden weerlegd. Zie boven.
7) Subsidieer geen enkele productie-industrie, zoals de wind- en fotovoltaïsche-industrie.
8) Probeer de burgers niet in een gewenste richting te sturen door een "CO2-belasting". Dat heeft nooit gewerkt. (bijvoorbeeld benzinebelasting)
9) Geen geplande economie introduceren die wettelijk verankerd is door onbereikbare doelen. De markt is de weg! Is het goedkoper of beter, dan kopen we het!
10) Geen geld investeren in onbereikbare doelen, maar investeren in aanpassing aan eventuele veranderingen. Wij mensen kunnen een klimaatsveranderingen niet tegenhouden!

Wij mensen hebben in het verleden veel grotere klimaatveranderingen overleefd door ons aanpassingsvermogen!

Op basis van onderstaande video's kun je een beter inzicht krijgen in dit onderwerp en merken dat natuurwetenschappers en meteorologie wetenschappers hier een heel ander kennisniveau hebben dan die de Klimaatwetenschappers gloven te hebben

Prof. Begemann gelooft niet dat er een klimaatcrisis is

Professor Rob Kouffeld is niet bang voor klimaatverandering

Prof. William Happer, CO2 heeft geen slechte eigenschappen

TU-Delft: Er is nog niets aan de hand met het klimaat

Nobelpreisträger entlarvt den Klimaschwindel

Nobelpreisträger und Professoren gegen die Klima-Lügen

Prof. Ewert : NASA-GISS Temperaturdaten wurden geändert

Dr. Ralf Tscheuschner, CO2: Pseudowissenschaft - Ideologie - Politik

Climategate.nl is een vaste waarde in het Nederlandse medialandschap en politiek neutraal.

The Greenhouse Conspirac


Je kunt deze gênante leugens ook met humor behandelen:

Vince Ebert (heeft natuurkunde gestudeerd) über Klimaforschung vanaf 1:30

Greta in Amerika

"Sapere aude" of  "Heb de moed om je eigen verstand te gebruiken"!

"Ceterum censeo Legem Climae delendam esse" of  "Overigens vind ik dat de klimaatwet moet worden ingetrokken"

Zoveel over de grootste leugen van deze eeuw, de klimaatleugen, klimaatdictatuur of Global Warming Swindle.

Of zoals Abraham Lincoln ooit zei; 'Je kunt een deel van de mensen de hele tijd voor de gek houden en alle mensen een deel van de tijd. Maar je kunt niet alle mensen de hele tijd voor de gek houden.'

Egbert de Beyer

Ir. mijnbouw TH Delft
Publicatie
Presentatie in Berlijn op het symposium “Criteria voor de selectie van een locatie voor hoogradioactief afval”.